Teksti suurus:

Kellavere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2022
Avaldamismärge:

Kellavere maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
[RT I 2006, 42, 321 - jõust. 08.10.2006]

Vastu võetud 02.12.1997 nr 236
RT I 1997, 88, 1485
jõustumine 18.12.1997

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.07.1999RT I 1999, 62, 63005.08.1999
04.04.2000RT I 2000, 30, 17613.04.2000
22.09.2006RT I 2006, 42, 32108.10.2006

Kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 4 ja paragrahvi 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:
1) [kehtetu - RT I 2006, 42, 321 - jõust. 08.10.2006]
2) [kehtetu - RT I 2006, 42, 321 - jõust. 08.10.2006]
3) Kellavere maastikukaitseala kaitse-eeskiri (juurde lisatud);
4) Kellavere maastikukaitseala välispiiri kirjeldus (juurde lisatud).

2. [Kehtetu - RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

21. [Kehtetu - RT I 2006, 42, 321 - jõust. 08.10.2006]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1997. a
määrusega nr 236

TAHKUNA LOODUSKAITSEALA KAITSE-EESKIRI
[Kehtetu - RT I 2006, 42, 321 - jõust. 08.10.2006]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1997. a
määrusega nr 236

TAHKUNA LOODUSKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS
[Kehtetu - RT I 2006, 42, 321 - jõust. 08.10.2006]


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1997. a
määrusega nr 236

KELLAVERE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Kellavere maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a otsusega nr 198 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide, botaaniliste üksikobjektide ja maastiku üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta» maastiku üksikobjektina «Kellavere mägi». Kellavere maastikukaitseala on moodustatud väärtusliku geomorfoloogilise objekti, jääaja servamoodustise Kellavere mäe kaitseks.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

2. Kaitseala maa-ala on määratletud Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud Kellavere maastikukaitseala välispiiri kirjeldusega.

3. Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse riiklikusse maakatastrisse.

31. Kaitseala (piiranguvööndi) piiride kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning talumaade osas Katastri Ameti kuni 1949. aastani väljaantud skeemiliste kaartide alusel.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

II. KAITSEALA KAITSEKORD

4. Kaitseala maa-ala on piiranguvöönd, kuhu kuuluvad Laekvere vallas talude A13, A14, A15, A61, A16, A22, A21, A63, A20, A28, A27, A64, A26 ja A25 maa kaitsealale jäävad osad.

5. Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala territooriumil. Liikumine eramaal toimub vastavalt asjaõigusseadusele (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) ja kaitstavate loodusobjektide seadusele (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583), kusjuures erateed ja -rajad on päikesetõusust kuni päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

6. Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult kaitseala valitseja poolt selleks ettenähtud ja tähistatud paikades.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

7. Jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid on keelatud, välja arvatud teaduslikel välitöödel, järelevalve- ja päästetöödel ning käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud metsa- ja põllumajandustöödel.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

8. Kaitseala valitsejal on õigus rajada kinnisasja kaitseala piires olevale osale teaduslikel või hariduslikel eesmärkidel ajutist ehitist.

9. Kaitseala metsa kaitse-eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

10. Kaitsealal on lubatud looduskaitsenõuetega kooskõlas olev majandustegevus, välja arvatud seadusega ja käesoleva kaitse-eeskirjaga keelatud tegevus.

11. Kaitsealal on keelatud:
1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) maavarade ja maa-ainese kaevandamine, välja arvatud kinnisasja omanikul või muul seaduslikul valdajal oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades, maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93, 1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583) paragrahvide 26 ja 62 alusel kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul;
3) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu ja täiuse osas;
4) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
5) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine oma kinnisasja piires kaitseala valitsejaga kooskõlastatud kohtades.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

12. Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja pindala;
2) kinnitada maakorralduskava;
3) väljastada metsamajandamiskava;
4) uute ehitiste, teede, õhuliinide ja muude kommunikatsioonide rajamine.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

13. Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks käesolevas kaitse-eeskirjas ettenähtud juhtudel peab vastava loa taotleja ja projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse. Kaitseala valitseja vastab taotlusele kirjaliku nõusoleku või motiveeritud keeldumisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste esitamisega nii taotlejale kui ka loa andjale hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni ekspertiisiakti saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ning tulenevalt koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist annab kirjaliku nõusoleku või esitab motiveeritud keeldumise ja vajadusel omapoolsed tingimused kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

131. Kaitsealale jääva kaitstava looduse üksikobjekti kaitset korraldatakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel, kui käesolev kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

132. Teaduslikke välitöid kaitsealal tehakse kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 25 kohase korra alusel.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

14. Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608) paragrahvi 44 lõike 2 alusel on kaitseala piires asuva kinnisasja võõrandamisel riigi esindajaks ostueesõiguse teostamisel keskkonnaminister, kellele teatatakse kinnisasja võõrandamisest asjaõigusseaduses sätestatud korras.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

III. LÕPPSÄTTED

15. Isikud, kes rikuvad käesoleva kaitse-eeskirja nõudeid, kannavad haldus- või kriminaal- ja tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

151. Järelevalvet kaitsealal teevad kaitseala valitseja ning teised selleks volitatud isikud, kes on oma pädevuse piires õigustatud kaitsealal tegutsema ka iseseisvalt.
[RT I 1999, 62, 630 - jõust. 05.08.1999]

16. Käesolevast kaitse-eeskirjast tulenevad vaidlused lahendatakse kohtus, kuid huvitatud isik võib kaitseala valitseja tegevuse vaidlustamiseks pöörduda ka keskkonnaministri poole.


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 2. detsembri 1997. a
määrusega nr 236

KELLAVERE MAASTIKUKAITSEALA VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Kellavere maastikukaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Laekvere vallas Moora–Rohu maanteelt talu A13 maa põhjanurgast mööda nimetatud talu loode- ja edelapiiri, talude A14, A15 ja A61 edelapiiri ning talu A16 edela- ja kagupiiri, talu A22 edelapiiri ning talu A21 edela- ja kagupiiri kuni talu A21 juurest Moora–Rohu maanteele kulgeva loode-kagusuunalise pinnasteeni. Edasi kulgeb piir mööda nimetatud tee põhjaserva läbi talude A63 ja A20 maa kuni Moora–Rohu maanteeni ja edasi mööda põhja-lõunasuunalise pinnastee lääneserva läbi talude A28 ja A27 maa kuni taluni A27 ning edasi mööda kirde-edelasuunalise pinnastee põhjaserva kirde suunas kuni teeni talu A27 kirdepiiril. Piir jätkub mööda nimetatud tee läänepiiri loode suunas kuni talu A26 maad läbiva kirde-edelasuunalise tee lõunaservani ning edasi mööda seda Moora–Rohu maantee teemaa läänepiirini ja mööda seda loode suunas kuni talu A13 maa põhjanurgani.

Kellavere maastikukaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (mõõtkava 1:10 000) ning talumaade osas kuni 1940. aastani väljaantud Katastri Ameti skeemiliste kaartide alusel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json