Teksti suurus:

Veeseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.12.2016, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.12.2016 otsus nr 39

Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.12.2016

§ 1.  Veeseaduse muutmine

Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 132 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) koostab joogivee kontrolli kava ning kooskõlastab selle Terviseametiga. Joogivee kontrolli kava ajakohastatakse vähemalt iga viie aasta tagant ja kooskõlastatakse Terviseametiga;”;

2) paragrahvi 261 lõige 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(44) Lämmastikku sisaldavaid mineraalväetisi ei tohi laotada 15. oktoobrist kuni 20. märtsini ja vedelsõnnikut ei tohi laotada 1. detsembrist kuni 20. märtsini ega muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.”;

3) paragrahvi 261 lõikes 44 asendatakse tekstiosa „1. detsembrist” tekstiosaga „15. novembrist”;

4) paragrahvi 261 lõikes 44 asendatakse tekstiosa „15. novembrist” tekstiosaga „1. novembrist”;

5) paragrahvi 261 täiendatakse lõikega 414 järgmises sõnastuses:

„(414) Vedelsõnniku paisklaotamine on keelatud 20. septembrist kuni 20. märtsini ja muul ajal, kui maapind on kaetud lumega, külmunud või perioodiliselt üle ujutatud või veega küllastunud.”;

6) paragrahvi 261 täiendatakse lõikega 415 järgmises sõnastuses:

„(415) Käesoleva paragrahvi lõikes 44 sätestatud vedelsõnniku laotuskeelu alguse võib Keskkonnaamet, arvestades ilmastiku- ja vegetatsioonitingimusi, kehtestada alates 1. novembrist.”;

7) paragrahvi 261 lõige 415 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(415) Käesoleva paragrahvi lõikes 44 sätestatud vedelsõnniku laotuskeelu alguse võib Keskkonnaamet, arvestades ilmastiku- ja vegetatsioonitingimusi, kehtestada alates 15. oktoobrist.”;

8) paragrahvi 261 lõike 8 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) sõnnikuauna moodustamise alguse ja lõpu kuupäev, aunast sõnniku või komposti laotamise kuupäev ning sõnnikuauna paiknemise koht põllumassiivi kaardil;”;

9) paragrahvi 261 lõiget 8 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud väetise kasutamise nõuetes nimetatud asjakohaste kultuuride koristusjärgne tegelik saagikus.”;

10) paragrahvi 261 lõikes 9 asendatakse arv „9” arvuga „10”;

11) paragrahvi 261 täiendatakse lõigetega 13−17 järgmises sõnastuses:

„(13) Põlluraamatusse kantud andmeid säilitatakse kümme aastat andmete põlluraamatusse kandmisest arvates.

(14) Põllumajandusega tegelev isik, kes kasutab 100 ja rohkem hektarit haritavat maad ning kasutab lämmastikku sisaldavaid väetisi, koostab igal aastal enne külvi või mitmeaastase kultuuri korral enne vegetatsiooniperioodi algust väetamisplaani.

(15) Väetamisplaani kantakse järgmised andmed:
1) kasvatatav kultuur ja selle planeeritav saak;
2) kasutada planeeritud väetise liik ja kogus ning taimede omastatava lämmastiku sisaldus väetises;
3) kasvatatava kultuuri ning selle planeeritava saagi saamiseks vajaliku lämmastiku tarve käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud asjakohaste nõuete järgi;
4) eelkultuuri mõju käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud asjakohaste nõuete järgi;
5) sõnniku järelmõju käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud asjakohaste nõuete järgi.

(16) Väetamisplaani võib pidada põlluraamatus.

(17) Väetamisplaani andmeid säilitatakse kümme aastat.”;

12) paragrahvi 261 lõikes 14 asendatakse arv „100” arvuga „50”;

13) paragrahvi 262 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „auna moodustamist” tekstiosaga „aunastamise alustamist”;

14) paragrahvi 262 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tahe- ja sügavallapanusõnniku ladustamine auna on keelatud 1. novembrist kuni 31. detsembrini.”;

15) paragrahvi 262 täiendatakse lõigetega 9–15 järgmises sõnastuses:

„(9) Sõnniku kompostimine käesoleva seaduse tähenduses on sõnniku aeroobne lagunemisprotsess, mille käigus orgaaniline aine laguneb mikro- ja makroorganismide toimel. Käesoleva seaduse tähenduses ei käsitleta sõnniku kompostimisena kompostimist kompostimisseadmetes.

(10) Sõnnikut tohib kompostida eelkõige sõnnikuhoidlas või haritaval maal aunas. Väljaspool ettevõtte sõnnikuhoidlat olevat kompostitava sõnniku kogust ei arvestata sõnnikuhoidla mahutavuse osana.

(11) Aunas on lubatud kompostida ainult sügavallapanusõnnikut, mille kuivainesisaldus on aunastamisel vähemalt 25 protsenti. Kompostitava sõnniku kuivainesisaldus määratakse ühesuguse tehnoloogiaga toodetud sõnnikust tootja kulul enne aunastamise alustamist vähemalt kord kahe aasta jooksul ühest proovist akrediteeritud laborianalüüsi meetodiga.

(12) Sõnniku kompostimise auna moodustamisest tuleb teavitada Keskkonnaametit vähemalt 14 päeva enne aunastamise alustamist.

(13) Kompostimine põllul aunas on lubatud mahus, mis ei ületa samale põllule käesoleva seaduse § 261 lõigetes 41 ja 48 kehtestatud laotada lubatud toitainete piirnorme. Kompostitava sõnniku auna kõrgus auna moodustamise ajal võib olla maksimaalselt 2 meetrit ja auna kuju peab välistama sademete vee kogunemise aunale.

(14) Kompostitav sõnnik tuleb aunast põllule laotada hiljemalt 24 kuu jooksul pärast aunastamise alustamist.

(15) Komposti aunast äravedamise järgselt tuleb rohumaal asunud auna alus haljastada hiljemalt järgmise vegetatsiooniperioodi alguseks. Uut kompostitava sõnniku auna ei tohi paigutada samasse kohta laotamise järgselt viiel järjestikusel aastal.”;

16) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

„(52) Käesoleva paragrahvi lõikes 51 nimetatud sanitaarkaitseala kaldavööndi ulatus võib olla väiksem 90 meetrist, kui sanitaarkaitseala ajalooline piir on asunud veekogu akvatooriumile lähemal kui 90 meetrit.”;

17) paragrahvi 401 täiendatakse lõigetega 26 ja 27 järgmises sõnastuses:

„(26) Käesoleva seaduse § 132 lõike 3 punktis 1 sätestatut kohaldatakse alates 2017. aasta 28. oktoobrist.

(27) Enne 2017. aasta 28. oktoobrit koostatud ja kooskõlastatud joogivee kontrollikavad kehtivad kuni nendes märgitud kehtivusaja lõpuni. Neid kavasid on võimalik peale 2017. aasta 28. oktoobrit muuta Terviseameti nõusolekul.”;

18) paragrahvi 42 lõikes 1 ja § 43 lõikes 1 asendatakse arv „2016” arvuga „2019”;

19) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Komisjoni direktiiv (EL) 2015/1787, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/83/EÜ (olmevee kvaliteedi kohta) II ja III lisa (ELT L 260, 07.10.2015, lk 6–17)”.

§ 2.  Veeseaduse muutmise seaduse muutmine

Veeseaduse muutmise seaduses (RT I, 06.01.2016, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktid 6 ja 9 jäetakse välja;

2) paragrahvi 1 punktis 7 esitatud veeseaduse § 261 lõikest 46 jäetakse välja teine lause.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3 ja 6 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4 ja 7 jõustuvad 2018. aasta 1. detsembril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 12 jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json