Teksti suurus:

Majandusministri 1. juuli 2002. a määruse nr 38 ”Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 73, 1335

Majandusministri 1. juuli 2002. a määruse nr 38 ”Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele” muutmine

Vastu võetud 05.10.2006 nr 84

Määrus kehtestatakse «Lifti ja köistee ohutuse seaduse» § 6 lõike 6 alusel.

Majandusministri 1. juuli 2002. a määruse nr 38 «Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele» (RTL 2002, 77, 1196) § 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Liftile kehtivad ehitust reguleerivas õigusaktis ehitustoodetele esitatavad nõuded käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

(2) Asjaomaste ohtude olemasolul ning kui nende vältimine ei ole reguleeritud käesoleva määrusega, kohaldatakse liftile majandus- ja kommunikatsiooniministri 20. detsembri 2002. a määruse nr 60 «Nõuded masinale ja ohutusseadisele ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord» I osa nõudeid. Nimetatud määruse § 4 nõuetele peab lift vastama alati.»

1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 29. juuni 1995. a direktiiv 95/16/EÜ lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 213, 07.09.1995, lk 0001–0031).

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json