Teksti suurus:

Vanglate osakonna põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Vanglate osakonna põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2003 nr 50
RTL 2003, 84, 1239
jõustumine 18.07.2003

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

28.09.2004 nr 64 (RTL 2004, 131, 2019) 10.10.2004, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.10.2004

8.12.2005 nr 53 (RTL 2005, 121, 1883) 25.12.2005, määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.12.2005

25.09.2006 nr 28 (RTL 2006, 72, 1314) 6.10.2006

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Vanglate osakond on Justiitsministeeriumi struktuuriüksus, mis allub vahetult asekantslerile.

(2) Vanglate osakonna struktuuriüksused on:
1) karistuse täideviimise talitus;
2) õiguse ja arenduse talitus;
3) sotsiaalhoolekande talitus.

[RTL 2005, 121, 1883 – jõust. tagasiulatuvalt 15.12.2005]

§ 2. Vanglate osakonna ülesanded

(1) Vanglate osakonna põhiülesanded on vanglate tegevuse koordineerimine ja korraldamine ning teenistuslik järelevalve.

(2) Vanglate osakond täidab oma pädevuse piires järgmisi ülesandeid:
1) analüüsib ja arendab vanglate juhtimissüsteemi;
2) analüüsib ja teeb ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate tegevuseks vajalike vahendite kohta;
3) töötab välja vanglate tegevust reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõud;
4) teeb ettepanekuid vanglate valdkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
5) koordineerib ja korraldab vanglate personali- ja koolitusalast tegevust;
6) koordineerib vanglate järelevalvealast tegevust;
7) korraldab rahvusvahelist koostööd vanglate valdkonnas ning koordineerib vanglate välissuhtlemist;
8) koordineerib vangistuse planeerimist ja täideviimist;
9) korraldab ja koordineerib vanglates toimepandavate õigusrikkumiste ennetamist, avastamist ja tõkestamist;
10) koordineerib kohtueelse uurimise teostamist ning jälitustegevust vanglates, samuti koordineerib vanglate koostööd teiste jälitusametkondadega;
11) analüüsib ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste vajadusi turva- ja muude ohutussüsteemide paigaldamiseks ning määrab turvastandardid;
12) koordineerib vanglate relvastatud üksuse tegevust;
13) teeb ettepanekuid infotehnoloogia tõhusaks rakendamiseks vanglates;
14) koordineerib vanglate sotsiaalhoolekande- ja religioonialast tegevust;
15) koordineerib kinnipeetavate ja vahistatute hariduse andmist ning tööhõivet;
16) koordineerib kinnipeetavate ja vahistatute meditsiinilist teenindamist;
17) teostab teenistuslikku järelevalvet vanglate tegevuse üle;
18) tagab kinnipeetavate ja vahistatute õiguste kaitse ning lahendab avaldusi, taotlusi ja vaideid vanglate tegevuse kohta küsimustes, mis kuuluvad Justiitsministeeriumi pädevusse.

[RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004 ]

§ 3. Osakonna juhtimine

(1) Osakonna tööd juhib osakonnajuhataja kohuseid täitev asekantsler, kes koordineerib ja korraldab osakonna pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

(2) Asekantsler allub vahetult kantslerile.

(3) Asekantsleri äraolekul asendab teda kantsleri poolt määratud teenistuja.

(4) Asekantsler:
1) vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest ning annab sellest aru kantslerile;
2) määrab osakonna tööjaotuse ning töötab koos üldosakonna arendus- ja personalitalitusega välja talle alluvate osakonna teenistujate ametijuhendid;
3) teostab järelevalvet osakonna teenistusülesannete täitmise üle;
4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta osakonna teenistujate osas.

[RTL 2005, 121, 1883 – jõust. tagasiulatuvalt 15.12.2005]

§ 4. Talituse juhtimine

(1) Talitust juhib talituse juhataja, kes koordineerib ja korraldab talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist.

(2) Talituse juhataja allub vahetult asekantslerile.

(3) Talituse juhataja äraolekul asendab teda asekantsleri ettepanekul kantsleri poolt määratud teenistuja.

(4) Talituse juhataja:
1) vastutab talitusele pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest ning annab sellest aru asekantslerile;
2) määrab talituse tööjaotuse ning töötab koos üldosakonna arendus- ja personalitalitusega välja talituse teenistujate ametijuhendid;
3) teostab järelevalvet talituse teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta talituse teenistujate osas.

[RTL 2005, 121, 1883 – jõust. tagasiulatuvalt 15.12.2005]

§ 5. Vanglate osakonna ametikohtade loetelu

Vanglate osakonnas on järgmised ametikohad:
vanglate osakonna juhataja
nõunik-peakaplan
sekretär-asjaajaja
karistuse täideviimise talituse juhataja
nõunik
peaspetsialist
sisekontrolör
õiguse ja arenduse talituse juhataja
nõunik
sotsiaalhoolekande talituse juhataja
nõunik.

[RTL 2006, 72, 1314 – jõust. 06.10.2006]

 

§ 6. Karistuse täideviimise talituse ülesanded

Karistuse täideviimise talituse ülesanded on:
1) vanglate järelevalvealase tegevuse koordineerimine;
2) vangistuse planeerimise ja täideviimise koordineerimine;
3) [Kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004];
4) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
5) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate järelvalve ja julgeoleku küsimustes vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
6) vanglates toimepandavate kuritegude ennetamise ja tõkestamise koordineerimine;
7) jälitustegevuse korraldamine ja koordineerimine vanglates;
8) [Kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004];
9) kinnipeetavate ja vahistatute arvestusealase tegevuse koordineerimine ja statistilise arvestuse pidamine;
10) vanglas kinni peetavate isikute andmekogu arendamisel osalemine ning selle täitmise koordineerimine ja kontrollimine;
11) [Kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004];
12) vanglate turva- ja muude ohutussüsteemide, relvade, laskemoona ning erivahendite vajaduse analüüsimine, arvestuse ja hoiustamise koordineerimine ning ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste turvastandardite määramine;
13) [Kehtetu -  RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004];
14) kinnipeetavate ja vahistatute paigutamise korraldamine;
15) vanglate relvastatud üksuse tegevuse koordineerimine, sealhulgas ettepanekute tegemine relvastatud üksuse kasutamiseks;
16) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
17) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

[RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004 ]

§ 7. Õiguse ja arenduse talituse ülesanded

Õiguse ja arenduse talituse ülesanded on:
1) [Kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004];
2) vanglate juhtimissüsteemi analüüsimine ja arendamine;
3) vanglate valdkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
4) vanglate põhimääruste eelnõude väljatöötamine ja ettepanekute tegemine teenistujate koosseisude kinnitamiseks;
5) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
6) vanglate õigusloomealase tegevuse koordineerimine;
7) vanglate personali- ja koolitusalase tegevuse koordineerimine;
8) vangla direktorit puudutavate teenistusalaste käskkirjade ettevalmistamine;
9) vanglateenistujate atesteerimise koordineerimine ja korraldamine;
10) [Kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004];
11) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate tegevuseks vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
12) rahvusvahelise koostöö korraldamine ning vanglate välissuhtluse koordineerimine;
13) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
14) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

[RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004]

§ 8. Sotsiaalhoolekande talituse ülesanded

Sotsiaalhoolekande talituse ülesanded on:
1) kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalse rehabilitatsiooni süsteemi arendamine;
2) vangistuse planeerimise ja täideviimise koordineerimine;
3) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
4) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja haridusküsimustes vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
5) vanglate sotsiaaltöö korraldamine ja koordineerimine;
6) sotsiaalprogrammide rakendamise korraldamine vanglates;
7) kinnipeetavate ja vahistatute psühholoogilise abi korraldamine ja koordineerimine;
8) kinnipeetavate ja vahistatute hariduse ja kultuurilise tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
9) kinnipeetavate ja vahistatute tööhõive koordineerimine;
10) vanglate tervishoiusüsteemi arendamine ning kinnipeetavate ja vahistatute meditsiinilise teenindamise koordineerimine;
11) vanglate uimastipreventsiooni ja -rehabilitatsiooni alase tegevuse koordineerimine ning korraldamine;
12) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
13) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

[RTL 2004, 131, 2019 – jõust. 10. 10. 2004]

§ 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json