Teksti suurus:

Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded ja nendega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.07.2009
Avaldamismärge:RT I 2006, 41, 316

Dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded ja nendega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 22.09.2006 nr 209

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 141 lõike 1 punkti 1 ja § 1413 lõike 1 punkti 1, «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 47 lõike 2, «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõike 1 ning «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõigete 1 ja 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, diplomaatilise passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi ja meresõidutunnistuse (edaspidi isikut tõendav dokument) väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded.

§ 2. Üldnõuded

(1) Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel esitatav foto peab vastama käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

(2) Foto peab olema värviline, mõõtmetega 40×50 mm.

(3) Foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada. Foto peab võimaldama näokujutise kandmist isikut tõendavasse dokumenti ja näokujutise töötlemist.

(4) Taotlusele lisatud foto ülesvõte ei tohi olla tehtud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist.

2. peatükk
FOTO KVALITEET JA ISIKU KUJUTAMINE FOTOL

§ 3. Kvaliteet

(1) Trükiresolutsioon peab olema fotol vähemalt 300 punkti tolli kohta.

(2) Foto peab olema tehtud kõrge kvaliteediga paberile.

§ 4. Mittevastav foto

(1) Foto ei tohi olla rikutud, defektne ega töödeldud ilustamise või kunstilisuse eesmärgil.

(2) Fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte.

(3) Skaneeritud foto esitamine ei ole lubatud.

(4) Foto ei või olla tehtud radiaalsete moonutustega objektiiviga.

§ 5. Näokujutis

(1) Fotografeerimisel peab kaamera olema isiku näoga samal kõrgusel. Fotol kujutatud isiku õlad peavad olema objektiiviga paralleelselt. Isiku pea võib olla kuni 5 kraadi ulatuses kaldu vasakule, paremale, ette või taha või olla pööratud vasakule või paremale.

(2) Fotol peavad olema nähtavad isiku pea ja õlad.

(3) Fotol peab isik olema kujutatud otsevaates ja loomulikus olekus – neutraalse ilmega, avatud silmadega, suletud suuga, peakatteta ning vaade peab olema suunatud objektiivi.

(4) Fotol peab isiku nägu olema fookuses pealaest lõuani ja ninast kõrvadeni ning olema selge detailsusega.

(5) Fotol peavad isiku suu ja nina keskkoht asuma foto kujuteldaval vertikaalsel joonel, mis asub foto horisontaalses keskpaigas.

(6) Lõua ja pealae vaheline ala peab moodustama 70–80% foto vertikaalsest kõrgusest.

(7) Silmade keskkohast läbi tõmmatud kujuteldav horisontaalne joon peab asuma foto alumisest servast 50–70% kõrgusel foto vertikaalsest kogupikkusest. Alla 11-aastase isiku fotol võib vastav minimaalne väärtus olla 40%.

(8) Lubatud on foto kadreerimine viisil, et isiku juuksed ei jää terviklikult nähtavale.

(9) Fotol ei või juuksed või näokaunistused isiku nägu varjata ega tekitada näole varje. Nina- ja kulmurõngad ja muud näokaunistused võivad fotol näha olla tingimusel, kui need ei takista isiku ühest tuvastamist.

§ 6. Silmad

(1) Fotol peavad isiku silma vikerkest ja silmaava olema selgelt nähtavad. Silmakoobastesse ei tohi tekkida kulmudest varje ning juuksed ei tohi olla silmade ees.

(2) Fotol peab isiku silmade keskpunktide vaheline kujuteldav horisontaalne joon olema paralleelne foto ülemise ja alumise servaga.

§ 7. Prillid

Kui isik kannab prille, peab näokujutis fotol vastama järgmistele tingimustele:
1) isiku silmaava ja silma võrkkest peavad olema selgelt nähtaval;
2) prilliklaasid ei tohi peegeldada valgust;
3) toonitud klaasidega prillide kandmine fotol on lubatud põhjendatud meditsiinilise näidustuse korral;
4) isikut peab olema võimalik üheselt tuvastada ja isiku näokujutis ei tohi olla varjatud prilliraamidega.

§ 8. Peakate

(1) Usulistel põhjustel võib isik olla fotol peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav ja ilma varjudeta.

(2) Usulistel põhjustel peakatet kandev isik esitab koos fotoga Siseministeeriumi kirjaliku hinnangu taotleja religioossetest tõekspidamistest tuleneva peakatte kandmise kohustuslikkuse küsimuses.

3. peatükk
FOTO TAUST, VALGUSTUS JA VÄRVID

§ 9. Foto taust

(1) Foto taust peab olema tasapinnaline, ühetooniline, heleda värvusega ning kontrastne näo ja juuste värviga.

(2) Soovitatavad foto tausta värvid on helesinine, beež, helepruun, helehall või valge.

§ 10. Foto valgustus, säritus ja värvide tasakaal

(1) Valgustus fotol peab olema ühtlane, normaalse heleduse ja kontrastsusega, minimaalsete varjude ja peegeldusteta näol ning taustal. Valgusallikad peavad olema loomuliku spektriga.

(2) Fotol kujutatud isiku näol ei tohi olla varje ega eredaid alasid. Näo iga piirkonna tekstuuri gradatsioon peab olema selgelt nähtav.

(3) Fotol peab isiku nahatoon olema loomulikku värvi ning foto ei tohi olla küllastunud värvidega ega üle- või alasäritatud.

(4) Fotol ei ole lubatud punasilmsus. Samuti ei ole lubatud fotolt tarkvara abil punasilmsuse eemaldamine.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 11. Käesolevas määruses kehtestatud nõuetele vastava foto kasutusele võtmise erisused

Kuni 1. veebruarini 2007. a võib taotleja lisada isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlusele foto, mis peab vastama vähemalt järgmistele nõuetele:
1) foto peab olema värviline, mõõtmetega 40×50 mm;
2) fotol peab isik olema kujutatud otsevaates, ilma peakatteta ja heledal taustal;
3) foto peab võimaldama isiku kujutise kandmist isikut tõendavasse dokumenti. Foto alusel peab olema võimalik isikut üheselt tuvastada;
4) usulistel põhjustel võib isik fotol olla peakattega tingimusel, et isiku näokujutis alalõuast kuni otsmiku ülemise osani on selgelt nähtav. Usulistel põhjustel peakatet kandev isik esitab koos fotoga Siseministeeriumi kirjaliku hinnangu taotleja religioossetest tõekspidamistest tuleneva peakatte kandmise kohustuslikkuse küsimuses.

5. peatükk
VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 12. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2006, 24, 174) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja sõnad «ning «Pagulaste seaduse» § 17»;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.»;

3) paragrahvi 4 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 162 «Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord» (RT I 2006, 34, 263) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.»

§ 14. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2006. a määruse nr 114 «Pikaajalise elaniku elamisloa andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord» (RT I 2006, 24, 175) § 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.»

§ 15. Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruse nr 166 «Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord» (RT I 2006, 35, 267) § 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.»

§ 16. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 361 «Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad» (RT I 2002, 97, 571; 2006, 17, 137) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Isikut tõendava dokumendi taotlusele lisatakse üks foto. Ajutise reisidokumendi taotlusele lisatakse kaks ühesugust fotot.»;

2) paragrahvi 131 täiendatakse punktiga 5 järgmiselt:

« 5) linna- või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnituse, et taotleja terviseseisund püsivalt ei võimalda taotluse esitamiseks isiklikult pöörduda selleks pädevasse asutusse.»

§ 17. Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määruse nr 125 «Diplomaatilise passi väljaandmise tähtajad ning diplomaatilise passi väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu» (RT I 2003, 37, 249) § 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Taotlusele lisatakse üks foto, mis peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.»

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Kalle LAANET

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json