Teksti suurus:

Ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 43, 326

Ehitusseaduse, hooneühistuseaduse, korteriomandiseaduse, korteriühistuseaduse ja seadmete energiatõhususe seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.09.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. oktoobri 2006. a otsusega nr 1073

I. Ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297; 2005, 39, 308) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2:

1) lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Hoone, mille ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, kasutatakse energiat, on sisekliima tagamisega hoone.»;

2) lõiget 8 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Oluliseks rekonstrueerimiseks loetakse sellist rekonstrueerimist, mille maksumus on suurem kui üks kolmandik rekonstrueeritava ehitisega samaväärse ehitise keskmisest ehitusmaksumusest.»

§ 2. Paragrahvi 3:

1) lõiget 7 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Sisekliima tagamisega hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud hoonete energiakasutuse tõhustamise miinimumnõuete (edaspidi energiatõhususe miinimumnõuded) kohaselt. Energiatõhususe miinimumnõuded on olemasolevate ja ehitatavate hoonete summaarse energiatarbimise piirmäärad, lähtudes hoonete kasutamise otstarbest ja arvestades nende tehnilisi näitajaid, või tehnosüsteemidele esitatavad nõuded, et mõõta nende efektiivsuse ja toimimisega seotud näitajaid.»;

2) täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

« (71) Energiatõhususe miinimumnõuete järgimine ei ole nõutav järgmiste sisekliima tagamisega hoonete puhul:
1) hooned, mis on tunnistatud mälestisteks vastavalt muinsuskaitseseadusele ja mille olemust või välisilmet muudaks energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt;
2) kultus- ja tavandihooned;
3) hooned, mille kasutusiga on kuni kaks aastat;
4) tööstushooned, töökojad ja madala energiavajadusega, eluruumideta põllumajandushooned;
5) hooned, mida kasutatakse elamiseks vähem kui neli kuud aastas;
6) hooned, mille ruumide kasutamise otstarbele vastavate pindade ja ruumide teenindamiseks vajalike pindade summa (edaspidi kasulik pind) on kuni 50 m2.

(72) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud energiatõhususe miinimumnõuded kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

3) lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–71 sätestatud nõuded kehtivad ehitise kasutusaja jooksul.»

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

« § 31. Energiamärgis

(1) Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone tarbib energiat, võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Energiamärgisel näidatakse sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa tegelik või eeldatav aastane energiatarbimine. Energiatarbimine võib hõlmata hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks vajalikku energia hulka. Energiamärgisele lisatakse hoone energiatarbimist vähendavate majanduslikult põhjendatud meetmete loetelu.

(2) Energiamärgise väljastab:
1) olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele või selle eraldi kasutatavale osale hoonete energiaauditeid tegev või energiamärgiseid väljastav ettevõtja. Energiaauditeid tegeva või energiamärgiseid väljastava ettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat väljastamisest arvates;
2) projekteeritavale sisekliima tagamisega hoonele projekteerimisettevõtja. Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele peab projekteerimisettevõtja energiamärgisel kinnitama, et projekteeritud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele. Projekteerimisettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaeg on kaks aastat. Projekteeritavale sisekliima tagamisega hoonele projekteerimisettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaeg algab koos ehitise garantii algusega.

(3) Pärast projekteerimisettevõtja väljastatud energiamärgise kehtivusaja lõppu tuleb taotleda hoonele uus energiamärgis, mille väljastamisel võetakse arvesse nii hoone seisundit, tehtud parendusi kui ka hoone tavapärast kulumist.

(4) Energiamärgise vormi ja väljaandmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(5) Vabariigi Valitsus kehtestab loetelu suurte rahvahulkade kogunemisega seotud üle 1000-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega hoonete liikidest, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu. Energiamärgis tuleb nimetatud hoonetes paigaldada külastajate jaoks nähtavale kohale.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 32 järgmises sõnastuses:

« § 32. Energiamärgise üleandmine sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa ehitamisel, müümisel ja üürile andmisel

(1) Sisekliima tagamisega hoone või selle eraldi kasutatava osa energiamärgis antakse üle:
1) ehitusettevõtjalt tellijale ehitise üleandmisel;
2) võõrandajalt asja omandajale, kui tasuliselt võõrandatakse hoone või selle eraldi kasutatav osa.

(2) Korteri võõrandamisel antakse üle hoone energiamärgise koopia.

(3) Üürileandja peab üürniku või üürilepingu sõlmimisest huvitatud isiku nõudmisel võimaldama tal tutvuda energiamärgisel näidatud andmetega.

(4) Energiamärgis ei ole kohustuslik ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid ei kohaldata käesoleva seaduse § 3 lõikes 71 loetletud sisekliima tagamisega hoonete puhul.»

§ 5. Paragrahvi 26 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ehitise tehniliste andmete loetelu ja pindade arvestamise alused kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 6. Paragrahvi 34:

1) lõike 1 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 14) oluline keskkonnamõju on hindamata ja keskkonnamõju hindamine on nõutav või»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

« 15) käesoleva seaduse § 31 lõike 5 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud liiki kuuluva hoone energiamärgis pole nähtavalt paigaldatud.»

§ 7. Seadust täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

« § 381. Energiaaudit

(1) Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones. Energiaauditi aruanne kajastab eelkõige hoone seisukorra kirjeldust, tarbitavate ressursside hinda ja kogust iseloomustavaid andmeid, nende analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi.

(2) Energiaauditeid teostavad hoonete energiaauditeid tegevad ettevõtjad. Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada energiaauditi vorminõuded ja selle tegemise korra.»

§ 8. Paragrahvi 41:

1) lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja RT avaldamismärked;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tunnustele vastaval isikul on alates 2008. aasta 1. jaanuarist õigus väljastada hoonete energiamärgiseid ja teha hoonete energiaauditeid.»

§ 9. Paragrahvi 42:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ettevõtja, kes soovib ehitada, projekteerida, teha ehitusuuringuid, omanikujärelevalvet, hoonete energiaauditeid ning ehitusprojektide või ehitiste ekspertiise, väljastada hoonete energiamärgiseid või tegeleda ehitusjuhtimisega (edaspidi ettevõtja), esitab registrile registreerimistaotluse.»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevusala, millel soovitakse tegutseda, ja selle täpne liigitus;».

§ 10. Paragrahvi 43 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ettevõtja registreerimistaotluses esitatud tegevusala, millel soovitakse tegutseda, ja selle täpne liigitus;».

§ 11. Paragrahvi 47:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) on pädev kas ehitamise, projekteerimise, ehitusuuringute tegemise, omanikujärelevalve, hoonete energiaauditite ning ehitusprojektide või ehitiste ekspertiiside tegemise, hoonete energiamärgiste väljastamise või ehitusjuhtimisega tegelemise juhtimiseks ja kontrollimiseks ning»;

2) täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Hoonete energiamärgiste väljastamiseks peab vastutaval spetsialistil olema vastav kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.

(4) Hoonete energiaauditite tegemiseks peab vastutaval spetsialistil olema vastav kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses ja erialane kõrgharidus.»

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

« § 531. Hoonete energiamärgiseid väljastava ettevõtja kohustused

Hoonete energiamärgiseid väljastav ettevõtja on kohustatud:
1) tagama hoonete energiamärgiste väljastamise vastavuse nõuetele;
2) säilitama täies ulatuses kõik hoonete energiamärgiste väljastamisega seotud andmed vähemalt seitse aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.»

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 532 järgmises sõnastuses:

« § 532. Hoonete energiaauditeid tegeva ettevõtja kohustused

Hoonete energiaauditeid tegev ettevõtja on kohustatud:
1) tagama hoonete energiaauditite tegemise vastavuse nõuetele;
2) säilitama täies ulatuses kõik hoonete energiaauditite tegemisega seotud andmed vähemalt seitse aastat või arhiiviseaduses sätestatud korras arhiivi üleandmiseni.»

§ 14. Paragrahvi 56 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

« 16) energiamärgise andmed.»

§ 15. Paragrahvi 57:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kohalikud omavalitsused käesoleva seaduse § 56 lõike 1 punktides 1–10, 14 ja 16 nimetatud andmete puhul;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) hoonete energiamärgiseid väljastav ettevõtja käesoleva seaduse § 56 lõike 1 punktis 16 nimetatud andmete puhul.»

§ 16. Paragrahvi 60 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) alates 2009. aasta 1. jaanuarist saada käesoleva lõike punktis 3 nimetatud isikutelt vajalikku teavet hoonete energiamärgiste väljastamise ja hoonete energiaauditite tegemise kohta ning tutvuda hoonete energiamärgiseid ja energiaauditeid puudutavate dokumentide originaalide või koopiatega ja saada nende ärakirju;».

§ 17. Paragrahvi 61 täiendatakse lõigetega 31 ja 41 järgmises sõnastuses:

« (31) Alates 2009. aasta 1. jaanuarist teeb linna- või vallavalitsuse ehitusjärelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse ka hoonete energiamärgiseid väljastavale või hoonete energiaauditeid tegevale ettevõtjale, kes tegutseb vastutava spetsialistita või nõutava registreeringuta.»;

« (41) Alates 2009. aasta 1. jaanuarist on ehitusjärelevalvet teostaval ametiisikul käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud õigused ka hoonete energiamärgiseid väljastava või hoonete energiaauditeid tegeva ettevõtja rikkumiste puhul.»

§ 18. Paragrahvi 63 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) alates 2009. aasta 1. jaanuarist saada käesoleva lõike punktis 3 nimetatud isikutelt vajalikku teavet hoonete energiamärgiste väljastamise ja hoonete energiaauditite tegemise kohta ning tutvuda hoonete energiamärgiseid ja energiaauditeid puudutavate dokumentide originaalide või koopiatega ja saada nende ärakirju;».

§ 19. Paragrahvi 64:

1) lõiget 1 täiendatakse punktidega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

« 13) hoonete energiamärgiseid väljastav ettevõtja tegutseb vastutava spetsialisti või nõutava registreeringuta või tema väljastatud energiamärgis ei vasta nõuetele või
14) hoonete energiaauditeid tegev ettevõtja tegutseb vastutava spetsialisti või nõutava registreeringuta või ta on teostanud energiaauditi nõuetele mittevastavalt.»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Alates 2009. aasta 1. jaanuarist on Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud õigused ka hoonete energiamärgiste väljastamisel ja energiaauditite tegemisel esinenud rikkumiste korral.»

§ 20. Paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Energiatõhususe miinimumnõudeid ei rakendata sisekliima tagamisega hoonete puhul, mis on ehitatud enne 2008. aasta 1. jaanuari või mille ehitamiseks on antud ehitusluba enne 2008. aasta 1. jaanuari.»

§ 21. Seadust täiendatakse §-ga 721 järgmises sõnastuses:

« § 721. Nõuded olemasolevate hoonete olulisel rekonstrueerimisel

(1) Kui käesoleva seaduse § 72 lõikes 11 nimetatud sisekliima tagamisega hoone kasulik pind on üle 1000 m2, tuleb hoone olulise rekonstrueerimise käigus tehnilise, funktsionaalse ja majandusliku teostatavuse piires energiakasutuse tõhusust suurendada nii, et see vastaks energiatõhususe miinimumnõuetele.

(2) Kohalik omavalitsus otsustab ehitusloa väljastamisel, kas on tegemist olulise rekonstrueerimisega.

(3) Ehitamise oluliseks või muuks rekonstrueerimiseks liigitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»

§ 22. Seadust täiendatakse §-ga 722 järgmises sõnastuses:

« § 722. Energiamärgise väljastamine

Energiamärgiseid võivad 2010. aasta 1. jaanuarini väljastada ka ehitiste ekspertiise teostavad ettevõtjad.»

§ 23. Paragrahvi 102 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesoleva seaduse § 3 lõige 72 ja § 721 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

(7) Käesoleva seaduse §-d 31 ja 32 ning § 34 lõike 1 punkti 14 2006. aasta 27. septembril vastuvõetud redaktsioon ja punkt 15 jõustuvad 2009. aasta 1. jaanuaril.»

§ 24. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta (EÜT L 1, 04.01.2003, lk 65–71).»

II. Hooneühistuseaduses (RT I 2004, 53, 368; 2005, 57, 450) tehakse järgmised muudatused:

§ 25. Paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) hooneühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri kogus ning maksumus.»

§ 26. Paragrahvi 15:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) energiaauditi ja energiamärgise tellimist.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Energiamärgise hoonele tellib hooneühistu juhatus omal algatusel või vähemalt ühe hooneühistu liikme nõudmisel ühe kuu jooksul nõude esitamisest arvates. Hooneühistu juhatusel on kohustus hoonele väljastatud energiamärgise koopia anda üle kõigile hooneühistu liikmetele.»

§ 27. Paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse § 15 lõige 3 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.»

III. Korteriomandiseaduses (RT I 2000, 92, 601; 2006, 25, 184) tehakse järgmised muudatused:

§ 28. Paragrahvi 15:

1) lõiget 6 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) energiaauditi ja energiamärgise tellimist.»;

2) täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Energiamärgise hoonele tellib valitseja omal algatusel või vähemalt ühe korteriomaniku nõudmisel ühe kuu jooksul nõude esitamisest arvates. Valitsejal on kohustus hoonele väljastatud energiamärgise koopia anda üle kõigile korteriomanikele. Korteriomanikul on õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile.»

§ 29. Paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) kogu hoones tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri kogust ning maksumust.»

§ 30. Paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 15 lõige 8 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.»

IV. Korteriühistuseaduses (RT I 1995, 61, 1025; 2002, 47, 297) tehakse järgmised muudatused:

§ 31. Paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) andmeid korteriühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri koguse ning maksumuse kohta.»

§ 32. Paragrahvi 151 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majandamiskulud käesoleva seaduse tähenduses on korteriühistu vajalikud kulud eluruumide ja nende pindala osatähtsusele vastava elamu ja elamu ümbruse osa hoolduseks ja remondiks ning tasu korteriühistu poolt elamu majandamiseks osutatud ja ostetud teenuste eest, sealhulgas energiaauditi ja energiamärgise tellimise eest, arvestatuna eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta, kui korteriühistu põhikirjas ei sätestata teisiti.»

§ 33. Seadust täiendatakse §-ga 152 järgmises sõnastuses:

« § 152. Energiamärgise tellimine

Energiamärgise hoonele tellib korteriühistu juhatus omal algatusel või vähemalt ühe korteriühistu liikme nõudmisel ühe kuu jooksul nõude esitamisest arvates. Korteriühistu juhatusel on kohustus hoonele väljastatud energiamärgise koopia anda üle kõigile korteriühistu liikmetele. Korteriühistu liikmel on õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile.»

§ 34. Seadust täiendatakse §-ga 19 järgmises sõnastuses:

« § 19. Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 152 jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.»

V. Seadmete energiatõhususe seaduses (RT I 2003, 78, 525) tehakse järgmised muudatused:

§ 35. Paragrahvi 1:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev seadus reguleerib energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele (edaspidi seadmed) esitatavaid energiatõhususe ja energiamärgistuse nõudeid, seadmete registreerimist ja nõustamist nende asendamise korral ning seadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise aluseid ja korda.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Seadmete registreerimise ning valiku alase nõustamise ja ülevaatuse teostamise korda kohaldatakse:
1) kuumaveekateldele;
2) õhukonditsioneeridele.»

§ 36. Paragrahvi 2:

1) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «6) edasimüüja on isik, kes oma majandus- või kutsetegevuse käigus müüb turule lastud seadme edasi, annab selle kasutusse või esitleb seda tarbijale;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) tarbijapaigaldis on ehitist soojusega varustav või seda jahutav ehitises asuv talitluslik kogum, mis ühendab seadet torustike ja abiseadmete võrguga või millega seade, torustikud ja abiseadmete võrk ühendatakse.»

§ 37. Seaduse 4. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«4. peatükk
SEADMETE REGISTREERIMINE JA ÜLEVAATUS NING NÕUSTAMINE SEADMETE VALIKUL».

§ 38. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Seadmete registreerimine ning nende energiatõhusa talitluse tagamine

(1) Seadme edasimüüja peab turule lastud seadme:
1) edasimüümisel ja kasutusse andmisel nõustama tarbijat seadmete valikul ja tarbijapaigaldise ümberehitusel ning tarbija soovi korral andma teavet tarbijapaigaldise ülevaatuse korraldamise kohta. Tarbijapaigaldise ülevaatus on mõõtmistel, vaatlusel ja tarbijapaigaldise või selle osade dokumentatsioonil põhinev tarbijapaigaldise seisukorra analüüs;
2) edasimüümisel tarbijale registreerima ostja, paigalduskoha ja seadme andmed ning edastama need Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon kannab seadmete edasimüüjatelt saadud andmed ehitisregistrisse. Registreeritavate seadmete täpse määratluse ja andmete loetelu, nõuded andmete edastamisele ning andmete ehitisregistrisse kandmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(2) Tarbijapaigaldise ülevaatuse käigus antakse hinnang seadme energiatõhususele ja võimsuse sobivusele lähtuvalt hoone kütte- või jahutusvajadusest. Ülevaatuse aruandes antakse ülevaade võimalikest valikutest tarbijapaigaldise või seadme energiatõhusa talitluse tagamiseks või soovitusi seadmete asendamiseks, näidates alternatiivsed võimalused.

(3) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada tarbijapaigaldise ülevaatuse teostaja kvalifikatsiooninõuded.

(4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada nõuded tarbijapaigaldise ülevaatusele ning ülevaatuste teostamise sagedusele.»

§ 39. Paragrahvi 23 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva seaduse järgmiste sätete 2006. aasta 27. septembril vastuvõetud redaktsioonid jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril:
1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 4;
2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 6;
3) 4. peatüki pealkiri;
4) paragrahv 11.»

§ 40. Seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta (EÜT L 1, 04.01.2003, lk 65–71).»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json