Teksti suurus:

Riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2013, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2013 otsus nr 344

Riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2013

§ 1.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutseõppeasutuse põllumajanduse, veoauto- ja bussijuhi ning autotehniku kutseala õpilane või isik, kellel ei ole vastava kutseala lõpetamisest möödunud rohkem kui üks aasta, on vabastatud riigilõivu tasumisest vastava kutsealaga seotud kategooria mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa ja ametikoolituse tunnistuse väljastamise ning asendamise eest, samuti riigilõivu tasumisest vastava kategooria mootorsõidukijuhi liiklusteooria- ja sõidueksami sooritamise eest esimesel katsel.”;

2) paragrahvi 203 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki, välja arvatud mopeedi ja kuni 3500-kilogrammise täismassiga haagise, registreerimise eest tasutakse riigilõivu 128 eurot.”;

3) paragrahvi 203 lõikes 2 asendatakse arv „63,91” arvuga „67”;

4) paragrahvi 203 lõikes 3 asendatakse arv „63,91” arvuga „67”;

5) paragrahvi 203 lõikes 4 asendatakse arv „319,55” arvuga „335”;

6) paragrahvi 203 lõikes 6 asendatakse arv „9,58” arvuga „10”;

7) paragrahvi 203 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Kuni 3500-kilogrammise täismassiga haagise registreerimise eest tasutakse riigilõivu 63 eurot.”;

8) paragrahvi 204 lõikes 1 asendatakse arv „57,52” arvuga „62”;

9) paragrahvi 204 lõikes 2 asendatakse arv „28,76” arvuga „30”;

10) paragrahvi 204 lõikes 3 asendatakse arv „1278,23” arvuga „1342”;

11) paragrahvi 204 lõikes 4 asendatakse arv „57,52” arvuga „60”;

12) paragrahvi 204 lõikes 5 asendatakse arv „191,73” arvuga „201”;

13) paragrahvi 204 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreerimismärgid on valmistatud üksikkorras omaniku avalduse alusel, tasutakse nende esmaväljastamise eest riigilõivu 469 eurot. Omaniku avalduse alusel samast seeriast järjestikuste registreerimismärkide tellimisel korraga rohkem kui kümnele autole tasutakse riigilõivu 134 eurot iga registreerimismärgi väljastamise eest.”;

14) paragrahvi 204 lõikes 7 asendatakse arv „223,69” arvuga „234”;

15) paragrahvi 204 lõikes 8 asendatakse arv „28,76” arvuga „30”;

16) paragrahvi 204 lõikes 9 asendatakse arv „6,39” arvuga „6”;

17) paragrahvi 204 lõikes 10 asendatakse arv „6,39” arvuga „6”;

18) paragrahvi 205 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantud andmete muutmise eest seoses sõiduki, väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omaniku vahetumisega tasutakse riigilõivu 61 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt Maanteeameti e-teenuste infosüsteemi (edaspidi e-teenuste infosüsteem) kaudu, tasutakse riigilõivu 48 eurot.”;

19) paragrahvi 205 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Mopeedi registriandmete muudatuste vormistamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 8 eurot.”;

20) paragrahvi 205 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetamata registriandmete muudatuste vormistamise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 16 eurot.”;

21) paragrahvi 205 lõikes 3 asendatakse arv „9,58” arvuga „10”;

22) paragrahvi 206 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 206 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ühekordse taotluse alusel liiklusregistri andmete ja andmetest väljavõtte või muu dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 8 eurot iga töötunni eest.”;

24) paragrahvi 206 lõikes 3 asendatakse arv „1,91” arvuga „2”;

25) paragrahv 207 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 207. Juhtimisõigust tõendava dokumendi väljastamine

(1) Mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa või rahvusvahelise juhiloa väljastamise või vahetamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 20 eurot.

(2) Mootorsõiduki esmase juhiloa või juhiloa väljastamise eest kiirtellimuse korras järgmiseks tööpäevaks tasutakse riigilõivu 53 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 42 eurot.

(3) Mootorsõiduki esmase juhiloa või juhiloa taotlemisel käesoleva seaduse § 20 lõikes 2 sätestatud juhul tasutakse riigilõivu 13 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 10 eurot.

(4) Väikelaeva või jeti juhtimise õigust tõendava dokumendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 26 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 20 eurot.

(5) Mootorsõiduki piiratud õigusega juhiloa või ajutise juhiloa väljastamise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 12 eurot.

(6) Varastatud või tulekahju tagajärjel hävinud käesoleva paragrahvi lõikes 1, 4 või 5 nimetatud dokumendi väljastamise eest tasutakse pädeva riigiasutuse tõendi esitamisel riigilõivu 6 eurot.”;

26) paragrahvi 208 lõikes 1 asendatakse arv „25,56” arvuga „26”;

27) paragrahvi 208 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv „38,34” arvuga „40”;

28) paragrahvi 208 lõike 2 punktis 2 asendatakse arv „63,91” arvuga „67”;

29) paragrahvi 208 lõike 2 punktis 3 asendatakse arv „25,56” arvuga „26”;

30) paragrahvi 208 lõikes 3 asendatakse arv „3,19” arvuga „3”;

31) paragrahvi 208 lõike 4 punktis 1 asendatakse arv „19,17” arvuga „20”;

32) paragrahvi 208 lõike 4 punktis 2 asendatakse arv „6,39” arvuga „6”;

33) paragrahvi 209 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mootorsõidukijuhi õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.

(2) Mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 16 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 12 eurot.”;

34) paragrahvi 210 lõikes 1 asendatakse arv „31,95” arvuga „33”;

35) paragrahvi 210 lõikes 2 asendatakse arv „31,95” arvuga „33”;

36) paragrahvi 210 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ohtlikke veoseid vedava autojuhi tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.”;

37) paragrahvi 210 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

38) paragrahvi 210 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Ohutusnõuniku tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.”;

39) paragrahvi 211 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Veoautojuhi, bussijuhi või taksojuhi ametikoolituse tunnistuse väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 26 eurot.”;

40) paragrahvi 212 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Autojuhi, sõidumeeriku paigaldamise töökoja, kontrollija või tööandja kaardi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot. Kui nimetatud toimingut taotletakse elektrooniliselt e-teenuste infosüsteemi kaudu, tasutakse riigilõivu 40 eurot.”;

41) paragrahvi 212 lõikes 2 asendatakse arv „35,15” arvuga „36”;

42) paragrahvis 213 asendatakse arv „22,36” arvuga „23”;

43) paragrahvi 214 lõikes 1 asendatakse arv „25,56” arvuga „26”;

44) paragrahvi 214 lõikes 2 asendatakse arv „25,56” arvuga „26”;

45) paragrahvi 215 lõikes 1 asendatakse arv „38,34” arvuga „40”;

46) paragrahvi 215 lõikes 2 asendatakse arv „25,56” arvuga „26”;

47) paragrahvi 216 lõikes 1 asendatakse arv „25,56” arvuga „26”;

48) paragrahvi 216 lõikes 2 asendatakse arv „19,17” arvuga „20”;

49) paragrahvi 216 lõikes 3 asendatakse arv „12,78” arvuga „13”;

50) paragrahvi 2161 lõikes 1 asendatakse arv „12,78” arvuga „13”;

51) paragrahvi 2161 lõikes 2 asendatakse arv „6,39” arvuga „6”;

52) paragrahvi 2162 lõikes 1 asendatakse arv „320” arvuga „336”;

53) paragrahvi 2162 lõikes 2 asendatakse arv „100” arvuga „105”;

54) paragrahvi 2162 lõikes 3 asendatakse arv „100” arvuga „105”;

55) paragrahvi 2162 lõikes 4 asendatakse arv „65” arvuga „68”;

56) paragrahvi 2162 lõikes 5 asendatakse arv „320” arvuga „336”;

57) paragrahvi 2162 lõikes 6 asendatakse arv „65” arvuga „68”;

58) paragrahvi 2162 lõikes 7 asendatakse arv „320” arvuga „336”;

59) paragrahvi 2162 lõikes 8 asendatakse arv „191,73” arvuga „201”.

§ 2.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduse § 184 lõike 12 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Liiklusregistrist dokumendi või muu ühekordse taotluse alusel käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetamata andmete väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json