Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 70, 1286

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 14.09.2006 nr 96

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 26 lõike 3 alusel ning «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 96 «Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord1» (RTL 2004, 68, 1124; 2006, 15, 257) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna «või» sõnadega «kaitstavas piirkonnas»;

2) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Taimepassile kantavate andmete loetelu

(1) Taimepass võib olla kas taime, taimse saaduse või muu objekti etikett või taime, taimse saaduse või muu objekti etikett ja selle kaubasaadetise kohta väljastatud saatedokument.

(2) Taimepassile märgitakse:
1) sõnaühend «EÜ TAIMEPASS»;
2) riigi tähis «EE»;
3) järelevalveasutuse nimi «Taimetoodangu Inspektsioon» või selle lühend «TTI»;
4) isiku registrikande number taimetervise registris;
5) kaubasaadetise number või muu identifitseeriv tunnus;
6) taime või taimse saaduse botaaniline nimi ladina keeles;
7) kauba kogus;
8) märge «ZP» (zona protecta), kui taimed, taimsed saadused ja muud objektid toimetatakse kaitstavasse piirkonda või turustatakse kaitstavas piirkonnas, ning kaitstava piirkonna tähis;
9) taimepassi asendamise korral märge «RP» (replacement passport). Kui isik asendab teise taimepassi väljastamise õigust omava isiku väljastatud taimepassi, märgitakse märke «RP» järele selle isiku taimetervise registrikande number, kelle taimepass asendatakse ning kui asendatav taimepass on väljastatud teises liikmesriigis, siis märgitakse ka liikmesriigi tähis. Kui isik asendab temale ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud kaubasaadetise kohta Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku väljastatud taimepassi, siis märgitakse märke «RP» järele fütosanitaarsertifikaadi number;
10) taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral fütosanitaarsertifikaadile märgitud päritoluriigi nimi või selle riigi tähis ja fütosanitaarsertifikaadi number.

(3) Kui taimepass koosneb etiketist ja saatedokumendist, võib etiketile märkida üksnes lõike 2 punktides 1–5 nimetatud andmed.

(4) Sertifitseeritud seemnekartuli partii, liigi harilik lutsern (Medicago sativa L.) sertifitseeritud seemnepartii ja liikide harilik päevalill (Helianthus annuus L.), harilik tomat (Lycopersicon esculentum (Mill.) Karsten ex Farw.) ning perekonna aeduba (Phaseolus L.) sertifitseeritud ja standardseemne partii puhul märgitakse etiketile lõike 2 punktides 1, 4 ja 8–10 nimetatud andmed.

(5) Sertifitseeritud paljundusmaterjali partii puhul märgitakse taimetunnistusele ja etiketile lõike 2 punktides 1, 2, 8–10 nimetatud andmed. Muu paljundusmaterjali tarnija dokumendile märgitakse lõike 2 punktides 1, 8–10 nimetatud andmed ning tootekirjeldusele märgitakse kõik taimepassile kantavad andmed.

(6) Taimepassi kirjed peavad olema selgelt loetavad ja kustumiskindlad. Taimepassi kirjed trükitakse või kirjutatakse käsitsi. Kui andmed märgitakse taimepassile käsitsi, esitatakse kirjed trükitähtedega.

(7) Etikett, millele on märgitud taimepassi andmed, peab olema veekindlast materjalist ja ühekordselt kasutatav ning kinnitatud taimele, taimsele saadusele või muule objektile, müügipakendile või neid vedavale veokile viisil, mis välistab etiketi teistkordse kasutamise. Eraldi dokumendina (saatedokument) vormistatud taimepass lisatakse kaubasaadetise juurde.»;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast teksti «2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17)» tekstiga «, 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12),».

§ 2. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 «Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 37, 639) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Tootmise nõuded

(1) Söödakultuuride supereliit-, eliitseemne ja sertifitseeritud seemne tootmise korral samal kasvukohal peab sama liigi teise sordi või sama sordi madalama kategooria seemne või mittesordiehtsa seemne kasvatamisest olema möödunud kõrreliste heintaimede, põldherne ja põldoa kasvatamise puhul vähemalt kaks aastat ning liblikõieliste heintaimede puhul vähemalt kolm aastat.

(2) Mitmeaastaste kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede seemne tootmise korral võib samast taimikust järjestikustel saagiaastatel vastava kategooria ja iga sellele järgneva kategooria seemet toota järjest kuni kolm aastat.

(3) Söödakultuuride seemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.»;

2) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Risttolmleva söödakultuuri kasvatamise korral on väikseim vahemaa sama liigi teise sordi seemnepõllu või sama sordi seemne sordipuhtuse nõuetele mittevastavate taimede põllu või lähedase liigi soovimatut tolmlemist põhjustada võiva seemnepõllu vahel järgmine:

Põllukultuur Vahemaa (m)
Ristõielised (Brassica spp.), harilik keerispea (Phacelia tanacetifolia):  
– eliitseemne tootmise puhul 400
– sertifitseeritud seemne tootmise puhul 200
Liigid või sordid, v.a ristõielised (Brassica spp.), harilik keerispea (Phacelia tanacetifolia), põldhernes (Pisum sativum), aasnurmika (Poa pratensis) apomiktilised pisiliigid:  
– paljundamiseks ettenähtud seemne tootmise puhul põllul, mille pindala on kuni 2 ha 200
– paljundamiseks ettenähtud seemne tootmise puhul põllul, mille pindala on üle 2 ha 100
viimase kategooria seemne tootmise puhul põllul, mille pindala on kuni 2 ha 100
viimase kategooria seemne tootmise puhul põllul, mille pindala on üle 2 ha     50»;

3) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõna «võõrtolmlejamise» sõnaga «võõrtolmlemise»;

4) paragrahvi 9 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Põldherne (Pisum sativum), põldoa (Vicia faba), söödakaalika (Brassica napus var. napobrassica) ja söödakapsa (Brassica oleracea L. convar. acephala) liikide sordi seeme põldtunnustatakse, kui 10 m2 kohta esineb kuni kuus mittesordiehtsat taime.»;

5) paragrahvi 9 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Raiheina (Lolium) ja aruraiheina (xFestuloliumi) liigi seemnepõllul võib teise raiheina (Lolium) või aruraiheina (xFestuloliumi) liigi taimi esineda järgmiselt:
1) supereliit- või eliitseemne tootmise puhul üks taim 50 m2 kohta;
2) sertifitseeritud seemne tootmise puhul üks taim 10 m2 kohta.»;

6) paragrahvi 16 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määrust nr 58 «Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded1» (RTL 2006, 40, 701) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 lõike 1 punktid 15 ja 16 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punktid 8 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 15 lõike 3 punktid 14 ja 15 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json