Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2003. a määruse nr 275 “Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 40, 304

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2003. a määruse nr 275 “Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 07.09.2006 nr 197

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 5 lõike 2 punkti 2 ja «Rakenduskõrgkooli seaduse» § 4 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 2003. a määruses nr 275 «Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimäärus» (RT I 2003, 71, 474; 2004, 63, 446) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Professorite kogu

(1) Professorite kogu on rektorile akadeemilistes küsimustes nõuandev organ.

(2) Professorite kogusse võivad kuuluda kõik kõrgkoolis töötavad koosseisulised professorid, kellele professorite kogu on teinud vastavasisulise ettepaneku. Professorite kogu juhib professorite kogu vanem, kelleks on vanim korraline professor, kes töötab vähemalt 51-protsendilise koormusega.

(3) Professorite kogu koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga.»;

2) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, professorite kogu vanem, üks õppejõudude esindaja igast teaduskonnast ja üliõpilasesinduse esindajad, kes moodustavad vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust.»;

3) paragrahvi 14 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) võtab vastu kõrgkooli arengukava ning esitab selle haridus- ja teadusministrile kinnitamiseks;»;

4) paragrahvi 18 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Akadeemilise struktuuri moodustavad:
1) teaduskonnad ja nende koosseisus olevad allüksused (osakonnad, instituudid, õppetoolid);
2) asutused;
3) keskused.»

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Mailis REPS

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json