Teksti suurus:

Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:RT I 2006, 40, 303

Eesti kirjakeele normi kehtestamise kord

Vastu võetud 07.09.2006 nr 196

Määrus kehtestatakse «Keeleseaduse» § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eesti kirjakeele norm

  Eesti kirjakeele normi (edaspidi kirjakeele norm) all mõistetakse õigekirjutuslike, grammatiliste ja sõnavaraliste normingute ja soovituste süsteemi, mis peab tagama ametliku keelekasutuse ühtluse ja selguse ning suunama avalikku keelekasutust.

§ 2.  Kirjakeele normi määramine

  (1) Kirjakeele norm on määratud õigekirjutuse, häälduse, sõnavara ja grammatika osas Eesti Keele Instituudi uusima õigekeelsussõnaraamatuga, Emakeele Seltsi keeletoimkonna normingute ja otsustega ning keeletoimkonnas heaks kiidetud ortograafiareeglistiku, normatiivse käsiraamatu ja grammatikaga.

  (2) Loetletud väljaannete tiitellehe pöördele märgitakse tekst: «Kirjakeele normi alus alates ... /kuupäev/». Emakeele Seltsi keeletoimkonna poolt heaks kiidetud ortograafiareeglistiku, normatiivse käsiraamatu ja grammatika tiitellehe pöördele lisatakse ka märge: «Heaks kiitnud Emakeele Seltsi keeletoimkond».

  (3) Oskussõnavara osas täiendavad ja täpsustavad kirjakeele normi terministandardid ja oskussõnastikud, mis on koostatud Eesti Terminoloogia Ühingus, Eesti Keele Instituudis või terminoloogiakomisjonides kooskõlastatult Eesti Keele Instituudiga.

  (4) Nimede osas täiendavad ja täpsustavad kirjakeele normi «Nimeseadus», «Kohanimeseadus» ja muud vastavad õigusaktid.

§ 3.  Kirjakeele normi muutmine ja täiendamine

  Kirjakeele normi muudetakse ja täiendatakse normi määramisega samal alusel.

§ 4.  Kirjakeele normi alane nõustamine

  Kirjakeele normi alal annab nõu Eesti Keele Instituut.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 1995. a määrus nr 323 «Eesti kirjakeele normi kehtestamise korra kinnitamine» (RT I 1995, 79, 1349; 1997, 75, 1272) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Haridus- ja teadusminister Mailis REPS


Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json