HALDUSÕIGUSPõllumajandus

Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse seadus (lühend - MPõS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RT I 2006, 43, 327

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.10.2006 otsus nr 1074

Mahepõllumajanduse seadus

Vastu võetud 20.09.2006

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega, samuti mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku üle riikliku järelevalve teostamise alused ja ulatuse ning vastutuse nimetatud õigusaktidega kehtestatud nõuete rikkumise eest.

  (2) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

  (3) Põllumajandusminister võib oma pädevuse piires kehtestada mahepõllumajanduse nõuete kohaldamiseks õigusakte küsimustes, mille otsustamise õigus on vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele liikmesriigil.

§ 2.  Mahepõllumajanduse nõuete kohaldamisest teavitamine

  (1) Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud juhtudel edastab Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele andmed mahepõllumajanduse nõuete kohaldamise kohta Põllumajandusministeerium, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Mahepõllumajanduse nõuetena käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 2092/91 põllumajandustoodete mahepõllundustootmise ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavate märgiste kohta (EÜT L 198, 22.07.1991, lk 1–15), muudes mahepõllumajanduse valdkonda reguleerivates Euroopa Liidu määrustes ning käesolevas seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõudeid.

§ 3.  Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsev isik

  Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsev isik (edaspidi isik) käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 4 lõikes 5 nimetatud isik.

§ 4.  Otsuse kättetoimetamine

  Käesoleva seaduse alusel tehtud isiku õigusi piirava otsuse postiga kättetoimetamise korral saadetakse otsus isikule väljastusteatega tähtkirjaga, muu otsuse võib isikule saata lihtkirjaga.

2. peatükk ETTEVÕTTE TUNNUSTAMINE JA MAHEPÕLLUMAJANDUSE REGISTER 

§ 5.  Ettevõtte tunnustamine

  (1) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 8 lõikes 1 nimetatud isiku ettevõte või selle osa (edaspidi ettevõte) peab olema käesoleva seaduse alusel tunnustatud.

  (2) Tunnustatud ei pea olema nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 8 lõike 1 teises lõigus nimetatud isiku ettevõte.

  (3) Tunnustamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus järelevalveasutus hindab ettevõtte vastavust mahepõllumajanduse nõuetele.

§ 6.  Tunnustamise taotlemine

  (1) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punktides a ja c nimetatud saaduste ja toodete tootmisega tegeleda sooviv isik esitab ettevõtte tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Taimetoodangu Inspektsioonile ja tasub riigilõivu.

  (2) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete valmistamisega või artiklis 1 nimetatud toodete üksnes turustamise, sealhulgas importimisega tegeleda sooviv isik esitab taotluse Veterinaar- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu.

  (3) Isik, kes soovib tegeleda üksnes nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete valmistamisega jaekaubandus- või toitlustusettevõttes, esitab taotluse Tervisekaitseinspektsioonile ja tasub riigilõivu.

§ 7.  Taotluse menetlemine

  (1) Kui isik taotleb tunnustamist käesoleva seaduse § 6 lõike 1 alusel, tehakse esmane kontroll taotluse esitamise tähtpäevast alates 60 tööpäeva jooksul ja otsus ettevõtte tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse esmase kontrolli tegemisest arvates 30 tööpäeva jooksul.

  (2) Kui isik taotleb tunnustamist käesoleva seaduse § 6 lõike 2 või 3 alusel, tehakse otsus tunnustamise kohta või põhjendatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta taotluse saamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsus tunnustamisest keeldumise kohta tehakse juhul, kui ettevõte ei ole hindamistulemuste põhjal nõuetekohane.

  (4) Mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud või märgistada kavatsetava põllumajandussaaduse ja -toote (edaspidi märgistatud saadus ja toode) valmistamise, turustamise, sealhulgas importimisega tegelev ettevõte loetakse tunnustatuks tunnustamise otsuse tegemise päevast alates. Märgistatud saaduse ja toote tootmisega tegeleva ettevõtte kohta tunnustamise otsuse tegemise korral loetakse ettevõte tunnustatuks taotluse saamise päevast alates.

  (5) Märgistatud saaduse ja toote valmistamise ja turustamise, sealhulgas importimisega tegeleva isiku ettevõttes tuleb mahepõllumajanduse nõudeid täita alates ettevõtte tunnustamise päevast. Märgistatud saaduse ja toote tootmisega tegeleva isiku ettevõttes tuleb mahepõllumajanduse nõudeid täita alates taotluse esitamise päevast.

  (6) Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemise, sealhulgas taotluse esitamise tähtaja, ja taotluse menetlemise korra ning taotluse vormi kehtestab põllumajandusminister .

§ 8.  Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtivuse peatamine

  (1) Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtivus peatatakse kas täielikult või osaliselt, kui ettevõttes valitsevate olude või mahepõllumajanduse nõude rikkumise tõttu ei ole ettevõttes võimalik täita mahepõllumajanduse nõudeid.

  (2) Tunnustamise otsuse kehtivus taastatakse tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise otsuse kehtetuks tunnistamisega, kui isik on kõrvaldanud tunnustamise otsuse kehtivuse peatamise tinginud asjaolud ning esitanud vastava kirjaliku taotluse.

§ 9.  Ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Järelevalveasutus võib ettevõtte tunnustamise otsuse kas täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada, kui:
  1) isik on esitanud sellekohase taotluse;
  2) isik ei suuda täita mahepõllumajanduse nõudeid ettevõttes valitsevate püsiolude tõttu;
  3) isik ei esita järelevalveasutusele nõutud andmeid või takistab muul viisil järelevalve teostamist;
  4) isik kasutab tahtlikult väetamise, mullaomaduste parandamise või taimekaitse eesmärgil nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 lisas 2 nimetamata aineid või lisa 1 jao B lõigetes 4.17 ja 4.18 nimetatud loomasöödas kasutada keelatud aineid, organisme või tooteid.

  (2) Isik, kelle ettevõtte tunnustamise otsus on käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 4 alusel kehtetuks tunnistatud, võib esitada uue taotluse oma ettevõtte tunnustamiseks pärast ühe aasta möödumist tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest alates.

  (3) Isik, kelle ettevõtte tunnustamise otsus on kehtetuks tunnistatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 alusel, võib märgistatud saadust ja toodet turustada, kui nimetatud saadus ja toode on märgistatud enne ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamist.

§ 10.  Muudatustest teavitamine

  (1) Tunnustamise ajal ettevõttes valitsenud tingimusi muutvatest ehituslikest, tehnoloogilistest, töökorralduslikest ja teistest ümberkorraldustest ning tegevuse peatamisest või lõpetamisest teatab isik kirjalikult järelevalveasutusele, kelle pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel:
  1) vähemalt seitse päeva enne kavandatud muudatuse tegemist;
  2) hiljemalt seitsme päeva jooksul muudatuse toimumisest arvates, kui muudatus toimus isiku tahtest sõltumata, märkides ära selle tekkimise asjaolud.

  (2) Tunnustatud ettevõtte valduse ülemineku korral teatab valduse saaja, kes soovib jätkata tegutsemist mahepõllumajanduse valdkonnas, sellest kirjalikult järelevalveasutusele 14 päeva jooksul valduse üleminekust arvates.

  (3) Kui ettevõtte valduse üleminek toimub ajavahemikus alates tunnustamise taotluse esitamise päevast kuni ettevõtte tunnustamise otsuse tegemise päevani, teatab valduse saaja, kes soovib jätkata tegutsemist mahepõllumajanduse valdkonnas, sellest kirjalikult järelevalveasutusele 14 päeva jooksul valduse üleminekust arvates.

§ 11.  Mahepõllumajanduse register

  (1) Mahepõllumajanduse register (edaspidi register) on Vabariigi Valitsuse poolt põllumajandusministri ettepanekul asutatud riiklik register. Registri pidamise põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus .

  (2) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Taimetoodangu Inspektsioon.

  (3) Registrisse kantakse andmed isikute ja nende käesoleva seaduse alusel tunnustatud ettevõtete kohta eesmärgiga pidada nende üle arvestust avalikkusele kättesaadaval viisil ning tagada tõhus järelevalve. Registrisse kantakse andmed järelevalveasutuse esitatud andmete alusel.

  (4) Veterinaar- ja Toiduamet ning Tervisekaitseinspektsioon esitavad andmed registri volitatud töötlejale viivitamata pärast ettevõtte tunnustamise otsuse või käesoleva seaduse §-de 8 ja 9 alusel otsuste tegemist.

  (5) Isik, kelle kohta on andmed registrisse kantud, tasub järelevalvetoimingute eest riigilõivu.

  (6) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artiklis 15 nimetatud isikute loetelu edastab Euroopa Komisjonile Taimetoodangu Inspektsioon.

3. peatükk PÕLLUMAJANDUSSAADUSE JA -TOOTE MÄRGISTAMINE, TOOTMINE JA IMPORT 

§ 12.  Märgistatud saaduse ja toote tootmine ja valmistamine

  Märgistatud saaduse ja toote tootmise ja valmistamise nõuded, sealhulgas tegevuse jätkamiseks esitatava teabe ning teabe esitamise tähtaja, kehtestab põllumajandusminister .

§ 13.  Mahepõllumajandusele viitav märk

  (1) Käesoleva seaduse alusel tunnustatud ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud ja valmistatud põllumajandussaaduse ja -toote ning sööda märgistamisel võib kasutada käesoleva seaduse alusel kehtestatud mahepõllumajandusele viitavat märki.

  (2) Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjelduse ja märgi kasutamise korra kehtestab põllumajandusminister .

§ 14.  Mahepõllumajanduse nõuetest erandite tegemine

  (1) Nõukogu määruses (EMÜ) nr 2092/91 sätestatud mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise nõuetest lubatud erandeid, mille tegemiseks on vajalik järelevalveasutuse nõusolek, võib teha selle järelevalveasutuse nõusolekul, kelle pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine käesoleva seaduse alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsustab järelevalveasutus 10 tööpäeva jooksul asjakohase taotluse saamisest arvates.

§ 15.  Tavapärase seemne ja seemnekartuli kasutamine märgistatud saaduse ja toote tootmisel

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1452/2003, millega säilitatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 6 lõike 3 punktis a sätestatud erand, mida kohaldatakse seemnete ja taimse paljundusmaterjali teatavate liikide suhtes, ning kehtestatakse kõnealuse erandiga seotud protseduurireeglid ja kriteeriumid (ELT L 206, 15.08.2003, lk 17–21), artiklis 5 nimetatud loa annab Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lubade ning mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud seemne ja seemnekartuli kättesaadavate sortide üle peab arvestust Taimetoodangu Inspektsioon.

  (3) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1452/2003 artiklis 13 nimetatud aruande koostab ja edastab Euroopa Komisjonile, teistele liikmesriikidele ja Põllumajandusministeeriumile Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 16.  Märgistatud saaduse ja toote import

  (1) Märgistatud saaduse ja toote import käesoleva seaduse tähenduses on väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi ühenduseväline riik) Eestisse toimetatud märgistatud saadusele ja tootele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamine.

  (2) Märgistatud saaduse ja toote importimisest teavitab importija Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt 24 tundi enne saadetise saabumist.

  (3) Kauba vabastamiseks tollijärelevalve alt peab importija esitama tolliametnikule koos kaubasaadetise saatedokumentidega komisjoni määruse (EÜ) nr 1788/2001 põllumajandustoodangu mahepõllundustootmist ning põllumajandustoodete ja toiduainete puhul sellele viitavaid märgiseid käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 11 alusel kolmandatest riikidest ühendusse importimise puhul ettenähtud kontrollsertifikaadi üksikasjalike rakenduseeskirjade kehtestamise kohta (EÜT L 243, 13.09.2001, lk 3–14) artikli 2 lõikes 1 nimetatud ning asjaomase asutuse kinnitatud kontrollsertifikaadi.

  (4) Komisjoni määruse (EÜ) nr 1788/2001 artikli 2 lõikes 5 nimetatud asjaomane asutus on Veterinaar- ja Toiduamet.

4. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 17.  Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) isiku üle, kes tegeleb nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punktides a ja c nimetatud saaduste ja toodete tootmisega, teostab Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Järelevalvet isiku üle, kes tegeleb nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete valmistamisega või artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete turustamise, sealhulgas importimisega, teostab Veterinaar- ja Toiduamet.

  (3) Järelevalvet isiku üle, kes tegeleb nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 1 lõike 1 punktis b nimetatud toodete valmistamisega jaekaubandus- või toitlustusettevõttes, teostab Tervisekaitseinspektsioon.

  (4) Jae- ja hulgikaubanduse etapis teostab järelevalvet põllumajandussaadusel või -tootel mahepõllumajandusele viitava teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle Tarbijakaitseamet.

  (5) Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artiklis 5 nimetatud toodete märgistamisel kasutatavad järelevalveasutuste koodid kehtestab põllumajandusminister .

§ 18.  Järelevalveametniku õigused ja kohustused

  (1) Järelevalveametnikul on õigus:
  1) isiku või tema esindaja juuresolekul takistamatult kontrollida ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete järgimist;
  2) nõuda isikult vajalikku teavet, asjakohaste dokumentide ärakirju ja väljavõtteid ning jäädvustada kontrollimise ajal valitsev olukord, kasutades selleks tehnilisi vahendeid;
  3) võtta tasuta kontrollproove, tellida ekspertiisi ning teha muid vajalikke toiminguid.

  (2) Järelevalveametnik on kohustatud:
  1) esitama ametitõendi;
  2) hoidma talle teatavaks saanud ärisaladust.

§ 19.  Ettekirjutus

  (1) Õigusrikkumise avastamise korral teeb järelevalveametnik isikule ettekirjutuse, millega:
  1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele;
  2) kohustab tegema vajalikke toiminguid õigusrikkumise lõpetamiseks või edasiste õigusrikkumiste ärahoidmiseks;
  3) võib peatada mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud põllumajandussaaduse või -toote importimise või turustamise ning põllumajandussaaduse või -toote mahepõllumajandusele viitavalt märgistamise;
  4) määrab ettekirjutuse täitmise tähtaja.

  (2) Järelevalveametnik teeb ettekirjutuse isikule või tema esindajale teatavaks allkirja vastu kohapeal. Kui ettekirjutust ei ole võimalik kohapeal allkirja vastu teatavaks teha, toimetab järelevalveametnik ettekirjutuse isikule kätte posti teel või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul järelevalvetoimingu tegemisest arvates.

  (3) Ettekirjutuse vaidlustamine ei vabasta isikut ettekirjutuse täitmisest.

  (4) Ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib järelevalveasutus rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

5. peatükk VASTUTUS 

§ 20.  Mahepõllumajanduse nõuete rikkumine

  (1) Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemise kohta õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 21.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud väärteole kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud väärteo kohtuvälised menetlejad on:
  1) Veterinaar- ja Toiduamet;
  2) Taimetoodangu Inspektsioon;
  3) Tervisekaitseinspektsioon;
  4) Tarbijakaitseamet.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.  Mahepõllumajanduse seaduse kehtetuks tunnistamine

  Mahepõllumajanduse seadus (RT I 2004, 6, 31; 32, 226) tunnistatakse kehtetuks.

§ 23.  Seaduse kohaldamine

  (1) Senikehtinud mahepõllumajanduse seaduse alusel ja korras tunnustatud ettevõte loetakse tunnustatuks käesoleva seaduse alusel ja korras.

  (2) Käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 nimetatud mahepõllumajanduse registrina käsitatakse mahepõllumajanduse seaduse (RT I 2001, 42, 235; 2002, 63, 387) § 16 lõike 1 alusel asutatud mahepõllumajanduse registrit.

§ 24.  Imporditud märgistatud saaduse ja toote turustamise luba

  (1) Imporditud märgistatud saaduse ja toote turustamiseks nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 11 lõikes 6 sätestatud erandi rakendamiseks annab loa Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa väljastamiseks annab Põllumajandusministeerium Veterinaar- ja Toiduametile arvamuse ühendusevälises riigis kehtivate taime- ja loomakasvatuse nõuete ja järelevalvesüsteemi Eestis kehtivatele nõuetele vastavuse kohta.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet teavitab Euroopa Komisjoni, teisi liikmesriike ja Põllumajandusministeeriumit nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 artikli 11 lõike 6 punktis b nimetatud importijast.

§ 25.  Riigilõivuseaduse muutmine

  Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2006, 31, 235) § 190 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  « § 190. Mahepõllumajanduse seaduse alusel teostatavad toimingud

  (1) Isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ja tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest vastavalt kontrollitava maa suurusele riigilõivu:
  1) kuni 1,5 hektari suuruse maa korral – 300 krooni;
  2) üle 1,5 hektari kuni 10 hektari suuruse maa korral – 540 krooni;
  3) üle 10 hektari suuruse maa korral – 540 krooni + 5 krooni iga hektari kohta, mis ületab 10 hektarit, kuid kokku mitte rohkem kui 8000 krooni.

  (2) Märgistatud saaduse ja toote valmistamise ning üksnes turustamisega tegelev isik tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 500 krooni.

  (3) Isik, kes tegeleb märgistatud saaduse ja toote importimisega, tasub ettevõtte andmete mahepõllumajanduse registrisse kandmise eest ning registrisse kandmisele järgnevast aastast alates igal aastal ettevõttes või selle osas tehtud korralise järelevalvetoimingu eest riigilõivu 1000 krooni.

  (4) Riigilõiv tasutakse ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise päevaks ja igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamiseks esitatava teabe esitamise tähtpäevaks.»

§ 26.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2007. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json