Teksti suurus:

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 69, 1276

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määruse nr 130 "Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 05.09.2006 nr 91

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 43 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004–2006».

Põllumajandusministri 30. juuli 2004. a määrust nr 130 «Sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord» (RTL 2004, 109, 1749; 2006, 30, 530) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud üle 10 loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomade ja nuumsigade arvu nõude rikkumiseks ei loeta seda, kui põllumajandusloomade või nuumsigade arv on vähenenud «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 66 lõikes 3 nimetatud vääramatu jõu tõttu või taotleja tahtest sõltumatult põllumajanduslooma karjast väljaviimise tõttu ning loomade arvu vähenemisest ja selle põhjustest on viivitamata teatatud PRIA-le.»;

2) paragrahvi 4 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) põllumajandusloomal on diagnoositud haigus või trauma või põllumajandusloom on hukkunud ja taotleja on viivitamata saatnud PRIA-le sellekohase taotluse põllumajandusloomade registrisse kantud andmete muutmiseks ning taotlejal on selle tõendamiseks «Loomatauditõrje seaduse» § 28 lõike 3 alusel kehtestatud veterinaartõendi vormi 2T koopia või piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnitus;»;

3) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) seal on diagnoositud haigus või trauma või kui siga on hukkunud ja taotlejal on selle tõendamiseks «Loomatauditõrje seaduse» § 28 lõike 3 alusel kehtestatud veterinaartõendi vormi 2T koopia või piirkonda teenindava volitatud veterinaararsti kirjaliku kinnitus;»;

4) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõna «tehtud» sõnaga «kavandatavatest»;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui taotleja on võtnud kohustusi mitme investeeringukava kohta, siis lõikes 1 nimetatud vähendamist ei rakendata investeeringukava suhtes, mille puhul on nõuded täidetud.»;

6) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kohustuse suurendamise korral suureneb § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud põllumajandusloomade ja nuumsigade pidamise kohustus kohustuseperioodi teisel aastal kohustuse suurenemisega seotud põllumajandusloomade või nuumsigade võrra.»;

7) paragrahvi 20 lõikest 2 jäetakse välja sõna «järjestikuse»;

8) paragrahvis 21 asendatakse sõna «juuniks» sõnaga «juuliks»;

9) määrust täiendatakse §-ga 22 järgmises sõnastuses:

« § 22. Rakendussätted

Paragrahvi 4 lõiget 31, § 12 lõiget 11 ning § 17 lõiget 4 rakendatakse tagasiulatuvalt 8. oktoobrist 2005. a.»;

10) lisades 1, 3, 4 ja 5 sõnastatakse vormi punkt 1.2 järgmiselt:

 «1.2. Täidetakse PRIAs  Taotluse number:
  

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist
kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.

Taotluse lehtede arv:

Taotluse vastuvõtja allkiri:

Esmasisestaja nimi:

Topeltsisestaja nimi:

»;

11) lisas 6 asendatakse tabelis 1.2 sõnad «Kasutatud ehitusmaterjalid2» sõnadega «Sõnnikuhoidla on kuni 60 m2 suurune ja töö on teostatud oma jõududega2»;

12) lisas 6 asendatakse normitehnilises märkuses 2 sõnad «2 Projekteerimise puhul ei ole vaja täita veergu «kasutatud ehitusmaterjalid», kuid tuleb esitada ehitusloa koopia» sõnadega «2 «Ehitusseaduse» § 12 lõikes 4 nimetatud juhtudel».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json