Teksti suurus:

Eksporditoetuse andmise täpsem kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.09.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2010
Avaldamismärge:

Eksporditoetuse andmise täpsem kord

Vastu võetud 29.04.2004 nr 159
RT I 2004, 38, 260
jõustumine 03.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

16.06.2005 nr 137 (RT I 2005, 35, 275) 1.07.2005

1.09.2006 nr 194 (RT I 2006, 39, 295) 10.09.2006

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 41 lõike 5, komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (EÜT L 102, 17.04.1999, lk 11–52), artikli 5 lõike 7 ja artikli 36 lõike 3, komisjoni määruse (EMÜ) nr 32/82, millega kehtestatakse veise- ja vasikaliha ekspordi eritoetuse andmise tingimused (EÜT L 4, 8.01.1982, lk 11–14), artikli 3, komisjoni määruse (EMÜ) nr 1964/82, milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused (EÜT L 212, 21.07.1982, lk 48–52), artikli 8 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1254/1999 seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal (ELT L 93, 10.04.2003, lk 10–17), artikli 2 lõike 5 alusel.

[RT I 2006, 39, 295– jõust. 10.09.2006]

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse eksporditoetuse (edaspidi toetus) andmise täpsem kord.

§ 2. Toetuse taotlemine

(1) Enne eksporti esitab taotleja Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) kohalikule asutusele (edaspidi eksporditolliasutus) eelteate, milleks on «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 41 lõikes 2 nimetatud vormi kohane taotlus; taotlus esitatakse posti või faksi teel või elektrooniliselt tööpäeval 24 tundi enne eksporditava põllumajandustoote laadimise alustamist.

(2) Lõikes 1 nimetatud eelteate vormil peab täitma lahtrid 1, 2, 5, 8, 17a, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 44 ja 54.

[RT I 2006, 39, 295– jõust. 10.09.2006]

(3) Taotleja võib esitada lisadokumendid, milleks on ekspordilitsents või -sertifikaat, vajaduse korral tootja ühekordne deklaratsioon kasutatud põhiainete kohta (R-vorm) ning kaubaarve.

(4) Põllumajandustooted, mille kohta taotletakse eksporditoetust (edaspidi kaubad), deklareeritakse järgmistes eksporditolliasutustes:
1) Põhja maksu- ja tollikeskus: Sadamate Tollipunkti Vanasadama Teeninduskeskuses, Muuga Tollipunkti Veose Teeninduskeskuses;
2) Lääne maksu- ja tollikeskus: Saare maksu- ja tollibüroos, Pärnu maksu- ja tollibüroos, Järva maksu- ja tollibüroos;

[RT I 2006, 39, 295– jõust. 10.09.2006]

3) Lõuna maksu- ja tollikeskus: Tartu maksu- ja tollibüroos; Põlva maksu- ja tollibüroos;
4) Ida maksu- ja tollikeskus: Narva maksu- ja tollibüroos, Rakvere maksu- ja tollibüroos.

[RT I 2005, 35, 275 – jõust. 1.07.2005]

§ 3. Nõuded kauba laadimisele

(1) Kaup esitatakse eksporditolliasutusele kontrolliks eelteates näidatud laadimise ajal ja kohas.

(2) Kaupa võib laadida eksporditolliasutuse tööajal kella 9.00-st kuni 15.30-ni. Puistekauba korral võib pädev tolliasutus lubada kaupa laadida ka väljaspool tööaega.

[RT I 2006, 39, 295– jõust. 10.09.2006]

(3) Kui deklarant keeldub viibimast kauba läbivaatuse juures või kui ta keeldub määramast isikut, kes on võimeline osutama tollile asjakohast abi, võib toll määrata selle nõude täitmise tähtaja, kui ta ei pea vajalikuks sellist läbivaatust ära jätta.

(4) Kui lõike 3 alusel määratud tähtaja jooksul ei ole deklarant tolli nõuet täitnud, võib toll Euroopa Ühenduste Nõukogu määruse 2913/1992/EMÜ, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50), artikli 75 lõike a kohaldamiseks asuda kaupa läbi vaatama deklarandi vastutusel ja kulul, kasutades vajaduse korral eksperdi või teiste õigusaktidega kooskõlas määratud isikute teenuseid.

(5) Kauba laadimist veokile või konteinerisse või kauba paigutamist tollilattu peab alustama eelteates näidatud ajal ja kohas.

(6) Veok või konteiner peab olema sellises seisukorras, et toll saab seda tollitõkendiga tõkendada.

(7) Kaup paigutatakse laadimise alustamise ajani laadimise ootele, teistest kaupadest eraldi. Kui kaupa ei ole võimalik eraldada, siis paigutatakse kaup selliselt, et toll saaks seda selgelt eristada

(8) Kui lõigetes 1, 5 ja 6 nimetatud tingimused ei ole täidetud, võib toll anda nende täitmiseks kuni 2 tundi lisaaega.

§ 4. Kauba eelfinantseerimise ja pardavarude ladustamise loa taotlemine

Kauba eelfinantseerimise ja pardavarude ladustamise luba saab taotleda, kui kaup paigutatakse «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608; 2001, 93, 566; 2002, 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177) ja «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) alusel tunnustatud tollilattu.

§ 5. Veise- ja vasikaliha eksporditoetuse andmise eritingimused

(1) Euroopa Komisjoni määruse 32/82/EMÜ artikli 2 lõikes 2 nimetatud taotlus esitatakse kirjalikult vähemalt kaks tööpäeva enne taotluses märgitavat rümpade kontrolliks esitamise päeva. Taotluses peab olema näidatud tapamaja nimi ja aadress, kontrollitavate rümpade arv ning rümpade kontrolliks esitamise kuupäev ja kellaaeg.

(2) Euroopa Komisjoni määruse 1964/1982/EMÜ artikli 2 lõikes 1 nimetatud rümba esi- või tagaveerandite konditustamise kavatsuse deklaratsioon esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA) vähemalt kaks tööpäeva enne kavandatava konditustamise algust määruse lisades 1 või 2 toodud vormil.

(3) Euroopa Komisjoni määruse 639/2003/EÜ, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele 1254/1999/EÜ seoses eksporditoetuste andmise nõuetega, mis käsitlevad elusveiste heaolu veo ajal (ELT L 93, 10.04.2003, lk 10–17):
1) artikli 2 lõikes 5 nimetatud kauba saabumisest teatatakse väljumiskoha VTA järelevalveametnikule vähemalt kaks tööpäeva ette;
2) artikli 4 lõikes 1 nimetatud teave edastatakse väljumiskoha VTA järelevalveametnikule;
3) [Kehtetu - RT I 2006, 39, 295 – jõust. 10.09.2006]

(4) Lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud väljumiskoha all mõistetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 639/2003 artikli 2 lõikes 1 nimetatud väljumiskohta.

[RT I 2006, 39, 295– jõust. 10.09.2006]

§ 6. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määruse nr 159 «Eksporditoetuse andmise täpsem kord»
lisa 1

 

 

Vabariigi Valitsuse 29. aprilli 2004. a määruse nr 159 «Eksporditoetuse andmise täpsem kord»
lisa 2

 


 

/otsingu_soovitused.json