Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2013, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2013 otsus nr 346

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.12.2013

§ 1.  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmine

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Õigustatud subjekt on kohustatud vara kompenseerimise menetluses tegema Vabariigi Valitsuse kehtestatud tähtaegadel ja korras menetluseks vajalikke toiminguid. Kui õigustatud subjekt mõjuva põhjuseta ei tee talle kirjalikult teatatud tähtaja jooksul vajalikke toiminguid, loetakse ta nõudest loobunuks ja kompenseerimismenetlus lõpetatakse. Kui õigustatud subjekt ei esita mõjuva põhjuseta kolme kuu jooksul pärast kompenseerimise otsuse kättesaamist rahandusministrile avaldust kompensatsiooni väljamaksmiseks tema näidatud pangakontole, siis lõpetab rahandusminister kompenseerimise menetluse ja tühistab kompenseerimise otsuse.”;

2) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Pärast 2013. aasta 31. detsembrit esitatakse vara tagastamise ja kompenseerimise otsuste kohta käivad andmed Rahandusministeeriumile rahandusministri määrusega kehtestatud vormis, korras ja tähtaegadel.”;

4) paragrahvi 17 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Järelevalvet vara tagastamise ja kompenseerimise üle teostab Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras maavanem, kellel on õigus rakendada Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud abinõusid käesoleva paragrahvi lõikes 10 sätestatud erisusega. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks.”;

5) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsusüksuse haldusakt või selle andmata jätmine on õigusvastane ja rikub avalikku huvi, teeb ta 90 päeva jooksul haldusakti andmisest või sellest keeldumisest teadasaamisest arvates kirjaliku ettepaneku tunnistada haldusakt kehtetuks, viia see õigusaktidega vastavusse või anda nõutav haldusakt välja.”.

§ 2.  Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmine

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 11 teine ja kolmas lause jäetakse välja;

2) paragrahvi 14 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahandusminister võib kehtestada määrusega kompensatsiooni väljamaksmise korraldamiseks juhendeid ja vorme.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 täiendatakse lõikega 33 järgmises sõnastuses:

„(33) Teiste seadustega võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtajale sätestada erisusi.”.

§ 4.  Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmine

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse § 11 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Alates 2014. aasta 1. jaanuarist kantakse riigimaa erastamisest laekuv raha, millest on maha arvatud käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud võlad ja kulud, Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json