Teksti suurus:

Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2006, 46, 336

Järva maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piirid

Vastu võetud 05.10.2006 nr 213

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Järva maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Albu mõisa park2
2) Aravete kooli park2
3) Eistvere mõisa park2
4) Huuksi mõisa park2
5) Kabala mõisa park2
6) Koigi mõisa park2
7) Kolu mõisa park2
8) Koordi mõisa park2
9) Kuksema kabelipark2
10) Laimetsa mõisa park2
11) Lokuta mõisa park2
12) Mäo mõisa park3
13) Norra mõisa park2
14) Oisu mõisa park2
15) Purdi mõisa park3
16) Rõugu talupark-dendraarium2
17) Sargvere mõisa park3
18) Särevere mõisa park2
19) Vao mõisa park2
20) Vodja mõisa park2
21) Väike-Kareda mõisa park2.

§ 2. Puistu piir

Järva maakonnas paikneva Purdi ebatsuugapuistu3 piir on esitatud kaardil määruse lisas1.

§ 3. Kaitsekord

Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistu kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

§ 4. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 174 «Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused» (RT I 2000, 43, 273; 2006, 33, 251) §-d 5–7 tunnistatakse kehtetuks.

1 Kaitsealuste parkide ja puistu välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga oktoober 2005. a. Parkide ja puistu kaartidega saab tutvuda Järvamaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
2 Park on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsusega nr 196 «Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest».
3 Park või puistu on kaitse alla võetud Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 21. juuni 1972. a otsusega nr 132 «Looduse kaitsest Paide rajoonis».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

ÕIEND 28.11.2007 9:50
Avaldatud Sargvere mõisa pargi korrektne kaart. Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõige 32 ja riigisekretäri 27.11.2007 resolutsioon 17-5/07-07703

Albu

Aravete

Eistvere

Huuksi

Kabala

Koigi

Kolu

Koordi

Kuksema

Laimetsa

Lokuta

Mäo

Norra

Oisu

Purdi

Purdi ebatsuugapuistu

Rõugu

Sargvere

Särevere

Vao

Vodja

Väike-Kareda

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json