Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2013, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.12.2013 nr 79

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruses nr 28 „Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõna „System’s” sõnaga „System”;

2) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Rävala 5, 15169 Tallinn. Väljaspool ameti asukohta paiknevate struktuuriüksuste aadressid näidatakse nende põhimäärustes.”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) riigi infotehnoloogilise arhitektuuri terviklik haldamine;”;

4) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

„121) Eesti e-riigi maine ja innovaatilise imago edendamiseks vajalike tegevuste planeerimisel osalemine ja vastavate tegevuste elluviimine;”;

5) paragrahvi 9 täiendatakse punktidega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

„101) mõõdab, analüüsib ja planeerib riigi infosüsteemi toimimist;
102) korraldab riigi infotehnoloogilise arhitektuuri arendamist ja rakendamist;”;

6) paragrahvi 9 punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„15) tagab riigi infosüsteemi toimimiseks vajaliku tehnilise varuvõimsuse;”;

7) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti struktuuriüksused on küberturvalisuse teenistus, infrastruktuuri osakond, arhitektuuri osakond, teenuste halduse osakond, teabevärav „eesti.ee” osakond, struktuuritoetuse osakond, kommunikatsiooniosakond ja administratiivosakond. Lisaks võivad ameti struktuuri kuuluda ametnikud või töötajad, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus ning kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale.

(2) Teenistuse koosseisu võivad kuuluda osakonnad ja osakondade koosseisu võivad kuuluda talitused. Osakonna koosseisu võivad kuuluda ametnikud ja töötajad, kes ei ole ühegi talituse koosseisus, vaid alluvad vahetult osakonnajuhatajale ja kelle ülesanded määratakse ameti- või tööjuhendiga.”;

8) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 11 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „osakonna” sõnaga „struktuuriüksuse”;

10) paragrahvid 12 ja 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Struktuuriüksuse juhtimine

Struktuuriüksust juhib peadirektori asetäitja, osakonnajuhataja või peadirektori määratud ametnik või töötaja, kes vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete täitmise eest.

§ 13. Ameti struktuuriüksused ja nende põhiülesanded

(1) Küberturvalisuse teenistuse põhiülesanne on täita Eesti riigi tasemel CERT (Computer Emergency Response Team) ülesandeid, sealhulgas käsitleda Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente, tegeleda ennetavate tegevustega turvaintsidentide ärahoidmiseks, suurendada kasutajate turvateadlikkust ning koostada raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentide ja pahavara leviku kohta. Samuti analüüsib teenistus elutähtsate teenuste infosüsteemide ja riigi infosüsteemi turvariske, osaleb kaitsemeetmete ja regulatsioonide väljatöötamisel ja muutmisel, teeb nende meetmete rakendamise üle järelevalvet ning nõustab elutähtsate teenuste osutajaid ja riigiasutusi turvariskide valdkonnas. Lisaks koordineerib ja korraldab küberturvalisuse uurimus- ja arendustegevust ning korraldab valdkonna koostööd teadus- ja uurimisasutustega.

(2) Infrastruktuuri osakond korraldab riigiasutuste vahelise andmeside arendamist ja haldamist, korraldab riigi infosüsteemi kindlustavate komponentide ja riigi infosüsteemi kuuluvate infosüsteemide süsteemsete komponentide, sealhulgas rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist inkubatsiooniperioodil ning korraldab riigi infosüsteemi infrastruktuuri turvameetmete väljatöötamist ja juurutamist. Infrastruktuuri osakonna ülesanne on ka väljaarendatava kõrge käideldavusega riigi infosüsteemi baasinfrastruktuuri tagavate süsteemide haldamine ja selle käigus riigi infosüsteemi toimimiseks vajaliku varuvõimsuse tagamine.

(3) Arhitektuuri osakond haldab riigi infotehnoloogilist arhitektuuri ja sihtotstarbeliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektide portfelle, kooskõlastab riigi infosüsteemi muudatustaotlusi, teostab järelevalvet riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude üle ning arendab andmevahetuskihti X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, avaliku võtme infrastruktuuri (PKI) ja dokumendivahetuskeskust. Osakond võib kavandada, koodineerida ja realiseerida riigi infosüsteemi valdkonnas infotehnoloogia kasutamise projekte.

(4) Teenuste halduse osakond tagab teabevärava „eesti.ee”, andmevahetuskihi X-tee, riigi infosüsteemi haldussüsteemi, avaliku võtme infrastruktuuri ja dokumendivahetuskeskuse nõuetekohase toimimise, korraldab teabevärava komponentide ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi sisuhaldust ning korraldab riigi infosüsteemi üldkasutatavate komponentidega seotud osapoolte koolitamist ja teavitamist.

(5) Teabevärav „eesti.ee” osakond juhib Eesti teabevärava valdkonda ja arendab teabeväravat „eesti.ee” ja selle komponente. Osakond korraldab teabevärava kaudu avalikkuse juurdepääsu teabele ja teenustele ning koordineerib teabevaldajate ja teenusepakkujate tegevust teabe ja teenuste avalikustamisel. Teabevärav „eesti.ee” täidab ühtse kontaktpunkti ülesandeid.

(6) Struktuuritoetuse osakond täidab struktuuritoetusi käsitlevate õigusaktide tähenduses rakendusüksuse ülesandeid, sealhulgas korraldab taotlusvoorusid, menetleb taotlusi, teeb toetuse kasutamise seiret, kontrollib kulude ja tegevuste abikõlblikkust, menetleb maksetaotlusi ning teeb riiklikku järelevalvet toetuse saaja üle.

(7) Kommunikatsiooniosakond korraldab ameti sisekommunikatsiooni ning teavitamist ameti tegevustest, mis võivad mõjutada avalikkust ja partnereid. Osakond korraldab teavitus- ja ennetustegevusi, et suurendada arvutikasutajate teadlikkust nii e-lahenduste kui ka arvutiturbe kohta. Kommunikatsiooniosakonna ülesanne on korraldada avalikkuse teavitamist kriisiolukordades.

(8) Administratiivosakond toetab ameti tööd ja teenindab ametit õiguse, hankemenetluse, finantsarvestuse, asjaajamise, halduse ja personalitöö valdkonnas.”;

11) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 181 järgmises sõnastuses:

„181) moodustab nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone, nõukogusid, nõukodasid ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;”;

12) paragrahvi 17 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires arhitektuuri osakonna, teenuste halduse osakonna, infrastruktuuri osakonna ja teabevärav „eesti.ee” osakonna tööd, korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.

(2) Peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal juhib küberturvalisuse teenistust ning koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib peadirektorilt saadud volituste piires teenistusele pandud ülesannete täitmist, korraldab teenistuse struktuuriüksuste vahelist koostööd ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest ja korraldab ameti pädevusse kuuluvaid küsimusi ja täidab muid peadirektorilt saadud ülesandeid.”;

13) paragrahvi 18 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) annab tema alluvuses asuvatele ametnikele ja töötajatele juhiseid ja korraldusi;”;

14) paragrahvi 18 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 18 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) teeb ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning ametnike palkade ja distsiplinaarkaristuste ning töötajate töötasude määramiseks;”;

16) paragrahvi 18 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) taotleb osakonna ametnikele ja töötajatele tööalast koolitust;”;

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json