Teksti suurus:

Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002. a määruse nr 3 "Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord" muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 69, 1273

Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002. a määruse nr 3 "Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord" muutmine

Vastu võetud 07.09.2006 nr 60

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 122 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 11. jaanuari 2002. a määruses nr 3 «Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimise kord» (RTL 2002, 14, 175; 2004, 69, 1133) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Isik, kelle atesteerimistunnistus on kaotanud kehtivuse, peab uue atesteerimise taotlemiseks läbima vähemalt 5-tunnise täienduskoolituse lõikes 2 nimetatud asutuses või isiku juures.»;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Lõikes 2 nimetatud asutus või isik määratakse keskkonnaministri käskkirjaga kuni viieks aastaks.»;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) praktiliste ülesannete sooritamisest esmakordsel atesteerimisel.»

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika UUDELEPP

/otsingu_soovitused.json