Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 27.11.2018, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.11.2018 otsus nr 334

Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.11.2018

§ 1. Sotsiaalhoolekande seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 47 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemise õigust, välja arvatud individuaalse abivahendi korral, ei ole vangistuses või eelvangistuses viibival isikul.”;

2) paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 31–34 järgmises sõnastuses:

”(31) Väljaspool kodu osutataval ööpäevaringsel üldhooldusteenusel, kogukonnas elamise teenusel, kui teenust osutatakse rohkem kui kümnele erivajadusega isikule, või ööpäevaringsel erihooldusteenusel viibival isikul ei ole tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemise õigust abivahendi eest, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega.

(32) Riigieelarvest rahastataval ööpäevaringsel erihooldusteenusel viibival isikul ei ole tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotlemise õigust lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud abivahenditele ka inkontinentsitoodete ning naha kaitse ja puhastamise vahendite eest, mille kulu kaetakse riigieelarve vahenditest teenuse maksumuse hulgas.

(33) Käesoleva paragrahvi lõike 31 tähenduses on hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega otseselt seotud abivahend, mis:
1) hõlbustab eelkõige hooldaja tööd, mitte inimese individuaalset hakkamasaamist;
2) on seotud teenuse osutamiseks kasutatava hoone turvalisuse või sellele ligipääsetavuse tagamisega;
3) on vajalik hooldusteenusel viibivale isikule hügieenitoimingute tegemise tagamiseks, välja arvatud ühekordseks kasutamiseks mõeldud abivahend;
4) on ette nähtud rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruses ohutu ja tervist toetava teenuse osutamiseks ning abivahend, mis asendab teenuse osutamiseks ettenähtud toodet või vahendit ja vastab paremini hooldusteenusel viibiva isiku vajadustele;
5) on hoone või mööbli külge kinnitatav ja hõlbustab hoones liikumist.

(34) Käesoleva paragrahvi lõikes 33 nimetatud tingimustele vastavate abivahendite loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

3) paragrahvi 48 lõiget 3 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

”91) märge, kas tegemist on abivahendiga, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega;”.

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json