Teksti suurus:

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.11.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.11.2018 otsus nr 333

Autoriõiguse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.11.2018

§ 1. Autoriõiguse seaduse muutmine

Autoriõiguse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Autoritasu, sealhulgas rendi suurus ning selle kogumise ja väljamaksmise kord, määratakse kindlaks autori ja teose kasutaja vahelise kokkuleppega (lepinguga) või autori volitusel autoreid esindava kollektiivse esindamise organisatsiooni või muu isiku ja teose kasutaja vahelise kokkuleppega käesoleva seaduse IX peatükis sätestatud erisusi arvestades.”;

2) paragrahvi 17 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Erandina käesoleva seaduse §-dest 13–15, kuid tingimusel, et see ei ole vastuolus teose tavapärase kasutamisega ega kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huve, on lubatud teost kasutada autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta ainult §-des 18–254 otsesõnu ettenähtud juhtudel.”;

3) paragrahvi 19 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”6) õiguspäraselt avaldatud teose reprodutseerimine, levitamine ja üldsusele suunamine puuetega inimeste huvides viisil, mis on otseselt seotud nende puudega, tingimusel et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke ning käesoleva seaduse IV peatüki 21. jaos sätestatud erisusi arvestades, välja arvatud juhul, kui tegemist on teosega, mis on loodud spetsiaalselt puuetega inimeste või käesoleva seaduse § 252 2. lõikes nimetatud soodustatud isikute jaoks;”;

4) paragrahvi 20 lõike 1 punktis 6 asendatakse arv ”6” arvuga ”5”;

5) seaduse IV peatükki täiendatakse 21. jaoga järgmises sõnastuses:

21. TEOSE KASUTAMINE AUTORI NÕUSOLEKUTA JA TASU MAKSMISETA PIMEDA, VAEGNÄGIJA VÕI MUU TRÜKIKIRJA LUGEMISE PUUDEGA ISIKU HUVIDES

§ 252. Mõisted

(1) Teos või muu kaitstud objekt käesoleva jao tähenduses on mis tahes kandjal, sealhulgas digitaalsel kujul õiguspäraselt avaldatud raamat, ajakiri, ajaleht või muu kirjutis ning selle illustratsioon, samuti märgistik, sealhulgas noodileht, mida kaitstakse autoriõigusega või autoriõigusega kaasnevate õigustega.

(2) Soodustatud isik, sõltumata muust puudest, on isik:
1) kes on pime;
2) kes on sellise nägemiskahjustusega vaegnägija, mille tõttu tema nägemisvõime ei ole parandatav samaväärseks sellise isiku nägemisvõimega, kellel niisugust kahjustust ei ole, ning kes seetõttu ei ole suuteline lugema trükitud teost samaväärsel tasemel isikuga, kellel sellist kahjustust ei ole;
3) kellel on taju- või lugemispuue ning kes seetõttu ei ole suuteline lugema trükitud teost samaväärsel tasemel isikuga, kellel sellist puuet ei ole, või
4) kes on füüsilise puude tõttu muul viisil võimetu raamatut hoidma või käsitsema või silmi lugemiseks vajalikul määral fookustama või liigutama.

(3) Ligipääsetavas vormis koopia on teose või muu kaitstud objekti koopia, mis on esitatud tavapärasega võrreldes muul viisil või muus vormis, mis võimaldab soodustatud isikul teosele või muule kaitstud objektile juurde pääseda, sealjuures sama lihtsalt ja mugavalt, kui seda saab teha isik, kellel ei ole käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud puuet või nägemiskahjustust.

(4) Pädev üksus käesoleva jao tähenduses on valitsusasutus, valitsusasutuse hallatav riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse hallatav asutus või juriidiline isik, kes mittetulunduslikel alustel pakub soodustatud isikutele haridust, väljaõpet, kohandatud lugemist või juurdepääsu teabele.

§ 253. Lubatud kasutusviisid

(1) Teose või muu kaitstud objekti kasutamiseks tasu maksmiseta käesoleva seaduse § 13 1. lõike punktides 1, 2, 5, 9 ja 91, § 67 2. lõike punktides 31, 5, 6 ja 7, § 70 1. lõike punktides 1, 3, 4 ja 5, § 72 1. lõikes, § 73 1. lõike punktides 1, 3, 4, 41 ja 5 ning § 754 2. lõikes nimetatud juhtudel, järgides muu hulgas teose või muu kaitstud objekti terviklikkuse nõuet, ei ole vaja autori või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja luba selleks, et:
1) soodustatud isik või muu tema huvides tegutsev isik saaks teha teosest või muust kaitstud objektist, millele soodustatud isikul on õiguspärane juurdepääs, soodustatud isiku ainukasutuseks ligipääsetavas vormis koopia;
2) pädev üksus saaks teha teosest või muust kaitstud objektist, millele tal on õiguspärane juurdepääs, ligipääsetavas vormis koopia ja seda mittetulunduslikel alustel levitada, üldsusele suunata või üldsusele kättesaadavaks teha, et võimaldada sellele juurdepääs soodustatud isikule või pädevale üksusele soodustatud isiku ainukasutuseks.

(2) Lepingu tingimus, mis piirab teose või muu kaitstud objekti vaba kasutust käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud viisil, on tühine.

(3) Pädev üksus võib käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 2 nimetatud juhul teha teose või muu kaitstud objekti koopia ka teises Euroopa Liidu liikmesriigis asuva pädeva üksuse huvides ning saada teises Euroopa Liidu liikmesriigis asuvalt pädevalt üksuselt ligipääsetavas vormis koopiaid või juurdepääsu sellistele koopiatele.

§ 254. Pädeva üksuse kohustused

(1) Pädev üksus, kes teeb käesoleva seaduse § 253 1. lõike alusel teosest või muust kaitstud objektist koopia, peab tagama, et ta:
1) levitab koopiat, suunab selle üldsusele või teeb selle üldsusele kättesaadavaks vaid selleks, et võimaldada sellele juurdepääs soodustatud isikule või teisele pädevale üksusele;
2) võtab asjakohased meetmed, et tõkestada ligipääsetavas vormis koopia ilma loata reprodutseerimist, levitamist, üldsusele suunamist ja üldsusele kättesaadavaks tegemist;
3) tegutseb nõuetekohase hoolsusega ja säilitab andmeid teose või muu kaitstud objektiga ning selle ligipääsetavas vormis koopiaga tehtud toimingute kohta;
4) avaldab ja ajakohastab asjakohasel juhul oma veebisaidil või muu kanali kaudu teavet selle kohta, kuidas ta täidab käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud kohustusi.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud pädev üksus esitab soodustatud isikule, teisele pädevale üksusele, autorile või autoriõigusega kaasnevate õiguste omajale taotluse korral ligipääsetaval viisil järgmise teabe:
1) selliste teoste või muude kaitstud objektide loetelu, millest tal on olemas ligipääsetavas vormis koopiad, täpsustades, mis kujul need ligipääsetavad on;
2) nende pädevate üksuste nimed ja kontaktandmed, kellega ta on käesoleva seaduse § 253 3. lõike alusel ligipääsetavas vormis koopiaid vahetanud.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 1 nimetatud kohustuse täitmiseks võib pädev üksus töödelda isiku terviseandmeid, et tuvastada, kas isik on soodustatud isik käesoleva seaduse § 252 2. lõike tähenduses.

§ 255. Pimeda, vaegnägija või muu trükikirja lugemise puudega isiku huvides tegutseva pädeva üksuse kohta teabe jagamine

(1) Käesoleva seaduse § 252 4. lõikes nimetatud pädevad üksused teavitavad Eesti Hoiuraamatukogu struktuuriüksusena tegutsevat Eesti Pimedate Raamatukogu, kui nad kasutavad teost või muud kaitstud objekti § 253 1. lõike punkti 2 alusel.

(2) Eesti Pimedate Raamatukogu saadab käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel Eestis tegutsevatelt pädevatelt üksustelt saadud teabe Euroopa Komisjonile.”;

6) paragrahvi 756 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

”4) väljavõtte tegemine või taaskasutamine toimub käesoleva seaduse § 253 1. lõikes nimetatud juhul.”;

7) paragrahvi 803 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Käesoleva seaduse §-ga 18, § 19 punktidega 2, 3, 5 ja 6 ning §-dega 20 ja 23 lubatud teose, § 75 1. lõike punktides 1, 2, 5 ja 6 lubatud autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti ning § 253 1. lõikes lubatud teose või muu kaitstud objekti vaba kasutamise juhtudel peab õiguste omaja kohaldama oma teosele või muule õiguste objektile selliseid meetmeid, mis võimaldavad õigustatud isikul kasutada seda ulatuses, mis seadusega on vabaks kasutamiseks ette nähtud, tingimusel et vabaks kasutamiseks õigustatud isikul on seaduslik juurdepääs teosele või muule õiguste objektile.”;

8) paragrahvi 803 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõiget ei kohaldata sellise teose ja autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti suhtes, mis on tehtud üldsusele kättesaadavaks lepingu alusel sellisel viisil, et isik saab seda kasutada individuaalselt valitud kohas ja ajal, välja arvatud teose või muu õiguste objekti kasutamine käesoleva seaduse § 253 1. lõikes nimetatud juhul.”;

9) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse sõnadega ”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/1564, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude kaitstud objektide teatavaid lubatud kasutusviise pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ning millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 242, 20.09.2017, lk 6–13).”.

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json