Teksti suurus:

Majandusaasta aruande taksonoomia

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2013, 21

Majandusaasta aruande taksonoomia

Vastu võetud 17.12.2009 nr 206
RT I 2009, 64, 436
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2010RT I 2010, 14, 7312.04.2010
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
06.12.2010RT I, 14.12.2010, 601.01.2011
08.12.2011RT I, 14.12.2011, 301.01.2012
28.02.2013RT I, 06.03.2013, 709.03.2013
20.12.2013RT I, 27.12.2013, 2001.01.2014

Määrus kehtestatakse raamatupidamise seaduse § 141 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse majandusaasta aruande taksonoomia (edaspidi taksonoomia) standard, elemendid ja taksonoomia haldaja.

§ 2.   Taksonoomia standard

  (1) Taksonoomia põhineb laiendataval rahandusalaste andmete aruandluskeele (eXtensible Business Reporting Language) standardil 2.1 (edaspidi XBRL) ja standardi laiendusel nimega Dimensions 1.0 (edaspidi koos XBRL standard).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud XBRL standardi tehnilise kirjelduse avaldab Justiitsministeerium veebilehel http://xbrl.eesti.ee.

§ 3.   Taksonoomia elemendid

  (1) Taksonoomia sisaldab bilansi, kasumiaruande, koondkasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali liikumise aruande, raamatupidamise aastaaruande lisade ja majandusaasta aruandega koos esitatavate dokumentide elemente.

  (2) Taksonoomia elementide loend äriühingutele on sätestatud käesoleva määruse lisas 1, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele käesoleva määruse lisas 2, konsolideeritud üksustele käesoleva määruse lisas 3, likvideeritavatele äriühingutele käesoleva määruse lisas 4, likvideeritavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele käesoleva määruse lisas 5 ning audiitoritele käesoleva määruse lisas 6. Määruse lisades esitatakse elemendi nimetus, elemendi selgitus ja elemendi identifikaator. Elemendi identifikaator on XBRL-le vastav elemendi masinloetav nimetus.
[RT I, 14.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.   Taksonoomia haldaja

  (1) Taksonoomia haldaja on Justiitsministeerium.

  (2) Taksonoomia avaldatakse käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud veebilehel.

  (3) Taksonoomia registreeritakse riigi infosüsteemi halduse infosüsteemis.

  (4) Taksonoomia muudatusettepanekud, mis ei too kaasa käesoleva määruse muutmist, esitatakse taksonoomia haldajale vähemalt 3 kuud enne kalendriaasta algust ja taksonoomia muudatusi kohaldatakse uue kalendriaasta 1. jaanuarist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Lisa 1 Taksonoomia elementide loend äriühingutele
[RT I, 27.12.2013, 20 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 2 Taksonoomia elementide loend mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
[RT I, 27.12.2013, 20 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 3 Taksonoomia elementide loend konsolideeritud üksustele
[RT I, 27.12.2013, 20 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 4 Taksonoomia elementide loend likvideeritavatele äriühingutele
[RT I, 27.12.2013, 20 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 5 Taksonoomia elementide loend likvideeritavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
[RT I, 27.12.2013, 20 - jõust. 01.01.2014]

Lisa 6 Taksonoomia elementide loend audiitoritele
[RT I, 14.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json