Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2012, 5

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusest

Vastu võetud 20.12.2012 nr 120

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 27 lõike 4, sotsiaalhoolekande seaduse § 231 lõike 7 ja vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 8 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 7 „Pensionistaaži arvestamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruses nr 7 „Pensionistaaži arvestamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pensioni taotlemisel tehakse pensionitaotleja pensionikindlustusstaaž kindlaks § 6 lõikes 1 nimetatud andmete alusel.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2000. a määruse nr 200 „Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning määramise ja maksmise juhend” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2000. a määruse nr 200 „Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning määramise ja maksmise juhend” kogu tekstis asendatakse sõna „pensioniamet” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet” vastavas käändes.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 94 „Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruses nr 94 „Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui isikule makstakse vanemahüvitist eelmise lapse eest, korrutatakse lõike 1 kahe esimese lause kohaselt arvutatud vahe kalendripäevade arvuga eelmise lapse eest makstava vanemahüvitise lõppemise päevale järgnevast päevast kuni sünnitushüvitise maksmise perioodi lõpupäevani.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna „Pensioniamet” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

  (2) Paragrahv 1 jõustub 1. mail 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json