Teksti suurus:

Euroopa Komisjoni poolt 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks määratud toetuse eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Euroopa Komisjoni poolt 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks määratud toetuse eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.05.2006 nr 106
RT I 2006, 20, 157
jõustumine 13.05.2006

(õ) 11.08.2010 13:10

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

5.10.2006 nr 215 (RT I 2006, 43, 328) 15.10.2006

Määrus kehtestatakse «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 21 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks määratud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi toetuse (edaspidi toetus) eraldamise tingimused ning korra.

§ 2. Mõisted

Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) kuludokument on majandustehingu toimumist kinnitav dokument, mis vastab «Raamatupidamise seaduse» §-s 7 nimetatud algdokumendi nõuetele;
2) tasumist tõendav dokument on panga väljavõte, maksekorraldus, kassa väljaminekuorder või e-riigikassa infosüsteemi konto väljavõte;
3) dokumentaalne tõendatus tähendab kuludokumentide või nende koopiate ja tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate olemasolu;
4) toetuse rakendamine on rakendusasutuse poolt toetuse väljamaksetaotluse koostamise, koordineerivasse asutusse laekunud taotluste menetlemise, toetuse väljamaksmise ja väljamaksete õigsuse kontrollimisega seotud tegevuste (v.a § 4 lõike 2 punktis 5 ja §-s 5 nimetatud tegevused) elluviimine;
5) toetuse rakendamise periood on Euroopa Komisjoni poolt Eestile eraldatud toetuse kasutamise periood, mis kestab üks aasta toetussumma Rahandusministeeriumi kontole laekumise kuupäevast arvates.

2. peatükk
TOETUSE RAKENDAMISES OSALEVAD ASUTUSED

§ 3. Toetuse rakendamise eest vastutav asutus

(1) Toetuse rakendamise eest vastutav asutus (edaspidi rakendusasutus) on tormis kahjustada saanud piirkonna asukohajärgne maavalitsus.

(2) Rakendusasutus:
1) koostab lisa 1 kohase toetuse väljamaksetaotluse (edaspidi taotlus) koos kuludeklaratsiooni (lisa 2) ja kuluaruandega (lisa 3), lähtudes käesoleva määruse §-st 7;
2) esitab taotluse koordineerivale asutusele hiljemalt 31. maiks 2006. a;
3) teeb koordineerivale asutusele ja auditeerivale asutusele kättesaadavaks taotluses märgitud kulusid kinnitavad kuludokumendid ja tasumist tõendavad dokumendid;
4) vastutab taotluses sisalduva informatsiooni õigsuse eest.

(3) Lõike 2 punktis 2 nimetatud tähtajaks esitatud taotluste alusel välja makstud toetussummade kasutamata jääk jaotatakse täiendavate taotluste alusel, mis esitatakse käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja korras hiljemalt 1. novembriks 2006. a.

[RT I 2006, 43, 328– jõust. 15.10.2006]

§ 4. Koordineeriv asutus

(1) Koordineeriv asutus on Rahandusministeerium.

(2) Koordineeriv asutus:
1) koordineerib toetuse rakendamist;
2) kontrollib taotlust, sh kulutuste vastavust §-s 7 toodud nõuetele; hangib vajaduse korral täiendavat informatsiooni ja viib läbi kohapealseid kontrolle;
3) pärast punktis 2 nimetatud tegevuste läbiviimist koostab Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu toetuse jaotamiseks toetuse saajate vahel;
4) teostab taotluse ja punktis 3 nimetatud korralduse alusel toetuse saajale toetuse väljamaksed toetuse rakendamise perioodi jooksul;
5) koostab ning edastab auditeerivale asutusele toetuse rakendamise aruande kolme kuu jooksul toetuse rakendamise perioodi lõpust arvates.

(3) Juhul kui täiendavate taotlustega taotletav toetuse kogusumma ületab § 3 lõikes 3 nimetatud toetussummade kasutamata jääki, vähendatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud toetuse jaotamisel kõikidele teise taotlusvooru toetuse saajatele eraldatavat toetussummat proportsionaalselt iga toetuse saaja poolt taotletud summa osakaaluga taotletud toetuse kogusummas.

[RT I 2006, 43, 328– jõust. 15.10.2006]

§ 5. Auditeeriv asutus

(1) Auditeeriv asutus on Rahandusministeerium.

(2) Auditeeriv asutus:
1) auditeerib toetuse eraldamist ja kasutamist koordineeriva asutuse, rakendusasutuse ja toetuse saaja tasandil;
2) koostab vahendite kasutamise lõpetamise deklaratsiooni.

(3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud auditeerimine hõlmab kuludokumentide auditeerimist ning juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditeerimist. Juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi käigus hinnatakse ja analüüsitakse üksikasjalikust riskide hindamisest tulenevalt toetuse rakendamisega seotud asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusust. Kuludokumentide auditi käigus hinnatakse valimipõhiselt toetuse eraldamise ja kasutamisega seotud dokumentatsiooni olemasolu, õigsust ja asjakohasust; raamatupidamisarvestuse korrektsust ja vastavust kehtivatele õigusaktidele; tehingute korrektsust ja nende tõendamise võimalikkust; kulutuste vastavust §-s 7 toodud nõuetele ning teostatud tegevuste mahule ja sisule; toetuse eraldamise ja kasutamise vastavust õigusaktidele.

3. peatükk
TOETUSE ERALDAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

§ 6. Toetuse saaja

Toetuse saaja on tormis kahjustada saanud piirkonna asukohajärgne linna- või vallavalitsus või § 7 lõikes 3 nimetatud juriidiline isik, kellele toetus on eraldatud Vabariigi Valitsuse korraldusega (edaspidi toetuse saaja).

§ 7. Toetuse eraldamine

(1) Toetust eraldatakse järgmiste kulutuste hüvitamiseks:
1) kulutused, mis on seotud infrastruktuuri ja seadmete viivitamatu töökorda seadmisega energeetika, veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise, telekommunikatsiooni, transpordi, meditsiini ja hariduse valdkonnas;
2) kulutused, mis on seotud kahjustada saanud piirkondade elanike päästetöödega ning nende esmavajadusi rahuldava ajutise majutamise korraldamisega;
3) kulutused, mis on seotud kaitseinfrastruktuuride kindlustamise ja kultuuripärandi kaitseks rakendatud meetmetega;
4) kulutused, mis on seotud kahjustada saanud piirkondade (sh looduslikud alad) puhastamisega.

(2) Hüvitatavad kulutused hõlmavad kahjustatud objektide töökorda viimist, kuid ei hõlma nende täielikku rekonstrueerimist, välja arvatud põhjendatud juhtudel, kui muu lahendus ei ole teostatav. Hüvitatavad kulutused ei hõlma kahjustatud objektide viimist paremasse seisukorda kui see, milles nad olid enne tormi.

(3) Toetust võib saada vaid kohaliku omavalitsuse üksuste või kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja avalikku sektorisse kuuluvate äriühingute poolt 2005. aasta jaanuaritormi kahjude likvideerimiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutuste hüvitamiseks, kusjuures kulutused peavad olema tehtud kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute või avalikku sektorisse kuuluvate äriühingute vahenditest.

(4) Kahjustuste likvideerimisega seotud tegevused, mille läbiviimisega seotud kulud hüvitatakse, peavad taotluse esitamise ajaks olema lõpetatud. Toetus makstakse välja tingimusel, et nimetatud kulude hüvitamiseks ei ole ühestki muust allikast toetust või kindlustushüvitist saadud.

(5) Väljamakse tehakse taotluses näidatud toetuse saaja arveldusarvele või e-riigikassa kontole.

§ 8. Toetuse tagasinõudmine

(1) Toetuse võib osaliselt või täies ulatuses toetuse saajalt tagasi nõuda, kui pärast toetuse väljamaksmist ilmnevad asjaolud, mille korral toetust ei oleks välja makstud või ei oleks toetust makstud selles ulatuses.

(2) Lõikes 1 sätestatud juhul teeb koordineeriv asutus pärast olemasolevate andmete igakülgset kaalumist põhjendatud otsuse toetuse tagasinõudmise, osalise tagasinõudmise või tagasinõudmisest loobumise kohta (edaspidi otsus).

(3) Otsus tehakse 20 päeva jooksul lõikes 1 nimetatud asjaoludest teada saamise päevast arvates. Otsuse tegemise päevast arvates tekib koordineerival asutusel rakendusasutuse suhtes nõudeõigus otsuses nimetatud summa ja Euroopa Komisjoni nõuetest tulenevate võimalike lisakohustuste ulatuses. Otsus saadetakse rakendusasutusele 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 9. Dokumentide säilitamine

Määruses nimetatud kuludokumente, tasumist tõendavaid dokumente, taotlusi, deklaratsioone, aruandeid ja muid toetuse rakendamise ja kasutamisega seonduvaid dokumente tuleb säilitada vastavalt «Raamatupidamise seaduse» § 12 lõikele 1.

 

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 3. mai 2006. a määruse nr 106 «Euroopa Komisjoni poolt 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks määratud toetuse eraldamise tingimused ja kord»
lisa 1

 

Koordineeriv asutus
Rahandusministeerium

Meie

2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks
eraldatud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi vahendite väljamaksetaotlus

Käesolevaga palub .............................................. vastavalt lisatud kuluaruandele
                                            asutuse nimi

üle kanda solidaarsusfondist tormikahjude hüvitamiseks eraldatud rahalised vahendid
kogusummas .......................... krooni.

Rakendusasutuse juht või tema poolt volitatud isik:

_______________________________

 

/nimi; allkiri; kuupäev/

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 3. mai 2006. a määruse nr 106 «Euroopa Komisjoni poolt 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks määratud toetuse eraldamise tingimused ja kord»
lisa 2

KULUDEKLARATSIOON

................... MAAVALITSUS

Mina, allakirjutanu .............................. (ametikoht ja nimi), esindades rakendusasutust, tõendan käesolevaga, et kõik lisatud kuluaruandes märgitud kulutused kogusummas ................ krooni on kooskõlas Vabariigi Valitsuse ...... mai 2006. a määrusega nr .........., nõukogu määrusega (EÜ) nr 2012/2002 ning muude asjasse puutuvate õigusaktidega.

Samuti kinnitan, et:

kulusid tõendav dokumentatsioon on kättesaadav .................... Maavalitsuses.

kulude kalkulatsioonis täpsustatud tegevuste jaoks ei ole toetust saadud teiste riiklike, Euroopa Liidu või rahvusvaheliste finantseerimisallikate kaudu;

toetusest hüvitatavaid kulusid ei ole katnud ega kata kolmanda osapoole kahjude kompensatsioon või hüvitis;

vajaduse korral on algatatud menetlus kolmandatelt osapooltelt kahjude kompensatsiooni või hüvitise saamiseks.

Tehtud kulutuste ja eespool kinnitatu õigsuses veendumiseks on ................... Maavalitsus viinud läbi järgmised tegevused (nt dokumentide kontroll, visuaalne kontroll objektidel jms):

1) ...

2) ...

3) ...

...

Maavalitsus on rakendanud/kavandanud järgmisi abinõusid sarnaste tormidega tekkida võivate kahjude piiramiseks/ärahoidmiseks:

1) ...

2) ...

3) ...

...

Rakendusasutuse juht või
tema poolt volitatud isik

_____________________
/nimi; allkiri; kuupäev/

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 3. mai 2006. a määruse nr 106 «Euroopa Komisjoni poolt 2005. aasta jaanuaritormi tagajärgede likvideerimise kulude hüvitamiseks määratud toetuse eraldamise tingimused ja kord»
lisa 3

KULUARUANNE

Maakond:

Valuuta: Eesti kroon
(täpsusastmega kaks kohta peale koma)

 

Objekti nimetus

Kahju kõrvalda-
miseks läbiviidud tegevus**

Kulutusi teinud asutus***

Euroopa Liidu Solidaarsus-
fondist taotletav summa

Kulu tõendav dokument

Vahendite väljamaksmine

nr

kuupäev

kogu-
summa

konto nr

asutus

asutuse
registreerimis-
number

Omavalitsusüksus X
Kululiik A*

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kululiik B*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kululiik C*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kululiik D*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavalitsusüksus X KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavalitsusüksus Y
Kululiik A*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAKOND KOKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iga tegevus paigutada vastava kululiigi alla (jaotus vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 3 lõikele 2):

A – viivitamata töökorda seatud infrastruktuur ja seadmed energeetika, veevarustuse ja heitvee, telekommunikatsiooni, transpordi, meditsiini ja hariduse valdkonnas;
B – korraldatud asjasse puutuva elanikkonna esmavajadusi rahuldav ajutine majutamine; päästeteenistuste rahastamine;
C – viivitamata kindlustatud kaitseinfrastruktuurid ja vahetud meetmed kultuuripärandi kaitseks;
D – viivitamata puhastatud katastroofipiirkonnad, kaasa arvatud looduslikud alad.

** Tegevus, mille läbiviimise kulude hüvitamist solidaarsusfondi vahenditest taotletakse.
*** Asutus, kes tormikahjude likvideerimiseks läbiviidud tegevuse eest tasus.

Kuluaruande koostaja:

/nimi/

/allkiri/

 /kuupäev/

Kuluaruande kontrollija:

/nimi/

/allkiri/

 /kuupäev/

Rakendusasutuse juht või tema poolt volitatud isik:

/nimi/

/allkiri/

 /kuupäev/

 

ÕIEND
Lisatud metaandmetesse kehtivuse lõpukuupäev.

/otsingu_soovitused.json