Teksti suurus:

Lääne maakonna kaitsealuste parkide piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2006, 46, 337

Lääne maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 05.10.2006 nr 214

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Lääne maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Ants Laikmaa kodupark4
2) Haapsalu lossipark ja Krahviaed2
3) Koluvere mõisa park3
4) Liivi mõisa park4
5) Massu mõisa park3
6) Matsalu mõisa park3
7) Palivere mõisa park4
8) Pürksi mõisa park4
9) Uuemõisa mõisa park4
10) Vanamõisa mõisa park3
11) Vatla mõisa park3.

§ 2. Kaitsekord

Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määrus nr 164 «Läänemaa kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused» (RT I 2002, 42, 277) tunnistatakse kehtetuks.

1 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Parkide kaartidega saab tutvuda Läänemaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
2 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».
3 Park on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 22. aprilli 1964. a otsusega nr 17 «Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks».
4 Park on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 11. juuli 1973. a otsusega nr 148 «Riikliku kaitse alla võetud parkide nimekirja korrigeerimisest».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Ants Laikmaa

Haapsalu

Koluvere

Liivi

Massu

Matsalu

Palivere

Pürksi

Uuemõisa

Vanamõisa

Vatla

/otsingu_soovitused.json