Teksti suurus:

Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning määramise ja maksmise juhend

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2012, 9

Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning määramise ja maksmise juhend

Vastu võetud 26.06.2000 nr 200
RT I 2000, 50, 318
jõustumine 02.07.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2009RT I 2009, 14, 8701.03.2009
20.12.2012RT I, 27.12.2012, 501.01.2013, kogu tekstis asendatud sõna „pensioniamet” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet”

Määrus kehtestatakse „Sotsiaalhoolekande seaduse” paragrahvi 231 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib „Riikliku pensionikindlustuse seaduse” paragrahvi 7 lõigetes 1 või 2 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse (edaspidi sotsiaaltoetus) taotlemist, määramist ja maksmist.

§ 2. Sotsiaaltoetuse taotlemine

  Taotluse sotsiaaltoetuse määramiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja oma elukohajärgsele Sotsiaalkindlustusametile.

§ 3. Sotsiaaltoetuse taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemisel esitatakse:
 1) avaldus;
 2) isikut tõendav dokument;
 3) [kehtetu - RT I 2009, 14, 87 - jõust. 01.03.2009]
 4) omakäeline kinnitus rahvapensioni määra suuruse või seda ületava sissetuleku puudumise kohta.

 (11) Välismaalane, kes kuulub eesti rahvusesse, esitab dokumendi, milles on märge kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumisel pädeva ametiasutuse kirjaliku tõendi oma seadusliku elamise kohta Eesti Vabariigis.
[RT I 2009, 14, 87 - jõust. 01.03.2009]

 (2) Eesti kodaniku või eesti rahvusest isiku abikaasa esitab toetuse taotlemisel:
 1) abielutunnistuse;
 2) abikaasa isikut tõendava dokumendi või rahvust tõendava dokumendi.
[RT I 2009, 14, 87 - jõust. 01.03.2009]

 (3) Isik, kelle vanem on Eesti kodanik, esitab toetuse taotlemisel:
 1) sünnitunnistuse;
 2) vanema kodakondsust tõendava dokumendi.

 (4) Isik, kelle vanem on eesti rahvusest välismaalane, esitab toetuse taotlemisel:
 1) sünnitunnistuse;
 2) vanema rahvust tõendava dokumendi.

 (5) Eesti kodaniku vanem esitab toetuse taotlemisel:
 1) lapse sünnitunnistuse;
 2) lapse kodakondsust tõendava dokumendi.

 (6) Eesti rahvusest isiku vanem esitab toetuse taotlemisel:
 1) lapse sünnitunnistuse;
 2) lapse rahvust tõendava dokumendi.

 (7) Sotsiaalkindlustusametil on õigus nõuda vajaduse korral muid dokumente, mis tõendavad sotsiaaltoetuse taotleja õigust toetusele.

§ 4. Dokumentide esitamine

  Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud ärakirjad. Originaaldokumentide esitamisel kinnitab Sotsiaalkindlustusamet temale jääva dokumendi ärakirja ja tagastab originaaldokumendi.

§ 5. Isikut tõendava dokumendi esitamine
[Kehtetu - RT I 2009, 14, 87 - jõust. 01.03.2009]

§ 6. Rahvuse tõendamine

  Välismaalase eesti rahvusesse kuulumist tõendab mistahes dokument, mille alusel saab kindlaks teha sotsiaaltoetuse taotleja või tema vanema eesti rahvusesse kuulumise.

§ 7. Sotsiaaltoetuse määramine

  Sotsiaaltoetus määratakse sotsiaaltoetuse taotleja elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti direktori või tema asetäitja otsusega.

§ 8. Sotsiaaltoetuse taotluse läbivaatamise ja otsuse tegemise tähtaeg

 (1) Sotsiaalkindlustusameti direktor või tema asetäitja otsustab esitatud sotsiaaltoetuse taotluse põhjendatuse ja teeb otsuse sotsiaaltoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt kümne tööpäeva jooksul, arvates sotsiaaltoetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

 (2) Kui sotsiaaltoetuse taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatab taotluse vastuvõtja sotsiaaltoetuse taotlejale kümne tööpäeva jooksul kirjalikult, missugused dokumendid tuleb esitada täiendavalt. Kui need esitatakse kolme kuu jooksul, arvates täiendavate dokumentide esitamise kohta teatise väljastamise päevast, loetakse sotsiaaltoetuse taotlemise päevaks taotluse vastuvõtmise päev või taotluse lähtekoha postitempli kuupäev.

 (3) Sotsiaaltoetuse taotlus, millele ei ole kolme kuu jooksul esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, vaadatakse nimetatud tähtaja möödumisel esitatud dokumentide alusel läbi ning tehakse otsus sotsiaaltoetuse määramise või mittemääramise kohta.

 (4) Sotsiaaltoetuse mittemääramise korral teatatakse sellest sotsiaaltoetuse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Toetuse taotlejale saadetakse toetuse mittemääramise otsus ja talle tagastatakse originaaldokumendid.

§ 9. Sotsiaaltoetuse määramise otsus

  Sotsiaaltoetuse määramise otsus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
 1) Sotsiaalkindlustusameti nimi;
 2) otsuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi;
 3) otsuse tegemise kuupäev;
 4) sotsiaaltoetuse taotleja nimi;
 5) kuupäev, millest alates sotsiaaltoetus on määratud;
 6) sotsiaaltoetuse suurus;
 7) viide otsuse aluseks olevate õigusaktide sätetele;
 8) otsuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
 9) ametniku allkiri;
 10) märge otsuse kättetoimetamise viisi kohta.

§ 10. Sotsiaaltoetuse mittemääramise otsus

  Sotsiaaltoetuse mittemääramise otsus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
 1) Sotsiaalkindlustusameti nimi;
 2) otsuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi;
 3) otsuse tegemise kuupäev;
 4) sotsiaaltoetuse taotleja nimi;
 5) sotsiaaltoetuse mittemääramise põhjendus;
 6) viide otsuse aluseks olevate õigusaktide sätetele;
 7) vaidlustamise kord ja tähtaeg;
 8) ametniku allkiri;
 9) märge otsuse kättetoimetamise viisi kohta.

§ 11. Sotsiaaltoetuse määramise algtähtpäev

  Sotsiaaltoetus määratakse toetusele õiguse tekkimise päevast, kuid tagasiulatuvalt mitte enam kui kolm kuud taotluse esitamise päevast.

§ 12. Sotsiaaltoetuse maksmise dokumendid

 (1) Isikule, kellele on määratud sotsiaaltoetus, vormistatakse sotsiaaltoetuse toimik ja avatakse isikuarve, mille alusel vormistatakse sotsiaaltoetuse maksmise dokumendid.

 (2) [Kehtetu - RT I 2009, 14, 87 - jõust. 01.03.2009]

§ 13. Sotsiaaltoetuse maksmine

 (1) Sotsiaaltoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest.

 (2) Sotsiaaltoetust makstakse „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 231 lõikes 5 sätestatud korras.
[RT I 2009, 14, 87 - jõust. 01.03.2009]

 (3) Sotsiaaltoetuse taotleja väljendab oma eelistust sotsiaaltoetuse maksmise viisi suhtes toetuse avalduses.

§ 14. Sotsiaaltoetuse määr ja selle ümberarvutamine

 (1) Sotsiaaltoetus määratakse rahvapensioni määras, kui isiku kuusissetulek on alla rahvapensioni määra.

 (2) Rahvapensioni määra muutmisel arvutatakse sotsiaaltoetus ümber.

§ 15. Elukohavahetus

  Eesti-siseselt elukohta vahetanud sotsiaaltoetuse saajale jätkatakse sotsiaaltoetuse maksmist pärast vastava avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamist uues elukohajärgses Sotsiaalkindlustusametis, arvates ajast, millal maksmine endises elukohajärgses Sotsiaalkindlustusametis sotsiaaltoetuse saaja avalduse alusel peatati.
[RT I 2009, 14, 87 - jõust. 01.03.2009]

§ 16. Sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Sotsiaaltoetuse maksmine lõpetatakse sotsiaaltoetuse saaja elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti direktori või tema asetäitja otsuse alusel järgmistel juhtudel:
 1) isik on saanud rahvapensioni määra suuruse või seda ületava kuusissetuleku;
 2) isikule määratakse Eesti seaduse või välislepingu alusel pension, mille suurus on võrdne rahvapensioni määraga või sellest suurem;
 3) isik saab välisriigi pensioni, mille suurus on võrdne rahvapensioni määraga või sellest suurem;
 4) isik asub elama väljapoole Eestit;
 5) muudel juhtudel, kui isik ei vasta „Sotsiaalhoolekande seaduse” paragrahvi 231 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

 (2) Sotsiaaltoetuse maksmine lõpetatakse sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

 (3) Kui sotsiaaltoetuse saamiseks oli esitatud teadvalt valeandmeid või kui sotsiaaltoetus oli määratud Sotsiaalkindlustusameti süül seadusliku aluseta, tehakse sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamise põhjendatud otsus, millest teatatakse sotsiaaltoetust saanud isikule viie tööpäeva jooksul.

§ 17. Sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamise otsus

  Sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamise otsus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
 1) Sotsiaalkindlustusameti nimi;
 2) otsuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi;
 3) otsuse tegemise kuupäev;
 4) sotsiaaltoetuse taotleja nimi;
 5) sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamise kuupäev;
 6) sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamise põhjus;
 7) viide otsuse aluseks olevate õigusaktide sätetele;
 8) otsuse vaidlustamise kord ja tähtaeg;
 9) ametniku allkiri;
 10) märge otsuse kättetoimetamise viisi kohta.

§ 18. Liigselt makstud sotsiaaltoetuse summade tagasinõudmine

  Määruse paragrahvi 16 lõikes 3 nimetatud juhtudel saadetakse sotsiaaltoetust saanud isikule koos sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamise otsusega ettepanek kokkuleppe saavutamiseks liigselt makstud summade tagasimaksmiseks või tasaarvutuseks. Kokkuleppe mittesaavutamisel nõutakse liigselt makstud sotsiaaltoetuse summad tagasi kohtu korras.

§ 19. Teatamise kohustus

  Sotsiaaltoetuse saaja on kohustatud teatama elukohajärgsele Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa määratud sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamise, kümne päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

§ 20. Rakendamine

  Käesolevat määrust rakendatakse toetuste määramisel 1. aprillist 2000. a.