Teksti suurus:

Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2011, 6

Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2011 nr 164

Määrus kehtestatakse „Ruumiandmete seaduse” § 36 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine

  (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega „Geodeetiliste punktide andmekogu” (edaspidi andmekogu) ja kehtestatakse andmekogu pidamise põhimäärus. Andmekogu lühinimetus on GPA.

  (2) Andmekogu ingliskeelne nimetus on „Geodetic Point Database”.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja töödelda andmeid geodeetiliste tööde, geodeetiliste võrkude, punktide ja märkide, geodeetiliste võrkude mõõtmisandmete ning nende teisenduste kohta.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Maa-amet (edaspidi vastutav töötleja).

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja sellesse kantavad andmed 

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja registritoimikutena. Andmekogusse kantavaid andmeid töödeldakse elektrooniliselt.

§ 5.  Andmekogu koosseis

  (1) Andmekogu koosseisu kuuluvad digitaalne register ja registritoimikud.

  (2) Digitaalne register (edaspidi register) on andmekogu osa, kuhu kantakse § 7 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (3) Registritoimik sisaldab andmekogusse kantavate andmete alusdokumente (edaspidi alusdokument), üleande-vastuvõtuakte ning dokumente, mis tõendavad andmekogusse kantud ebaõigete andmete parandamisel parandatud andmete õigsust.

§ 6.  Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  (1) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogus sisalduvate andmete turbeaste on madal (L). Andmekogu turvaklass on K1T1S0.

§ 7.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) geodeetilise töö nimetus;
  2) andmed geodeetiliste tööde tegemise aja kohta;
  3) geodeetilise punkti nimi;
  4) geodeetilise punkti unikaalne koodnumber;
  5) geodeetilise punkti koordinaadid (x-koordinaat, y-koordinaat, geodeetiline laius, geodeetiline pikkus, kõrgus geoidist, kõrgus ellipsoidist, raskuskiirenduse väärtus);
  6) andmed geodeetilise punkti täpsusklassi ja geodeetilise võrgu liigi kohta;
  7) geodeetilise punkti asukoha tekstiline kirjeldus;
  8) maapinna kõrgus geodeetilise märgi asukohas;
  9) andmed geodeetilise märgi ehituse kohta;
  10) andmed geodeetilise märgi seisukorra kohta;
  11) geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus;
  12) geodeetilise märgi asukoha skeem ja fotod;
  13) geodeetilise märgi ehituslikud joonised;
  14) geodeetilise märgi horisondi avatuse joonised;
  15) registritoimiku arhiivinumber.

  (2) Registritoimikus sisalduvad järgmised andmed:
  1) geodeetilise töö tegija;
  2) geodeetilise mõõtmise käigus kogutud originaalandmed;
  3) originaalandmetest töötlemise käigus saadud teisendused;
  4) andmed kasutatud riist- ja tarkvara kohta;
  5) teised alusdokumendis sisalduvad andmed.

  (3) Andmekogusse kantakse riiklike ja kohalike geodeetiliste võrkude andmed.

§ 8.  Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse ja andmete töötlemine 

§ 9.  Andmeandjad

  (1) Andmekogusse andmeandjaks on:
  1) vastutav töötleja;
  2) geodeetilise töö tegija;
  3) kohaliku omavalitsuse üksus.

  (2) Andmeandja esitab alusdokumendi vastutavale töötlejale, kes kannab selles sisalduvad andmed andmekogusse.

§ 10.  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  (1) Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendiks on geodeetilise töö aruanne.

  (2) Alusdokument esitatakse vastutavale töötlejale elektrooniliselt või paberkandjal. Elektrooniliselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri.

§ 11.  Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Vastutav töötleja kannab registrisse § 7 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Vastutav töötleja kannab § 7 lõikes 1 nimetatud andmed registrisse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast alusdokumendi saamist.

  (3) Vastutav töötleja peab elektroonilises kanderaamatus arvestust andmete andmekogusse esitamise aja, registritoimiku ja andmeandjate kohta.

§ 12.  Andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja vastutab enda esitatud andmete ja alusdokumendis olevate andmete õigsuse eest.

  (2) Vastutav töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest andmeandja esitatud andmetele.

§ 13.  Andmekogu andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või teavitab andmeandja teda andmekogus olevatest ebaõigetest andmetest, on vastutav töötleja kohustatud parandama need andmekogus kahe tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest.

  (2) Andmeandja on kohustatud parandama vead ja esitama vastutavale töötlejale parandatud andmed kümne tööpäeva jooksul vigade teadasaamisest. Paranduste aluseks olevad dokumendid lisatakse registritoimikule.

  (3) Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus nende andmete avalikustamine ja väljastamine peatatakse kuni andmete parandamiseni.

  (4) Vastutav töötleja teatab andmete parandamisest Eesti geoportaali kaudu.

4. peatükk Andmekogu andmete väljastamine ja säilitamine 

§ 14.  Andmekogust andmete väljastamine

  (1) Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud andmed avalikustatakse ja tehakse kättesaadavaks Eesti geoportaali kaudu.

  (2) Paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud andmetega on huvitatud isikutel õigus tutvuda ja saada nende väljavõtteid vastutavalt töötlejalt. Andmeid väljastatakse vastavalt võimalustele kas paberkandjal või digitaalsel andmekandjal.

  (3) Andmeid väljastatakse vastutavale töötlejale esitatud kirjaliku taotluse alusel, milles on näidatud:
  1) milliseid andmeid taotletakse;
  2) andmete väljastamist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht ning juriidilise isiku nimi, aadress ja vastava registri kood;
  3) eesmärk, milleks väljastatavaid andmeid kasutatakse;
  4) taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Vastutav töötleja väljastab andmed viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamise päevast arvates.

  (5) Andmekogust tehtud väljavõtete kohta peetakse arvestust elektroonilises kanderaamatus.

§ 15.  Andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse „Arhiiviseadusest”, selle alusel antud õigusaktidest ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

  (2) Säilitamisele kuuluvad register ja registritoimik ning neid säilitatakse alaliselt.

  (3) Pärast alusdokumendi andmete registrisse kandmist säilitatakse alusdokument vastutava töötleja arhiivis.

  (4) Kui geodeetiline punkt on hävinud, tehakse registrisse sellekohane märge, kuid säilitatakse andmed andmekogus.

5. peatükk Järelevalve, andmekogu pidamise rahastamine ning andmekogu likvideerimine 

§ 16.  Järelevalve

  Järelevalvet andmekogu pidamise seaduslikkuse üle teostavad „Avaliku teabe seaduse” § 531 lõikes 1 sätestatud asutus ja andmekaitse järelevalveasutus „Avaliku teabe seaduses” ja „Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud korras.

§ 17.  Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 18.  Andmekogu likvideerimise kord

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul.

  (2) Andmekogu likvideeritakse kooskõlas „Arhiiviseadusega” ning „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 19.  Enne käesoleva määruse jõustumist kogutud andmed

  Enne käesoleva määruse jõustumist kogutud geodeetiliste punktide ja tööde andmed, mis vastavad käesolevas määruses toodud nõuetele, loetakse andmekogu koosseisu kuuluvaks.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json