Teksti suurus:

Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2008
Avaldamismärge:

Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kord

Vastu võetud 27.04.2004 nr 144
RT I 2004, 35, 238
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

12.08.2004 nr 270 ( RT I 2004, 62, 439) 1.09.2004

7.09.2006 nr 200 (RT I 2006, 40, 307) 1.11.2006

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 53 lõike 3 alusel.

§1. Tolliprotseduuri alustamine

(1) Ekspordi tolliprotseduuri (edaspidi eksport) rakendamiseks esitatakse kaup ja tollideklaratsioon koos lisadokumentidega selleks ettenähtud tolliasutusele.

(2) Eksporditolliasutuses kontrollib toll üldjuhul kauba vastavust tollideklaratsioonile ja lisadokumentidele. Kui tollideklaratsioonis sisalduvad andmed on kontrollitud, aktsepteeritakse tollideklaratsioon ja vabastatakse kaup ekspordiks.

(3) Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), millega kehtestatakse rakendussätted Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ (edaspidi ühenduse tolliseadustik), millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), artikli 791 lõikes 1 nimetatud nõuetekohaselt tõendatud põhjustega on tegemist juhul, kui eksportija ei saanud rakendada ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud üldreeglit asjaolude tõttu, mida ta ei saanud ette näha, ning kui tolliformaalsuste teostamine ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud tolliasutuses nõuaks eksportijalt majanduslikult ebamõistlikku pingutust.

(4) Toll ei luba esitada ekspordideklaratsiooni muus kui ühenduse tolliseadustiku artikli 161 lõikes 5 sätestatud tolliasutuses juhul, kui see raskendab oluliselt või takistab kauba tollikontrolli teostamist, samuti siis, kui tollil on alust arvata, et eksportija või deklarandi eesmärk on saada võrreldes ekspordideklaratsiooni esitamisega oma elu- või asukohariigis olulist rahalist kasu.

[RT I 2004, 62, 439 – jõust. 1.09.2004]

§2. Ekspordi rakendamiseks ettenähtud lisadokumendid

(1) Ekspordi rakendamiseks esitab deklarant koos tollideklaratsiooniga üldjuhul tollile ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 221 nimetatud lisadokumendid.

(2) Lisadokumendid peavad kajastama seda tehingut, mille alusel kaubale eksporti rakendatakse. Müügilepingu korral tuleb esitada tollile kaubaarve, teiste tehinguliikide korral üldjuhul formaalne arve ( pro forma arve) või muu kauba väärtust tõendav dokument.

[RT I 2004, 62, 439 – jõust. 1.09.2004]

§3. Kaubaarve rekvisiidid

(1) Kaubaarve või muu kauba väärtust tõendav dokument peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) dokumendi number ja väljaandmise kuupäev;
2) kauba saatja, saaja ning omaniku nimi, aadress ja registri- või isikukood;
3) kauba täpne nimetus ja kogus;
4) kauba hind või väärtus kauba nimetuste lõikes;
5) transpordivahendi korral mark, mudel ja tehase tähis.

(2) Kaubaarve soovitatav näidis on toodud «Tolliseaduse» § 51 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavates juhistes.

§4. Torujuhtmeid ja elektriülekandeliine mööda eksporditav kaup

(1) Torujuhtmeid ja elektriülekandeliine (edaspidi torujuhtmed ) mööda tolliterritooriumilt eksporditavale kaubale rakendatakse deklarandi kirjaliku taotluse alusel eksporti arvestuskandega. Arvestuskande tegemise sageduse, vormi ja lisadeklaratsiooni esitamise tähtpäeva määrab kindlaks toll.

(2) Lõikes 1 nimetatud lihtsustuse rakendamiseks peavad torujuhtmed olema varustatud mõõtevahendiga, mis on taadeldud õigusaktidega ettenähtud korras, kusjuures toll võib mõõtevahendid tõkendada vastavalt «Tolliseaduse» § 44 lõike 7 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud tollitõkendite panemise ja eemaldamise korrale.

§5. Ekspordi rakendamine füüsilise isiku kaubale

(1) Ekspordi rakendamisel füüsilise isiku kaubale täidetakse tollideklaratsioon vastavalt «Tolliseaduse» § 37 lõike 7 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud täiendavatele juhistele kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseks.

(2) Füüsiline isik võib tollideklaratsiooni täita käsitsi. Sel juhul täidetakse tollideklaratsioon trükitähtedega.

(3) Ekspordi rakendamisel füüsilise isiku kaubale võib füüsiline isik tollideklaratsiooni asemel esitada reisija deklaratsiooni vastavalt «Tolliseaduse» § 47 lõike 8 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud reisija tolliformaalsuste korrale, reisija deklaratsiooni vormile ja selle täitmise juhendile.

§ 51. Ekspordi rakendamine varudele

(1) Rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale varuosade ja lisavarustuse toimetamisel rakendatakse «Tolliseaduse» § 57 lõikes 1 nimetatud tarbevarude suhtes eksporti ja reeksporti «Tolliseaduse» § 32 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud varudele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise korra kohaselt.

(2) Tarbevarude, kaasavõetavate varude, varuosade ja lisavarustuse toimetamisel rahvusvahelisi reise teostava vee- või õhusõiduki pardale võib toll vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 793 lõikele 3 loobuda väljumistolliasutuse kinnitusmärke tegemisest tollideklaratsioonile juhul, kui nende toimetamine vee- või õhusõiduki pardale on tolli rahuldaval viisil tõendatud kapteni või tema poolt volitatud isiku märkega tollideklaratsioonil.

[RT I 2006, 40, 307– jõust. 1.11.2006]

§6. Põllumajandustoodete ja -saaduste eksport

(1) Juhul, kui põllumajandustoodete ja -saaduste ekspordil taotletakse eksporditoetust, tuleb eksporditolliasutuses lisaks § 1 lõikes 1 sätestatule esitada kontrolleksemplar T5, mis koostatakse ja täidetakse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisale 66.

(2) Kontrolleksemplarile T5 tuleb lisaks märkida järgmised andmed:
1) lahtritesse 2 ja 14 isiku registreerimisnumber;
2) eksporditoetuse eelfinantseerimise korral lahtrisse 40 maksedeklaratsiooni number ja kuupäev;
3) [kehtetu - RT I 2006, 40, 307 – jõust. 1.11.2006]
4) lahtrisse 109 märgitakse ekspordi tollideklaratsiooni number ja kuupäev.

[RT I 2004, 62, 439 – jõust. 1.09.2004]

§7. Tolliprotseduuri lõpetamine

Kauba eksportimisel Eestist esitatakse väljumistolliasutuses tollile kaup, aktsepteeritud tollideklaratsiooni kolmas eksemplar ja tollieeskirjades ettenähtud juhtudel kauba väljaveol nõutav keeldude ja piirangutega seotud luba.

§8. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 


 

/otsingu_soovitused.json