Teksti suurus:

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 “Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.11.2018, 9

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 “Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 22.11.2018 nr 62

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 “Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 14 punktis 2 asendatakse tekstiosa “31. detsembril” tekstiosaga “30. juunil”;

2) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Kui toetust taotleb noor ettevõtja või tootjarühm, võib toetuse määra suurendada viie protsendi võrra, kuid mitte rohkem kui 70 protsendini.”;

3) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

“(5) Lisa 3 real 12, lisa 4 real 12, lisa 5 real 13 või lisa 6 real 10 kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel hindepunktide saamiseks esitab taotleja lisaks järgmised andmed:

1) andmed ettevõttesse või ettevõtte terviklikuks üksuseks olevasse osasse (edaspidi koos tootmisüksus) kuuluva loomakasvatusehitise kohta, milles peetavate loomade sõnnik on kavandatud ladustada ehitatavasse sõnnikuhoidlasse, sealhulgas selle loomakasvatusehitise kohta, mille ehitamine on kavandatud taotluses;

2) andmed tootmisüksusesse kuuluvate sõnnikuhoidlate, sealhulgas nende mahu kohta;

3) kui taotlusega kavandatakse loomakasvatusehitise ehitamist, siis andmed selle looma liigi, vanuse ja toodangurühma kohta, keda kavatsetakse selles ehitises pidama hakata;

4) teave tootmisüksuses lindude, välja arvatud munakanade pidamiseks ettenähtud loomakohtade kohta;

5) andmed tootmisüksusesse kuuluvasse sõnnikuhoidlasse investeeringu järel ladustatava sõnniku tüübi kohta.

(6) Sõnnikuhoidla katmise eest lisa 3 real 13, lisa 4 real 13, lisa 5 real 14 või lisa 6 real 11 kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel hindepunktide saamiseks esitab taotleja sellekohase teabe.”;

4) paragrahvi 23 lõiget 4 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

“8) lisa 3 real 12, lisa 4 real 12, lisa 5 real 13 või lisa 6 real 10 kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel hindepunktide saamiseks dokument või muu asjakohane tõend, millest nähtub loomakohtade arv loomakasvatusehitises, kus peetakse linde;

9) kui toetust taotletakse sõnnikuhoidla katmiseks, siis väljavõte põhiprojekti joonistest koos seletuskirjaga, mis sisaldab teavet sõnnikuhoidla õhuvahetuse mahu kohta.”;

5) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 23 ja 24 järgmises sõnastuses:

“(23) Pärast taotluse esitamise tähtpäeva edastab PRIA Keskkonnaametile nende taotlejate nimekirja, kes taotlevad toetust sõnnikuhoidla katmiseks ja soovivad saada lisa 3 real 13, lisa 4 real 13, lisa 5 real 14 või lisa 6 real 11 kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel hindepunkte, koos väljavõttega sõnnikuhoidla põhiprojekti joonistest ja seletuskirjaga, et teha kindlaks, kas kavandav sõnnikuhoidla katmine vähendab ammoniaagi heidet.

(24) Keskkonnaamet annab kavandatava sõnnikuhoidla katmise mõju kohta arvamuse 30 kalendripäeva jooksul arvates lõikes 23 nimetatud dokumentide saamisest.”;

6) paragrahvi 28 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11) viia § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 10 ning § 4 lõike 2 punktides 1–3, 6–8 ja 11 nimetatud tegevustest ellu osa, mis moodustab vähemalt 20 protsenti tegevuste abikõlblikust maksumusest;”

7) paragrahvi 29 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

“11) esitada ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, mis tõendavad, et § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 10 ning § 4 lõike 2 punktides 1–3, 6–8 ja 11 nimetatud tegevustest on ellu viidud osa, mis moodustab vähemalt 20 protsenti tegevuste abikõlblikust maksumusest;”;

8) paragrahvi 29 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna “tegemisest” tekstiosaga “, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil”;

9) paragrahvi 34 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

“(7) Paragrahvi 29 lõike 3 punktis 11 sätestatut ei kohaldata enne 2018. aastat taotluse esitanud toetuse saajate suhtes.”;

10) lisad 3–6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 3 Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 4 Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 5 Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 6 Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json