Teksti suurus:

Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.10.2017, 7

Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri

Vastu võetud 03.10.2017 nr 39

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 21 lõike 5 alusel.

1. peatükk TASULISTE TERVISEKAITSETEENUSTE OSUTAMISE KORD 

§ 1.   Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamine

  Terviseamet osutab käesoleva hinnakirja kohaselt tasulisi tervisekaitseteenuseid juriidilise või füüsilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse (edaspidi tellija) taotluse alusel keemiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste ohutegurite määramiseks ning riskihindamiseks.

§ 2.   Tervisekaitseteenuste eest tasumine

  (1) Tellija tasub tasulise tervisekaitseteenuse eest vastavalt hinnakirjas sätestatud hinnale Terviseameti väljastatud arve alusel.

  (2) Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

  (3) Hinnakirjas nimetamata uuringu maksumuse arvutab Terviseamet analoogilise uuringu hinna alusel.

2. peatükk HINNAKIRI 

§ 3.   Vee sensoorne ja keemiline analüüs

  Vee sensoorsele ja keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

alumiinium

11,67

2)

ammoonium

6,67

3)

bikromaatne hapnikutarve

20,00

4)

biokeemiline hapnikutarve

17,50

5)

boor

14,17

6)

elektrijuhtivus

3,33

7)

fenoolid (1- ja 2-aluselised) vedelikkromatograafiliselt

58,33

8)

fluoriid

7,50

9)

fosfaat, polüfosfaat

7,50

10)

hõljuvained

10,00

11)

hägusus

4,17

12)

jääkkloor

5,00

13)

kaalium

14,17

14)

kaltsium

4,17

15)

kloriid

7,50

16)

kuivjääk

6,67

17)

lahustunud hapnik

5,83

18)

leelisus

7,50

19)

lenduvad fenoolid

20,00

20)

lõhn

1,67

21)

läbipaistvus

2,50

22)

magneesium

4,17

23)

mangaan

18,33

24)

maitse

1,67

25)

naatrium

14,17

26)

naftaproduktid gravimeetriliselt

16,67

27)

nitraat

10,00

28)

nitrit

6,67

29)

permanganaatne hapnikutarve

6,67

30)

pestitsiidid gaasikromatograafiliselt multimeetodil

183,33

31)

pestitsiidid vedelikkromatografiliselt multimeetodil

183,33

32)

pH

3,33

33)

põletusjääk

10,83

34)

rasv

16,67

35)

raud, kahevalentne

13,33

36)

ränioksiid

10,00

37)

seotud kloor

5,00

38)

sulfaat

6,67

39)

tsüaniid

15,83

40)

vaba kloor

5,00

41)

värvus

2,50

42)

väävelvesinik

9,17

43)

üldfosfor

15,83

44)

üldkaredus

5,00

45)

üldlämmastik

18,33

46)

üldraud (oksüdatsiooniaste kaks ja kolm)

10,00

47)

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike, sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus

180,00

48)

benseen, 1,2-dikloroetaan, tri- ja tetrakloroeteen ning trihalometaanid gaasikromatograafiliselt

170,83

49)

katioonid (kaalium, naatrium, kaltsium, magneesium) ja anioonid (fluoriid, kloriid, nitraat, sulfaat) ioonkromatograafiliselt

 

1 ioon

14,17

2 iooni

17,50

3 iooni

20,00

4 iooni

21,67

§ 4.   Toidu koostise keemiline analüüs

  Toidu koostise keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

erikaal (tihedus)

5,50

2)

fritüürrasva kvalitatiivne analüüs

7,33

3)

happesus

6,42

4)

kakaoubade happearv

34,08

5)

kakaoubade peroksiidarv

35,00

6)

keedusoolasisaldus

9,00

7)

keedusoolasisaldus juustus

12,92

8)

kofeiinisisaldus vedelikkromatograafiliselt

75,00

9)

kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt

7,00

10)

kuivainesisaldus refraktomeetriliselt

6,25

11)

kulinaartoodete termilise töötluse hindamine

5,50

12)

kumariini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

13)

lenduvate lämmastikühendite sisaldus kalas

20,83

14)

lenduvate rasvhapete sisaldus

22,50

15)

liha keeduproov

4,58

16)

lihatoote kollageenisisaldus

21,67

17)

lihatoote tärklisesisaldus

15,83

18)

mee diastaasarv

5,83

19)

mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt

16,67

20)

mee kvalitatiivne reaktsioon hüdroksümetüülfurfuraalile

5,00

21)

mee vabade hapete sisaldus

7,50

22)

mineraalained (tuhk)

11,25

23)

muna merivaik-, piim- ja β-hüdroksüvõihappe sisaldus gaasikromatograafiliselt

90,00

24)

murdumisnäitaja

5,50

25)

orgaaniliste hapete sisaldus vedelikkromatograafiliselt

53,33

26)

organoleptilised omadused

7,33

27)

pagaritoodete poorsus

5,50

28)

pH

5,50

29)

piimarasv Gerberi meetodil

12,00

30)

rasvade ja õlide happearv

7,00

31)

vabade rasvhapete sisaldus

7,00

32)

rasvade ja õlide joodiarv

11,67

33)

rasvade kolesteroolisisaldus

117,50

34)

rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid

28,33

35)

rasvade ja õlide seebistusarv

16,67

36)

rasvade ja õlide peroksiidarv

9,17

37)

rasvade ja õlide rasvhappeline koostis

67,5

38)

rasvasisaldus Soxhlet’i meetodil

20,17

39)

redutseerivate suhkrute sisaldus

21,92

40)

roa kalorsuse teoreetiline arvutus

4,58

41)

roa kalorsuse määramine (täispakett)

64,17

42)

roa kalorsuse määramine
(valgud-süsivesikud koos)

33,00

43)

roa kalorsuse määramine (valgu- ja rasvavaba toote korral)

12,00

44)

kiudained

31,00

45)

toiduainete energeetiline väärtus, sh:

 

 

valk, rasv, süsivesikud, kiudained, suhkrud, naatrium, rasvhappeline koostis

165,00

46)

saastumine aidakahjuritega

7,33

47)

saastumine metallilisanditega

6,42

48)

sade (vees mittelahustuv)

6,42

49)

sahharoosisisaldus

21,92

50)

suhkrusisaldus

15,75

51)

suhkrute sisaldus vedelikkromatograafiliselt

71,25

52)

sõelanalüüs

15,83

53)

toote koostisosade suhte uuring

4,58

54)

toote täidise osamassi mõõtmine

4,58

55)

tooteühiku massi mõõtmine

3,66

56)

tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk)

12,83

57)

tärklisesisaldus

21,08

58)

valgusisaldus

35,00

59)

üldfosfori sisaldus (P2O5-na)

27,50

§ 5.   Lisaainete ja vitamiinide analüüs

  Lisaainete ja vitamiinide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

askorbiinhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt

45,83

2)

A-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

75,00

3)

provitamiin A sisaldus vedelikkromatograafiliselt

75,00

4)

B-grupi vitamiinide ja foolhappe sisaldus vedelikkromatograafiliselt

90,83

5)

D-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

135,83

6)

E-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

85,83

7)

K-vitamiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

75,00

8)

karmiini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

112,50

9)

nitriti- ja nitraadisisaldus loomsetes toiduainetes vedelikkromatograafiliselt

75,00

10)

nitritisisaldus kolorimeetriliselt

14,67

11)

säilitusainete (sorbiinhappe ja bensoehappe) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

53,33

12)

sünteetiliste magusainete (atsesulfaam-K, sahhariin, aspartaam) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

75,00

13)

sünteetiliste toiduvärvide sisaldus jookides

118,17

14)

sünteetiliste toiduvärvide sisaldus

134,75

15)

tsüklamaadisisaldus vedelikkromatograafiliselt

75,00

16)

vääveldioksiidi- ja sulfitisisaldus kapillaardestillatsioonmeetodil

20,83

§ 6.   Saasteainete analüüs

  Saasteainete analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

polütsükliliste aromaatsete süsivesinike, sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus

180,00

2)

N-nitrosoamiinide sisaldus

162,50

3)

akrüülamiidi sisaldus

170,83

4)

furaani sisaldus

170,83

5)

histamiinisisaldus kalas

36,67

6)

histamiinisisaldus kalas vedelikkromatograafiliselt

64,17

7)

nitraadisisaldus taimsetes toodetes vedelikkromatograafiliselt

48,33

8)

nitraadisisaldus potentsiomeetriliselt

10,00

9)

nitraadi ja nitriti sisaldus potentsiomeetriliselt (arbitraaþmeetod)

51,67

10)

pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil

266,67

11)

pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus loomsetes ja kõrge rasvasisaldusega proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil

266,67

12)

pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides (GC ja LC multimeetod, ditiokarbamaadid)

426,67

13)

pestitsiidijääkide sisaldus loomsetes proovides (GC ja LC multimeetod)

426,67

14)

pestitsiidijääkide sisaldus vedelikkromatograafiliselt dioodmaatriks- või fluorestsentsdetektoriga

133,33

15)

pestitsiidijääkide sisaldus LC/MS/MS multimeetodil

213,33

16)

pestitsiidijääkide sisaldus LC/MS/MS üksikjäägi meetoditel

170,83

17)

2,4-D ja selle derivaatide sisaldus gaasikromatograafiliselt

168,00

18)

ditiokarbamaatide sisaldus spektrofotomeetriliselt

43,33

19)

ditiokarbamaatide sisaldus gaasikromatograafiliselt

80,00

20)

3-MCPD sisaldus gaasikromatograafiliselt

175,00

21)

aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt

129,17

22)

mükotoksiinide M1 ja M2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

23)

ohratoksiin A sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

24)

patuliini sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

25)

T-2 ja HT-2 toksiinide sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

26)

zearalenooni sisaldus vedelikkromatograafiliselt

106,67

27)

mükotoksiinide sisaldus LC/MS/MS multimeetodil

213,33

§ 7.   Vee mikrobioloogiline analüüs

  Vee mikrobioloogilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

mikroobide üldarv 37 °C

5,25

2)

mikroobide üldarv 22 °C

5,25

3)

Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod)

8,00

4)

termotolerantsed Coli-laadsed bakterid

7,00

5)

Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod)

7,50

6)

Coli-laadsed bakterid (Colilert)

8,50

7)

Escherichia coli (Colilert)

8,50

8)

enterokokid või streptokokid (membraanfiltratsiooni meetod)

6,17

9)

Staphylococcus aureus

8,75

10)

Pseudomonas aeruginosa

7,92

11)

Salmonella spp.

13,25

12)

Clostridium perfringens

10,50

13)

sulfitit redutseerivad klostriidid

10,50

14)

Legionella

85,00

15)

Vibrio cholerae

25,42

16)

enteroviirused

30,58

17)

hallitusseened

7,92

18)

pärmseened

7,92

§ 8.   Toidu mikrobioloogiline analüüs

  Toidu mikrobioloogilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

hallitusseened

7,92

2)

pärmseened

7,92

3)

aeroobsete mikroobide arvukus 30 °C

6,17

4)

enterokokid

8,75

5)

Coli-laadsed bakterid

9,67

6)

termotolerantsed Coli-laadsed bakterid

9,67

7)

Escherichia coli

10,50

8)

Clostridium perfringens

14,92

9)

sulfitit redutseerivad klostriidid

11,33

10)

Staphylococcus aureus’e arvukus

15,75

11)

Salmonella spp.

13,25

12)

Enterobacteriaceae arvukus

9,67

13)

Bacillus cereus

12,25

14)

Yersinia enterocolitica

24,50

15)

Campylobacter jejuni/coli

23,67

16)

Listeria monocytogenes’e arvukus

18,33

17)

Listeria monocytogenes’e leidumine

19,33

18)

Pseudomonas aeruginosa

11,33

19)

Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholera

18,42

20)

pidurdusainete olemasolu toorpiimas (resasuriiniga)

3,50

§ 9.   Uhtmete mikrobioloogiline analüüs

  Uhtmeproovide mikrobioloogilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

mikroorganismide üldarv

4,92

2)

Coli-laadsete bakterite leidumine

5,00

3)

Coli-laadsete bakterite arvukus

7,50

4)

Esherichia coli

7,00

5)

Enterobacteriaceae

8,75

6)

enterokokid

10,50

7)

koagulaaspositiivne stafülokokk

7,92

8)

Salmonella spp.

11,42

9)

L. monocytogenes

11,42

10)

pärmseened

5,25

11)

hallitusseened

5,25

12)

Pseudomonas aeruginosa

11,42

13)

pinna puhtuseproov kontaktslaidiga ühele mikroobile või mikroobide grupile

3,00

§ 10.   Muud mikrobioloogilised analüüsid

  Muudele mikrobioloogilistele analüüsidele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

mittestandardse proovi ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks

16,92

2)

mikroobide arvukus õhus (sedimentatsioonimeetod)

3,50

3)

õhu uuring Staphylococcus aureus’ele (sedimentatsioonmeetod)

4,42

4)

hallitusseente arvukus õhus (sedimentatsioonimeetod)

3,50

5)

aeroobsete bakterite arvukus õhus (aspiratsiooniseade)

5,25

6)

Staphylococcus aureus’e arvukus õhus (aspiratsiooniseade)

5,25

7)

hallitusseente arvukus õhus (aspiratsiooniseade)

5,25

8)

steriilsuse uuring

8,75

9)

autoklaavi bioloogiline kontroll

17,50

10)

Staphylococcus aeureus mullas või kompostis

14,92

11)

kütuse mikrobioloogiline analüüs hallitus- ja pärmseentele

41,67

12)

Escherichia coli mullas või kompostis

5,25

13)

Salmonella spp. määramine mullas või kompostis

11,42

14)

sulfitit redutseerivad anaeroobid mullas või kompostis

10,50

15)

pinnaseproovi uurimine geohelmintide avastamiseks

6,25

§ 11.   Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamine ning migreeruvate ainete või funktsionaalsete rühmade analüüs

  Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamisele ning migreeruvate ainete või funktsionaalsete rühmade analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

mudellahuste sensoorne analüüs, toote kontroll

43,75

2)

üldise migratsiooni määramine (toidusimulandiks isooktaan või etanooli lahus)

87,50

3)

üldise migratsiooni määramine (toidusimulandiks destilleeritud vesi või äädikhappe lahus)

55,00

4)

üldise migratsiooni määramine (toidusimulandiks triglütseriidide segu, maisi-, oliivi- või päevalilleõli)

250,00

5)

formaldehüüdi määramine toidusimulandist (oliiviõli)

73,75

6)

formaldehüüdi määramine toidusimulandist (destilleeritud vesi, äädikhappe või etanooli lahus)

55,00

7)

primaarsete aromaatsete amiinide (PAA) määramine toidusimulandist (destilleeritud vesi, isooktaan, äädikhappe või etanooli lahus)

150,00

8)

bisfenool A määramine toidusimulandist (destilleeritud vesi, isooktaan, äädikhappe või etanooli lahus)

87,50

9)

fotoinitsiaatorite määramine papis

115,00

§ 12.   Ehitusmaterjalide, tarbekaupade, mänguasjade ja kosmeetikatoodete uuringud

  Ehitusmaterjalide, tarbekaupade, mänguasjade ja kosmeetikatoodete uuringutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

vesinikperoksiidi sisaldus kosmeetikatootes

80,00

2)

formaldehüüdi sisaldus kosmeetikatoodetes

30,00

3)

vaba formaldehüüdi sisaldus kosmeetikatoodetes HPLC meetodil

80,00

4)

oksüdeerivate värvainete sisaldus kosmeetikatoodetes

128,33

5)

p-fenüleendiamiini sisaldus kosmeetikatoodetes

80,00

6)

triklosaani sisaldus kosmeetikatoodetes

80,00

7)

konservantide sisaldus kosmeetikatoodetes (parabeenid, fenoksüetanool, fenoksüpropanool)

95,83

8)

konservantide sisaldus kosmeetikatoodetes (parabeenid, alkoholid, happed)

145,83

9)

MI ja MCI sisaldus kosmeetikatoodetes

95,83

10)

IPBC sisaldus kosmeetikatoodetes

170,83

11)

hüdrokinooni sisaldus kosmeetikatoodetes

80,00

12)

UV-filtrite sisaldus kosmeetikatoodetes

213,33

13)

allergeensete lõhnaainete sisaldus kosmeetikatoodetes

258,33

14)

pH kosmeetikatoodetes

7,00

15)

teesool, kloriidisisaldus

12,00

16)

pesuseep:

 

 

niiskus

7,00

 

vaba leelise massiosa

17,50

 

vaba naatriumkarbonaadi massiosa

17,50

 

rasvhapete massiosa

35,0

 

ühe toote kaal

3,50

17)

kosmeetikatoodete mikrobioloogiline uuring (mikroobide arv, Staphyllococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa)

45,83

18)

kosmeetikatoodete antimikroobse kaitse testimine

185,00

19)

Candida albicans kosmeetikatoodetes

10,83

20)

mikroobide arv kosmeetikatoodetes

8,33

21)

Staphylococcus aeureus kosmeetikatoodetes

15,00

22)

Pseudomonas aeruginosa kosmeetikatoodetes

11,67

23)

Enterobacteriaceae kosmeetikatoodetes

10,00

24)

ftalaatide sisaldus tarbekaupades

150,00

25)

aromaatsete amiinide sisaldus tarbekaupades

175,00

26)

mänguasja väändekatse

19,25

27)

mänguasja tõmbekatse

19,25

28)

mänguasja õmbluste tugevus

21,25

29)

mänguasja kukkumiskatse

11,00

30)

mänguasja ümberlükkamiskatse

11,00

31)

mänguasja löögikatse

12,92

32)

mänguasja survekatse

15,00

33)

mänguasja leotamiskatse

23,33

34)

mänguasja osade juurdepääsetavuse katse

15,42

35)

mänguasjade väikeste osade määramise katse

20,83

36)

mänguasja servade teravuse kontroll

26,50

37)

mänguasja otste teravuse kontroll

25,83

38)

mänguasja traatide painduvuse katse

20,83

39)

mänguasja paisuvate materjalide kontroll

16,67

40)

vedelikuga täidetud mänguasjade lekke kontroll

20,42

41)

mänguasja geomeetrilise kuju kontroll

15,00

42)

suuga käitatavate mänguasjade vastupidavuse kontroll

27,50

43)

mänguasjade kokkuvolditavad või -liuguvad mehhanismid

27,50

44)

mänguasja nööride jämeduse mõõtmine

11,00

45)

mänguasjade nööride, kettide ja elektrijuhtmete pikkus

12,00

46)

mänguasja staatilise tugevuse katse

20,42

47)

mänguasja dünaamilise tugevuse katse

25,00

48)

mänguasja püsikindluse kontroll

27,50

49)

kiige tugevuse kontroll

27,50

50)

mängu viskekehade kineetilise energia mõõtmine

44,00

51)

mänguasja kile paksuse mõõtmine

25,00

52)

ronimisraamide avade mõõtmete kontroll

21,00

53)

mänguasjade materjali puhtus

10,00

54)

pakendi kontroll (märgistus, hoiatused)

12,00

55)

alla 3-aastastele lastele mitteettenähtud mänguasjad (märgistus, hoiatused)

12,00

56)

mänguasjade nööride ja kettide ulatus

23,00

57)

katsekomplektide kontroll (keemiliste ainete ja segu kogused, märgistus, hoiatused)

23,00

58)

keemiliste mänguasjade kontroll (ainete ja segu kogused, märgistus, hoiatused)

23,00

§ 13.   Õhu keemiline analüüs

  Õhu keemilisele analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

aine analüüs ekspressmeetodil (indikaatortoruga)

25,00

2)

ammoniaagi analüüs potentsiomeetriliselt

29,17

3)

aine analüüs gaasikromatograafiliselt (proovivõtt kotiga)

 

 

iga komponent esimeses proovis

70,00

 

iga komponent järgmistes proovides

30,00

4)

aine analüüs ioonkromatograafiliselt

70,00

5)

aine analüüs spektrofotomeetriliselt

29,17

6)

elavhõbe ekspressmeetodil

22,50

7)

keevitusaerosoolide analüüs gravimeetriliselt

29,17

9)

lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs (proovivõtt adsorptsioonsöega – aktiivne või passiivne)

100,00

10)

lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne sisaldus siseruumide õhus gaasikromatograafiliselt adsorptsioontorult MS detektoriga (proovivõtt adsorptsioonsöega – aktiivne või passiivne)

200,00

11)

mineraalõlide aerosoolide analüüs gaasikromatograafiliselt

50,00

12)

aine analüüs vedelikkromatograafiliselt

104,17

13)

orgaanilise ühendi identifitseerimine MS detektoriga

150,00

14)

tahkete osakeste määramine tolmuanalüsaatoriga

30,00

15)

tolm gravimeetriliselt

25,00

16)

veesisalduse määramine survegaasis kastepunkti järgi

10,00

§ 14.   Toksiliste elementide analüüs

  Toksiliste elementide analüüsile rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

ühe toksilise elemendi määramine

18,33

2)

toiduproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

24,17

3)

õhuproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

17,50

4)

tarbekauba ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

30,00

5)

kosmeetikaproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

25,00

6)

heitveeproovi ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

24,17

7)

mänguasja ettevalmistus toksiliste elementide määramiseks

25,42

8)

proovi ettevalmistus kroom(VI) analüüsiks

35,00

9)

proovi ettevalmistus arseeni analüüsiks

30,50

10)

proovi ettevalmistus elavhõbeda määramiseks

25,50

11)

proovi ettevalmistus nikli määramiseks nahaga kokkupuutuvatest esemetest

17,50

§ 15.   Füüsikaliste tegurite mõõtmine

  Füüsikaliste tegurite mõõtmisele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

müratase (filtrid A, Lin või C), 1 mõõtepunkt

20,00

2)

müratase ja helirõhutase oktaavribades (31,5–8000 Hz),1 mõõtepunkt

27,50

3)

müratase ja helirõhutase 1/3 oktaavribades (25–10 000 Hz), 1 mõõtepunkt

32,50

4)

ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt

27,50

5)

liiklusest põhjustatud ekvivalentne müratase, 1 mõõtepunkt

37,50

6)

tarindi heliisolatsiooni mõõtmine õhumüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi)

212,50

7)

tarindi heliisolatsiooni mõõtmine löögimüra suhtes in situ (1 sein või vahelagi)

195,00

8)

müraallika helivõimsus ligikaudse meetodiga

95,00

9)

müraallika helivõimsus täpse või tehnilise meetodiga

150,00

10)

infraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt

50,00

11)

ultraheli mõõtmine, 1 mõõtepunkt

47,50

12)

müra tonaalsuse hindamine (FFT-analüüs), 1 mõõtepunkt

62,50

13)

korrigeeritud vibratsioonitase, vibratsiooni ekvivalentne korrigeeritud tase või vibratsioonidoos, 1 mõõtepunkt

45,00

14)

üldvibratsioon oktaavribades (0,8–80 Hz), 1 mõõtepunkt

35,00

15)

kohtvibratsioon oktaavribades (6,3–1250 Hz), 1 mõõtepunkt

37,50

16)

üldine või kohtvibratsioon 1/3 oktaavribades (0,8–80 Hz või 6,3–1250 Hz)

52,50

17)

valgustustihedus, 1 mõõtepunkt

6,00

18)

ultraviolettkiirgus UVA, UVB, UVC alas, 1 mõõtepunkt, ühes alas

15,00

19)

infrapunakiirgus, 1 mõõtepunkt

20,00

20)

elektrostaatiline väli, 1 mõõtepunkt

12,50

21)

madalsageduslik magnetväli 5–32 Hz, 1 mõõtepunkt

17,50

22)

madalsageduslik elektriväli 5–32 Hz, 1 mõõtepunkt

30,00

23)

elektromagnetväli sagedusega 100 kHz – 2,5 GHz, 1 mõõtepunkt

27,50

24)

elektromagnetväli sagedusega 2,5–60 GHz, 1 mõõtepunkt

47,50

25)

õhu liikumise kiiruse mõõtmine ühes punktis

4,25

26)

õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmine ühes punktis

5,00

27)

mikrokliima (suhteline niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus) mõõtmine ühes punktis

6,25

28)

ventilatsiooni parameetrite mõõtmine:

 

1–5 punkti korral, iga punkti maksumus

8,00

üle 5 punkti, iga punkti maksumus

7,00

29)

raadioseadmete paigaldamise taotluse loa kooskõlastamisega seotud tervisekaitselised uuringud (tunnihind)

 

 

3 kHz kuni 3 GHz

17,50

3 GHz kuni 300 GHz

30,00

30)

ekspertiiside või eksperdiarvamuste koostamine (tunnihind)

26,25

31)

müra kaardistamine (tunnihind)

28,75

§ 16.   Muud tervisekaitsetoimingud

  Muudele tervisekaitsetoimingutele rakendatakse alljärgnevaid hindu:

Jrk nr

Teenuse nimetus

Hind eurodes käibemaksuta

1)

ettevõtte (asutuse) terviseohutuse olukorra ja/või nakkuse riski hindamiseks objekti ülevaatamine ja vajalike uuringute ja mõõtmiste kavandamine (tunnihind)

25,00

2)

kirjaliku terviseohutuse hinnangu andmine (tunnihind)

25,00

3)

ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine (tunnihind)

25,00

4)

laboriuuringute ja mõõtmistulemuste protokollide vormistamine ning kirjaliku hinnangu andmine(tunnihind)

25,00

5)

unikaalse laboriuuringu teoreetiline ja praktiline ettevalmistamine (tunnihind)

25,00

6)

teenuste ja tarbekaupade terviseohutuse uuringute kavandamine ja uurimistulemuste hindamine (tunnihind)

25,00

7)

väljakutsetasu

10,00

8)

sõidukulu (1 km)

0,50

9)

asutuse auto kasutamine, tunnihind

5,00

10)

katseprotokolli või eksperdiotsuse tõlkimine, 1 lk

25,00

11)

otsuste, katseprotokollide jm dokumentide saatmine posti teel

1,00

§ 17.   Teenuste osutamine õhtusel või öisel ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel

  (1) Teenuste osutamisel õhtusel või öisel ajal ning puhkepäevadel ja riiklikel pühadel lisandub kõikide teenuste hinnale 50%. Õhtuseks ajaks loetakse ajavahemikku kell 18.00–22.00, öiseks ajaks loetakse ajavahemikku kell 22.00–06.00.

  (2) Kiirtööde korral lisandub kõikide teenuste hinnale kuni 50%.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 5. detsembri 2011. a määrus nr 56 „Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json