Teksti suurus:

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.10.2017, 3

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ muutmine

Vastu võetud 24.10.2017 nr 66

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määrust nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetus sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames antakse tegevuses osalejale üldist teavet, ei ole vähese tähtsusega abi ega riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses ning sel juhul lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata.“;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 6 punktis 1 asendatakse arv „12“ sõnaga „kümme“;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:
„(61) E-õppe keskkonnas toimuvast täienduskoolitusest peab elektrooniliselt registreeritud osalejate nimekirja alusel võtma osa vähemalt kümme inimest.“;

5) paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Täienduskoolituse, ettevõtte külastuse või õpiringi puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise, sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.“;

6) paragrahvi 5 lõiked 8–10 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 6 lõikest 6 jäetakse välja tekstiosa „samuti Eesti mandri ja saarte ning väikesaarte vahelisi, Saaremaa ja Hiiumaa vahelisi ning Saaremaa ja Saare maakonna haldusterritooriumil asuvate väikesaarte vahelisi“;

8) paragrahvi 9 lõiget 41 täiendatakse pärast sõna „võtta“ sõnadega „toetuse saamise nõuetele vastavalt“;

9) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Üleriigilise ja maakondliku tegevuse elluviimiseks esitatud taotluseid hindab PRIA.“;

10) paragrahvi 14 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:
„Taotluste hindamiseks moodustab PRIA hindamiskomisjoni, kes teeb PRIA-le taotluste paremusjärjestuse moodustamise ettepaneku.“;

11) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
„(51) Kui hindamistulemuste alusel välja valitud ja paremusjärjestusse seatud nõuetele vastavat taotlust ei ole võimalik täies ulatuses rahuldada, sest taotletava toetuse suurus ületab toetuseks ettenähtud vahendite jäägi, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 7 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsus.“;

13) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Toetuse saaja tagab, et täienduskoolituse läbiviija vastab täiskasvanute koolituse seaduses täienduskoolitusasutuse pidajale kehtestatud nõuetele.“;

14) paragrahvi 19 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „põllumajandustoodetest mittepõllumajandustooteid töötlevale“ ning sõnad „selle toetuse alusel“ asendatakse sõnadega „selle määruse alusel“;

15) paragrahvi 19 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „metsa majandamisega tegelev“.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json