Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.10.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 46, 338

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 05.10.2006 nr 216

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 17 lõike 8 ja § 45 lõike 1, «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 5 lõike 2 punkti 5 ja § 33 lõike 2, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 16 lõike 1, «Ühistranspordiseaduse» § 28 lõigete 1 ja 2 ning § 29 lõike 5, «Väljateenitud aastate pensionide seaduse» §-de 2 ja 15 ning «Puhkuseseaduse» § 9 lõike 3 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2003. a määruse nr 37 «Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine» (RT I 2003, 14, 74; 2006, 9, 57) § 1 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «hälvikute» sõnadega «erivajadustega õpilaste».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 10. novembri 2000. a määruse nr 355 «Koolikohustuslike laste arvestamise kord» (RT I 2000, 85, 540) lisa 4 «Koolikohustusliku õpilase arvestuse kaart» tekstis asendatakse sõna «hälvikute» sõnadega «erivajadustega õpilaste».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1999. a määrusega nr 315 kinnitatud «Alushariduse raamõppekava» (RT I 1999, 80, 737) punkti 27 alapunktis 5 asendatakse sõna «hälviklastega» sõnadega «erivajadustega lastega».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1997. a määrusega nr 267 kinnitatud «Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuses ja korras» (RT I 1998, 4, 66; 2003, 61, 401) asendatakse sõna «hälviklaste» sõnadega «erivajadustega laste».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 20. novembri 2001. a määruse nr 353 «Ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust, ja puhkuse kestus» (RT I 2001, 92, 558; 2004, 59, 416) §-des 2 ja 3 asendatakse sõna «hälviklaste» sõnadega «erivajadustega laste».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1992. a määrusega nr 207 «Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord» (RT 1992, 30, 402; RT I 2006, 9, 55) kinnitatud «Pedagoogidele väljateenitud aastate pensionile õigust andvate asutuste ja ametikohtade loetelu» I peatüki pealkirjas asendatakse sõna «hälvikute» sõnaga «erivajadustega» ja I peatüki punkti 2 alapunktis 9 asendatakse sõna «käitumishälvikutele» sõnadega «kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele» ning läbivalt asendatakse sõna «hälvik» sõnadega «erivajadustega laps» vastavas käändes.

Peaminister Andrus ANSIP

Haridus- ja teadusminister Mailis REPS

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json