Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 40, 310

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” muutmine

Vastu võetud 14.09.2006 nr 204

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 26 lõike 3 alusel ja kooskõlas sama paragrahvi lõike 4 punktiga 1.

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruses nr 171 «Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded» (RT I 2001, 47, 261) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kuja käesoleva määruse tähenduses on kanalisatsiooniehitise, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest või joogivee salvkaevust.»;

2) paragrahvi 8 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Kui ei ole võimalik täita lõikes 1 kuja kohta esitatud nõudeid, võib kuja piiresse jääda hoone, kui ühiskanalisatsiooni omanik või valdaja on hoone omanikult saanud sellekohase kirjaliku nõusoleku.»;

3) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reoveepuhastitest, välja arvatud süsteemid, mida kasutatakse alla 5 m3 heitvee immutamiseks ööpäevas, peab olema võimalik võtta proove nii juurdevoolavast reoveest kui ka väljuvast heitveest.

(2) Süsteemist, mida kasutatakse alla 5 m3 heitvee immutamiseks ööpäevas, peab olema võimalik võtta proove juurdevoolavast reoveest.»;

4) paragrahvi 21 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Puhastusprotsessi lakkamisest teatamine».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json