Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2003. a määruse nr 3 ”Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.10.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 41, 314

Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2003. a määruse nr 3 ”Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 14.09.2006 nr 205

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 91 lõikega 1.

Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2003. a määruses nr 3 «Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri» (RT I 2003, 5, 25) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas2.»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse lisaga «Lehtsaare looduskaitseala»;

4) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:
«2 Kaitseala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Eesti Metsakorralduskeskuse koostatud Kabala metskonna 2000. aasta puistuplaani ja maakatastri andmeid seisuga november 2005. a.
Ala kaardiga saab tutvuda Viljandimaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ja Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Lehtsaare looduskaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json