Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2011, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.12.2011 nr 92

Määrus kehtestatakse „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõigete 6 ja 8 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 37, 635; 2010, 25, 439) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud eliitseemne tootmiseks või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(2) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) on toodetud supereliitseemnest või supereliitseemne põlvkonnale eelneva põlvkonna seemnest sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest;
2) on ette nähtud peedi tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(4) Säilitussordi seeme tähistusega GR on peediseeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud peedi tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
5) on sertifitseeritud tootja poolt.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatav peediseeme peab vastama sertifitseeritud seemne kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „sertifitseerimise nõuetele vastavuse kontrollimiseks” sõnaga „sertifitseerimiseks”;

4) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „ning” sõnadega „supereliit- ja”;

5) paragrahvi 10 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „metoodikakohase” sõnadega „metoodikakohaseks proovi võtmiseks”;

6) paragrahvi 12 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) vastab selle kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.”;

7) paragrahvi 12 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet. Põllumajandusamet märgib etiketile sõnad „Ei vasta idanevuse nõuetele”.”;

8) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „EL väikepakendi” sõnadega „ja ühekordselt suletava”;

9) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõnad „või etiketti” tekstiosaga „, etiketti või pakendit”;

10) paragrahvi 15 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile või selle sisse. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse märgistusel taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed ohutuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.”;

11) paragrahvi 17 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „halli värvi” tekstiosaga „ning „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etikett on oranži värvi”;

12) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eliit- ja sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid” või „EC rules and standards”;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud... (kuu ja aasta)”;
4) seemnepartii number;
5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta) ning märge „suhkrupeet” või „söödapeet”;
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) seemne kategooria ja selle lühend;
8) tootjariigi nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) monoseemne puhul sõna „monoseeme”;
12) täppiskülviseemne puhul sõna „täppiskülviseeme”;
13) idanevuse uue kontrolli puhul sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna „Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)”. Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
14) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning pakendamisloa number.”;

13) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Supereliitseemne etiketile märgitakse lõike 1 punktides 2–7 ja Eestis pakendatud seemne puhul ka lõike 1 punktides 9–14 sätestatud teave ning sertifitseeritud seemne kategooriale eelnevate põlvkondade arv.”;

14) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etiketile märgitakse:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud... (kuu ja aasta)”;
3) seemnepartii number;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) aretusnumber, sordinime ettepanek või kinnitatud sordinimi ning sordi sordilehte võtmiseks esitatud taotluse number selle olemasolu korral;
6) sõnad „Sort ei ole sordilehte võetud”;
7) sõnad „Ainult tootmiskatseteks”;
8) geneetiliselt muundatud sordi puhul sõnad „Geneetiliselt muundatud sort”;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning pakendamisloa number.”;

15) paragrahvi 21 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „korral” sõnadega „lisandi laad ning”;

16) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 12 lõikes 4 nimetatud idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet on lubatud turustada, kui selle etiketile on märgitud andmed seemne tegeliku idanevuse kohta või kui turustaja varustab müügipakendi etiketiga, millele on märgitud partii number, turustaja nimi ja aadress ning andmed seemne idanevuse kohta.”.

§ 2.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” (RT I, 19.04.2011, 5) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „§ 26 lõike 4,”;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „hübriidsordi ja sisearetusliini tüübid,”;

3) paragrahvi 3 lõiked 1–7 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud eliitseemne tootmiseks või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel sertifitseeritud seemne kategooria või esimese või vajaduse korral teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(2) Kohaliku sordi supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud kohalikuks sordiks tunnistatud ja kindlaksmääratud piirkonnast pärinevast algmaterjalist järelevalveametniku järelevalve all;
2) on ette nähtud eliitseemne tootmiseks või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjalikul taotlusel sertifitseeritud seemne kategooria või vajaduse korral esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) on toodetud supereliitseemnest või supereliitseemne põlvkonnale eelneva põlvkonna seemnest sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne või esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(4) Kohaliku sordi eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) on toodetud kohaliku sordi supereliitseemnest või kohalikuks sordiks tunnistatud ja kindlaksmääratud piirkonnast pärinevast algmaterjalist järelevalveametniku järelevalve all;
2) on ette nähtud sertifitseeritud või esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(5) Sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on määruse §-s 2 nimetatud liigi, välja arvatud lupiini (Lupinus spp.), põldherne (Pisum sativum L. (partim)) (edaspidi Pisum sativum), perekonna hiirehernes (Vicia spp.) ja hariliku lutserni (Medicago sativa L.) seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjalikul taotlusel supereliitseemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(6) Sertifitseeritud seemne kategooria esimese põlvkonna seeme tähistusega C1 on lupiini (Lupinus spp.), põldherne (Pisum sativum), perekonna hiirehernes (Vicia spp.) ja hariliku lutserni (Medicago sativa L.) seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjalikul taotlusel supereliitseemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks või külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(7) Sertifitseeritud seemne kategooria teise põlvkonna seeme tähistusega C2 on lupiini (Lupinus spp.), põldherne (Pisum sativum), perekonna hiirehernes (Vicia spp.) ja hariliku lutserni (Medicago sativa L.) seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest, esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjalikul taotlusel supereliitseemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud külviseemnena kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatav söödakultuuri liigi, välja arvatud põldherne (Pisum sativum) ja põldoa (Vicia faba) seeme peab vastama sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele ning põldherne (Pisum sativum) ja põldoa (Vicia faba) seeme peab vastama teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.”;

5) paragrahvi 8 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „sertifitseerimise nõuetele vastavuse kontrollimiseks” sõnaga „sertifitseerimiseks”;

6) paragrahvi 11 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „metoodikakohase” sõnadega „metoodikakohaseks proovi võtmiseks”;

7) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) vastab selle kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.”;

8) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet. Põllumajandusamet märgib etiketile sõnad „Ei vasta idanevuse nõuetele”.”;

9) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Söödakultuuride supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne ning tarbeseemne müügipakendi, välja arvatud sertifitseeritud seemne ja tarbeseemne EL B-väikepakendi ja ühekordselt suletava pakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega või peab müügipakend sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Säilitussordi seemne müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist), etiketti või pakendit rikkumata.”;

10) paragrahvi 16 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile või selle sisse. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse märgistusel taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed ohutuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.”;

11) paragrahvi 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „ning lõpuni sertifitseerimata seemne partii etikett on halli värvi” tekstiosaga „, lõpuni sertifitseerimata seemne partii etikett on halli värvi ning „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etikett on oranži värvi”;

12) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eliitseemne ja sertifitseeritud seemne ning esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne ja teise põlvkonna sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud... (kuu ja aasta)”;
4) seemnepartii number;
5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) kategooria ja selle lühend;
8) tootjariigi nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) sertifitseeritud seemne puhul eliitseemnele järgnevate põlvkondade arv;
12) sellise heintaimede sordi seemne puhul, mis ei ole ette nähtud sööda tootmiseks, sõnad „Ei ole ette nähtud sööda tootmiseks”;
13) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna „Analüüs on tehtud... (kuu ja aasta)”. Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
14) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning pakendamisloa number.”;

13) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Supereliitseemne etiketile märgitakse lõike 1 punktides 2–7 ja Eestis pakendatud seemne puhul ka lõike 1 punktides 9–10 ning punktides 13–14 sätestatud teave ning sertifitseeritud seemne kategooriale eelnevate põlvkondade arv.”;

14) paragrahvi 18 lõike 2 punkti 9, lõike 3 punkti 7 ning § 20 lõike 1 punkti 10, lõike 2 punkti 9 ja lõike 3 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „korral” sõnadega „lisandi laad ning”;

15) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etiketile märgitakse:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud... (kuu ja aasta)”;
3) seemnepartii number;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) aretusnumber või sordinime ettepanek või kinnitatud sordinimi ning sordi sordilehte võtmiseks esitatud taotluse number selle olemasolu korral;
6) sõnad „Sort ei ole sordilehte võetud”;
7) sõnad „Ainult tootmiskatseteks”;
8) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning pakendamisloa number.”;

16) paragrahvi 20 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „aadress” sõnadega „või tunnusmärk”;

17) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Paragrahvi 13 lõikes 4 nimetatud idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet on lubatud turustada, kui selle etiketile on märgitud andmed seemne tegeliku idanevuse kohta või kui turustaja varustab müügipakendi etiketiga, millele on märgitud partii number, turustaja nimi ja aadress ning andmed seemne idanevuse kohta.”.

§ 3.  Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” (RT I, 05.01.2011, 6) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud eliitseemne või sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(2) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) on toodetud supereliitseemnest või supereliitseemne põlvkonnale eelneva põlvkonna seemnest sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C või Z on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest või sordi omaniku või säilitaja kirjalikul taotlusel supereliitseemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud köögivilja tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud;
5) kuulub Põllumajandusameti poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse kontrollimisele.”;

2) paragrahvi 3 lõigete 4 ja 6 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „hariliku” sõnaga „tööstusliku”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 teist lauset täiendatakse pärast sõnu „aretatud sordi seeme” tekstiosaga „ning „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava köögiviljakultuuri seeme”;

4) paragrahvi 8 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „sertifitseerimise nõuetekohasuse kontrollimiseks” sõnaga „sertifitseerimiseks”;

5) paragrahvi 11 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „metoodikakohase” sõnadega „metoodikakohaseks proovi võtmiseks”;

6) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) vastab selle kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.”;

7) paragrahvi 13 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet. Põllumajandusamet märgib etiketile sõnad „Ei vasta idanevuse nõuetele”.”;

8) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Köögiviljakultuuride supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne müügipakendi, välja arvatud EL väikepakendi ja ühekordselt suletava pakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega või peab pakend sulgemiskohal olema läbi õmmeldud etiketiga. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist), etiketti või pakendit rikkumata.”;

9) paragrahvi 14 lõike 11 teises lauses ja lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „või etiketti rikkumata” tekstiosaga „, etiketti või pakendit rikkumata”;

10) paragrahvi 17 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile või selle sisse. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse märgistusel taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed ohutuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.”;

11) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „halli värvi” tekstiosaga „ning „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne tootja etikett on oranži värvi”;

12) paragrahvi 19 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Eliit- ja sertifitseeritud seemne, välja arvatud sertifitseeritud seemne EL väikepakendi etiketile märgitakse:”;

13) paragrahvi 19 punkti 10 ja § 20 lõike 1 punkti 9 täiendatakse pärast sõna „korral” sõnadega „lisandi laad ning”;

14) paragrahvi 19 olemasolev tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Supereliitseemne etiketile märgitakse lõike 1 punktides 2–7 ja Eestis pakendatud seemne puhul ka lõike 1 punktides 9–11 ning 14 ja 16 sätestatud teave ning sertifitseeritud seemne kategooriale eelnevate põlvkondade arv.”;

15) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Seemnesegu EL väikepakendi tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid” või „EU rules and standards”;
2) märgistamise eest vastutava tootja nimi ja aadress või tunnusmärk;
3) märgistamise eest vastutava isiku antud partiinumber;
4) pakendi sulgemise aasta, märgituna „Suletud... (aasta)” või idanevuse analüüsi proovi võtmise aasta, märgituna „Proov võetud... (aasta)” või märge „Kasutada (parim) enne... (kuupäev)”;
5) sõnad „….(liiginimetus) sortide segu”;
6) sordinimi;
7) andmed segu koostise kohta, väljendatuna netomassi või seemnete arvu suhtena;
8) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
9) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe.

(6) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne tootja etiketile märgitakse:
1) seemnepartii number;
2) pakendi sulgemise kuu ja aasta;
3) liiginimi ladina ja eesti keeles;
4) aretusnumber, sordinime ettepanek või kinnitatud sordinimi ning sordi sordilehte võtmiseks esitatud taotluse number selle olemasolu korral;
5) sõnad „Sort ei ole sordilehte võetud”;
6) sõnad „Ainult tootmiskatseteks”;
7) geneetiliselt muundatud sordi puhul sõnad „Geneetiliselt muundatud sort”;
8) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
9) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
10) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning pakendamisloa number.”;

16) paragrahvi 24 lõikes 2 asendatakse sõna „Hariliku” sõnaga „Tööstusliku”;

17) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Paragrahvi 13 lõikes 4 nimetatud idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet on lubatud turustada, kui selle etiketile on märgitud andmed seemne tegeliku idanevuse kohta või kui turustaja varustab müügipakendi etiketiga, millele on märgitud partii number, turustaja nimi ja aadress ning andmed seemne idanevuse kohta.”;

18) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Paragrahvis 2 nimetatud köögiviljakultuuride sama liigi erinevate sortide seemnesegu võib turustada üksnes juhul, kui seemnesegu iga koostisosa vastab standardseemne kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele, seemnesegu on pakendatud § 14 lõike 2 alusel kehtestatud EL väikepakendisse, on suletud § 14 lõike 3 ja märgistatud § 17 kohaselt.”.

§ 4.  Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” (RT I, 05.01.2011, 4) normitehnilist märkust täiendatakse läbivalt pärast tekstiosa „2010/46/EL (ELT L 169, 3.07.2010, lk 7–12)” tekstiosaga „, 2011/68/EL (ELT L 175, 2.07.2011, lk 17–23);”.

§ 5.  Määruse § 4 jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json