Teksti suurus:

Sillamäe Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2006, 184, 2043

Sillamäe Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2006 nr 36

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Sillamäe Kultuurikeskuse tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded ja töökord.

§ 2. Üldsätted

(1) Sillamäe Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on kultuuriteenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv ja korraldav Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

(2) Kultuurikeskuse ametlik nimetus on Sillamäe Kultuurikeskus.

(3) Kultuurikeskuse aadress on Kesk 24, 40231 Sillamäe linn, Ida-Viru maakond.

(4) Kultuurikeskusel on Sillamäe linna vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat.

(5) Kultuurikeskusel võib olla oma sümboolika.

(6) Kultuurikeskus tegutseb Sillamäe linnavara baasil.

(7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja riigi kultuuripoliitika põhimõtetest.

(8) Kultuurikeskuse asjaajamine toimub eesti keeles.

§ 3. Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk ja arengukava

(1) Kultuurikeskuse eesmärgiks on elanike vaba aja veetmise, kultuuri- ja huvitegevuse korraldamine.

(2) Kultuurikeskuse tegevuse aluseks on kultuurikeskuse arengukava, mille kinnitab ja muudab linnavalitsus.

(3) Kultuurikeskus koostab arengukava vähemalt neljaks aastaks.

(4) Arengukavas nähakse ette kultuurikeskuse missioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ja vahendid.

§ 4. Kultuurikeskuse tegevusalad ja põhiülesanded

(1) Kultuurikeskuse põhitegevusalad on:
1) huvi- ja seltsitegevuse arendamine ja korraldamine;
2) rahvuskultuuride traditsioonide säilitamine;
3) riiklike ja kohalike tähtpäevaürituste korraldamine;
4) puhke- ja meelelahutusürituste ja tegevuse organiseerimine;
5) kultuurikeskuse hoone ja vahendite haldamine;
6) koostöö korraldamine erinevate mittetulunduslike kultuuriühingute ja –seltsidega linna kultuurielu rikastamisel.

(2) Põhitegevusaladest tulenevalt on kultuurikeskuse põhiülesanded:
1) rahvuskultuuride säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine;
2) harrastuskollektiivide töö ja üritustest osavõtu koordineerimine;
3) kohaliku seltsielu edendamine;
4) kultuurilis-meelelahutusürituste korraldamine;
5) rahvapidude ja linna suurürituste korraldamine (kultuuripäevad, konkursid, festivalid, näitused, näitusmüügid, väljapanekud jne.);
6) kino- ja videofilmide demonstreerimine ja videoprogrammide valmistamine;
7) professionaalse kultuuri vahendamine (teater, muusika, kunst jne);
8) kohalikele elanikele õppe-ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku tegevuse toetamine;
9) koostöö teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning ettevõtete ja ühiskondlike organisatsioonidega paikkonna kultuurielu korraldamisel;
10) kultuuri- ja huvitegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
11) avalikkuse teavitamine põhitegevusest massimeedia ja muu reklaami vahendusel;
12) oma valitsemisel oleva vara korrashoidmine ja tulemuslik majandamine;
13) vajadusel trükiste väljaandmine;
14) linna õigus- ja haldusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras vajadusel kultuurikeskuse valitsemisel olevate ruumide ja inventari üürileandmine;
15) paikkonna kultuurimälu talletamine ja kroonika pidamine;
16) põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
17) muude linna õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

§ 5. Kultuurikeskuse õigused

(2) Trükkida tasuliste ürituste pääsmeid ja osutada kultuurialaseid tasulisi teenuseid, korraldada tasulisi seminare ja kursusi.

(3) Võimaldada tasulisi konsultatsioone ja teenustöid oma põhitegevuse valdkonnas.

(4) Linna õigus- ja haldusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras võtta või anda kasutamiseks rendile ruume, inventari jne.

(5) Kasutada oma põhieesmärkide saavutamiseks projektitöö meetodit.

(6) Saada vajalikku teavet ja andmeid Sillamäe Linnavolikogult ja linnavalitsuselt ning haridus- ja kultuuriosakonnalt.

(7) Osaleda erinevate kultuurivaldkonna organisatsioonide, liitude ja nende töögruppide tegevuses.

(8) Sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega vastavuses Sillamäe linna põhimäärusega ja muude linna õigusaktidega.

(9) Teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid ja toiminguid, mis on vajalikud kultuurikeskuse edukaks majanduslikuks tegevuseks.

(10) Külastajate ja harrastustegevuses osalejate õigused ja kohustused sätestatakse kultuurikeskuse kodukorras, mille kinnitab kultuurikeskuse direktor.

§ 6. Kultuurikeskuse juhtimine

(1) Kultuurikeskust juhib direktor.

(2) Kultuurikeskuse direktori vaba ametikoha täitmiseks võib välja kuulutada konkursi.

(3) Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab ning konkursi korraldab linnavalitsus.

(4) Kultuurikeskuse direktori kinnitab ametisse Sillamäe linnapea ettepanekul linnavalitsus.

(5) Töölepingu kultuurikeskuse direktoriga Sillamäe linna esindajana sõlmib ja teostab muid seaduses sätestatud tööandja õigusi ja kohustusi, Sillamäe linnapea.

(6) Kultuurikeskuse direktor:
1) juhib ja korraldab kultuurikeskuse tegevust ning kannab vastutust vastavalt seadusele, õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
2) teeb seadusest ja kultuurikeskuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks tehinguid vastavuses Sillamäe linna põhimäärusega ja kultuurikeskuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
3) korraldab ja vastutab kultuurikeskuse arengukava koostamise, kinnitamise, muutmise ja selle täitmise eest;
4) rakendab abinõusid kultuurikeskuse majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
5) esitab kultuurikeskuse tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kinnitatud tähtaegadel ja korras;
6) esindab kultuurikeskust ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
7) vastavuses seadusega ja käesoleva põhimäärusega tegutseb kultuurikeskuse töötajate suhtes tööandja esindajana;
8) annab oma pädevuse piires käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
9) esitab linnavalitsusele kinnitamiseks kultuurikeskuse töötajate koosseisud;
10) kinnitab kultuurikeskuse töötajate palgamäärad;
11) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused ja kinnitab ametijuhendid;
12) kinnitab töösisekorra eeskirjad ning kooskõlastab need tööinspektoriga;
13) koostab ja esitab linnavalitsusele kinnitamiseks kultuurikeskuse töötajate ja ringijuhtide palgajuhendi ja nende kvalifikatsiooninõuded;
14) kinnitab huvi- ja taidlusringidesse registreerimise ning osavõtu arvestamise korra;
15) töötab välja ja kinnitab huvi- ja taidlusringide juhendajate tööaja arvestuse pidamise normdokumendid ning kontrollib nende täitmist;
16) koostab kultuurikeskuse eelarve projekti ja esitab selle õigusaktidega ettenähtud tähtaegadel ja korras;
17) jälgib eelarvega eraldatud vahendite sihipärast kasutamist ning vastutab finants- ja koosseisudistsipliinist kinnipidamise eest;
18) korraldab kultuurikeskusele saabunud teabenõuete, kirjade ja avalduste lahendamist ja muid asjaajamisega seotud toiminguid vastavalt Sillamäe linna ühtsele asjaajamiskorrale;
19) kinnitab kultuurikeskuse kodukorra ja kultuurikeskuse töö paremaks toimimiseks muid haldusdokumente;
20) tagab kultuurikeskuse valitsemisele antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
21) ei tohi ilma linnavalitsuse loata teha tehinguid juriidiliste isikutega, mille liikmeks, osanikuks või aktsionäriks ta on, ega oma lähisugulaste ega lähihõimlastega;
22) vabade ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;
23) kultuurikeskuse ringijuhtide ja abipersonali rakendamisel võib kasutada hooajalisi või lühiajalisi töölepinguid;
24) omab allkirjaõigust finantsdokumentidele, vastavuses Sillamäe linna põhimääruses lubatuga või kui linnavalitsus ei ole otsustanud teisiti;
25) taotleb täiendavaid eelarveväliseid rahalisi vahendeid erinevatelt organisatsioonidelt, fondidest, jne ning kindlustab rahataotlusprojektide esitamise;
26) direktorit asendab tema äraolekul Sillamäe linnapea poolt määratud asendaja;
27) vastutab kultuurikeskuse tegevuse kohta esitatud aruannete õigeaegse esitamise ja neis sisalduvate andmete õigsuse eest;
28) täidab erikorralduseta muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 7. Kultuurikeskuse nõukogu

(1) Sillamäe Linnavolikogule ja linnavalitsusele kultuurikeskuse töö korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, kultuurikeskuse töö hindamiseks ja muude kultuurikeskuse tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse Sillamäe Kultuurikeskuse Nõukogu (edaspidi nõukogu).

(2) Nõukogu on 5-7 liikmeline ja sinna võivad kuuluda kultuurikeskuses tegutsevate huvi-ja taidlusringide esindaja, kultuuriseltside ja ühiskondlike organisatsioonide esindaja, linnavalitsuse volitatud esindaja, linnavolikogu kultuuri-ja hariduskomisjoni esindaja, ettevõtjate esindaja, kultuurikeskuse töötajate esindaja.

(3) Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus kolmeks aastaks.

(4) Oma töö korraldamiseks valib nõukogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

(5) Nõukogul on õigus saada kultuurikeskuse direktorilt oma ülesande täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente.

(6) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

(7) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas.

(8) Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pooled liikmed, sealhulgas esimees või aseesimees. Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega.

(9) Nõukogu otsused protokollitakse ja saadetakse kultuurikeskuse direktorile ja linnavalitsusele.

(10) Kultuurikeskuse direktor osaleb sõnaõigusega nõukogu istungitel, kuid ei ole nõukogu liige.

§ 8. Nõukogu pädevus

(1) Nõukogu:
1) annab arvamuse kultuurikeskuse perspektiivsete töösuunadade kohta;
2) kuulab kord aastas kultuurikeskuse direktori sisulise tegevuse ja majandusaruande;
3) annab arvamuse kultuurikeskuse aasta tegevuskava ja eelarve projekti kohta;
4) teeb ettepanekuid kultuurikeskuse põhimääruse muutmiseks;
5) annab arvamuse tasuliste teenuste hinnade kohta enne kinnitamist linnavalitsuses;
6) teeb ettepanekuid kultuurikeskuse töö parandamiseks ja arenguks.

§ 9. Kultuurikeskuse personal

(1) Personali tööandjaks on Sillamäe linn, keda töösuhetes esindab kultuurikeskuse direktor.

(2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töölepingute, ametijuhendite ja töösisekorra eeskirjaga, mis on kooskõlas tööseadusandluse ning töösuhteid reguleerivate seadustega.

(3) Personali ülesandeks on tagada kultuurikeskuse edukas, häireteta töö ja majandamine, vara säilimine ja korrasolek ning kodukorra jälgimine.

§ 10. Kultuurikeskuse vara, finantseerimine, eelarve ja aruandlus

(1) Kultuurikeskuse vara on Sillamäe linna omand, mis on antud kultuurikeskuse sihtotstarbelisse kasutusse. Vara valitsemine toimub Sillamäe Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

(2) Linnavara on ka intellektuaalne omand, mis on loodud linna teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või omandatud linnavara arvel.

(3) Kultuurikeskuse eelarve, töötajate koosseisud kinnitab vastavalt linnaeelarves ettenähtud vahenditele linnavalitsus.

(4) Kultuurikeskus võib rahalisi vahendeid saada ka riigieelarvest, sihtfondidest ja -kapitalidest, erinevatest projektlaekumistest, annetustest, kultuurikeskuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ning seda toetavast majandustegevusest saadavast tulust ja muudest seadusega lubatud vahenditest.

(5) Kultuurikeskuse arendamise eesmärgil võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud. Tagastamatu abina ja annetustena saadud vara võetakse arvele kehtestatud korras.

(6) Kultuurikeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

(7) Kultuurikeskuse raamatupidamise arvestust teostab linnavalitsuse hallatav asutus Linna raamatupidamine õigusaktidega sätestatud korras.

(8) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust kontrollivad linnavalitsuse poolt volitatud isikud.

(9) Kultuurikeskusel on dokumentatsioon, mis võimaldab täpset arvestust organisatsioonilise, sisulise- ja majandustegevuse kohta ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

(10) Kultuurikeskus on aruandekohustuslik Sillamäe Linnavolikogu, linnavalitsuse ja haridus-ja kultuuriosakonna ning nõukogu ees.

§ 11. Kultuurikeskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

(1) Kultuurikeskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab linnavalitsus Sillamäe Linnavolikogu otsuse alusel.

(2) Kultuurikeskuse tegevus korraldatakse ümber, kui:
1) muutuvad oluliselt kultuurikeskuse eesmärgid;
2) muutub linnaeelarvest finantseerimise võimalus;
3) see tuleneb seadusest või Sillamäe Linnavolikogu määrusest või otsusest.

(3) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse, kui:
1) puudub vajadus kultuurikeskuse tegevuse jätkamiseks;
2) see tuleneb seadusest või Sillamäe Linnavolikogu määrusest või otsusest.

(4) Kultuurikeskuse tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse õigusaktides ettenähtud korras.

§ 12. Rakendussäte

Tunnistatakse kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 31. oktoobri 2000. a määruse nr 18/37-m Sillamäe kultuurikeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine punkt 1.

Volikogu esimees Jelena KORŠUNOVA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json