Teksti suurus:

Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Lehtsaare looduskaitseala kaitse-eeskiri

Vastu võetud 07.01.2003 nr 3
RT I 2003, 5, 25
jõustumine 18.01.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi teatajas, jõustumise aeg):

14.09.2006 nr 205 (RT I 2006, 41, 314) 2.10.2006

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Lehtsaare looduskaitseala (edaspidi kaitseala) on moodustatud Viljandi Maavalitsuse 21. augusti 1990. a määrusega nr 296 kaitse alla võetud Lehtsaare metsiste kaitseala baasil. Kaitseala põhieesmärk on rabametsakoosluste ning kaitsealuste liikide püsielupaikade kaitse.

(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse.

(3) Kaitseala (sihtkaitsevööndi) piir kantakse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala välispiir on esitatud kaardil määruse lisas2.

[RT I 2006, 41, 314– jõust. 2.10.2006]

(2) [kehtetu - RT I 2006, 41, 314 – jõust. 2.10.2006]

§ 3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel on kaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Viljandimaa keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni ning pidada jahti kogu kaitseala maa-alal, välja arvatud § 5 punktis 3 sätestatud juhul. Eramaal võib liikuda vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 53, 336; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele».

(2) Telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal on lubatud kaitseala valitseja nõusolekul ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud paikades, välja arvatud õuemaal. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(3) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1) puu- ja põõsarinde harvendamine vastavalt kaitse-eesmärgile, kusjuures kaitseala valitsejal on õigus esitada nõudeid raieaja ja tehnoloogia, metsamaterjali kokku- ja väljaveo ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
2) olemasolevate kraavide hooldustööd 1. septembrist kuni 31. jaanuarini;
3) hooldustööd kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks.

(4) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) maakorralduskava enne selle kinnitamist;
2) katastriüksuse kõlvikute piiride muutmine;
3) metsamajandamiskava enne selle metsaomanikule väljastamist;
4) detail- ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579) kohast vastuvõtmist;
5) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist.

§ 5. Keelatud tegevus

Kaitsealal on keelatud:
1) jalgratastega sõitmine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega ja maastikusõidukitega sõitmine ja nende parkimine väljaspool selleks määratud ja tähistatud teid ning parklaid, välja arvatud järelevalve-, teadus- ja päästetöödel ning käesoleva määrusega lubatud metsatöödel;
2) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
3) inimeste viibimine ja jahipidamine 1. veebruarist kuni 31. augustini.

§ 6. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 7. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas määruses sätestatud juhtudel peab vastava loa, projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõju heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liigilise ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ja seab vajaduse korral omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

§ 8. Kaitseala metsa kaitse-eesmärk

Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

1 92/43/EMÜ (EÜT L 206, 22.07.1992) ja 79/409/EMÜ (EÜT L 103, 2.04.1979)

2 Kaitseala välispiir on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Eesti Metsakorralduskeskuse koostatud Kabala metskonna 2000. aasta puistuplaani ja maakatastri andmeid seisuga november 2005. a.
Ala kaardiga saab tutvuda Viljandimaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ja Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

[RT I 2006, 41, 314– jõust. 2.10.2006]

 

Lehtsaare looduskaitseala

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json