Teksti suurus:

Vedelkütusevaru seaduse, maksukorralduse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 43, 325

Vedelkütusevaru seaduse, maksukorralduse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.09.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. oktoobri 2006. a otsusega nr 1072

I. Vedelkütusevaru seaduses (RT I 2005, 13, 66; 68, 531) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 5 lõike 8 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Delegeeritud varu koguseline piirang ei kehti varu moodustamise ajal, varu uuendamise eesmärgil kütusele esitatud nõuetele vastavuse tagamiseks sõlmitavate delegeeritud varu lepingute korral ega juhul, kui ühe kütuse liigi varu hoidmise kohustus on väiksem kui 20 000 tonni.»

§ 2. Paragrahvi 7:

1) lõiget 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) keelata kütuse ärilisel eesmärgil riigist väljaviimine;»;

2) lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Varustamisraskuste korral teeb varu haldaja müügipakkumise isikutele, kellel on kütuse müügiks registreering vedelkütuse seaduse tähenduses ning kelle tegevuskohana registreeritud tanklate arv on 5 ja rohkem. Lennukipetrooli või lennuki- ja reaktiivmootoribensiini müügipakkumine tehakse isikutele, kes on nimetatud kütuse varumakse maksjad. Müügiks pakutava kütuse kogus on võrdeline nimetatud isikute turuosaga, mille arvutamisel lähtutakse eelneva nelja kvartali jooksul nende isikute poolt müüdud kütuste kogustest. Raske kütteõli müügipakkumine tehakse isikutele, kes kasutavad nimetatud kütust soojuse tootmiseks. Müügiks pakutava raske kütteõli kogus on võrdeline nimetatud isikute poolt eelneva 12 kuu jooksul kasutatud raske kütteõli kogusega.»

§ 3. Paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Varu haldamiskulud kaetakse varumakse maksja poolt tasutavast varumaksest. Varumakse maksja on alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 22 lõikes 1 sätestatud aktsiisimaksja. Aktsiisimaksja puudumise korral on varumakse maksjaks isik, kes kütuse tarbimisse lubab. Varumakse maksjaks loetakse ka isik, kes varustab lennukipetrooli või lennuki- ja reaktiivmootoribensiiniga (edaspidi õhusõiduki kütus) Eestis tangitavat õhusõidukit.»

§ 4. Paragrahvi 9:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varumakse on varu haldamiskulude katmiseks varumakse maksja poolt tasutav makse.

(2) Varumakse tasumise kohustus tekib käesoleva seaduse §-s 2 loetletud kütuse tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse tähenduses või õhusõiduki kütuse korral kütuse aktsiisi- või tollilaost õhusõiduki tankimiseks lähetamisel või muudel juhtudel õhusõiduki kütuse üleandmisel.»;

2) täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

« (21) Isikule, kes lähetas Eestis tarbimisse lubatud kütuse teise liikmesriiki, makstakse varumakse tagasi, kui:
1) varu haldajat on teavitatud Eestis tarbimisse lubatud kütuse lähetamise kavatsusest teise liikmesriiki enne kütuse lähetamist;
2) varu haldajale on esitatud enne kütuse lähetamist teise liikmesriiki varumakse tagastamise taotlus;
3) varu haldajale on esitatud kütuse saatedokument, millel on kütuse saaja kinnitus kütuse vastuvõtmise kohta.

(22) Varu haldajal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud andmetele ja dokumentidele täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid ja dokumente, mis on vajalikud varumakse tagastamiseks.

(23) Varumakse tagastatakse varumakse maksja arvelduskontole ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Varumakse tasutakse ilma eelneva nõudeta varu haldaja arvelduskontole hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks suuruses, mis vastab varumakse maksja poolt eelneval kalendrikuul tarbimisse lubatud kütuse kogusele ja kehtivale varumakse määrale. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida «varumakse» ning kalendrikuu nimetus, mille eest varumakset tasutakse.»;

4) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui varumakse maksja ei ole tasunud varumakset käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtpäevaks, on varu haldajal õigus nõuda tasumata summalt viivist. Viivise määr on 0,06 protsenti päevas.»;

5) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 10:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varumakse määra kehtestab varu haldaja ettepanekul majandus- ja kommunikatsiooniminister käesolevas paragrahvis sätestatud varumakse alam- ja ülemmäära piirides. Varumakse määr, väljendatuna kroonides 1000 liitri kütuse kohta I ja II varukategooria korral ning kroonides 1000 kilogrammi kütuse kohta III varukategooria korral, kehtestatakse igale käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud varukategooriale kalendriaastaks vähemalt üks kuu enne kalendriaasta algust.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) II varukategoorias võib eraldi varuna õhusõiduki kütusena hoitavale lennukipetroolile kehtestada eraldi varumakse määra.»;

3) lõiget 7 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«II varukategoorias õhusõiduki kütusena hoitavale lennukipetroolile eraldi varumakse määra kehtestamise korral on ühe päeva varu kogusele vastav varumakse alammäär 0,4 krooni ning ülemmäär kolm krooni 1000 liitri kütuse kohta.»

§ 6. Paragrahvi 12:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varumakse tasumise kontrollimiseks esitab Maksu- ja Tolliamet iga kuu viimaseks kuupäevaks varu haldajale andmed eelmisel kalendrikuul tarbimisse lubatud kütuste, samuti Eestis õhusõiduki tankimiseks lähetatud kütuse koguste kohta.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed esitatakse käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud KNi koodide kaupa eraldi iga varumakse maksja kohta.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 7 lõikes 7 nimetatud isikute turuosa määramiseks ning varu kasutuselevõtu valmisoleku tagamiseks on varu haldajal õigus saada andmeid Maksu- ja Tolliametilt.»

§ 7. Paragrahvi 14:

1) lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Nõukogus on paarisarv liikmeid, kellest pooled on määratud käesoleva seaduse § 7 lõikes 7 nimetatud isikute (edaspidi kütuse müüjad) esitatud kandidaatide hulgast ja pooled on riigi esindajad. Nõukogu liikmete arvu alammäär on neli.

(5) Kütuse müüjate esitatud kandidaatide hulgast pooled nõukogu liikmetest määrab ja kutsub tagasi majandus- ja kommunikatsiooniminister ning pooled rahandusminister. Kui kütuse müüjate esitatud kandidaatide hulgast määratakse nõukogu liikmeks paaritu arv isikuid, määrab enamliikme rahandusminister. Isikud, keda kütuse müüjad nõukogu liikmete kandidaatideks esitavad või soovivad nõukogu liikme kohalt tagasi kutsuda, valitakse välja kütuse müüjaid ühendava organisatsiooni poolt. Kütuse müüjaid ühendav organisatsioon teeb vastava ettepaneku samaaegselt majandus- ja kommunikatsiooniministrile ning rahandusministrile.»;

2) lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) lõigetes 7 ja 10 asendatakse sõna «importijaid» sõnadega «kütuse müüjaid».

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Varumakse tasumata jätmine

(1) Varumakse tähtajaks tasumata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 9. Paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 20, 201 ja 21 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

(2) Käesoleva seaduse §-des 20, 201 ja 21 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.»

II. § 10. Maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 2006, 25, 186) § 29 punktis 29 asendatakse sõna «importijate» sõnadega «kütuse müüjate».

III. Vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127; 2005, 64, 482) tehakse järgmised muudatused:

§ 11. Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 54 järgmises sõnastuses:

« (54) Kütuse impordiks registreering ei ole nõutav, kui kütus toimetatakse aktsiisi- või maksulattu.»

§ 12. Paragrahvi 15 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

IV. § 13. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. detsembril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json