Teksti suurus:

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide vormide kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2008
Avaldamismärge:

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide vormide kehtestamine

Vastu võetud 01.07.2004 nr 50
RTL 2004, 99, 1591
jõustumine 25.07.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise kuupäev):

05.10.2004 nr 66 ( RTL 2004, 133, 2045 ) 17.10.2004

27.06.2005 nr 28 (RTL 2005, 75, 1062) 10.07.2005

29.08.2006 nr 26 (RTL 2006, 67, 1236) 15.09.2006

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse» § 24 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Riigi õigusabi seaduse» § 15 lõikega 3 ja § 23 lõikega 3.

[RTL 2005, 75, 1062 – jõust. 10. 07. 2005]

§ 1. Kohtueelse menetluse dokumentide vormide kehtestamine

Kehtestada kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide vormid (lisad 1-95).

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

§ 2. Kriminaaltoimik

(1)      Kriminaaltoimik on kriminaalasjas kogutud kohtueelse menetluse dokumentide kogum, mis on köidetud ühtse süsteemiga ja ümbritsetud köitekaantega.

(2)      Kriminaaltoimik võib koosneda mitmest köitest, kusjuures ühe köite maht võib olla kuni 250 A4 suuruses lehte. Kriminaaltoimiku lehed ja köited nummerdatakse. Sisukorralehed nummerdatakse eraldi. Mitmest köitest koosnevatel kriminaaltoimikutel nummerdatakse iga köite lehed eraldi.

(3)      Kriminaaltoimiku köitekaaned peavad vastama järgmistele nõuetele:

1)        valmistatud kalandreeritud kartongist (vähemalt 300 g/m²) formaadis 60 cm x 31,5 cm;                           

2)        köitekaante seljaosa kogulaius on 3-5 cm, kusjuures seljaosal on ettepressitud murdejooned (kolm 1 cm vahega ja kuus 0,5 cm vahega), mis võimaldavad kaant voltida vastavalt toimiku paksusele;

3)        köitekaante tagumise külje parema serva pikendus (9 cm) on volditud kooskõlas kaante seljaosa murdejoontega (kuus ettepressitud tihedat murdejoont 0,5 cm vahega), mis võimaldavad tagakaant kergesti voltida vastavalt toimiku paksusele;

4)        köitekaantele on lisatud kinnitussüsteem: kaks kahest kohast kinnitatavat klambrit, kusjuures aukude vahe on 8 cm;

5)        klamber on valmistatud polüetüleenist või polüpropüleenist; klambri pikendused on mõlemapoolselt hammastatud ja painduvad kriminaaltoimiku sissepoole ning ei tohi kriminaaltoimikust välja ulatuda;

6)        köitekaante värvus on valge.

(4)      Kriminaaltoimiku köitekaante esiküljel märgitakse kriminaalasja number, kuriteo kvalifikatsioon ja kahtlustatava või süüdistatava tuvastamisel tema ees- ja perekonnanimi; kriminaalmenetluse alustamise ja lõpetamise kuupäevad, köite number, arhiivis säilitamise aeg, arhiivi loetelu number, arhiivi andmise kuupäev ja arhiivi number. Köitekaante esisiseküljel peab olema märgitud kriminaalasja menetleja nimetus ja kuupäev, millal kriminaaltoimik menetlejale saabus.

(5)      Kriminaaltoimik algab sisukorralehega, kuhu märgitakse kriminaaltoimikus paiknevad dokumendid ja nende leheküljenumbrid ning märkus prokuratuuri poolt kriminaaltoimikust kriminaalasja seisukohalt tähtsusetu materjali kõrvaldamisest.

[RTL 2004, 133, 2045 – jõust. 1.12.2004]

§3. Kohtueelse menetluse dokumentide vormide ettevalmistamine

Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide uued või täiendavad vormid valmistab ette ja esitab justiitsministrile Riigiprokuratuur.

[RTL 2004, 133, 2045 – jõust. 17.10.2004]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“

lisa 1

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Varalise karistuse mõistmiseks andmete nõudmise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

Kriminaalmenetluse käigus on kogutud piisavalt tõendeid selles, et [nimi ja isikukood või sünniaeg] on toime pannud KarS § [nr] ettenähtud kuriteo. Selle kuriteo eest võib mõista varalise karistuse, mistõttu on kohtutäituril varalise karistuse suuruse kindlaksmääramiseks vaja välja selgitada kahtlustatava/süüdistatava varaline seisund.

Vastavalt KrMS § 221 lõikes 1 sätestatule, kui isikut süüdistatakse kuriteos, mille eest võib seaduse kohaselt mõista varalise karistuse, koostab uurimisasutus määruse, milles esitab kahtlustatava või süüdistatava varalise seisundi väljaselgitamise vajalikkuse põhjenduse ning kohtutäituri nime, kellele tehakse ülesandeks varalise karistuse suuruse kindlaksmääramiseks vajalike andmete kogumine enne kohtueelse menetluse lõpetamist.                           

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 221 lg 1 [ja 2], (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1.Kohtutäitur [nimi ja tema büroo aadress] on kohustatud koguma varalise karistuse suuruse kindlaksmääramiseks vajalikud andmed [nimi ja isikukood või sünniaeg] varalise seisundi väljaselgitamiseks.

2.Õiend varalise seisundi kohta esitada menetlejale 30 päeva jooksul alates käesoleva määruse saamisest.

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“  

lisa 2

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Kiiresti rikneva asitõendi suhtes rakendatava meetme määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [esitatakse asitõendi nimetus ja asjaolud, mis tingivad koheste meetmete rakendamise kiirestirikneva asitõendi suhtes]. Nimetatud kiiresti riknevat asitõendit ei ole võimalik tagastada seaduslikule valdajale.

Vastavalt KrMS § 126 lõikes 1 sätestatule antakse kiiresti riknev asitõend, mida ei ole võimalik tagastada seaduslikule valdajale, tasuta riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele, võõrandatakse või hävitatakse kriminaalmenetluse käigus menetleja määruse alusel. Müügist saadud raha kantakse riigituludesse.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 126 lg 1, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

Korraldada  kriminaalasjas asitõendiks oleva [asja nimetus] [üleandmine tasuta riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele või] [võõrandamine või] [hävitamine].

                                                                             

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“ 

lisa 3

(uurimisasutuse embleemi kujutis)

      (uurimisasutuse nimetus)

Edasilükkamatutel juhtudel läbiotsimise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas läbiotsimise eesmärk ja põhjendus ühes viitega edasilükkamatule asjaolule]

Vastavalt KrMS § 91 lõikes 3 sätestatule võib edasilükkamatutel juhtudel uurimisasutus läbiotsimist toimetada uurimisasutuse määruse alusel ilma prokuratuuri loata, kuid seejärel tuleb sellest 24 tunni jooksul teatada prokuratuurile, kes otsustab läbiotsimise lubatavaks tunnistamise.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 91 lg 3, (uurimisasutuse ametniku ametinimetus)

määras:

Toimetada aadressil [aadress, kus läbi otsitakse] läbiotsimine, et leida [otsitava isiku või objekti nimi / nimetus].

           

(uurimisasutuse ametniku nimi)

Olen määrusega tutvunud:                      ___________________

                                                                (nimi ja allkiri)

Tunnistan läbiotsimise lubatavaks:           ___________________

                                                           (prokuröri nimi ja allkiri)

           

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“ 

lisa 4

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Ekspertiisimäärus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [esitatakse  kuriteo asjaolud ja muud ekspertiisiks vajalikud andmed ja ekspertiisi määramise põhjendus].

Vastavalt KrMS § 105 sätestatule korraldatakse ekspertiis tõendamisvajadusest lähtudes menetleja määruse alusel. Menetleja ei või keelduda kahtlustatava, süüdistatava või kaitsja, kannatanu või tsiviilkostja taotletavat ekspertiisi määramast, kui asjaolul, mille tuvastamist ekspertiisiga taotletakse, võib olla olulist tähtsust kriminaalasja lahendamisel.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest [95 lg 3,]105 lg 1 ja 106, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1.Korraldada käesolevas kriminaalasjas [nimetatakse ekspertiisi liik erialateadmiste valdkonna järgi; vajadusel märgitakse kas  teha ainuisikuline või komisjoni ekspertiis, esma- lisa- või kordusekspertiis].

2. Ekspertiisimääruse täitmine teha ülesandeks: [eksperdi  nimi või riikliku ekspertiisiasutuse nimetus].

3.Anda eksperdi (ekspertiisiasutuse) käsutusse ekspertiisi teostamiseks:

            1) [loetletakse ekspertiisiobjektide ning võrdlus- ja tutvumismaterjalide andmed].

4.  Eksperdile esitatavad küsimused:

            1) [küsimus]

5. Ekspertiisi tegemise tähtajaks määratakse [tähtaeg].

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“ 

lisa 5

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Elukohast lahkumise keelu kohaldamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalasja menetluses on selgunud, et [esitatakse asjaolud, kelle suhtes ja mis tingivad tõkendi kohaldamise].

Vastavalt KrMS § 128 lõikes 1 sätestatule koostatakse elukohast lahkumise keelu kohaldamiseks määrus, millele võetakse kahtlustatava või süüdistatava allkiri.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 128, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

Kohaldada tõkendit elukohast lahkumise keeld, mis seisneb kohustuses, et  [kahtlustatava või süüdistatava nimi ja isikukood või sünniaeg] ei tohi lahkuda oma elukohast aadressil [aadress] ilma menetleja loata kauemaks kui üheks ööpäevaks.

(koostaja nimi)

Menetlustoimingust võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

                                                                                                           ________________________

                                                                                                                       (tõlgi nimi ja allkiri)

Olen määrusega tutvunud: ___________________

                                              (nimi ja allkiri)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“   

lisa 6

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Kaebetähtaja ennistamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalmenetluse käigus esitas [kes ja millal] kaebetähtaja ennistamise taotluse.

[taotluse sisu; kaebetähtaja möödalaskmise mõjuv põhjus, mille on tuvastanud menetleja].

Vastavalt KrMS § 172 lõikes 1 sätestatule ennistatakse mõjuval põhjusel möödalastud kaebetähtaeg selle uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu määrusega, kelle menetluses on kriminaalasi.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 172 lg 1, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

Rahuldada taotlus, mille on esitanud [esitaja nimi], ja ennistada kaebetähtaeg.

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 7

[Kehtetu – RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“   

lisa 8

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Kriminaalasja eraldamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [esitatakse põhjendus ühe või mitme kriminaalasja eraldamise vajadusest eraldi menetluseks].

Eraldatud kriminaalasja numbriks lugeda nr [number].

Vastavalt KrMS § 216 lõikes 2 sätestatule võib kriminaalasja eraldada uude toimikusse, kui see ei kahjusta kriminaalmenetluse igakülgsust, täielikkust ja objektiivsust.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 216 lg 2 ja 3 [või 4], (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1.Eraldada  kriminaalasjast nr [number] kriminaalasi nr [number] eraldi menetluseks.

2.Koopia käesolevast määrusest lisada kriminaaltoimikusse nr [eraldatud asja nr].

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

  dokumentide vormide kehtestamine“     

lisa 9

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Psühhiaatrilise sundravi kohaldamiseks

kriminaalasja kohtusse saatmise

MÄÄRUS

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Õigusvastase teo toimepannud isiku andmed:

1.Nimi:                                                  [ees- ja perekonnanimi]

2.Elu- või asukoht ja aadress:                 [aadress]

3.Isikukood või sünniaeg:                        [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

4.Kodakondsus:                                     [eesti või muu]

5.Haridus:                                             [alg, põhi, kesk, keskeri, kõrgharidus]

6.Töökoht võiõppeasutus:                      [asutuse nimetus]

7.Emakeel:                                            [eesti või muu]

Kriminaalasjas nr [number] alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas õigusvastase teo asjaolud ja sundravi kohaldamise põhjendus]

Kaitsja või teiste menetlusosaliste vastuväited: [sundravi kohaldamise vajaduse vaidlustanud kaitsja või teiste menetlusosaliste väited].

Õigusvastast tegu kinnitavad tõendid:

1.[loetelu]

Vastavalt KrMS § 397 lõikes 2 sätestatule, kui prokuratuur tunnistab kohtueelse menetluse lõpuleviiduks, koostab ta kriminaalasja kohtusse saatmise määruse karistusseadustikus sätestatud psühhiaatrilise sundravi kohaldamiseks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 397 lg 2 ja 398, (prokuröri ametinimetus)

määras:

1.Tunnistada kohtueelne menetlus kriminaalasjas nr [number] lõpuleviiduks.

2.Edastada kriminaaltoimik vastavalt alluvusele kohtusse: [kohtu nimetus].

3.Teha kohtule ettepanek kohaldada [nimi] suhtes psühhiaatrilist sundravi.

4.Koopia toimikust saata kaitsjale: [kaitsja nimi].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

   dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 10

(menetleja embleemi kujutis)

          (menetleja nimetus)

Kriminaalasjade ühendamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [esitatakse põhjendus ühe või mitme kriminaalmenetluse ühendamise vajadusest ühiseks menetluseks].

Vastavalt KrMS § 216 lõikes 1 sätestatule võib ühiseks menetluseks ühendada mitu kriminaalasja, kui isikuid kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo ühises toimepanemises; isikut kahtlustatakse või süüdistatakse mitme kuriteo toimepanemises; isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo eelnevalt mittelubatud varjamises või kuriteost mitteteatamises.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 216 lg 1 ja 3, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1. Ühendada  kriminaalasjad nr [number] ja nr [number] ühiseks menetluseks.

2. Ühendatud kriminaalasja numbriks lugeda nr [number].

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

   dokumentide vormide kehtestamine“      

lisa 11

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Kriminaalasjas nr [number] alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas KrMS § 199, 201 kuni 205 kohane põhjendus ja hinnang isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise kohta]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest [199-205] ja 206, (prokuröri ametinimetus)

määras:

1.Lõpetada kriminaalasjas nr [number] menetlus.

2.Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: [tasuda kriminaalmenetluse kulud või hüvitada kuriteoga tekitatud kahju või] [maksta kindel summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides või] [teha 10-240 tundi üldkasulikku tööd]. Tähtajaks määrata: [kuupäev ja aasta].

3.Tõkendi tühistamine:   [kohaldatud tõkendi tühistamine].

4.Asitõendid või äravõetud asjad:[asitõendi või äravõetud asjaga toimimise viis].

5.Vahistuse andmed:     [vahistuse kestus, sealhulgas päevade arv, millal isikult oli alusetult vabadus võetud].

6.Kriminaalmenetluse kulud:       [kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustus].

7.Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: kuriteoteate esitanud isikule; kahtlustatavale või süüdistatavale ning tema kaitsjale; kannatanule või tema esindajale; tsiviilkostjale või tema esindajale.

8.Vastavalt KrMS § 228 lõikele 1 on menetlusosalisel või menetlusvälisel isikul õigus esitada Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188, kaebus uurimisasutuse menetlustoimingu või määruse peale, kui ta leiab, et menetlusnõuete rikkumine menetlustoimingu tegemisel või määruse koostamisel on kaasa toonud tema õiguste rikkumise.

9.Käesoleva määruse peale vastavalt KrMS § 207 lõigete 2 ja 3 alusel võib kannatanu määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188. Kannatanul on õigus tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul.

10.Saata kriminaaltoimik [alaealise nimi ja isikukood või sünniaeg] elukohajärgsele alaealiste komisjonile: [komisjoni nimi].

(prokuröri nimi)

Olen kohustustega nõus: ___________________

                                              (nimi ja allkiri)

Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemus ja kriminaalmenetluse lõpetamise alus:

_________________________________________________________________

                                   (alaealise ja tema seadusliku esindaja nimi ja allkiri) 

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

   dokumentide vormide kehtestamine“       

lisa 12

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Kriminaalmenetluse uuendamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Kriminaalasjas nr [number] alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas KrMS § 202 lg 6 või 203 lg 4, 5 kohane põhjendus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § [202 lg 6, 7 või 203 lg 4, 5, 6], (prokuröri ametinimetus)

määras:

Uuendada kriminaalasjas nr [number] menetlus.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“     

lisa 13

(uurimisasutuse embleemi kujutis)

(uurimisasutuse nimetus)

Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Kriminaalasjas nr [number] alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas KrMS § 199 või 200-1 kohane põhjendus ja hinnang isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise kohta]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest [199 - 200¹] ja 206, (uurimisasutuse ametniku ametinimetus)

määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr [number] menetlus.

2.Tõkendi tühistamine:   [kohaldatud tõkendi tühistamine].

3.Asitõendid või äravõetud asjad:[asitõendi või äravõetud asjaga toimimise viis].

4.Vahistuse andmed:     [vahistuse kestus, sealhulgas päevade arv, millal isikult oli alusetult vabadus võetud].

5.Kriminaalmenetluse kulud:       [kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustus].

6.Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: kuriteoteate esitanud isikule; kahtlustatavale või süüdistatavale ning tema kaitsjale; kannatanule või tema esindajale; tsiviilkostjale või tema esindajale.

7.Vastavalt KrMS § 228 lõikele 1 on menetlusosalisel või menetlusvälisel isikul õigus esitada Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188, kaebus uurimisasutuse menetlustoimingu või määruse peale, kui ta leiab, et menetlusnõuete rikkumine menetlustoimingu tegemisel või määruse koostamisel on kaasa toonud tema õiguste rikkumise.

8.Käesoleva määruse peale vastavalt KrMS § 207 lõigete 2 ja 3 alusel võib kannatanu määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul esitada kaebuse Riigiprokuratuurile, asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188. Kannatanul on vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 õigus tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul.

9.Saata kriminaaltoimik [alaealise nimi ja isikukood või sünniaeg] elukohajärgsele alaealiste komisjonile: [komisjoni nimi].

(uurimisasutuse ametniku nimi)

Olen määrusega nõus: ___________________

                                  (prokuröri nimi ja allkiri)

Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemus ja kriminaalmenetluse lõpetamise alus:

_________________________________________________________________

                                   (alaealise ja tema seadusliku esindaja nimi ja allkiri) 

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“     

lisa 14

(menetleja embleemi kujutis)

          (menetleja nimetus)

Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [hüvitamisele kuuluv menetluskulu liik, kellele kuulub hüvitamisele, viide isiku või asutuse hüvitamise taotlusele, kui see on nõutav, kulude arvestus koos viitega vastavale dokumendile või viide õigusakti sättele, kui kulu ei pea dokumentaalselt tõestama; kes menetluskulud hüvitab ja kui suur on menetluskuludest igaühe osa absoluutsummana või kui see ei ole võimalik, siis murdosana väljendatult; erikulude suurus ja erikulud hüvitama kohustatud isik; alusetult vahi all viibitud päevade arv, hüvitise saamise põhjendatus ja alused].

Vastavalt KrMS § 189 lõikele 1 otsustatakse kohtueelses menetluses kriminaalmenetluse kulude hüvitamine uurimisasutuse või prokuratuuri määrusega.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 189 lg 1 ja 190, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1.Hüvitada [menetluskulu liik] summas [numbrina] [summa sõnades] krooni.

2.Hüvitise saamiseks õigustatud isik on: [isiku nimi või riik].

3.Kriminaalmenetluse kulud hüvitab: [kohustatud isiku nimi].

4.Vastavalt KrMS § 191 lõikele 1 võib prokuratuur või menetlusosaline, kellel on kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse alusel tekkinud kohustus kriminaalmenetluse kulud hüvitada, otsustuse vaidlustada vastavalt KrMS § 228 või 229 sätetele, apellatsioonis või kassatsioonis või KrMS 15. peatüki kohaselt.

                                                    

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

   dokumentide vormide kehtestamine“       

lisa 15

(prokuratuuri embleemi kujutis)

 (prokuratuuri nimetus)

Laiba ametlikust matmiskohast väljakaevamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas väljakaevamise põhjendus ja vajalike toimingute kirjeldus]

Vastavalt KrMS § 103 lõikele 1 kaevatakse laip või selle säile ametlikust matmiskohast välja, kui kriminaalmenetluses on vaja selgitada surma põhjus või muud tõendamiseseme asjaolud või võtta ekspertiisiks vajalikke võrdlusjälgi või -proove.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 103, (prokuröri ametinimetus)

määras:

1.Välja kaevata [surnu nimi] laip ametlikust matmiskohast aadressil [aadress ja matmiskoha nimetus].

2.[kohaliku omavalitsuse nimetus] valitsusel matta laip uuesti ning taastada haud pärast laiba väljakaevamise põhjuseks olnud toimingute läbiviimist.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

  dokumentide vormide kehtestamine“      

lisa 16

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Läbiotsimismäärus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas läbiotsimise eesmärk ja põhjendus]

Vastavalt KrMS § 91 lõikele 2 toimetatakse läbiotsimist prokuratuuri määruse või kohtumääruse alusel.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 91 lg 2, (prokuröri ametinimetus)

määras:

Toimetada läbiotsimine aadressil [aadress], et leida järgmised isikud või objektid: [otsitava isiku või objekti nimi / nimetus].

(prokuröri nimi)

Olen määrusega tutvunud: ___________________

                                                          (nimi ja allkiri)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

   dokumentide vormide kehtestamine“      

lisa 17

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Menetlusosalise taotluse rahuldamata jätmise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

[määruse tekst, sealhulgas põhjendus]

Vastavalt KrMS § 225 lõikele 3 vormistatakse taotluse rahuldamata jätmine määrusega, mille koopia edastatakse taotlejale. Kohtueelses menetluses taotluse rahuldamisest keeldumine ei takista taotluse kordamist kohtumenetluses.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 225 lg 3, (prokuröri ametinimetus)

määras:

1. Taotlus, mille esitas [menetlusosaline] [nimi], jätta rahuldamata.

2. Edastada taotlejale koopia käesolevast määrusest.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

    dokumentide vormide kehtestamine“      

lisa 18

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Politseiagendi rakendamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas vajadusel KrMS § 114 lg 1 märgitud jälitustoimingu loa olemasolu]

Vastavalt KrMS § 120 sätetele on politseiagenti lubatud rakendada Riigiprokuratuuri määruse alusel. Politseiagendi rakendamise luba antakse kuni kuueks kuuks ja seda võib pikendada korraga kuue kuu võrra. Politseiagendi isik jäetakse salastatuks ka pärast jälitustoimingu lõpetamist, kui avalikustamine võib ohustada tema elu ja tervist või tema edasist kasutamist jälitusametnikuna või kui see on vajalik muul põhjusel.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 120, (prokuröri ametinimetus)

määras:

Lubada kriminaalasjas rakendada kuni [number] kuuks tõendite kogumisel politseiagenti, kelle isik on salastatud.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

   dokumentide vormide kehtestamine“      

lisa 19

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Posti- või telegraafisaadetise arestist vabastamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas põhjendus]

Vastavalt KrMS § 89 lõikele 5 vabastatakse posti- või telegraafisaadetis arestist prokuratuuri määrusega. Arestist vabastamise määruse koopia edastatakse isikule, kes ei ole menetlusosaline, kuid kelle puhul on posti- või telegraafisaadetise aresti ja läbivaatusega rikutud sõnumisaladust.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 89 lg 5, (prokuröri ametinimetus)

määras:

1.Vabastada arestist  [posti- ja telegraafisaadetise nimetus].

2.Edastada koopia käesolevast määrusest isikule, kelle sõnumisaladust rikuti: [isiku nimi ja aadress].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

  dokumentide vormide kehtestamine“      

lisa 20

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Prokuröri vastu esitatud taandamistaotluse lahendamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas põhjendus KrMS §-de 49 lg 1 ja 52 järgi]

Vastavalt KrMS § 53 lõikele 2 lahendab kohtueelses menetluses prokuröri vastu esitatud taandamistaotluse riigiprokuratuur määrusega taotluse esitamisest alates viie päeva jooksul.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 53 lg 2, (prokuröri ametinimetus)

määras:

Rahuldada taotlus ja taandada prokurör [nimi] kriminaalmenetlusest. / Taotlus jätta rahuldamata.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

  dokumentide vormide kehtestamine“      

lisa 21

       

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Riigi kulul kannatanu/tsiviilkostja esindaja määramise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [esitatakse asjaolud, millest nähtub kannatanu või tsiviilkostja oluliste huvide kaitseta jäämine tema maksujõuetuse tõttu].  

Vastavalt KrMS § 41 lõikele 3, kui menetleja leiab, et kannatanu või tsiviilkostja olulised huvid võivad jääda kaitseta tema maksujõuetuse tõttu, võib menetleja määrata talle esindaja riigi kulul. Sellisel juhul saadab menetleja määruse täitmiseks advokatuuri juhatusele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 41 lg 3, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1. Määrata riigi kulul esindaja kannatanule/tsiviilkostjale: [kannatanu või tsiviilkostja nimi ja isikukood või sünniaeg, elu- või asukoht ja aadress].

       

2.Saata käesolev määrus täitmiseks Eesti Advokatuuri juhatusele.

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

  dokumentide vormide kehtestamine“     

lisa 22

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Sundtoomise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas KrMS § 139 lg 2 kohane sundtoomise põhjendus]

Vastavalt KrMS § 139 sätetele võib sundtoomist kohaldada, kui: kutse saanud isik ei ole ilmunud KrMS §-s 170 nimetatud mõjuva põhjuseta; isiku varasem väljakutsumine võib takistada kriminaalmenetlust ja kui ta keeldub uurimisasutuse või prokuratuuri korraldusel vabatahtlikult kaasa tulemast; isik hoidub kohtuotsuse täitmisest kõrvale. Sundtoomisele allutatud isikut võib kinni pidada nii kaua, kui see on vajalik sundtoomise aluseks oleva menetlustoimingu tegemiseks, kuid mitte kauem kui nelikümmend kaheksa tundi.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 139, (prokuröri ametinimetus)

määras:

1.Kohaldada sundtoomist [menetlusseisund] [nimi ja isikukood või sünniaeg] suhtes aadressil [elu- või asukoht või] [töökoht või õppeasutuse nimetus].

2.Toimetada [nimi] [kuupäev ja aasta] kella [kellaaeg][kuhu isik toimetada].

3.Edastada käesolev määrus täitmiseks [nimetus] Politseiprefektuurile.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 23

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Taandamistaotluse lahendamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas põhjendus KrMS §-de 49 lg 1 p 3-5, 54, 96, 97, 157 või 162 järgi]

Vastavalt KrMS § 59 lõikele 5 lahendab kohtueelses menetluses esitatud taandamistaotluse prokuratuur määrusega taotluse esitamisest alates kolme päeva jooksul.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 59 lg 5, (prokuröri ametinimetus)

määras:

Rahuldada taotlus ja taandada [menetlusseisund] [nimi] kriminaalmenetlusest. / Taotlus jätta rahuldamata.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 24

(menetleja embleemi kujutis)

     (menetleja nimetus)

Tagaotsitavaks kuulutamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalmenetluse käigus on selgunud, et [kuriteo asjaolud ning kahtlustatava, süüdistatava, kannatanu, tsiviilkostja või tunnistaja nimi ja tagaotsitavaks kuulutamise põhjendus].

Vastavalt KrMS § 140 lõikele 1 võib menetleja määrusega kuulutada tagaotsitavaks kahtlustatava, süüdistatava, kannatanu, tsiviilkostja või tunnistaja, kes ei ole kutse peale ilmunud KrMS §-s 170 nimetatud mõjuva põhjuseta ja kelle asukoht ei ole teada, ning kohtuotsuse täitmisest kõrvalehoiduva süüdimõistetu.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 140, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1.Kuulutada  [tagaotsitava menetlusseisund ja nimi, isikukood või sünniaeg ning elu- ja töökoht või õppeasutuse nimi]  tagaotsitavaks.

2.Saata käesoleva määruse ärakiri [kahtlustatava, süüdistatava või süüdimõistetu suhtes koos vahistamismäärusega] tagaotsimise korraldamiseks [prefektuuri nimetus] Politseiprefektuurile.

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

  dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 25

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Tsiviilkostjaks tunnistamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

Kriminaalasjas on kogutud piisavalt tõendeid, et kuriteo on toime pannud [kahtlustatav või süüdistatav] [isiku nimi, isikukood või sünniaeg].

Kriminaalmenetlusega on tuvastatud, et [nimi] on kuriteoga tekitanud [märgitakse, milline kahju on tekitatud  vahetult kuriteoga  või  mille on süüvõimetu isik tekitanud õigusvastase teoga], mille eest seaduse järgi kannab varalist vastutust [ nimi].  

Vastavalt KrMS § 39 lõikele 1 tunnistatakse menetleja määrusega tsiviilkostjaks isik, kes seaduse järgi kannab varalist vastutust kahju eest, mis on tekitatud vahetult kuriteoga või mille on süüvõimetu isik tekitanud õigusvastase teoga.                                  

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 39, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

Tunnistada kriminaalasjas nr [number] tsiviilkostjaks [isiku nimi ja isikukood või sünniaeg ning elu- või asukoht või aadress; juriidilise isiku puhul ka tema registrikood].

                                  

(koostaja nimi)

   

Menetlustoimingust võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                              _______________________

                                                                                                          (tõlgi nimi ja allkiri)                         

KrMS § 40. Tsiviilkostja õigused ja kohustused

Tsiviilkostjal on õigus: vaidlustada tsiviilhagi või esitada vastuhagi; esitada tõendeid; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega käesoleva seadustiku §-s 224 sätestatud korras; võtta osa kohtulikust arutamisest; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuses toodud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta.

Tsiviilkostja on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.

Olen tutvunud tsiviilkostja õiguste ja kohustustega  ning mulle on selgitatud nende sisu.          

                                                                    

_____________________________________

  (tsiviilkostja või tema esindaja nimi ja allkiri)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 26

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Uurimisalluvuse muutmise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[määruse tekst, sealhulgas KrMS § 212 lg 5 kohane otstarbekuse põhjendus]

Vastavalt KrMS § 212 lõikele 5 võib prokuratuur otstarbekusest lähtudes muuta oma määrusega sama paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud uurimisalluvust konkreetses kriminaalasjas.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 212 lg 5, (prokuröri ametinimetus)

määras:

Muuta kriminaalasja [number] uurimisalluvust ja määrata uueks uurimisasutuseks [uurimisasutuse nimetus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 27

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Vahistatu vabastamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[kuupäev ja aasta] võeti vahi alla kuriteos [kahtlustatav või süüdistatav] [isiku nimi ja isikukood või sünniaeg].

[määruse tekst, sealhulgas põhjendus]

Vastavalt KrMS § 134 lõikele 2, kui vahistamise alus langeb ära enne süüdistusakti kohtusse saatmist KrMS § 226 lõikes 3 sätestatud korras, vabastab eeluurimiskohtunik või prokuratuur vahistatu määrusega.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 134 lg 2, (prokuröri ametinimetus)

määras:

Vabastada vahistatu  [nimi ja isikukood või sünniaeg].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 28

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Võrdlusmaterjali võtmise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalasja menetluses on selgunud, et [vajadus mis liiki ja kellelt võrdlusmaterjali võtmiseks].

Vastavalt KrMS § 100 lõikele 2 on võrdlusmaterjali võtmise määrus vajalik, kui:
kahtlustatav või süüdistatav keeldub võrdlusmaterjali andmisest ja menetlustoimingu eesmärki on võimalik saavutada sunniga; võrdlusmaterjali võtmine riivab isiku keha puutumatust; juriidiliselt isikult nõutakse võrdlusmaterjalina dokumente.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 100, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1.Võtta võrdlusmaterjal [liigi nimetus] aadressil [menetlustoimingule allutatud isiku või asutuse asukoht ja aadress].

2.Võrdlusmaterjali peab andma [nimi ja isikukood või sünniaeg].

(koostaja nimi)

Olen määrusega tutvunud: ___________________

                                              (nimi ja allkiri)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 29

(menetleja embleemi kujutis)

     (menetleja nimetus)

Väeosa juhtkonna järelevalve kohaldamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:                  (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:               (ametinimetus ja nimi)

Kriminaalasja number:                            [number]

Kuriteo kvalifikatsioon:                            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Käesolevas kriminaalasjas alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalasja menetluses on selgunud, et [esitatakse asjaolud, kelle suhtes ja mis tingivad tõkendi kohaldamise].

Vastavalt KrMS § 129 sättele võib ajateenistuses olevale kahtlustatavale või süüdistatavale kaitseväelasele määruse alusel tõkendina kohaldada väeosa juhtkonna järelevalvet.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 129, (koostaja ametinimetus)

m ä ä r a s:

1.Kohaldada ajateenistuses oleva [menetlusseisund, isiku nimi ja isikukood] suhtes tõkendina [väeosa nimetus] juhtkonna järelevalvet.

2.Koopia käesolevast määrusest saata punktis 1 nimetatud väeosa ülemale väeosa juhtkonna järelevalve korraldamiseks.

(koostaja nimi)

Menetlustoimingust võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

 ____________________

    (tõlgi nimi ja allkiri)

Olen määrusega tutvunud: ___________________

                                                    (nimi ja allkiri)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 30

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Advokaadi kahtlustatavana kinnipidamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [  nr ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas kutsetegevusest tulenevatel asjaoludel kinnipidamise põhjendus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 217 lg 5, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba pidada advokaat [nimi ja isikukood või sünniaeg] kahtlustatavana kinni .

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 31

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Advokaadibüroo läbiotsimise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas läbiotsimise eesmärk ja põhjendus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 91 lg 2, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba toimetada aadressil [aadress] asuva advokaadibüroo [advokaadibüroo nimetus] läbiotsimine, et leida [otsitava isiku või objekti nimi / nimetus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 32

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Ametist kõrvaldamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [nr] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas ametist kõrvaldamise põhjendus KrMS § 141 lg 1 järgi]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 141 lg 1, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba kõrvaldada ametist [menetlusseisund] [nimi ja isikukood või sünniaeg], kelle ameti- ja töökohaks on:[ametikoha nimetus], [töökoha nimetus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 33

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Asitõendi suhtes meetmete tarvitusele võtmise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas KrMS § 126 lg 3 p 2 märgitud asitõendi suhtes tarvitusele võetava meetme kirjeldus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 126 lg 4, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba asitõendite – [nimetus] – [meetmete kirjeldus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 34

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Jälitustoimingu loa tähtaja pikendamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas põhjendus jälitustoimingu loa tähtaja pikendamiseks]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 114 lg 2 , (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba pikendada jälitustoimingu -[nimetus]- luba kuni [tähtaeg kuni 2 kuud].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 35

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Jälitustoimingu taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas millise jälitustoimingu läbiviimist taotletakse ja kelle suhtes]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 114 lg 1 , (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba viia läbi jälitustoiming -[nimetus]- tähtajaga kuni [tähtaeg kuni 2 kuud].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 36

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Kaugülekuulamise taotlus

(kuupäev)

(Koostaja ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [  nr ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

Kriminaalasjas on vajalik üle kuulata [menetlusseisund] [isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kodakondsus ning tema välisriigis olev elu- või asukoht; vajadusel ülekuulatava nõusolek kaugülekuulamiseks].

Nimetatud isiku vahetu ülekuulamine on vajalik, sest [kaugülekuulamise põhjus].                                                                      

Seoses sellega taotleme tema ülekuulamist [kaugülekuulamise viis]. Kaugülekuulamise teostab Eesti Vabariigi [menetleja nimetus] [ametniku ametinimetus ja  nimi], kelle sidevahendite andmed on: telefon [  nr  ], mobiiltelefon [nr    ], faks [   nr  ] ning E-posti aadress [ aadress ].

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 468 lg 1, (koostaja ametinimetus)

taotleb:

[menetlusseisund] [nimi ja isikukood või sünniaeg], kes asub [välisriigi nimi], [kaugülekuulamise viis] kaugülekuulamist.

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 37

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Kriminaalmenetluse lõpetamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

Kriminaalasjas nr [number] alustati menetlust [kuupäev ja aasta] KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas menetluse lõpetamise põhjendus KrMS § 202 lg 1 või 203 lg 1 järgi]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § [202 lg 1 või 203 lg 1] , (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

1.Eeluurimiskohtunikult lõpetada kriminaalasjas nr [number] kriminaalmenetlus.

2.Kohustada [kahtlustatava või süüdistatava nimi ja isikukood või sünniaeg]:

           2.1 [tasuda kriminaalmenetluse kulud või hüvitada kuriteoga tekitatud kahju või] [maksta kindel summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides või] [teha 10-240 tundi üldkasulikku tööd].

2.2 Kohustuse täitmise tähtajaks määrata: [kuupäev ja aasta].

(prokuröri nimi)

Menetlustoimingust võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

___________________________

(tõlgi nimi ja allkiri)

Olen kohustustega nõus: ___________________

                                                (nimi ja allkiri)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“     

lisa 38

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Kriminaalmenetluse uuendamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

Kriminaalasjas nr [number] alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas KrMS § 202 lg 6 või 203 lg 4, 5 kohane põhjendus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § [202 lg 6 või 203 lg 4, 5] , (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult kriminaalmenetluse uuendamist kriminaalasjas nr [number].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 39

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Menetleja kutsel ilmumata jäänud isiku karistamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise selgitus KrMS § 170 järgi]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § [98 lg 3 või 138 lg 1], (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult karistada [menetlusseisund]  [nimi ja isikukood või sünniaeg] [trahviga kuni 200 miinimumpäevamäära ulatuses või kuni 14 päeva arestiga, välja arvatud eksperti] .

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 40

 (menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

Kriminaalmenetluse üleandmise taotlus

(kuupäev)

(Koostaja ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

Kriminaalasjas nr [number] alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

                             

Kriminaalasjas on kogutud piisavalt tõendeid, et kuriteo on toime pannud [kahtlustatav või süüdistatav] [isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kodakondsus ning tema elu- või asukoht].

Nimetatud isiku suhtes alustatud kriminaalmenetluse üleandmine [välisriigi nimi] on vajalik, sest [üleandmise põhjus].                                                                     

Vastavalt KrMS § 474 lõikele 1 võib taotleda kuriteos kahtlustatava või süüdistatava isiku suhtes alustatud kriminaalmenetluse üleandmist välisriigile, kui: isik on välisriigi kodanik või elab alaliselt välisriigis; isik kannab välisriigis vangistust; taotluse saanud riigis on isiku suhtes alustatud kriminaalmenetlust samas või mõnes muus kuriteos; tõendid või tähtsamad nendest asuvad välisriigis; leitakse, et süüdistatava kohalolekut kriminaalasja arutamise ajal ei ole võimalik tagada ja tema kohalolek kriminaalasja arutamiseks tagatakse täitvas riigis.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 474 lg 1, (koostaja ametinimetus)

taotleb:

Kriminaalmenetluse [isiku nimi ja isikukood või sünniaeg] suhtes üleandmist [välisriigi nimi] edasiseks menetluseks.

(koostaja nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 41

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Menetlustoimingus osaleja trahvimise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [  nr ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas menetluse andmete avaldamise keelu rikkumise selgitus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 214 lg 3, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult [menetlusseisund] [nimi ja isikukood või sünniaeg] trahvimist [kuni 60] miinimumpäevamäära ulatuses, s.o [summa] krooni.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 42

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Notaribüroo läbiotsimise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas läbiotsimise eesmärk ja põhjendus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 91 lg 2, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba toimetada  läbiotsimine notaribüroos aadressil [notaribüroo aadress], et leida järgmised isikud või objektid: [otsitava isiku või objekti nimi / nimetus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 43

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Posti- või telegraafisaadetise arestimise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas põhjendus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 89 lg 1, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba arestida [saatja või saaja nimi ja elu- või asukoha aadress] [posti- või telegraafisaadetise nimetus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 44

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Raviasutusse sundpaigutamise tähtaja pikendamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas põhjendus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 102 lg 3, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba pikendada [menetlusseisund] [nimi ja isikukood või sünniaeg] sundkorras raviasutusse paigutamise tähtaega kuni [maksimaalselt 3 kuud], s.o kuni [kuupäev ja aasta].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 45

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Raviasutusse sundpaigutamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas põhjendus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 102 lg 2, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba paigutada [menetlusseisund]  [nimi ja isikukood või sünniaeg] sundkorras raviasutusse kuni [maksimaalselt 1 kuu], s.o kuni [kuupäev ja aasta].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 46

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Seadusliku valdajata vara konfiskeerimise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas KrMS § 126 lg 2 märgitud vara nimetus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 126 lg 2, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba konfiskeerida järgmine vara: [vara nimetus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 47

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Teabetalletuse hävitamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

Kriminaalasja nr [number] alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas millise teabetalletusega tegemist ja põhjus selle hävitamiseks KrMS § 122 lg 3 järgi]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 122 lg 3, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba hävitada teabetalletus – [nimetus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 48

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Tunnistaja turvalisuse tagamise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas põhjendus KrMS § 67 lg 1 järgi]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 67 lg 1, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba tunnistaja turvalisuse tagamiseks tema anonüümseks muutmist, andes talle leppenime - [nimi].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 49

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Vahistamistaotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus]. Kuriteos kahtlustatavana peeti [kuupäev ja aasta] kinni [isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja elu- või asukoht].

[taotluse tekst, sealhulgas kuriteo asjaolud, kvalifikatsioon ja vahistamise põhjendus KrMS § 130 lg 2 järgi]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 130 lg 2 ja 131 lg 1, 2, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

1.Eeluurimiskohtunikult luba vahistada [menetlusseisund] [nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht].

2.Teatada vahistamistaotlusest kahtlustatava/süüdistatava soovil tema kaitsjale: [kaitsja nimi].

3.[Uurimisasutuse nimetus] toimetada [nimi] eeluurimiskohtuniku juurde [kuupäev ja aasta, kellaaeg, aadress].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 50

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Vara arestimise taotlus

(kuupäev)

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr [number] materjalid,

tegi kindlaks:

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust [kuupäev ja aasta]  KarS § [ nr  ] tunnustel, selles et [kuriteosündmuse kirjeldus].

[taotluse tekst, sealhulgas KrMS § 142 lg 1 kohane põhjendus ja kahju suurus]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 142 [lg 2, 8 või 9], (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba arestida [menetlusseisund] [nimi ja isikukood või sünniaeg] vara: [kinnisasja, hoone, sõiduki või muu vara andmed].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 51

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Väljaandmisvahistuse taotlus

(kuupäev) [koht]

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi materjalid [nimi] väljaandmise kohta,

tegi kindlaks:

[taotluse tekst, sealhulgas väljaandmisvahistuse põhjendus KrMS § 447 lg 1 või 2 järgi]

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § [447 või 457], (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

Eeluurimiskohtunikult luba kohaldada väljaandmisvahistust [nimi ja isikukood või sünniaeg ning elu- või asukoha aadress] suhtes.

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 52

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

ASITÕENDI  VAATLUSPROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 86, 87 ja 146 viis läbi vaatluse:

1.Vaadeldav objekt:                    [dokumendi, muu objekti või asitõendi nimetus]

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, spetsialist vm, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab

ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.                                                                                           _______________________

(tõlgi allkiri)

                                                 

5.Vaatluse käik: [kirjeldatakse iga vaadeldava objekti tunnuseid ja sellel oleva kuriteojälje tuvastamise viisi; kuriteojälje kirjeldus ja muud vaatlusandmed; uurimistoimingu käik protokollitakse tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega]

6.Vaadeldud objektide suhtes rakendatud meetmed: [asitõendina kasutatava objekti nimetus, millesse pakitud ja objektile omistatud  number].

7.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

8.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]           [tõlgi nimi]         [protokollija nimi]            [spetsialisti nimi]

9.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 53

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

EKSPERDI ÜLEKUULAMISE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest   68, 109 ja 146  kuulas üle eksperdi:

1.Eksperdi andmed:

1)nimi:                                                  [ees- ja perekonnanimi]

2)isikukood või sünniaeg:                        [isikukoodi puudumisel sünniaeg]                    

3)kodakondsus:                                     [eesti või muu]                  

4)haridus:                                              [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]

5)elu- või asukoht ja aadress:                  [aadress või jäetakse märkimata tunnistaja taotlusel]

6)töökoht või õppeasutus:                       [nimetus või jäetakse märkimata tunnistaja taotlusel]

7)kontaktandmed:                                  [sidevahendi number või e-posti aadress]

2.Ülekuulamisel osaleb:                          [protokollija nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:                  [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Eksperdile on tutvustatud tema õigusi ja kohustusi KrMS §-des 66-73 ning selgitatud nende sisu. Eksperti on hoiatatud, et  ütluste andmisest seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest järgneb vastutus KarS §-de 318 ja 320 järgi.

                                                                                              ________________________

                                                                                                            (eksperdi  allkiri)

5.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.                                                                                              ________________________

(tõlgi allkiri)

6.Ütlused:[ekspertiisiakti või ekspertiisist keeldumise akti sisu kohta]

7.Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal ; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused]

8.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

9.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]           [eksperdi nimi]               [tõlgi nimi]         [protokollija nimi] 

10.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 54

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

EKSPERTIISIMATERJALI VÕTMISE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 100, 101 ja 146 teostas ekspertiisimaterjali võtmise:

1.Uurimistoimingu eesmärk:[koguda kellelt milliseks ekspertiisiks vajalikke võrdlusjälgi ja -proove].

2.Uurimistoimingu alus:[menetlusasutuse nimetus ning määruse kuupäev] ekspertiisimaterjali võtmise määrus.

3.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, kohtuarst, menetlusosaline vm, nende nimi ja kontaktaadress]

4.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

5.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.                                                                                              _______________________                                                                            

(tõlgi allkiri)

6.Ekspertiisimaterjali võtmise käik:

1)Võrdlusjälgede või proovide nimetused:[võetud võrdlusjälgede või proovide nimetused].

2)Ekspertiisimaterjali võtmise viis ja tingimused:[võtmise viis ja tingimused].

3)Ekspertiisimaterjali hulk või kogus:[võetud võrdlusmaterjali hulk ja kogus].

7.Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal ; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].

8.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

9.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]           [tõlgi nimi]         [menetlusosalise nimi]    [protokollija nimi]

10.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 55

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

ISIKU LÄBIVAATUSE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                              

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 88 ja 146 teostas isiku läbivaatuse:

1.Isiku nimi:                               [menetlustoimingule allutatud isiku menetlusseisund, nimi ja isikukood või sünniaeg]

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, kohtuarst vm, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.                                                                                              _______________________                                                                                                                   

(tõlgi allkiri)

5.Läbivaatusega tuvastati:

1)Kuriteojälgede kirjeldus: [isiku kehal, rõivastel või jalatsitel avastatud kuriteojälgede kirjeldus].

2)Eritunnuste kirjeldus: [isiku kehal leiduvate iseärasuste või eritunnuste kirjeldus].

3)Avastatud objektid:      [uurimistoimingus avastatud ja asitõendina kasutatavate objektide nimetused].

6.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

7.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]           [tõlgi nimi]         [läbivaadatud isiku nimi]       [kohtuarsti nimi]

8.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 56

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

 JÄLITUSPROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [koostamise koht]                                             

                                                                

(Jälitustoimingu teinud asutuse juhi või tema määratud ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 113, [115-118] ja 146, koostas käesoleva jälitusprotokolli:

1.Jälitustoimingu alus:    [kohtu nimetus ning määruse kuupäev, millal koostati jälitustoiminguks loa andmise määrus või] [kuupäev ja prokuröri nimi, kes andis jälitustoiminguks loa].

2.Jälitustoimingu teinud asutus: [nimetus]

3.Jälitustoimingu aeg ja koht:      [kuupäev ja koht]

4.Isiku nimi:                               [selle isiku nimi, kelle suhtes jälitustoiming tehti]

5.Jälitustoimingus osalenud isikud:[spetsialist, uurimisasutuse ametnik, nende nimi ja kontaktaadress, välja arvatud kui eriseadused nõuavad salastatust]

6.Jälitustoimingu juures viibinud isikud: [posti- või telekommunikatsiooniteenuse osutaja esindaja nimi].

7.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark, välja arvatud kui eriseadused nõuavad salastatust].

8.Jälitustoiminguga kogutud teave:[kriminaalasja tehiolud, milles koguti tõendeid jälitustoiminguga ja kuriteo kvalifikatsioon; jälitustoimingu liik ja selle abil saadud teabe sisu].

9.Protokolli lisad:           [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].

10.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

11.Jälitustoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

[koostaja nimi]               [juuresolija nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 57

menetleja embleemi kujutis)

 

(menetlusasutuse nimetus)

 

 

Kahtlustatava ülekuulamise protokoll

kriminaalasjas nr [nr]

 

[kuupäev] [uurimistoimingu koht]

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

 

[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 34, 75, 76 ja 146 kuulas üle kahtlustatava:

 1. Kahtlustatava andmed:
  1. Nimi:                                       [ees- ja perekonnanimi]
  2. Isikukood või sünniaeg: [isikukoodi puudumisel sünniaeg]
  3. Perekonnaseis:            [perekonnaseis]
  4. Kodakondsus:                          [eesti või muu]
  5. Haridus:                                   [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]
  6. Emakeel:                                 [eesti või muu]
  7. Elu- või asukoht ja aadress:       [aadress]
  8. Töökoht või õppeasutus:            [nimetus]
  9. Kontaktandmed:                       [sidevahendi number või e-posti aadress]
  10. Isikusamasus tuvastatud           [dokumendi nimetus vms]

 

KrMS § 34. Kahtlustatava õigused ja kohustused

Kahtlustataval on õigus: teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest; teada, et tema ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu; kaitsja abile; kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta; kaitsja juuresolekul olla üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja tema äratundmiseks esitamisel; osaleda vahistamistaotluse arutamisel kohtus; esitada tõendeid; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta kokkuleppemenetluse kokkulepe.

Kahtlustatav on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.

 

 1. Kahtlustatavat on tutvustatud tema õiguste ja kohustustega ning selgitatud nende sisu

________________________

(kahtlustatava allkiri)     

 1. Uurimistoimingus osaleb tõlk: [nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

________________________

(tõlgi allkiri)      

 1. Ülekuulamisel osaleb: [protokollija või kaitsja, nende nimi ja kontaktaadress].
 2. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark].
 3. Kvalifikatsioon: [nimi] kahtlustatakse KarS § [nr] järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et [kahtlustuse sisu].
 4. Ütlused:

[a. Kas Te olete toime pannud kuriteo, milles Teid kahtlustatakse? [Vastus] (kahtlustatava ütlused tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega)].

 1. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].
 2. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].
 3. Uurimistoimingus osalejaile (välja arvatud kahtlustatavale ja süüdistatavale) on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

 

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

 

[menetleja ametniku nimi ja allkiri]        [kahtlustatava nimi ja allkiri]        [tõlgi nimi ja allkiri]       

 

[protokollija nimi ja allkiri]    [kaitsja nimi ja allkiri]

 

 1. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

 

[menetleja ametniku nimi ja allkiri]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

 

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 58

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

KAHTLUSTATAVANA  KINNIPIDAMISE  PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev)          [kinnipidamise koht]      [kellaaeg]

                                       

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 217, 218 ja 146 pidas kahtlustatavana kinni:

1.Kahtlustatava andmed:

1)nimi:                                                  [ees- ja perekonnanimi]

2)isikukood või sünniaeg:                        [isikukoodi puudumisel sünniaeg]                    

3)kodakondsus:                                     [eesti või muu]                 

4)haridus:                                              [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]

5)emakeel:                                            [eesti või muu]

6)elu- või asukoht ja aadress:                  [aadress]

7)töökoht või õppeasutus:                       [nimetus]

8)kontaktandmed:                                  [sidevahendi number või e-posti aadress]

KrMS § 34. Kahtlustatava õigused ja kohustused

Kahtlustataval on õigus: teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest; teada, et tema ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu; kaitsja abile; kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta; kaitsja juuresolekul olla üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja tema äratundmiseks esitamisel; osaleda vahistamistaotluse arutamisel kohtus; esitada tõendeid; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta kokkuleppemenetluse kokkulepe.

Kahtlustatav on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.

2.Kahtlustatavat on tutvustatud tema õiguste ja kohustustega ning selgitatud nende sisu.                                  

                                                                                              ________________________

                                                                                                      (kahtlustatava  allkiri)

3.Menetlustoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

________________________ 

            (tõlgi allkiri)                                                                                           

4.Menetlustoimingus osaleb:                   [protokollija või kaitsja, nende nimi ja kontaktaadress]

5.Kasutatud tehnikavahendid:                  [tehnikavahendi liik ja mark]

6.Kuritegu: [nimi] kahtlustatakse KarS § [nr] järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et [kahtlustuse sisu].

7.Kahtlustatavana kinnipidamise alus: [märgitakse § 217 lõige 2 või 3 vastav punkt: lõige (2) Isik peetakse kahtlustatavana kinni, kui: 1) ta on tabatud kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda; 2) kuriteo pealtnägija või kannatanu osutab temale kui kuriteo toimepanijale; 3) kuriteojäljed viitavad temale kui kuriteo toimepannud isikule. Lõige (3) Kuriteole viitavate muude andmete põhjal võib isiku kahtlustatavana kinni pidada, kui: 1) ta püüab põgeneda; 2) ei ole tuvastatud tema isikut; 3) ta võib jätkuvalt toime panna kuritegusid; 4) ta võib kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või seda muul viisil takistada.]

8.Kinnipeetu riietuse ja tervisekahjustuste kirjeldus: [märgitakse kirjeldus].

9.Kinnipidamisel äravõetud objektid: [objektide nimetused ja tunnused]
 

10.Kinnipeetu avaldused ja taotlused: [avalduste sisu].

11.Protokolli lisad:         [uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused]

12.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

13.Protokoll saadetakse viivitamatult prokuratuurile.

14.Menetlustoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

[menetleja ametniku nimi]           [kahtlustatava nimi]        [protokollija nimi]            [tõlgi nimi]           

                                                                                     

15.Menetlustoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 59

(menetleja embleemi kujutis)

 

(menetleja nimetus)

 

 

Kannatanu ülekuulamise protokoll

kriminaalasjas nr [nr]

 

[kuupäev] [uurimistoimingu koht]

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

 

[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 37, 38, 68, 74 ja 146 kuulas üle kannatanu:

 1. Kannatanu andmed:
  1. Nimi:                                       [ees- ja perekonnanimi]
  2. Isikukood või sünniaeg:           [isikukoodi puudumisel sünniaeg]
  3. Kodakondsus:                         [Eesti või muu]
  4. Haridus:                                  [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]
  5. Elu- või asukoht ja aadress:     [aadress või jäetakse märkimata kannatanu taotlusel]
  6. Töökoht või õppeasutus:         [nimetus või jäetakse märkimata kannatanu taotlusel]
  7. Kontaktandmed:                     [sidevahendi number või e-posti aadress]
  8. Suhe kahtlustatavaga:              [mis laadi suhted on kahtlustatavaga]
  9. Isikusamasus tuvastatud           [dokumendi nimetus vms]

 

KrMS § 38. Kannatanu õigused ja kohustused

Kannatanul on õigus: vaidlustada kriminaalmenetluse alustamata jätmine või lõpetamine käesoleva seadustiku §-des 207 ja 208 sätestatud korras; esitada tsiviilhagi enne kohtuliku uurimise lõpetamist maa- või linnakohtus; anda ütlusi või keelduda ütluste andmisest käesoleva seadustiku §-des 71-73 sätestatud alustel; esitada tõendeid; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega käesoleva seadustiku §-s 224 sätestatud korras; võtta osa kohtulikust arutamisest; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuse ja karistuse ning süüdistuses nimetatud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta.

Kannatanu on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.

 

 1. Kannatanule on tutvustatud tema õigusi ja kohustusi KrMS §-des 38 ja 71-73 ning selgitatud nende sisu. Vähemalt 14-aastast kannatanut on hoiatatud, et ütluste andmisest seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest järgneb vastutus KarS §-de 318 ja 320 järgi.

________________________

(kannatanu allkiri)         

 

 1. Uurimistoimingus osaleb tõlk: [nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

________________________

(tõlgi allkiri)      

 1. Ülekuulamisel osaleb: [esindaja, protokollija või psühholoog, nende nimi ja aadress]
 2. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark]
 3. Ütlused: [kannatanu ütlused tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega].
 4. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].
 5. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].
 6. Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

 

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

 

[menetleja nimi ja allkiri]        [kannatanu nimi ja allkiri]       [esindaja nimi ja allkiri]       

 

[psühholoogi nimi ja allkiri   [tõlgi nimi ja allkiri]

 

 1. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

 

[menetleja nimi ja allkiri]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

 

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 60

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

KOKKULEPPEMENETLUSEKS KAHTLUSTATAVA/SÜÜDISTATAVA NÕUSOLEKU PROTOKOLL

kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [koht]

Menetlustoimingu algus: [kellaaeg]

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 241 ja 146, koostas kokkuleppemenetluse kohaldamiseks saadud nõusoleku kohta käesoleva protokolli:

1.Kahtlustatava/Süüdistatava nimi:          [ees- ja perekonnanimi]

2.Menetlustoimingus osaleb:                   [kaitsja, protokollija, nende nimi ja kontaktaadress]

Kahtlustatava õigused kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse tagajärjed

Kahtlustataval on õigus: kaitsja abile; kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta kokkuleppemenetluse kokkulepe; loobuda kokkuleppest kohtuliku arutamise käigus.

Tagajärjed: apellatsiooni ei saa esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale, välja arvatud juhul, kui tegemist on KrMS 9.peatüki 2.jao sätete rikkumisega (KrMS § 318 lg 3 p 4).

3.Kahtlustatavale/Süüdistatavale on selgitatud tema õigusi kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse tagajärgi.                              

                                                                                              ________________________

                                                                                                                      (allkiri)

4.Menetlustoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

                                                                                                      ____________________

(tõlgi allkiri)

5.Kahtlustatav ja tema kaitsja on nõus alustama kokkuleppemenetluse läbirääkimisi.

6.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

7.Menetlustoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Menetlustoimingu lõpp: [kellaaeg]

[prokuröri nimi]   [kahtlustatava nimi]        [kaitsja nimi]      [tõlgi nimi]      [protokollija nimi]        

8.Menetlustoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[prokuröri nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 61

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

 

 

Kokkuleppemenetluseks kannatanu/tsiviilkostja nõusoleku protokoll

kriminaalasjas nr [nr]

 

[kuupäev] [koht]

Menetlustoimingu algus: [kellaaeg]

 

[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 243 ja 146, koostas kokkuleppemenetluse kohaldamiseks saadud nõusoleku kohta käesoleva protokolli:

 1. Kahtlustatava/süüdistatava nimi:           [ees- ja perekonnanimi]
 2. Kannatanu/tsiviilkostja andmed:
  1. Nimi:                                       [ees- ja perekonnanimi]
  2. Isikukood või sünniaeg:                       [isikukoodi puudumisel sünniaeg]
  3. Kodakondsus:                         [Eesti või muu]
  4. Elu- või asukoht ja aadress:     [aadress või jäetakse märkimata kannatanu taotlusel]
  5. Töökoht või õppeasutus:         [nimetus või jäetakse märkimata kannatanu taotlusel]
  6. Kontaktandmed:                     [sidevahendi number või e-posti aadress]
  7. Isikusamasus tuvastatud           [dokumendi nimetus vms]

 

 

 1. Menetlustoimingus osaleb: [esindaja, protokollija või muu isik, nende nimi ja kontaktaadress].

 

KrMS § 38 lg 1 p 9. Kannatanu õigused

Kannatanul on õigus anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuse ja karistuse ning süüdistuses nimetatud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta.

 

KrMS § 40 lg 1 p 7. Tsiviilkostja õigused

Tsiviilkostjal on õigus anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda, anda arvamus süüdistuses toodud kahju suuruse ja tsiviilhagi kohta.

 

 1. Kannatanule/tsiviilkostjale on selgitatud tema õigusi kokkuleppemenetluses ja kokkuleppemenetluse tagajärgi.

 

________________________

(allkiri) 

 

 1. Menetlustoimingus osaleb tõlk: [nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

 

________________________

(tõlgi allkiri)      

 

 1. Kannatanu arvamus karistuse liigi ja määra kohta: [arvamus].
 2. Kannatanu/tsiviilkostja on nõus kokkuleppemenetluse kohaldamisega. Kannatanul ja tsiviilkostjal ei ole õigust loobuda antud nõusolekust.
 3. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].
 4. Menetlustoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

 

Menetlustoimingu lõpp: [kellaaeg]

 

[prokuröri nimi ja allkiri]      [kannatanu/tsiviilkostja nimi ja allkiri]      [esindaja nimi ja allkiri]     

 

[tõlgi nimi ja allkiri]      [protokollija nimi ja allkiri]

 

 1. Menetlustoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

 

[prokuröri nimi ja allkiri]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

 

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

  dokumentide vormide kehtestamine“      

lisa 62

(menetleja embleemi kujutis)

 

(menetleja nimetus)

 

 

Suulise kuriteoteate protokoll

 

[kuupäev] [menetlustoimingu koht]

Menetlustoimingu algus: [kellaaeg]

 

[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 195 ja 146 protokollis suulise kuriteoteate:

Teate esitaja nimi:                                      [ees- ja perekonnanimi]

 

 

 1. Menetlustoimingus osaleb: [protokollija või muu isik, nende nimi ja kontaktaadress]
 2. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark]
 3. Menetlustoimingus osaleb tõlk: [nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

_______________________

(tõlgi allkiri)      

 

 1. Kuriteoteate sisu: [teate sisu]
 2. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].
 3. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

 

Menetlustoimingu lõpp: [kellaaeg]

 

[menetleja ametniku nimi]        [tõlgi nimi]        [teate esitaja nimi]

 

 1. Menetlustoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

 

[menetleja ametniku nimi]

 

 

Teate esitaja andmed:

  1. Nimi:                                       [ees- ja perekonnanimi]
  2. Isikukood või sünniaeg: [isikukoodi puudumisel sünniaeg]
  3. Kodakondsus:                          [Eesti või muu]
  4. Haridus:                                   [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]
  5. Elu- või asukoht ja aadress:       [aadress või jäetakse märkimata tunnistaja taotlusel]
  6. Töökoht või õppeasutus:            [nimetus või jäetakse märkimata tunnistaja taotlusel]
  7. Kontaktandmed:                       [sidevahendi number või e-posti aadress]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

 

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 63

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

LAIBA AMETLIKUST MATMISKOHAST VÄLJAKAEVAMISE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                              

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 103, 104 ja 146 teostas laiba ametlikust matmiskohast väljakaevamise:

1.Uurimistoimingu alus:[prokuratuuri või kohtu nimetus ning määruse kuupäev] laiba ametlikust matmiskohast väljakaevamise määrus.

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, kohtuarst, menetlusosaline, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Uurimistoimingu juures viibivad: [valla- või linnavalitsuse esindaja nimi; kadunu lähedase nimi]

4.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark].

5.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.   

_______________________

(tõlgi allkiri)

6.Andmed matmiskoha ja haua kohta:[matmiskoha nimetus ja asukoht ning andmed haua paiknemise kohta].

7.Haua ja hauamärkide kirjeldus:[kirjeldus].

8.Puusärgi ja laiba vaatluse andmed:[andmed].

9.Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal ; uurimistoimingu käigus protokolli juurde või kaasa võetud objektide nimetused].

10.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

11.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]  [tõlgi nimi]      [kohtuarsti nimi]     [protokollija nimi]        [juuresolija nimi]

12.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 64

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

 LAIBA VAATLUSPROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 85, 87 ja 146 viis läbi laiba vaatluse:

1.Vaadeldav objekt:                    [laiba isiku nimi või tundmatu isiku laiba korral isikukirjeldus]

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, kohtuarst, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.                                                                                                         

____________________            

     (tõlgi allkiri)

5.Vaatlusega tuvastati:

1)laiba isik: [tundmatu laiba korral selle kirjeldus].

2)laiba asukoht, asend ja poos: [kirjeldus].            

3)laiba juures olevad kuriteojäljed ja asjad: [jälgede ja asjade kirjeldus].

4)kuriteojäljed laiba katmata kehaosadel, rõivastel, jalatsitel ning kaetud kehaosadel: [kirjeldus].

5)koolnutunnused: [kirjeldus]

6)muud kriminaalasja lahendamiseks vajalikud andmed: [andmed]

8.Vaatluskohalt võeti kaasa: [sündmuskohalt kaasa võetud objekti nimetus, millesse pakitud ja objektile omistatud  number]

9.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

10.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]           [tõlgi nimi]         [protokollija nimi]            [kohtuarsti nimi]

11.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 65

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

LÄBIOTSIMISPROTOKOLL
kriminaalasjas nr  [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 91, 92 ja 146 teostas läbiotsimise:

1.Läbiotsimise alus:                   [prokuratuuri või kohtu nimetus ja määruse kuupäev] läbiotsimise määrus

2.Läbiotsimise koht:                   [läbiotsimise koha aadress]

3.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, spetsialist, nende nimi ja kontaktaadress]

4.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

5.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.                                                                                             

                                                                                                                                   (tõlgi allkiri)

6.Enne läbiotsimist tehti [isiku nimi] ettepanek anda välja läbiotsimismääruses märgitud [objekt(id) või näidata laiba või tagaotsitava peidukoht].

Vastus ettepanekule:[sealhulgas vabatahtlikult väljaantud objekti nimetus või peidukoha ettenäitamine, kui seda tehti].

7.Läbiotsimise käik: [läbiotsimise rakendamise korral märgitakse otsingu tingimused, käik ja tulemused]. 

8.Läbiotsimisega leitud objektid: [objekti leidmise koht ja leitud objekti nimetus ning objekti tunnused, mis omavad tähtsust kriminaalasjas; millesse objekt pakiti ja pakendile omistatud number].

9.Tagaotsitava isikuandmed: [tagaotsitava leidmisel märgitakse tema isikuandmed].

10.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

11.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi] [uurimistoimingule allutatud isiku nimi] [protokollija nimi] [spetsialisti nimi]

12.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 66

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

POSTI- või TELEGRAAFISAADETISE LÄBIVAATUSE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

 (kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 89, 90 ja 146 teostas posti- või telegraafisaadetise läbivaatuse:

1.Läbivaatuse alus:                    [kohtu nimetus ja kohtumääruse kuupäev] posti- või telegraafisaadetise arestimise määrus.

2.Läbivaatuse objekt:                  [läbivaatuse objekti nimetus]

3.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, spetsialist, nende nimi ja kontaktaadress]

4.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

5.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.                                                                                             

________________________                 

 (tõlgi allkiri)

6.Läbivaatuse andmed:   [läbivaadatud objekti nimetus ja vaatlusandmed] 

7.Andmed asitõendite kohta: [läbivaatuse tulemusel äravõetud asitõendina kasutatava saadetise nimetus, millesse pakitud ja objektile omistatud  number].

8.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

9.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]              [tõlgi nimi]      [protokollija nimi]            [spetsialisti nimi]

10.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 67

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

SÜNDMUSKOHA VAATLUSPROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 86, 87 ja 146 viis läbi sündmuskoha vaatluse:

1.Sündmuskoht:[kuriteo toimepanemise koht või koht, mis on seotud kuriteo toimepanemisega]

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, spetsialist, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.   

________________________

(tõlgi allkiri)

5.Vaatlusega tuvastati:[sündmuskoha olustiku kirjeldus; avastatud eseme, dokumendi või muu objekti asukoht ja  kirjeldus; kuriteojälje kirjeldus, avastamise koht ja viis; muud vaatlusandmed, sealhulgas fotografeerimine ja videosalvestamine].            

6.Vaadeldud objektide suhtes rakendatud meetmed: [asitõendina kaasa võetud objekti nimetus, millesse pakitud ja objektile omistatud  number].

7.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

8.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]           [tõlgi nimi]         [protokollija nimi]            [spetsialisti nimi]

9.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 68

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

TEABETALLETUSE  HÄVITAMISE  PROTOKOLL

kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [menetlustoimingu koht]                                              

                                                                

Menetlustoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 122 ja 146 viis läbi jälitustoiminguga kogutud teabetalletuse hävitamise:

1.Menetlustoimingu alus:[kohtu nimetus ning määruse kuupäev] teabetalletuse hävitamise määrus.

2.Teabetalletuse nimetus:           [nimetused]

3.Menetlustoimingus osaleb:       [protokollija, eeluurimiskohtunik, prokurör, nende nimi ja kontaktaadress]

4.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

5.Menetlustoimingu käik:            [kes, kus, kuidas ja mille hävitas].

6.Märkused protokolli kohta:       [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

Menetlustoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]           [kohtuniku nimi]             [prokuröri nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 69

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

TUNNISTAJA KINNIPIDAMISE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev)          [kinnipidamise koht]    [kellaaeg]

                                         

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-st 170 lg 3 pidas isiku tuvastamiseks kinni:

1.Kinnipeetu kirjeldus:  [tuvastamata isiku oletatav vanus, sugu, kasv; tervislik seisund; riiete kirjeldus]

2.Andmed kuriteost:       [millal, kus ja millise toimepandud kuriteo pealtnägijaks tuvastamata isik oli]

3.Menetlustoimingus osaleb:       [protokollija, tema nimi ja kontaktaadress]

4.Tunnistajalt äravõetud objektid: [objektide nimetused ja tunnused]

5.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

6.Menetlustoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.       

_______________________

(tõlgi allkiri)

7.Tunnistaja avaldused ja taotlused: [avalduste sisu]

8.Tunnistaja peetakse kinni kuni isiku kindlakstegemiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 tunniks.

9.Protokolli lisad:                       [uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].

10.Märkused protokolli kohta:     [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

11.Menetlustoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

[menetleja nimi]             [tõlgi nimi]         [protokollija nimi]           

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 70

(menetleja embleemi kujutis)

 

(menetleja nimetus)

 

Tunnistaja ülekuulamise protokoll

kriminaalasjas nr [nr]

 

[kuupäev] [uurimistoimingu koht]

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

 

[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 68, 74 ja 146  kuulas üle tunnistaja:

 1. Tunnistaja andmed:
  1. Nimi:                                       [ees- ja perekonnanimi]
  2. Isikukood või sünniaeg:                       [isikukoodi puudumisel sünniaeg]
  3. Kodakondsus:                         [Eesti või muu]
  4. Haridus:                                  [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]
  5. Elu- või asukoht ja aadress:     [aadress, jäetakse märkimata tunnistaja taotlusel]
  6. Töökoht või õppeasutus:         [nimetus, jäetakse märkimata tunnistaja taotlusel]
  7. Kontaktandmed:                     [sidevahendi number või e-posti aadress]
  8. Suhe kannatanu ja kahtlustatavaga: [mis laadi suhted on kannatanu ja kahtlustatavaga];
  9. Isikusamasus tuvastatud           [dokumendi nimetus vms]

 

Tunnistaja õigused ja kohustused

Tunnistaja on kohustatud andma tõeseid ütlusi, kui ütluste andmisest keeldumiseks puudub seaduslik alus käesoleva seadustiku §-de 71-73 järgi (KrMS § 66 lõige 3). Tunnistajale selgitatakse tema õigust kirjutada ütlusi omakäeliselt (KrMS § 68 lõige 1). Tunnistaja võib ütlusi andes kasutada arvandmete ning nimede ja muude raskesti meelespeetavate andmete kohta märkmeid ja muid dokumente (KrMS § 68 lõige 3). Õigus keelduda tunnistajana ütluste andmisest on kahtlustatava või süüdistatava: alanejal ja ülenejal sugulasel; õel, poolõel, vennal, poolvennal või isikul, kes on või on olnud abielus kahtlustatava või süüdistatava õe, poolõe, venna või poolvennaga; võõras- või kasuvanemal, võõras- või kasulapsel; lapsendajal ja lapsendatul; abikaasal, püsivas kooselus oleval isikul ja tema vanemal, sealhulgas pärast abielu või püsiva kooselu lõppemist (KrMS § 71 lõige 1). Tunnistaja võib keelduda ütluste andmisest ka siis, kui ütlused võivad kuriteo või väärteo toimepanemises süüstada teda ennast või käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud isikuid (KrMS § 71 lõige 2). Õigus tunnistajana keelduda kutsetegevuses teatavaks saanud asjaolude kohta ütluste andmisest on: Eestis registreeritud usuorganisatsiooni vaimulikul; kaitsjal ja notaril, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; tervishoiutöötajal ja farmatseudil isiku päritolusse, kunstlikku viljastamisse, perekonnasse või tervisesse puutuvate asjaolude puhul; isikul, kellele on seadusega pandud ameti- või kutsesaladuse hoidmise kohustus (KrMS § 72 lõige 1). Tunnistajal on õigus keelduda ütluste andmisest nende asjaolude kohta, mille suhtes kohaldatakse riigisaladuse seadust (KrMS § 73 lõige 1).

 

 1. Tunnistajale on tutvustatud tema õigusi ja kohustusi KrMS §-des 66-73 ning selgitatud nende sisu. Vähemalt 14-aastast tunnistajat on hoiatatud, et ütluste andmisest seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest järgneb vastutus KarS §-de 318 ja 320 järgi.

______________________

(tunnistaja allkiri)                      

 

 1. Uurimistoimingus osaleb tõlk: [nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

______________________

(tõlgi allkiri)

 

 1. Ülekuulamisel osaleb: [protokollija või psühholoog või muu isik, nende nimi ja kontaktaadress]
 2. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark]
 3. Ütlused: [tunnistaja ütlused  tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega]
 4. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused]
 5. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]
 6. Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

 

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

 

[menetleja ametniku nimi ja allkiri]        [tunnistaja nimi ja allkiri]        [tõlgi nimi ja allkiri]      

 

 

[protokollija nimi ja allkiri]   [psühholoogi nimi ja allkiri]

 

 1. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

 

[menetleja ametniku nimi ja allkiri]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

 

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 71

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

UURIMISEKSPERIMENDI  PROTOKOLL

kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 93, 94 ja 146 viis läbi uurimiseksperimendi:

1.Uurimiseksperimendi eesmärk:[küsimus ehk sündmuse või toimingu kirjeldus, mille esinemist või tajumise võimalust tahetakse katseliselt selgitada].

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, kohtuarst, menetlusosaline, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.   

_______________________

(tõlgi allkiri)

5.Uurimiseksperimendi käik ja tulemused:

1)Sündmuskoha olustiku taastamine: [märgitakse koht, kus eksperimenti alustatakse ning kas katsete tegemiseks on sündmuskoha olustik taastatud ja kuidas seda tehti].

2)Olustiku vastavuse selgitamine: [märgitakse kas eksperimendist osavõttev kahtlustatav, süüdistatav, kannatanu või tunnistaja on kinnitanud eksperimendi olustiku vastavust uuritava sündmuskoha olustikule].

3)Katsete kirjeldus: [katsete arv, järjestus, tingimused, arvu muutmine ja katsete sisu].

4)Katsete tulemused: [tulemused].

6.Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal ; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused ja nende pakendamise viis].

7.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

8.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]           [tõlgi nimi]         [menetlusosalise nimi]                [protokollija nimi]

9.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 72

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

VARA  ARESTIMISE  PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 142, 143 ja 146 teostas vara arestimise:

1.Uurimistoimingu alus:              [kohtu nimetus ning määruse kuupäev] vara arestimise määrus.

2.Isiku nimi:                               [isiku, kelle vara arestitakse, nimi]

3.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, spetsialist, nende nimi ja kontaktaadress]

4.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

5.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.          

_______________________

(tõlgi allkiri)

6.Uurimistoimingu käik:

1)arestitud objektid:        [arestitud objektide nimetused, tunnused, hulk, maht või kaal ja väärtus või vara nimekiri lisatud protokollile]

2)äravõetud või vastutavale hoiule antud vara loetelu:[loetelu ja kellele vastutavale hoiule antud]

3)vara puudumine:          [arestitava vara puudumine, kui vara ei ole]

7.Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal ; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].

8.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].

9.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi] [tõlgi nimi] [spetsialisti nimi] [protokollija nimi] [menetlusosalise nimi]

10.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 73

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

VASTASTAMISPROTOKOLL

kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 77, 78 ja 146 viis läbi vastastamise:

1.[isiku menetlusseisund ning nimi] ja  [isiku menetlusseisund ning nimi] vahel seoses vastuoludega nende ütlustes.

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, kaitsja, psühholoog, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Vähemalt 14-aastast tunnistajat on hoiatatud, et  ütluste andmisest seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest järgneb vastutus KarS §-de 318 ja 320 järgi.

                                                                                                          ________________________

                                                                                                                        (tunnistaja  allkiri)

5.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

________________________

(tõlgi allkiri)

6.Vastastamise käik:

1)millised on teie omavahelised suhted?

[nimi]:[vastus]                                                                            ________________________

                                                                                                                               (allkiri)

                                                                                                                                         

[nimi]:[vastus]                                                                            ________________________

                                                                                                                              (allkiri)

2)[küsimus]?

[nimi]:[vastus]                                                                            ________________________

                                                                                                                               (allkiri)

                                                                                                                                         

[nimi]:[vastus]                                                                            ________________________

                                                                                                                              (allkiri)

               

3)kas vastastatavatel on teineteisele küsimusi?

[nimi]:[vastus]                                                                            ________________________

                                                                                                                               (allkiri)

                                                                                                                                         

[nimi]:[vastus]                                                                            ________________________

                                                                                                                               (allkiri)

7.Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal ; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused]

8.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

9.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]   [vastastatava nimi]   [vastastatava nimi]    [tõlgi nimi]    [protokollija nimi]

10.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 74

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

ÄRATUNDMISEKS ESITAMISE PROTOKOLL
kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 81, 82 ja 146 viis läbi äratundmiseks esitamise:

1.Objekt esitatakse äratundmiseks:[menetlustoimingule allutatud isiku menetlusseisund, nimi ja isikukood või sünniaeg]

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, kaitsja, psühholoog, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Vähemalt 14-aastast tunnistajat on hoiatatud, et  ütluste andmisest seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest järgneb vastutus KarS §-de 318 ja 320 järgi.

                                                                                                          ________________________

                                                                                                                        (tunnistaja  allkiri)

5.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

________________________

                     (tõlgi allkiri)

6.Äratundmiseks esitati:[äratundmiseks esitatud isiku, asja või muu objekti nimi või nimetus] koos vähemalt kahe sellega sarnase objektiga:

1.[sarnase objekti nimi või nimetus]

2.[sarnase objekti nimi või nimetus]

7.Objektide sarnasuse kirjeldus:[kirjeldatakse milliste oluliste tunnuste poolest on objektid sarnased]. Äratundmiseks esitatud objekt paiknes teiste objektide hulgas: [kus nimelt].

8.Äratundmiseks esitatud isik valis oma asukohaks:[millise koha]

                                                                                                          

9.Äratundjale on tehtud ettepanek vaadata talle esitatud objekti või objekte ja selgitada, kas ta tunneb uuritava sündmusega seotud objekti ära ning kas ta nendib selle sarnasust teiste objektidega või erinevust nendest. Äratundja selgitus:[selgituse sisu, objekti äratundmisel märgitakse, mille järgi ta selle ära tundis].

10.Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal ; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused]

11.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

12.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]   [uurimistoimingule allutatud isiku nimi] [tõlgi nimi]        [protokollija nimi]

                                                                                                             

13.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 75

(menetleja embleemi kujutis)

(menetleja nimetus)

ÜTLUSTE JA OLUSTIKU SEOSTAMISE PROTOKOLL

kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [uurimistoimingu koht]                                             

                                                                

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

(Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-dest 80 ja 146 viis läbi ütluste ja olustiku seostamise:

1.Isik, kelle ütlusi seostatakse:   [menetlusseisund ja nimi]

2.Uurimistoimingus osaleb:         [protokollija, kaitsja, psühholoog, nende nimi ja kontaktaadress]

3.Kasutatud tehnikavahendid:      [tehnikavahendi liik ja mark]

4.Uurimistoimingu eesmärk:        [ettepanek selgitada ja täpsustada  tõendamisesemesse puutuvaid asjaolusid kohapeal]

5.Vähemalt 14-aastast tunnistajat on hoiatatud, et  ütluste andmisest seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt vale ütluse andmise eest järgneb vastutus KarS §-de 318 ja 320 järgi.

                                                                                                          ________________________

                                                                                                                        (tunnistaja  allkiri)

6.Uurimistoimingus osaleb tõlk:[nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.  

           ________________________

                            (tõlgi allkiri)

7.Ütlused:[ütluste olustikuga seostamisel antud ütlused; menetlustoimingule allutatud isiku toimingute laad ja sisu ning selle koha või objekti nimetus, millega ütlusi või toiminguid on seostatud]

8.Sündmuskoha olustik:[märgitakse kas ja millises ulatuses on uurimistoimingus taastatud sündmuskoha olustik või et seda ei ole tehtud]

9.Ütlustega seotud objekt:[ütlustega seotud objekti paiknemine sündmuskohal ja objekti vaatlusandmed või et seda ei ole tehtud]

10.Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal ; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused ja nende pakendamise viis]

11.Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette]

12.Uurimistoimingus osalejaile on selgitatud, et vastavalt KrMS § 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

[menetleja ametniku nimi]   [uurimistoimingule allutatud isiku nimi]    [tõlgi nimi]     [protokollija nimi]

                                                                                                 

13.Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

[menetleja ametniku nimi]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 76

(uurimisasutuse embleemi kujutis)

(uurimisasutuse nimetus)

KAHTLUSTATAVANA KINNIPIDAMISE ASENDAMISE AKT

kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [koht]

(Uurimisasutuse ametniku ametinimetus ja nimi), vaadanud läbi kriminaalasja nr materjalid,

tegi kindlaks:

[Isiku nimi ja isikukood või sünniaeg] on toime pannud KarS § [number] järgi kvalifitseeritava teise astme kuriteo, mille eest võib mõista rahalise karistuse ning tal ei ole Eestis alalist või ajutist elukohta. Kuriteoga on tekitatud kahju [number] krooni. Kahtlustatavana kinni peetud [isiku nimi] on nõus menetluskulude, võimaliku karistusena mõistetava rahalise karistuse ja kuriteoga tekitatud kahju asendamisega maksega riigituludesse. Makse riigituludesse summas [number] krooni on tema poolt [kuupäev] ülekantud arveldusarvele nr [number], mistõttu isiku kahtlustatavana kinnipidamine on KrMS § 219 lg 2 kohaselt asendatud maksega riigituludesse.

[kahtlustatava nimi]                                [kaitsja nimi]                              (ametniku nimi)

Kahtlustatav                                          Kaitsja                                      (ametniku ametinimetus)

                                               

Kahtlustatavana kinnipidamise asendamise akti koostamisest võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

                                                                                              _________________________

                                                                                                              (tõlgi nimi ja allkiri)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 77

  (uurimisasutuse embleemi kujutis)

(uurimisasutuse nimetus)

KOHTUEELSE MENETLUSE KOKKUVÕTE

kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev)  [koht]

(Uurimisasutuse ametniku ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS §-st 153, koostas käesolevas kriminaalasjas kohtueelse menetluse kokkuvõtte:

                                                                                  

1.Kahtlustatava andmed:

1)nimi:                                                  [ees- ja perekonnanimi]

2)elu- või asukoht ja aadress:                  [aadress]

3)isikukood või sünniaeg:                        [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

4)kodakondsus:                                     [eesti või muu]

5)haridus:                                              [alg, põhi, kesk, keskeri, kõrgharidus]

6)emakeel:                                            [eesti või muu]

7)töökoht võiõppeasutus:                       [asutuse nimetus]

8)karistatus:                                          [karistusregistri andmete järgi]

9)tõkend:                                               [tõkendi nimetus ja tähtaeg]

10)kuriteo kvalifikatsioon:                        KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

                                      

2.Tõendamiseseme asjaolud:

1)Kuriteo toimepanemise tehiolud ja koosseis:[aeg, koht ja viis ning muud kuriteo tehiolud ja koosseis].

2)Kahtlustatava süü ja muud iseloomustavad andmed:[käsitletakse kahtlustatava süüvõimega seotud asjaolusid nagu piiratud süüdivus, joobeseisund, eksimus teo keelatuses, loobumine süüteokatsest; kahtlustatavat iseloomustavad andmed; karistust kergendavad ja raskendavad asjaolud]

3.Tõendite loetelu:                                  [tõendi liik]

4.Asitõendite ja salvestiste loetelu ning nende asukoht:     [loetelu koos asukohaga]

5.Andmed tsiviilhagist:                            [kelle poolt kui suures summas hagi esitatud]

6.Andmed tsiviilhagi ja konfiskeerimise tagamiseks arestitud objektidest:    [objektide loetelu]

7.Andmed kuriteoga saadud vara kohta: [loetelu varast].

(uurimisasutuse ametniku nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 78

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

KOKKULEPE

kriminaalasjas nr [number]

(kuupäev) [koht]

Juhindudes KrMS § 245, sõlmisid (prokuröri ametinimetus ja nimi), süüdistatav [süüdistatava nimi] ja tema kaitsja [kaitsja nimi] käesolevas kriminaalasjas alljärgneva kokkuleppe.

1.Süüdistatava andmed:

1)nimi:                                      [ees- ja perekonnanimi]

2)elu- või asukoht ja aadress:      [aadress]

3)isikukood või sünniaeg:            [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

4)kodakondsus:                         [eesti või muu]

5)haridus:                                  [alg, põhi, kesk, keskeri, kõrgharidus]

6)emakeel:                                [eesti või muu]

7)töökoht või õppeasutus:           [asutuse nimetus]

8)kaitsja nimi:                            [kaitsja ees- ja perekonnanimi]

9)karistatus:                              [karistusregistri andmete järgi]

10)tõkend:                                 [tõkendi nimetus ja tähtaeg]

2.Kuriteo asjaolud:                     [aeg, koht ja viis ning muud kuriteo tehiolud]

3.Süüdistus: [süüdistatava nimi] süüdistatakse selles, et tema [süüdistus].

4.Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: [kelle poolt kui suures summas hagi esitatud].

5.Karistuse liik ja määr: KarS § [nr] lg [nr] p [nr]ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks [karistuse liik ja määr].

6.Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

(prokuröri nimi)                           [süüdistatava nimi]                     [kaitsja nimi]

(prokuröri ametinimetus) Süüdistatav                               Kaitsja

7.Koopia kokkuleppest edastada süüdistatavale ja kaitsjale ning kriminaaltoimik saata kohtusse: [kohtu nimetus].

8.Kokkuleppe sõlmimisest võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

                                                                                   _______________________________

                                                                                                              (tõlgi nimi ja allkiri)

9.Menetlustoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 79

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

MÄÄRUSKAEBUS

kriminaalasjas nr [number]

Kohtu nimetus, kellele esitatakse:                       [nimetus] Ringkonnakohus

Esitamise kuupäev:                                            (kuupäev)

Esitaja nimi ja menetlusseisund:                         (nimi) [menetlusseisund]

Esitaja elu- või asukoht ja aadress:                      [aadress]

Isiku nimi, kelle suhtes vaidlustatakse:                [kahtlustatava/süüdistatava nimi ja isikukood või sünniaeg]

Kohtu nimetus, kelle määrus vaidlustatakse:        [kohtu nimetus]

Vaidlustatava määruse tegemise kuupäev:           [kuupäev]

[kuupäev ja aasta] määrusega keeldus [kohtu nimetus] kahtlustatava/süüdistatava[ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg]vahistamisest põhjusel, et [vahistamisest keeldumise põhjendus määruse järgi].

Leian, et nimetatud määrus on põhjendamatu ja ebaseaduslik ning [taotluse sisu ja põhjendus].

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 136 ja 386, (prokuröri ametinimetus)

taotleb:

[nimetus] Ringkonnakohtult tühistada vaidlustatud kohtumäärus ja vahistada [menetlusseisund] [nimi ja isikukood või sünniaeg].

(prokuröri nimi)

Lisa:     1. [dokumendi nimetus]

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 80

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

SÜÜDISTUSAKT

kriminaalasjas [number]

(kuupäev) [koht]

(Prokuröri ametinimetus ja nimi), juhindudes KrMS § 154, koostas käesolevas kriminaalasjas süüdistusakti:

1.Süüdistatava andmed:

1)nimi:                                                  [ees- ja perekonnanimi]

2)elu- või asukoht ja aadress:                  [aadress]

3)isikukood või sünniaeg:                        [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

4)kodakondsus:                                     [eesti või muu]

5)haridus:                                              [alg, põhi, kesk, keskeri, kõrgharidus]

6)emakeel:                                            [eesti või muu]

7)töökoht või õppeasutus:                       [asutuse nimetus]

8)karistatus:                                          [vastavalt karistusregistri teatisele]

9)kuriteo kvalifikatsioon:                          KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

                                      

2.Kuriteo asjaolud:                                 [kuriteo asjaolude kirjeldus].

3.Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: [kelle poolt kui suures summas hagi esitatud].

4.Andmed kuriteoga saadud vara kohta: [loetelu varast].

5.Tõendite loetelu:                                  [tõendi liik, sealhulgas andmed asitõenditest ja salvestistest]

6.Märge kriminaalhooldaja määramisest: [ees- ja perekonnanimi, asutuse nimetus]

7.Süüdistatavale kohaldatud tõkend:        [tõkendi nimetus ja tähtaeg]

8.Süüdistuse sisu:  Käesolevas kriminaalasjas on süüdistus esitatud selles, et [süüdistatava nimi] [süüdistuse sisu ja kvalifikatsioon].

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 81

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Jälitustoimingu luba

(kuupäev) [koht]                                                            

Käesolevaga annan KrMS § 112 lg 3 alusel [uurimisasutuse nimetus] loa koguda kriminaalasjas nr [number] tõendeid järgmiste jälitustoimingutega alljärgnevas mahus :

[jälitustoimingu nimetus, jälitustoimingu objekt, jälitustegevuse maht]

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

 dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 82

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Jälitustoimingust teatamata jätmine

(kuupäev) [koht]

Käesolevaga annan KrMS § 121 lg 1 p [number] alusel [uurimisasutuse nimetus] loa jätta teatamata kriminaalasjas nr [number] tehtud järgnevatest jälitustoimingutest :

[jälitustoimingu nimetus, jälitustoimingu objekt, jälitustegevuse maht, loa kehtivusaeg]

(prokuröri nimi)

Justiitsministri 01.07.2004.a määruse nr 50

 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse

dokumentide vormide kehtestamine“    

lisa 83

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

Jälitustoiminguga kogutud andmete

tutvustamata jätmine

(kuupäev) [koht]

Käesolevaga annan KrMS § 121 lg 2 p [number] alusel [uurimisasutuse nimetus] loa jätta tutvustamata kriminaalasjas nr [number] tehtud jälitustoimingutega kogutud järgmised andmed :

[jälitustoimingu nimetus, jälitustoimingu objekt, jälitustegevuse maht, loa kehtivusaeg]

(prokuröri nimi)

 

Justiitsministri 1. juuli 2004. a määruse nr 50 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide vormide kehtestamine“
lisa 84

[RTL 2005, 75, 1062 - jõust. 10. 07. 2005]

menetleja embleemi kujutis

menetleja nimetus

Riigi õigusabi andmise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi: [ametinimetus ja nimi]

Kriminaalasja number: [nr]

Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

[Menetleja nimetus] menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust (kuupäev) KarS § [nr] tunnustel.

[Kahtlustatav/Süüdistatav] on taotlenud riigi õigusabi.

Vastavalt «Riigi õigusabi seaduse» (edaspidi RÕS ) § 15 lõikele 3 otsustab riigi õigusabi andmise kriminaalmenetluses uurimisasutus või prokuratuur oma määrusega.

Vastavalt RÕS § 15 lõikele 3 antakse riigi õigusabi, täpsustamata käesolevas määruses õigusabi saaja kohustusi hüvitada õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud. Riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude hüvitamine otsustatakse KrMS §-de 180–188 alustel, KrMS §-de 189–192 korras.

Eeltoodu alusel ja juhindudes RÕS § 15 lõikest 3 ja §-st 18 ning KrMS § 189 lõikest 1 ja §-st 190, [koostaja ametinimetus]

määras:

      1. Määrata riigi õigusabi.

      2. Riigi õigusabi saamiseks õigustatud isik on: [isiku nimi].

      3. Riigi õigusabi osutab: [advokaadibüroo või advokaadi nimi].

      4. Riigi õigusabi osutamise tähtaeg (vajaduse korral):

(koostaja nimi)

Justiitsministri 1. juuli 2004. a määruse nr 50 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide vormide kehtestamine“
lisa 85

[RTL 2005, 75, 1062 - jõust. 10. 07. 2005]

menetleja embleemi kujutis

menetleja nimetus

Riigi õigusabi tasu ja kulude hüvitamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: (kuupäev) [koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi: [ametinimetus ja nimi]

Kriminaalasja number: [nr]

Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi: [nimi]

Kriminaalasjas on [kahtlustatavale/süüdistatavale] osutanud riigi õigusabi [advokaadibüroo või advokaadi nimi]. Õigusabi andja tasu ja kulude arvestus on toodud käesoleva määruse lisas.

Vastavalt «Riigi õigusabi seaduse» (edaspidi RÕS ) § 24 lõikele 1 korraldab riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude väljamaksmist riigi õigusabi osutanud advokaadile uurimisasutuse või prokuratuuri määruse alusel advokatuur.

Eeltoodu alusel ja juhindudes RÕS § 15 lõikest 3, § 22 lõikest 1, § 23 lõikest 3 ning KrMS §-st 145, [koostaja ametinimetus]

määras:

      1. Maksta riigi õigusabi tasu ja hüvitada riigi õigusabi kulud summas [numbrina]
          (summa sõnades) krooni.

      2. Hüvitise saamiseks õigustatud isik on: [advokaadibüroo, advokaat].

      3. Määruse peale võib kaebuse esitada vastavalt KrMS §-de 228 ja 229 sätetele.

(koostaja nimi)

Lisa «Riigi õigusabi tasu ja kulude arvestamise tabel»

Alus

Selgitus

%, summa, arv või koefitsient

Vahesumma

määratud kaitsja tasu kriminaalmenetluses

toimingud (toimingute arv × 360 kr)

0

0,00 kr

kaitsjast loobutakse

kaitsja on asunud menetlustoimingul osalema (tasu 180 kr)

0,00 kr

0,00 kr

riigi õigusabi tasu suurendamine 50%

toimingud – õhtune aeg, ööaeg, puhkepäev (toimingute arv × 360 kr) × 1,5

0

0,00 kr

erikoefitsient

isikuvastane esimese astme süütegu (×4)

0

0,00 kr

majandusalane süütegu (×4)

mootorsõiduki juhtimine joobeseisundis (×0,8)

üldkoefitsient

teise astme kuritegu (×1)

0

0,00 kr

esimese astme kuritegu (× 1,2 kuni 1,5)

riigi õigusabi osutaja tasu riigi õigusabi osutamise kohta jõudmiseks kulutatud aja eest, kui koht asub adv. büroost:

50–100 km kaugusel – 400 kr

0 kr

0,00 kr

100–150 km kaugusel – 550 kr

150–200 km kaugusel – 650 kr

enam kui 200 km kaugusel – 750 kr

sõidu- ja majutuskulud

vastavalt ATS § 40 lg-le 1

summa

0,00 kr

tõlkekulud

vastavalt kantud kuludele

summa

0,00 kr

tõendite esitamisega seotud kulude hüvitamine

vastavalt kindlaksmääratud kuludele

summa

0,00 kr

käibemaks

riigi õigusabi osutav advokaat osutab õigusteenust advokaadibüroo kaudu, mille pidaja on käibemaksukohustuslane, lisandub riigi õigusabi tasule ja riigi õigusabi osutamisega seonduvatele kuludele käibemaks 18%

1,18

0,00 kr

tasumisele
kuulub:

0,00 kr

 Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 86

 

 

(prokuratuuri embleemi kujutis)

RIIGIPROKURATUUR

 

Kaebuse rahuldamata jätmise määrus

 

Koostamise kuupäev ja koht:                           [kuupäev ja koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:             [ametinimetus ja ees- ja perekonnanimi]

Kriminaalasja number:                         [nr]

Kvalifikatsioon:                                               KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatav:                                                   [nimi]

 

[Menetluse eelnev käik]

 

[Kaebuse kokkuvõte]

 

[Määruse tekst, sealhulgas põhjendus]

 

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 207 lõigetest 4 ja 5 [ametinimetus]

 

määras:

 

 1. Jätta rahuldamata kaebus, mille esitas [nimi].
 2. Määruse koopia saata [nimi] [aadress].
 3. Määrusele on õigus vastavalt KrMS § 208 lõikele 1 edasi kaevata advokaadi

vahendusel ühe kuu jooksul  [nimi] ringkonnakohtule asukohaga [aadress] alates päevast, mil isik sai käesoleva määruse koopia.

 

[nimi]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 87

 

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

 

 

Kaebuse rahuldamata jätmise määrus

 

Koostamise kuupäev ja koht:                           [kuupäev ja koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:             [ametinimetus ja ees- ja perekonnanimi]

Kriminaalasja number:                         [nr]

Kvalifikatsioon:                                               KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatav:                                                   [nimi]

 

[Menetluse eelnev käik]

 

[Kaebuse kokkuvõte]

 

[Määruse tekst, sealhulgas põhjendus]

 

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 207 lõigetest 4 ja 5 [ametinimetus]

 

määras:

 

1. Jätta rahuldamata kaebus, mille esitas [nimi].

2. Määruse koopia saata [nimi] [aadress].

3. Määrusele on õigus vastavalt KrMS § 207 lõikele 3 edasi kaevata Riigiprokuratuuri asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188 10 päeva jooksul  alates päevast, mil isik sai käesoleva määruse koopia.

 

 

[nimi]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 88

 

(prokuratuuri embleemi kujutis)

RIIGIPROKURATUUR

 

 

Kaebuse rahuldamata jätmise määrus

 

Koostamise kuupäev ja koht:                           [kuupäev ja koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:             [ametinimetus ja ees- ja perekonnanimi]

Kriminaalasja number:                         [nr]

Kvalifikatsioon:                                               KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatav:                                                   [nimi]

 

[Menetluse eelnev käik]

 

[Kaebuse kokkuvõte]

 

[Määruse tekst, sealhulgas põhjendus]

 

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 229 lõige 2 punktist 1, [prokuröri ametinimetus]

määras:

 1. Jätta rahuldamata kaebus, mille esitas [nimi].
 2. Määruse koopia saata [nimi] [aadress].
 3. Määrusele on õigus vastavalt KrMS § 230 lõikele 1 ja 2 edasi kaevata [kohtu nimetus] eeluurimiskohtunikule asukohaga [aadress] kümne päeva jooksul alates päevast, mil isik sai käesolevast määrusest teada või pidi teada saama.

 

 

[prokuröri nimi]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 89

 

(prokuratuuri embleemi kujutis)

(prokuratuuri nimetus)

 

 

Kaebuse rahuldamata jätmise määrus

 

Koostamise kuupäev ja koht:                           [kuupäev ja koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:             [ametinimetus ja ees- ja perekonnanimi]

Kriminaalasja number:                         [nr]

Kvalifikatsioon:                                               KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatav:                                                   [nimi]

 

[Menetluse eelnev käik]

 

[Kaebuse kokkuvõte]

 

[Määruse tekst, sealhulgas põhjendus]

 

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 229 lõige 2 punktist 1, [prokuröri ametinimetus]

määras:

1. Jätta rahuldamata kaebus, mille esitas [ees- ja perekonnanimi].

2. Määruse koopia saata [nimi] [aadress].

3. Määrusele on õigus vastavalt KrMS § 228 lõikele 2 edasi kaevata Riigiprokuratuuri asukohaga Wismari 7, Tallinn 15188.

 

 

[prokuröri nimi]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 90

(menetleja embleem)

 

RIIGIPROKURATUUR

 

 

Kriminaalmenetluse lõpetamise tühistamise määrus

 

Koostamise kuupäev ja koht:               [kuupäev ja koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi: [ametinimetus ja nimi]

Kriminaalasja number:              [nr]

Kuriteo kvalifikatsioon:            KarS § [nr] lg [nr] p [nr]

Kahtlustatava/Süüdistatava nimi:           nimi

 

[Menetluse eelnev käik]

 

[Kaebuse lühikokkuvõte]

 

[Määruse tekst, sealhulgas põhjendus]

 

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 207 lõikest 4 ja §  213 lõikest 6 [ametinimetus]

 

määras:

 

1. Tühistada kriminaalmenetluse lõpetamise määrus kriminaalasjas nr [nr].

2. Saata kriminaalasi menetluse jätkamiseks [menetleva asutuse nimetus].

3. Määruse koopia saata [nimi] [aadress].

4. Määruse koopia saata kohtueelse menetluse juhtimiseks [nimi] Ringkonnaprokuratuuri.

 

 

[nimi]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 91

 

(menetleja embleemi kujutis)

 

(menetleja nimetus)

 

 

 

Kutse

 

kriminaalasjas nr [nr]

 

[Menetleja ametinimetus ja nimi] juhindudes KrMS §-dest 163, 164 ja 165 kutsub [kuupäev] [kellaaeg] [prokuratuuri nimetus, aadress ja toa number] [kutsumise põhjus ja kellena isik välja kutsutakse] [kutsutava isiku nimi]

 

KrMS § 163 sätestab, et kui kutsutaval ei ole võimalik ülalmärgitud ajal ilmuda, on ta kohustatud sellest ja põhjustest teatama. Teatada palun telefonil [telefoni number] või e-posti aadressil [e-posti aadress]või kirjalikult [prokuratuuri nimetus, aadress].

 

Vastavalt KrMS §-le 178 ja 22.detsembri 2005. a Vabariigi Valitsuse määrusele nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ (muudetud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrusega nr 53) § 2 lõikele 1  hüvitatakse kannatanule, tunnistajale, koosseisuvälisele tõlgile ning eksperdile ja spetsialistile, kellele ei säilitata töökohal palka, töölt eemalviibitud aja eest tema keskmine palk ning § 3 lõike 2 kohaselt, kui menetlus toimub väljaspool menetlusest osavõtja elukohta, hüvitatakse talle sõidu- ja majutuskulud ning makstakse päevaraha.

(Täpsema info ja hüvitise saamiseks tuleb pöörduda väljakutsunud menetleja poole)

 

Menetleja kutsel ilmumata jäämise tagajärjed vastavalt KrMS §-le 138:

---       Menetleja kutsel ilmumata jäänud väljakutsutut trahvib eeluurimiskohtunik prokuratuuri taotlusel kohtumääruse alusel kuni kahesaja miinimumpäevamäära ulatuses või kohaldab talle kuni neliteist päeva aresti. Kui ilmumata jääb alaealine kahtlustatav või süüdistatav, trahvib kohus tema vanemat, eeskostjat või hooldajat.

---       Menetleja kutsel ilmumata jäänud kahtlustatava, süüdistatava, süüdimõistetu, kannatanu, tsiviilkostja või tunnistaja suhtes võib kohaldada sundtoomist, või kuulutada ta tagaotsitavaks.

---       Kui ilmumata jäänud isiku suhtes kohaldatakse sundtoomist, siis võib teda vastavalt KrMS § 139 lõikele 5 pidada kinni nii kaua, kui see on vajalik menetlustoiminguks, kuid mitte kauem kui 48 tundi.

---       Kui ilmumata jääb kahtlustatav, võib teda kuulutada KrMS § 140 korras tagaotsitavaks, lisades vahistamismääruse.

 

[Menetleja nimi]

 

Teatis

 

Kutse on isikule edastatud:

 

---        telefonil nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                          kuupäev ja kellaaeg

---        faksile nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                          kuupäev ja kellaaeg

---        e-postiga _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                   e-posti aadress                                                kuupäev ja kellaaeg

---        saadetud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ edastamiseks kutsutava_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                   kuupäev ja kellaaeg                 töökoha või õppeasutuse nimetus

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                           telefoninumber, e-posti aadress, vastuvõtja andmed

 

Kutse edastas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                                       edastaja nimi ja allkiri

 

---        Kutse võttis  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                           kutsutava isiku nimi

edasiandmiseks vastu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

                                                                                  vastuvõtja nimi

kellele on selgitatud KrMS § 163 lõikest 2 tulenevat kohustust anda kutse kutsutavale esimesel võimalusel üle või teatada kutsujale kutse edastamise võimatusest.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vastuvõtja allkiri, kuupäev ja kellaaeg     

 

 

Kutse on kutsutavale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _allkirja vastu üle antud.

                                                           kutsutava isiku nimi

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

kutsutava allkiri, kuupäev ja kellaaeg     

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ keeldus kutset vastu võtmast, sest _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

            suhe kutsutavaga ja nimi                                                                                

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             märkida keeldumise põhjus.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

kättetoimetaja nimi, allkiri, kuupäev ja kellaaeg                                      

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 92

 

(menetleja embleemi kujutis)

 

(menetleja nimetus)

 

 

Süüdimatuse tõttu süüvõimetu isikuülekuulamise protokoll

kriminaalasjas nr [nr]

 

[kuupäev] [uurimistoimingu koht]

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

 

[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KarS §-dest 33 ja 34 ning KrMS §-dest 34, 75, 76, 146 ja 395 kuulas üle süüdimatu isiku:

 

a.       Nimi:                                             [ees- ja perekonnanimi]

b.      Isikukood või sünniaeg:                  [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

c.       Kodakondsus:                               [Eesti või muu]

d.      Haridus:                                        [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]

e.       Emakeel:                                       [eesti või muu]

f.        Elu- või asukoht ja aadress:                       [aadress]

g.       Töökoht või õppeasutus:                [nimetus]

h.       Kontaktandmed:                            [sidevahendi number või e-posti aadress]

i.         Isikusamasus tuvastatud                 [dokumendi nimetus vms]

 

KrMS § 34. Kahtlustatava õigused ja kohustused

Kahtlustataval on õigus: teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest; teada, et tema ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu; kaitsja abile; kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta; kaitsja juuresolekul olla üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja tema äratundmiseks esitamisel; osaleda vahistamistaotluse arutamisel kohtus; esitada tõendeid; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta kokkuleppemenetluse kokkulepe.

Kahtlustatav on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.

 

 1. Süüdimatut isikut on tutvustatud tema õiguste ja kohustustega ning selgitatud nende sisu

________________________

(allkiri) 

 

 1. Uurimistoimingus osaleb tõlk: [nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

________________________

(tõlgi allkiri)      

 1. Ülekuulamisel osaleb: [protokollija või kaitsja, nende nimi ja kontaktaadress].
 2. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark].

 

 1. Kvalifikatsioon: [nimi] kahtlustatakse KarS § [nr] järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et [kahtlustuse sisu].
 2. Ütlused:

[a. Kas Te olete toime pannud kuriteo, milles Teid kahtlustatakse? [Vastus] (süüdimatu isiku ütlused tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega)].

 1. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].
 2. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].
 3. Uurimistoimingus osalejaile (välja arvatud süüdimatule isikule) on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

 

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

 

[menetleja ametniku nimi ja allkiri]        [süüdimatu isiku nimi ja allkiri]        [tõlgi nimi ja allkiri]       

 

[protokollija nimi ja allkiri]    [kaitsja nimi ja allkiri]

 

 1. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

 

[menetleja ametniku nimi ja allkiri]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 93

 

(menetleja embleemi kujutis)

 

(menetlusasutuse nimetus)

 

 

Alla neljateistaastase süüvõimetu isikuülekuulamise protokoll

kriminaalasjas nr [nr]

 

[kuupäev] [uurimistoimingu koht]

Uurimistoimingu algus: [kellaaeg]

 

[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KarS §-st 33 ning KrMS §-dest 34, 70, 75, 76 ja 146 kuulas üle süüvõimetu isiku:

 

Süüvõimetu isiku andmed:

a.                   Nimi:                                       [ees- ja perekonnanimi]

b.                   Isikukood või sünniaeg:                       [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

c.                   Kodakondsus:                         [Eesti või muu]

d.                   Haridus:                                  [alg-, põhi-, kesk-, keskeri-, kõrgem haridus]

e.                   Emakeel:                                 [eesti või muu]

f.                     Elu- või asukoht ja aadress:     [aadress]

g.                   Töökoht või õppeasutus:         [nimetus]

h.                   Kontaktandmed:                     [sidevahendi number või e-posti aadress]

i.                     Isikusamasus tuvastatud           [dokumendi nimetus vms]

 

KrMS § 34. Kahtlustatava õigused ja kohustused

Kahtlustataval on õigus: teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest; teada, et tema ütlusi võidakse kasutada süüdistuseks tema vastu; kaitsja abile; kohtuda kaitsjaga teiste isikute juuresolekuta; kaitsja juuresolekul olla üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja tema äratundmiseks esitamisel; osaleda vahistamistaotluse arutamisel kohtus; esitada tõendeid; esitada taotlusi ja kaebusi; tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse; anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, osaleda kokkuleppemenetluse läbirääkimistel, teha ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ning sõlmida või sõlmimata jätta kokkuleppemenetluse kokkulepe.

Kahtlustatav on kohustatud: ilmuma uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu kutsel; osalema menetlustoimingus ning alluma uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu korraldustele.

 

 1. Süüvõimetut isikut on tutvustatud tema õiguste ja kohustustega ning selgitatud nende sisu

____________________________

(allkiri) 

 

 1. Uurimistoimingus osaleb tõlk: [nimi ja kontaktaadress], keda on hoiatatud, et oma ülesannete täitmisest alusetu keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest vastutab ta KarS §-de 318 ja 321 järgi.

________________________

(tõlgi allkiri)      

 1. Ülekuulamisel osaleb: [protokollija;  kaitsja; lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või psühholoog, nende nimi ja kontaktaadress].
 2. Kasutatud tehnikavahendid: [tehnikavahendi liik ja mark].

 

 1. Kvalifikatsioon: [nimi] kahtlustatakse KarS § [nr] järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et [kahtlustuse sisu].
 2. Ütlused:

[a. Kas Te olete toime pannud kuriteo, milles Teid kahtlustatakse? [Vastus] (süüvõimetu isiku ütlused tõendamiseks vajaliku üksikasjalikkusega)].

 1. Protokolli lisad: [koostatud skeem, joonis ning muu näitlik materjal; uurimistoimingu käigus protokolli juurde võetud objektide nimetused].
 2. Märkused protokolli kohta: [märgitakse märkuste sisu või nende puudumine; protokoll loetud läbi isiklikult või loetud ette].
 3. Uurimistoimingus osalejaile (välja arvatud süüvõimetule isikule) on selgitatud, et vastavalt KrMS §-le 214 võib kohtueelse menetluse andmeid avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses.

 

Uurimistoimingu lõpp: [kellaaeg]

 

[menetleja ametniku nimi ja allkiri]        [süüvõimetu isiku nimi ja allkiri        [tõlgi nimi ja allkiri]       

 

[protokollija nimi ja allkiri]    [kaitsja nimi ja allkiri] [lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või psühholoogi nimi ja allkiri]

 1. Uurimistoimingust osa võtnud [menetlusseisund ja nimi] keeldus protokollile alla kirjutamast, sest [märgitakse keeldumise põhjus].

 

[menetleja ametniku nimi ja allkiri]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 94

 

 

(menetleja embleemi kujutis)

 

(menetlusasutuse nimetus)

 

 

 

Kriminaalmenetluses osalemise kulude hüvitamise määrus

 

Koostamise kuupäev ja koht:                           [kuupäev ja koht]

Koostaja ametinimetus ja nimi:             [ametinimetus ees- ja perekonnanimi]

Kriminaalasja number:                         [nr]

Toimingus osalenud isiku nimi:              [nimi]

Toimingus osalenud isiku menetlusseisund:        [nimetus]

 

Kriminaalasjas nr. [nr] on menetleja juurde kutsutud [kannatanu/tunnistaja/ekspert/spetsialist] [nimi]. Seoses menetlustoimingus osalemisega on toimingus osalenud isikul tekkinud dokumentaalselt tõendatud kulud, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a  määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ (muudetud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määrusega nr 53) alusel hüvitamisele. Menetluskulud seoses isiku kriminaalmenetluses osalemisega on [summa] krooni.

 

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 189 lõikest 1 [ametinimetus]

 

määras:

 

1.Hüvitada kriminaalmenetluses osalenud isikule tekkinud kulud [summa] krooni.

      2. Kriminaalmenetluses osalenud isikule tekkinud kulud hüvitab: hüvitaja nimi või nimetus.

 

[nimi]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

Justiitsministri 1. juuli 2004 a. määruse nr. 50

„Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide

vormide kehtestamine“

lisa 95

 

Kiirmenetluse protokolli I osa

 

(menetleja embleemi kujutis)

       (menetleja nimetus)

     KIIRMENETLUSE PROTOKOLL

                                                  kriminaalasjas nr [number]

 

[protokolli koostamise koht ja koostamise alguse kellaaeg]

[Menetleja ametniku ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-dest 2561 ja 2562, koostas kiirmenetluse protokolli:

 

1. Kahtlustatava andmed:

1) nimi:                        [ees- ja perekonnanimi]

2) isikukood või sünniaeg:        [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

3) isikusamasus tuvastatud [dokumendi nimetus vms] abil

   Kohtusse kutsutud  [kohtusse kutsumise viis]

             

2. Kahtlustatava kinnipidamise/ülekuulamise andmed:

   Kahtlustatava kinnipidamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile.

   Kahtlustatava ülekuulamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile.

 

3. Kahtlustatava seisukoht, kas ta soovib kriminaalasja arutamist tunnistajaid välja kutsumata:

[soovin / ei soovi]

  

4. Kannatanu nimi: [ees- ja perekonnanimi, mitme kannatanu puhul täidetakse andmed iga kannatanu koha eraldi]

   Kannatanu ülekuulamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile

   Kohtusse kutsutud [kohtusse kutsumise viis]

 

5. Tunnistaja nimi: [ees- ja perekonnanimi, mitme tunnistaja puhul täidetakse andmed iga tunnistaja kohta eraldi]

   Tunnistaja ülekuulamise protokoll [nr] lehel lisatud kiirmenetluse protokollile

   Kohtusse kutsutud [kohtusse kutsumise viis] 

 

6. Muude tõendite loetelu:

[muude tõendite loetelu]

 

7. Kiirmenetluse protokolli lisad:

   Karistusregistri väljavõte kahtlustatava andmetega [nr] lehel

   Kriminaalmenetluse kulude arvestus [nr] lehel

   Andmed kahtlustatava keskmise päevasissetuleku kohta [nr] lehel

   Kannatanu/tsiviilkostja kokkuleppemenetluse nõusoleku protokoll(id) [nr] lehel

Märkused protokolli kohta:

[Märkused protokolli kohta, nt taotluste esitamine ja lahendamine,  muud märkused või märkuste puudumine]

 

[kahtlustatava nimi ja allkiri]                                                    [kaitsja nimi ja allkiri]

Kahtlustatav                                                                                      Kaitsja

 

Tõlk [tõlgi nimi] on hoiatatud oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS §-de 318 ja 321 järgi

[tõlgi allkiri]

 

[uurimisasutuse ametniku nimi ja allkiri]

 

 

Kiirmenetluse protokolli II osa

(ei koostata, kui sõlmitakse kokkulepe)

´

(prokuratuuri embleemi kujutis)

      (prokuratuuri nimetus)

Süüdistusakt

      kriminaalasjas [number]

 

[süüdistusakti koostamise koht ja koostamise lõpu kellaaeg]

[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-st 154 ja § 2562 lõikest 4, koostas käesolevas kriminaalasjas süüdistusakti:

 

1. Süüdistatava andmed:

1) nimi:                        [ees- ja perekonnanimi]

2) isikukood või sünniaeg:        [isikukoodi puudumisel sünniaeg]

 

2. Süüdistuse sisu:

Käesolevas kriminaalasjas on süüdistus esitatud selles, et [süüdistatava nimi] [süüdistuse sisu/vajadusel kuriteo asjaolud/ ja kvalifikatsioon].

 

3. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: [märgitakse rahalises vääringus, millist kahju kui suures ulatuses tekitati]

 

4. Ettepanek karistuse liigi ja määra kohta: [Ettepanek karistuse liigi ja määra kohta, täidetakse üksnes siis, kui rakendatakse käskmenetlust]

 

Muud KrMS §-s 154 sätestatud andmed asuvad kiirmenetluse protokolli I osas ja protokolli lisades.

 

Märkused protokolli kohta:

[Märkused protokolli kohta, nt kriminaalasja materjalide koopia kätteandmine, taotluste esitamine ja lahendamine,  muud märkused või märkuste puudumine]

 

[kahtlustatava nimi ja allkiri]                                                    [kaitsja nimi ja allkiri]

Kahtlustatav                                                                                      Kaitsja

 

Tõlk [tõlgi nimi] on hoiatatud oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS §-de 318 ja 321 järgi

[tõlgi allkiri]

 

[prokuröri nimi ja allkiri]

 

 

                                                                                              Kiirmenetluse protokolli III osa

(ei koostata, kui koostatakse süüdistusakt)

 

                                   ( prokuratuuri embleemi kujutis)

                                           (prokuratuuri nimetus)

                                                   KOKKULEPE

                                            kriminaalasjas [number]

 

[kokkuleppe koostamise koht ja koostamise lõpu kellaaeg]

[Prokuröri ametinimetus ja nimi], juhindudes KrMS §-st 245 ja § 256lõikest 3, koostas käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe:

 

1.Süüdistatava andmed:

1) nimi:                               [ees-ja perekonnanimi]

2)isikukood või sünniaeg:[ isikukoodi puudumisel sünniaeg]

 

2.Kuriteo asjaolud ja kuriteo kvalifikatsioon:

Käesolevas kriminaalasjas on süüdistus esitatud selles, et [süüdistatava nimi] [süüdistuse sisu/vajadusel kuriteo asjaolud/ ja kvalifikatsioon]

 

3. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: [märgitakse rahalises vääringus, millist kahju kui suures ulatuses tekitati]

 

4. Karistuse liik ja määr:[ märgitakse kokkulepitud ja prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liik ja määr. Kui süüdistatavale mõistetakse karistus mitme kuriteo eest, märgitakse iga karistuse liik ja määr ning üldkaristuse liik ja määr. Kui süüdistatavale mõistetakse karistus mitme kohtuotsuse järgi, märgitakse ka üldkaristuse liik ja määr]

 

Muud KrMS §-s 245 sätestatud andmed asuvad kiirmenetluse protokolli I osas ja protokolli lisades.

 

Märkused protokolli kohta:

[Märkused protokolli kohta, nt kriminaalasja materjalide koopia kätteandmine, taotluste esitamine ja lahendamine,  muud märkused või märkuste puudumine]

 

[kahtlustatava nimi ja allkiri]                                                    [kaitsja nimi ja allkiri]

Kahtlustatav                                                                                      Kaitsja

 

Tõlk [tõlgi nimi] on hoiatatud oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS §-de 318 ja 321 järgi

[tõlgi allkiri]

 

[prokuröri nimi ja allkiri]

 

[RTL 2006, 67, 1236 – jõust. 15.09.2006]

 

/otsingu_soovitused.json