Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2013, 8

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2013 nr 44

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Saatekiri on tervishoiuteenuse osutamise käigus vormistatav dokument, mis on aluseks patsiendi suunamisel:
1) uuringule;
2) teise arsti konsultatsioonile (edaspidi konsultatsioon);
3) päevaravile;
4) statsionaarsele ravile;
5) koduõendusteenuse osutaja juurde;
6) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutaja juurde.

(2) Patsiendi uuringule, konsultatsioonile, päevaravile või statsionaarsele ravile suunamise saatekiri koosneb kahest lehest. Esimene leht vormistatakse määruse lisas 13 ja teine leht määruse lisas 14 esitatud vormi kohaselt.

(3) Saatekirja esimese lehe vormistab patsiendi uuringule, konsultatsioonile, päevaravile või statsionaarsele ravile suunanud tervishoiutöötaja. Teise lehe vormistab uuringu teinud või konsulteerinud tervishoiutöötaja.

(4) Kanded saatekirja teisele lehele tehakse konsultatsiooni puhul samal päeval, uuringu puhul sellele vastuse selgumise päeval.

(5) Patsiendi koduõendusteenuse osutaja või iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutaja juurde suunamisel vormistatakse §-s 321 sätestatud andmetega saatekiri.

(6) Koduõendusteenuse osutaja või iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutaja juurde suunamise saatekirja vormistab patsiendi nimetatud teenust saama suunanud arst koostöös õe või ämmaemandaga.”;

2) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Päevaravi tervishoiuteenuse osutaja säilitab patsiendi päevaravile suunava saatekirja koos patsiendi haigusloo või tervisekaardiga.”;

3) määruse 3. peatüki 4. jagu täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Koduõendusteenuse osutaja ja iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutaja juurde suunamise saatekirja kanded

(1) Saatekirjale kantakse saatekirja vormistanud tervishoiuteenuse osutaja järgmised andmed:
1) tervishoiuasutuse nimetus;
2) tervishoiuasutuse äriregistri kood;
3) tervishoiuasutuse tegevusloa number;
4) tervishoiuasutuse aadress;
5) võimaluse korral tervishoiuasutuse e-posti aadress;
6) arsti ja õe või ämmaemanda ees- ja perekonnanimi;
7) arsti ja õe või ämmaemanda registreerimistõendi number;
8) arsti ja õe või ämmaemanda telefoninumber.

(2) Saatekirjale kantakse tervishoiuteenuse osutaja, kelle juurde patsient suunatakse, järgmised andmed:
1) tervishoiuasutuse nimetus;
2) tervishoiuasutuse aadress;
3) perearsti nimi ja kontaktandmed, kui suunajaks on eriarst.

(3) Saatekirjale kantakse suunamise eesmärgist lähtuvad järgmised andmed:
1) teenuse nimetus;
2) soovituslik õendusabi alustamise kuupäev.

(4) Saatekirjale kantakse patsiendi järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) vanus;
3) isikukood;
4) alalise elukoha, vajaduse korral ka registreeritud elukoha aadress;
5) patsiendi omaste või seadusliku esindaja nimi ja kontaktandmed.

(5) Saatekirjale kantakse:
1) diagnoositud haiguste nimetus ja kood RHK-10 järgi;
2) patsiendi anamneesi ja terviseseisundi andmed ning kasutatavad ravimid;
3) patsiendi haigestumisega seotud, viimati tehtud uuringute vastused, mida suunav arst peab vajalikuks märkida;
4) suunava arsti määratud ravi ning õe või ämmaemanda hinnatud õendusabi vajadus ja sagedus:

Määratud ravi ja hinnatud õendusabi vajadus
Märkida +
vajaduse määramiseks
Sagedus
ravimite manustamine i/m, i/v, s/c, per/os, per/rectum:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
 
valuravi teostamine ja hindamine:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
 
muu sümptomaatilise ravi rakendamine:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
 
 
õendusalane nõustamine
 
 
elutähtsate näitajate regulaarne mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus, saturatsioon, pulsisagedus, diurees)
 
 
naha seisundi jälgimine, lamatiste ravi ja/või profülaktika
 
 
suu ja silmade hooldus
 
 
pneumoonia profülaktika
 
 
asendiravi
 
 
dehüdratatsiooni ennetamine
 
 
kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus
 
 
epitsüstostoomi hooldus, vahetus
 
 
klistiiri tegemine
 
 
stoomi hooldus
 
 
haavaravi koos sidumisega
 
 
aspireerimine
 
 
trahheostoomi hooldus
 
 
perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine
 
 
nasogastraalsondi paigaldamine
 
 
parenteraalne toitmine
 
 
jahutavad ja soojendavad protseduurid
 
 
inhalatsioonide teostamine
 
 
veresuhkru mõõtmine glükomeetriga
 
 
keskkonna hindamine ja vajaduse korral ümberkorraldamine
 
 
haavaõmbluste eemaldamine haavalt
 
 
hapnikravi
 
 
peritoneaaldialüüsi tegemine
 
 
liikumisravi ja tegevusjuhendamine
 
 
meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine
 
 
pereliikmete juhendamine ja õpetamine
 
 

5) saatekirja vormistamise kuupäev, teenust saama suunava arsti ja õendusabi soovitused vormistanud õe või ämmaemanda allkiri.”;

4) paragrahvi 1062 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õendusloo vormistab õde järgmistel juhtudel:
1) haiglas statsionaarse õendusabi osutamisel koos eriarstiabiga (edaspidi haiglas õendusabi osutamine);
2) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamisel;
3) koduõendusteenuse osutamisel.”;

5) paragrahvi 1064 lõiget 3 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„14) patsiendi surm, märkides surma kuupäeva ja kellaaja ning sellest teavitatud arsti nime ja kontaktandmed (iseseisvalt osutatava õendusabi korral);
15) patsiendi surma korral patsiendi omaste või seadusliku esindaja teavitamise kuupäev (iseseisvalt osutatava õendusabi korral).”;

6) paragrahvi 10610 lõiget 5 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) patsiendi surm, märkides surma kuupäeva ja kellaaja ning sellest teavitatud arsti nime ja kontaktandmed (iseseisvalt osutatava õendusabi korral).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punktid 4–6 jõustuvad 1. jaanuaril 2014. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 1–3 jõustuvad 1. juulil 2014. a.

Taavi Rõivas
Minister

Helen Tralla
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json