Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.11.2018, 5

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend" muutmine

Vastu võetud 21.11.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 34 lõike 4 alusel.

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Julgeolekuasutusel on õigus täita üldeeskirja nõudeid erisustega lähtudes riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 9 punktist 2.“;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Avaliku sektori äriühingud, kelle emiteeritud väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või kelle väärtpaberite noteerimiseks on esitatud avaldus, esitavad väärtpaberiturul kehtivate nõuete kohase info enne saldoandmiku esitamist, mille tõttu neile ja nende saldode võrdlemiseks kehtivad käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodutest ühe kuu võrra pikemad tähtajad.“;

3) paragrahvi 13 lõike 9 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

“(4) Kui sihtfinantseerimise projekt registreeritakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuste seadus) §-s 37 nimetatud struktuuritoetuse registris (edaspidi struktuuritoetuse register), kajastab toetuse andmist või vahendamist riigiraamatupidamiskohustuslane, kelle poliitikavaldkonda projekt kuulub. Struktuuritoetuste korral on selleks ministeerium või Riigikantselei struktuuritoetuste seaduse § 7 tähenduses.

(5) Struktuuritoetuste registris kajastatud sihtfinantseerimise projekti korral loetakse toetuse vahendamise kulu tekkimise kuupäevaks toetuse saaja maksetaotluses esitatud kulu tekkimise kuupäevale vastava kuu viimane kuupäev. Kui toetuse saaja ei ole raamatupidamiskohustuslane, loetakse kulu tekkimise kuupäevaks maksetaotluse kinnitamise kuu viimane kuupäev. Kulude lihtsustatud hüvitamisviiside korral loetakse kulu tekkimise kuupäevaks maksetaotluses esitatud tegevuse toimumise perioodi lõppkuupäevale vastava kuu viimane kuupäev. Ettemakset sisaldava maksetaotluse korral loetakse tehingu kajastamise kuupäevaks ettemakse toimumise kuupäev.“; 

5) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

(6) Kui üks avaliku sektori üksus osutab teisele tasuta teenuseid, lähtutakse käesoleva üldeeskirja § 30 lõikest 3. Kui teenuse maksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta, kajastab seda teenuse osutaja kontol 450000 antud sihtfinantseerimise kuluna ja kontoklassis 32 majandustegevusest saadud tuluna. Teenuse saaja kajastab tasuta saadud teenuseid kontoklassis 55 kuluna ja kontol 350000 saadud sihtfinantseerimise tuluna.“;

6) paragrahvi 58 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Kuni 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande lõpetamiseni kajastab struktuuritoetuste registris registreeritud toetuste vahendamist rakendusüksus. Rakendusüksus annab 2018. aasta 31. detsembri seisuga nimetatud toetustega seotud rahaliste jääkide ning nõuete, kohustiste ja ettemaksete saldod, mis vastavad struktuuritoetuste registris olevale analüütilisele informatsioonile, raamatupidamise õiendiga üle riigiraamatupidamiskohustuslastele, kelle poliitikavaldkonda projektid kuuluvad. Üleantav netovarade muutus kajastatakse ühtlasi kontorühmas 298 rahavoo koodiga 28.“;

7) määruse lisa 2 „Tehingupartnerite koodid“ asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud);

8) määruse lisa 3 „Tegevusalade koodid“ asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud);

9) määruse lisa 8 „Riigimetsa hindamine“ asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud).

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 2 Tehingupartnerite koodid

Lisa 3 Tegevusalade koodid

Lisa 8 Riigimetsa hindamine

/otsingu_soovitused.json