Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri”, teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded”, majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 43 «Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» ning teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 119 «Maastikusõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning maastikusõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 75, 1392

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri”, teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 “Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded”, majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 43 «Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» ning teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 119 «Maastikusõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning maastikusõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 17.10.2006 nr 87

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3, § 15 lõike 1, § 66 lõike 2 ja § 69 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Riigivapi seaduse» § 6 lõike 2 punktiga 1.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruses nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri» (RTL 2004, 112, 1759; 2005, 30, 418) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 25 järgmises sõnastuses:

« 25) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud;»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

« 26) vanasõidukiks tunnustamine on vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Vanasõidukiks tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi poolt volitatud ja ARK poolt tunnustatud kaks asjatundjat ning väljastavad vanasõidukiks tunnustamise akti.»;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkti 2 lisatakse alapunkt u järgmises sõnastuses:
«u) vanasõiduk
hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest.»;

4) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.»;

5) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui M1 või N1 kategooria, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele varem kui kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega, siis uut ülevaatuse aega ei määrata ja jääb kehtima viimati määratud korralise ülevaatuse aeg.»;

6) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, v.a alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele pärast määratud ülevaatuse aega, määratakse järgmise korralise ülevaatuse aeg lähtudes viimasest määratud korralise ülevaatuse ajast.»;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud aktid.»;

8) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akti.»;

9) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Korralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki, v.a vanasõiduki, tehnoseisundit § 3 lõikes 5 toodud mahus. Sõiduki tehnoseisund ja selle kontrollimise metoodika peavad vastama «Liiklusseaduse» § 13 lõike 3 ja EL nõukogu direktiivi 96/96/EÜ alusel kehtestatud nõuetele, v.a vanasõiduk, mille korralisel, korduval ja erakorralisel ülevaatusel kontrollitakse ainult vastavust vanasõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatud nõuetele ning visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele vanasõidukiks tunnustamise akti alusel.»;

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Vanasõidukiks tunnustamisel peab lisaks lõikes 2 toodule kontrollima sõiduki vastavust originaalsuse nõuetele. Hinnangu andmisel sõiduki originaalsusele peab see vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele vastavalt sõiduki kategooriale lisa 14 ja 15 nimetatud igas hindamisgrupis.»;

11) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Vanasõiduki tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta lisades 14 (M, N ja O kategooria sõiduk) või 15 (L kategooria sõiduk) toodud vanasõidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt ARK-le.»;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukiks tunnustamise akti väljastamisega peab ARK büroo kandma uue registreerimistunnistuse lahtrisse «Tehnoülevaatused» märkuse sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.»;

13) määrust täiendatakse lisaga 14 järgmises sõnastuses:

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 14

VANASÕIDUKIKS (M, N ja O kategooria) TUNNUSTAMISE AKTILE KANTAVAD ANDMED

1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. Sõiduki mark ja mudel (modifikatsioon)

4. Valmistamisaasta

5. Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele
5.1. Kere interjöör
5.1.1. Istmed
5.1.2. Käetoed
5.1.3. Sisepolster
5.1.4. Armatuurlaud
5.1.5. Juhtimisseadmed
5.1.6. Põrandakate
5.1.7. Muud sisefurnituuri elemendid
5.2. Kere eksterjöör
5.2.1. Pinnakate
5.2.2. Põhimik
5.2.3. Poritiivad
5.2.4. Kapott
5.2.5. Uksed
5.2.6. Iluvõre
5.2.7. Laternad
5.2.8. Embleemid
5.2.9. Kaitseraud
5.2.10. Veokast
5.2.11. Haakeseade
5.2.12. Klaasistus (Klaasid)
5.2.13. Erivarustus
5.2.14. Muud välisfurnituuri elemendid
5.3. Veermik
5.3.1. Raam
5.3.2. Mittevedavad teljed
5.3.3. Vedrustus
5.3.4. Amortisaatorid
5.3.5. Roolimehhanism
5.3.6. Piduriseade
5.3.7. Rattad
5.3.8. Muu veermikuga seonduv
5.4. Mootor
5.4.1. Mootori plokk
5.4.2. Silindri- ja kolvigrupp
5.4.3. Toitesüsteem
5.4.4. Jahutussüsteem
5.4.5. Väljalaskesüsteem
5.4.6. Õlitussüsteem
5.4.7. Muu mootoriga seonduv
5.5. Jõuülekanne
5.5.1. Sidur
5.5.2. Käigukast
5.5.3. Jaotuskast
5.5.4. Jõuvõtukast
5.5.5. Kardaan
5.5.6. Veovõllid
5.5.7. Peaülekanded
5.5.8. Vedavad teljed
5.5.9. Muu jõuülekandega seonduv
5.6. Elektri- ja abiseadmed
5.6.1. Mootoriga seotud elektriseadmed
5.6.2. Valgustusseadmete optilised ja elektrilised elemendid
5.6.3. Mõõteriistad
5.6.4. Raadioseadmed
5.6.5. Juhtmestik
5.6.6. Klaasipuhastajad
5.6.7. Muud elektri- ja abiseadmed
5.7. Muud seadmed

6. Fotod
6.1. diagonaalvaates esiosale ja vasakule küljele
6.2. diagonaalvaates tagaosale ja paremale küljele
6.3. vaated mootoriruumile – vastavalt mootoriruume katte paigutusele vähemalt 2 fotot erinevatest suundadest
6.4. vaade sõiduki interjöörile – vastavalt sõiduki ehitusele armatuurlauast ja juhtimisseadmetest ning istmetest (polsterdusest)

7. Märkused – hindajate poolt tuvastatud olulisemad kõrvalekalded originaalsuse, restaureerituse või tehnilise seisundi nõuetest, mis ei takista sõiduki tunnustamist vanasõidukina

8. Otsus (tunnustatud, mittetunnustatud)

9. Kehtivuse tähtaeg

10. Tunnustamisele esitaja
10.1. Nimi
10.2. Allkiri

11. Tunnustamise teostajad
11.1. Nimed
11.2. Allkirjad

12. Kuupäev»;

14) määrust täiendatakse lisaga 15 järgmises sõnastuses:

«Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 170 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri»
lisa 15

VANASÕIDUKIKS (L kategooria) TUNNUSTAMISE AKTILE
KANTAVAD ANDMED

1. Dokumendi nimetus

2. Dokumendi number

3. Sõiduki mark ja mudel (modifikatsioon)

4. Valmistamisaasta

5. Hinnangu tulemused originaalsusele, tehnilisele seisukorrale ja restaureeritusele
5.1. Raam
5.1.1. Pinnakate
5.1.2. Raam, esihark
5.1.3. Poritiivad, pakiraam, riistakast, tugijalg, ketikaitsed
5.1.4. Sadul, jalatoed
5.1.5. Elektriseadmed, näidikud
5.1.6. Juhthoovad
5.1.7. Lisaseadmed – kasutusotstarbest tulenevad lisatuled, -kotid jne
5.1.8. Muu välimusega seonduv
5.2. Mootor, jõuülekanne, veermik
5.2.1. Mootor
5.2.2. Toitesüsteem
5.2.3. Väljalaskesüsteem
5.2.4. Jõuülekandesüsteem
5.2.5. Rattad, pidurid
5.2.6. Muu mootori, jõuülekande ja veermikuga seonduv

6. Fotod
6.1. diagonaalvaates esiosale ja vasakule küljele
6.2. diagonaalvaates tagaosale ja paremale küljele
6.3. vaated mootorile külgedelt
6.4. vaade juhtimisseadmetele ja istme(te)le

7. Märkused – hindajate poolt tuvastatud olulisemad kõrvalekalded originaalsuse, restaureerituse või tehnilise seisundi nõuetest

8. Otsus (tunnustatud, mittetunnustatud)

9. Kehtivuse tähtaeg

10. Tunnustamisele esitaja
10.1. Nimi
10.2. Allkiri

11. Tunnustamise teostajad
11.1. Nimed
11.2. Allkirjad

12. Kuupäev.»

§ 2. Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 2006, 39, 671) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 toodud nõuded ei laiene 25-aastasele ja vanemale sõidukile, v.a nõuded varustusele ja nõuded, mis on kehtestatud olenevalt sõiduki valmistamisaastast. 25-aastase ja vanema sõiduki ehitus ja tehnoseisund peab vastama vähemalt nendele nõuetele, mis kehtisid sõiduki valmistamise ajal, v.a vanasõiduk, mille tehnoseisund ja originaalsus peab vastama lisa 1 grupis 20 või lisa 2 grupis 18 toodud nõuetele;»;

2) paragrahvi 21 lõikes 4 asendatakse kuupäevad «01.01.2006. a» kuupäevadega «01.07.2007. a».

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 105 järgmises sõnastuses:

« 105) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud.»;

4) lisa 1 täiendatakse grupiga 20 järgmises sõnastuses:

«Grupp 20

Nõuded vanasõidukile

Kood 2001. Vanasõiduki originaalsus

Nõuded: 1) vanasõiduki vastavus originaalsusele:
a) valmistamisajaga enne 01.01.1930. a – vähemalt 70% ulatuses;
b) valmistamisajaga alates 01.01.1930. a kuni 31.12.1945. a – vähemalt 75% ulatuses;
c) valmistamisajaga alates 01.01.1946. a kuni 31.12.1960. a – vähemalt 85% ulatuses;
d) valmistamisajaga alates 01.01.1961. a kuni 31.12.1970. a – vähemalt 90% ulatuses;
e) valmistamisajaga alates 01.01.1970. a ja vähemalt 35 aastat tagasi – vähemalt 95% ulatuses;
2) originaalsuse hindamisel kontrollitakse sõiduki kere, pinnakatte, veermiku, mootori, jõuülekande, elektriseadmete, interjööri, varustuse ja muude osade vastavust originaalsusele;
3) originaalseks loetakse ka originaaliga äravahetamiseni sarnased detailid, seadmed, pinnakate ja muud osad;
4) sõiduki interjöör, istmed, lahtikäiv katus, polsterdus ning muud riide, naha või muu sarnase materjaliga kaetud detailid (sh plastdetailid) peavad olema terved ja puhtad;
5) sõiduki nähtaval välispinnal ei või olla korrosiooni ega pinnakatte kahjustusi.

Kontrollimine: vaatlusega.

Kood 2002. Vanasõiduki tehnoseisund ja varustus
Nõuded: 1) sõiduki mootoris, kütuse- ja jahutussüsteemis, jõuülekandes ning veermikus ei tohi olla nähtavaid lekkeid;
2) heitgaaside pihkumine kogu süsteemi ulatuses ei ole lubatud;
3) sõiduki piduriseadmed peavad olema töökorras ja võimaldama sõidukit peatada;
4) valgustus- ja signalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras ja toimima;
5) juhtimisseadmetes ja veermikus ei tohi olla vigastusi ja jääkdeformatsioone, esinevad lõtkud ei tohi olulisel määral mõjutada sõiduki kasutamist;
6) sõiduki muud seadmed peavad olema töökorras ja toimima;
7) sõiduki kere detailides ja raamis ei tohi olla pragusid ja murdeid;
8) sõiduki interjöör, istmed, lahtikäiv katus, polsterdus ning muud riide, naha või muu sarnase materjaliga kaetud detailid (sh plastdetailid) peavad olema terved ;
9) rehvil ei tohi esineda sisemisi ega välimisi koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist ja turvisemustri jääksügavus peab olema vähemalt 3,0 mm;
10) sõiduki nähtaval välispinnal ei või olla korrosiooni ega pinnakatte kahjustusi;
11) sõidukil peab olema koodi 114 kohane ohukolmnurk ja koodi 110 kohane tulekustuti.

Kontrollimine: vaatluse, proovisõidu, lõtkutestri ja nihkkaliibriga.»;

5) lisa 2 täiendatakse grupiga 18 järgmises sõnastuses:

«Grupp 18

Nõuded vanasõidukile

Kood 1801. Vanasõiduki originaalsus

Nõuded: 1) vanasõiduki vastavus originaalsusele:
a) valmistamisajaga enne 01.01.1930. a – vähemalt 70% ulatuses;
b) valmistamisajaga alates 01.01.1930. a kuni 31.12.1945. a – vähemalt 75% ulatuses;
c) valmistamisajaga alates 01.01.1946. a kuni 31.12.1960. a – vähemalt 85% ulatuses;
d) valmistamisajaga alates 01.01.1961. a kuni 31.12.1970. a – vähemalt 90% ulatuses;
e) valmistamisajaga alates 01.01.1970. a ja vähemalt 35 aastat tagasi – vähemalt 95% ulatuses;
2) originaalsuse hindamisel kontrollitakse sõiduki kere, pinnakatte, veermiku, mootori, jõuülekande, elektriseadmete, interjööri, varustuse ja muude osade vastavust originaalsusele;
3) originaalseks loetakse ka originaaliga äravahetamiseni sarnased detailid, seadmed, pinnakate ja muud osad;
4) sõiduki interjöör, istmed, lahtikäiv katus, polsterdus ning muud riide, naha või muu sarnase materjaliga kaetud detailid (sh plastdetailid) peavad olema terved ja puhtad;
5) sõiduki nähtaval välispinnal ei või olla korrosiooni ega pinnakatte kahjustusi.

Kontrollimine: vaatlusega.

Kood 1802. Vanasõiduki tehnoseisund ja varustus
Nõuded: 1) sõiduki mootoris, kütuse- ja jahutussüsteemis, jõuülekandes ning veermikus ei tohi olla nähtavaid lekkeid;
2) heitgaaside pihkumine kogu süsteemi ulatuses ei ole lubatud;
3) sõiduki piduriseadmed peavad olema töökorras ja võimaldama sõidukit peatada;
4) valgustus- ja signalisatsiooniseadmed peavad olema töökorras ja toimima;
5) juhtimisseadmetes ja veermikus ei tohi olla vigastusi ja jääkdeformatsioone, esinevad lõtkud ei tohi olulisel määral mõjutada sõiduki kasutamist;
6) sõiduki muud seadmed peavad olema töökorras ja toimima;
7) sõiduki kere detailides ja raamis ei tohi olla pragusid ja murdeid;
8) sõiduki interjöör, istmed, lahtikäiv katus, polsterdus ning muud riide, naha või muu sarnase materjaliga kaetud detailid (sh plastdetailid) peavad olema terved;
9) rehvil ei tohi esineda sisemisi ega välimisi koordi läbivaid vigastusi või turvise eraldumist koordist ja turvisemustri jääksügavus peab olema vähemalt 3,0 mm;
10) sõiduki nähtaval välispinnal ei või olla korrosiooni ega pinnakatte kahjustusi;
11) sõidukil peab olema koodi 113 kohane ohukolmnurk ja koodi 110 kohane tulekustuti.

Kontrollimine: vaatluse, proovisõidu, lõtkutestri ja nihkkaliibriga.».

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 43 «Ratastraktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning nende tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2003, 1, 1; 2005, 92, 1388) § 21 lõikes 3 asendatakse kuupäevad «01.01.2006. a» kuupäevadega «01.07.2007. a».

§ 4. Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 119 «Maastikusõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning maastikusõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 139, 2066; 2006, 52, 958) § 5 lõikes 3 asendatakse kuupäevad «01.01.2006. a» kuupäevadega «01.07.2007. a».

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json