Teksti suurus:

Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:

Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded1

Vastu võetud 13.05.2005 nr 55
RTL 2005, 54, 772
jõustumine 27.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2005RTL 2006, 73, 133713.10.2006

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 171 lõike 5 ning «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse toiduks kasutatavate loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas kauplemise, (edaspidi tootmise, töötlemise ja turustamise kõik etapid) loomatervishoiualased veterinaarnõuded.

  (2) «Loomatauditõrje seaduse» § 171 lõike 5 kohaselt ei kohaldata määruse nõudeid haigetelt või taudikahtlastelt loomadelt pärinevate loomsete saaduste suhtes.

§ 2.  Kasutatavad terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) tootmise, töötlemise ja turustamise kõik etapid – kõik loomse toidu käitlemise etapid alates esmatootmisest ning lõpetades ladustamise või veoga ning turustamise või tarnimisega lõpptarbijale;
  2) loomne saadus – toiduks kasutatav, loomalt saadud saadus ning sellest valmistatud toode, sealhulgas toiduks ettevalmistatud elus loom, nagu akvakultuuriloom.

§ 3.  Veterinaarnõuded loomse saaduse tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel

  (1) Loomse saaduse tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel peab olema välistatud loomahaiguste levik.

  (2) Loom, kellelt loomne saadus pärineb, peab vastama tema suhtes õigusaktidega ettenähtud asjakohastele veterinaarnõuetele.

  (3) Loomne saadus pärineb loomalt:
  1) kelle päritolupõllumajandusettevõtte, ettevõtte, piirkonna või piirkonna osa suhtes ei ole lisas 1 nimetatud loomataudi tõttu kehtestatud loomatauditõrje alast keeldu või kitsendust;
  2) keda ei ole tapetud ettevõttes, kus tapmise või tootmisprotsessi ajal oli lisas 1 nimetatud loomataudi nakatunud või lisas 1 nimetatud loomataudi kahtlusega loom või niisuguse looma rümp või selle tükid, v.a juhul, kui loomataudi kahtlus oli juba välistatud.

  (4) Kui loomne saadus on akvakultuuriloom või pärineb akvakultuuriloomalt, peab see vastama lisaks lõigetes 1–3 sätestatud veterinaarnõuetele põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määruse nr 110 «Veterinaarnõuded akvakultuuriloomade ja -toodetega kauplemisel» (RTL 2004, 87, 1369) nõuetele, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 91/67/EMÜ, mis käsitleb loomatervishoiunõudeid akvakultuurloomade ja -toodete turuleviimise suhtes (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 1–18), nõuetega.

§ 4.  Täpsemad veterinaarnõuded loomse saaduse tootmise, töötlemise ja turustamise kõikidel etappidel

  (1) Sellise loomse saaduse kõikidel etappidel tootmine, töötlemine ja turustamine, mis on pärit piirkonnast või piirkonna osast, kus rakendatakse § 3 lõike 3 punktis 1 sätestatud kitsendusi, kuid mis ei ole pärit loomataudi nakatunud või loomataudi kahtlusega loomi sisaldavast põllumajandusettevõttest, on lubatud, kui järgitakse «Loomatauditõrje seaduses» ja selle alusel kehtestatud asjakohaseid loomatauditõrje nõudeid, sealhulgas loomatauditõrje eeskirju, mis on kooskõlas asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega, ning järgmisi nõudeid:
  1) töötlemiseks ettenähtud loomne saadus on saadud ning seda on töödeldud, veetud ja ladustatud eraldi või erinevatel aegadel saadustest, mis vastavad asjakohastele veterinaarnõuetele, ning Veterinaar- ja Toiduamet on heaks kiitnud töötlemiseks ettenähtud loomse saaduse väljaveo piirkonnast, mille suhtes on kehtestatud loomatauditõrje alased kitsendused;
  2) töötlemiseks ettenähtud loomne saadus on selgelt märgistatud;
  3) loomne saadus läbib töötluse, mille tulemusena on see ohutu inimese elule ja tervisele ning looma tervisele;
  4) loomseid saadusi töödeldakse tunnustatud ettevõttes.

  (2) Lõikes 1 sätestatud nõudeid rakendatakse vastavalt lisadele 2 ja 3 või vastavalt Euroopa Komisjoni asjakohasele õigusaktile, mis on kehtestatud Euroopa Komisjoni otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.07.1999, lk 23–26), artiklite 5 ja 7 kohaselt.

  (3) Paragrahvi 3 lõigetes 1–3 sätestatud veterinaarnõuetele mittevastavate akvakultuuritoodete kõikidel etappidel tootmine, töötlemine ja turustamine on lubatud põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määruses nr 110 «Veterinaarnõuded akvakultuuriloomade ja -toodetega kauplemisel», mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiiviga 91/67/EMÜ, sätestatud nõuete kohaselt ning arvestades lõikes 2 nimetatud asjakohaseid Euroopa Komisjoni õigusakte.

§ 5.  Loomse saaduse veterinaarnõuete kohasuse tõendamine

  (1) Loomse saaduse veterinaarnõuete kohasust tõendatakse veterinaartõendiga. Loomse saaduse veterinaarnõuete kohasust tõendatakse veterinaarsertifikaadiga, kui:
  1) Euroopa Liidu liikmesriigist pärit loomsete saaduste puhul esinevad «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» §-s 51, mis on kooskõlas direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22) artikliga 9, sätestatud asjaolud ning seda näeb ette Euroopa Komisjoni õigusakt, või
  2) see on sätestatud asjakohases Euroopa Komisjoni õigusaktis.

  (2) Veterinaarsertifikaat võib koosneda:
  1) ühest leheküljest;
  2) kahest või enamast leheküljest, mis on osa ühtsest jagamatust paberilehest, või
  3) mitmest järjestikusest paberilehest, mis on nummerdatud viisil, mis võimaldab määrata iga lehekülje asukohta järjekorras, nagu «2. lehekülg 4 leheküljest».

  (3) Veterinaarsertifikaat peab kandma kordumatut identifitseerimise numbrit. Kui sertifikaat koosneb rohkem kui ühest leheküljest, peab kordumatu identifitseerimise number olema kantud igale leheküljele.

  (4) Veterinaarsertifikaati väljastav veterinaarjärelevalve ametnik allkirjastab sertifikaadi ning kinnitab selle pitseriga. Kui veterinaarsertifikaat koosneb rohkem kui ühest leheküljest, peab veterinaarjärelevalve ametnik allkirjastama ja pitseriga kinnitama kõik leheküljed.

  (5) «Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse» § 46 lõike 1 alusel arvestab Veterinaar- ja Toiduamet loomsete saaduste veterinaarnõuete kohasuse tõendamisel Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte ja eelkõige kehtestatud sertifikaatide näidiseid ning muid inimese tervise kaitset ja loomatervishoidu käsitlevaid Euroopa Liidu õigusakte.

1 EÜ Nõukogu direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.01.2003, lk 11–20)

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json