Teksti suurus:

Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord ning lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2006, 76, 1403

Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord ning lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel

Vastu võetud 20.10.2006 nr 88

Määrus kehtestatakse «Ühistranspordiseaduse» § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse sõidukile paigaldatava taksomeetri kohandamise tingimused ja nõuded, samuti lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel eesmärgiga tagada taksomeetri näitude vastavus läbitud vahemaa pikkusele, ajale ja taksoteenuse tariifi(de)le.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) taksomeetri kohandamine on nõuetekohase metroloogilise kontrolli läbinud taksomeetri paigaldamine mootorsõidukile, taksomeetri reguleerimine ja taksomeetri näitude kontrollimine ning taksomeetri ja selle ühenduste, mis võimaldavad muuta mõõtetulemust, plommimine ettevõtja (edaspidi kohandaja) poolt, kelle pädevust on hinnatud «Mõõteseaduse» § 5 kohaselt ja kes omab nõuetekohast pädevust tõendavat tunnistust;
  2) sõidukikonstant «w» on 1 km teepikkusele vastav impulsside arv, mida sõidukile paigaldatud taksomeeter saab impulsiandurilt (kaugussignaali generaatorilt);
  3) taksomeetri konstant «k» on taksomeetrit iseloomustav parameeter, mis näitab impulsside arvu, mida taksomeeter peab saama 1 km pikkuse vahemaa läbimisel. Taksomeetri konstanti «k» väljendatakse impulsside arvuga 1 km kohta.

§ 3.   Kohandamisel kasutatavad seadmed

  (1) Kohandamise käigus läbiviidavatel mõõtmistel tuleb kasutada järgmiste tehniliste andmetega seadmeid ja vahendeid:
  1) kontrollseade impulsside arvu mõõtmiseks (edaspidi kontrollseade);
  2) rehvirõhu manomeeter mõõtepiirkonnaga vähemalt 0,5 bar kuni 4,0 bar ja veapiiridega ±0,08 bar;
  3) kergesti identifitseeritav, selgelt märgistatud algus- ja lõpp-punktiga, vähese liiklusega, sirge ja sile teelõik pikkusega 1 km veapiiriga ±0,2% või jälgitavalt kalibreeritud rullikutega seade, millel on võrdlusmõõtmistega tõendatud vastavus 1 km teelõigu vastavate parameetritega;
  4) ajamõõtur skaala jaotise väärtusega vähemalt 0,1 sekundit ja veapiiriga 1 minuti juures mitte üle 0,5 sekundi;
  5) impulsside seade, mis võimaldab anda taksomeetrile impulsse.

  (2) Lõike 1 punktis 5 nimetatud impulsside seade peab võimaldama anda järgmisi impulsse:
  1) signaali kuju – ristkülik, laiusega vähemalt 25 ns;
  2) signaali madalam tase (loogiline 0) –12 V kuni 1 V;
  3) signaali kõrgem tase (loogiline 1) 3 V kuni 12 V;
  4) impulsside maksimaalne sagedus peab olema vähemalt võrdne sagedusega, mida saab taksomeeter sõidukilt, mis liigub kiirusega 200 km/h.

§ 4.   Ettevalmistamine kohandamiseks

  (1) Taksomeetri kohandamiseks peab töö tellija või sõiduki vastutav kasutaja esitama taksoveoloa või taksoveoloa kinnitatud koopia.

  (2) Kohandamiseks esitatud taksomeetrile ja taksole tuleb enne mõõtmiste läbiviimist teostada väline vaatlus, mille käigus kontrollitakse järgmiste nõuete täitmist:
  1) taksomeeter peab olema läbinud «Mõõteseaduse» kohase metroloogilise kontrolli ja olema kahjustusteta, vastama antud mootorsõidukile, olema sõidukile paigaldatud ja ühendatud vastavalt tootja juhistele;
  2) taksomeetri ja impulsianduri vahelise ühilduvuse tingimused peavad vastama taksomeetri tootja poolt määratletule;
  3) kõik kliendile näidatavad väärtused taksomeetri näidikul peavad olema sobivalt märgistatud ning olema selgesti loetavad nii päevavalguses kui ka pimedas. Kõik arvu moodustavad sektorid peavad töötama;
  4) taksole peavad olema paigaldatud tootja poolt ettenähtud mõõtudega rehvid. Rehvi siserõhk peab vastama sõiduki tootja nõuetele. Rehvi mustri jääksügavus peab vastama õigusaktidega ettenähtud nõuetele;
  5) taksomeetri ja impulsianduri vaheline ühendus peab olema turvatud plommimisega või muul viisil, ühendusjuhtmetel ei tohi olla täiendavaid vahendeid impulsside lisamiseks või kordistamiseks.

  (3) Impulsside arvu määramiseks tuleb sõiduk viia fikseeritud pikkusega märgistatud teelõigule või rullikutega seadmele ja mõõtmise ajal peab sõidukis olema juht ning üks kaassõitja. Taksomeeter ja vajadusel kontrollseade tuleb töötamiseks ette valmistada ning ühendada vastavalt tootja juhistele.

  (4) Taksomeetrisse sisestatud taksoteenuste tariifide vastavuse kontrollimiseks tuleb taksomeeter ja impulsiandur töötamiseks ette valmistada ning ühendada vastavalt tootja juhistele.

§ 5.   Taksomeetri kohandamine ja lubatud piirvead taksomeetri kasutamisel

  (1) Määratakse sõidukikonstant (edaspidi tegur«w» 1 km läbimisel või rullikutega seadmel saadud impulsside abil akrediteerimisasutuse poolt hinnatud ja heakskiidetud taksomeetri kohandamismetoodika kohaselt.

  (2) Taksomeetri konstant (edaspidi tegur«k» seatakse võrdseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 saadud teguri «w» väärtusega, erinevusega mitte üle ±0,2%.

  (3) Taksomeetri sõidutasu näidiku numbrid peavad tööseisundis «hõivatud» sujuvalt muutuma majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2006. a määruse nr 46 «Direktiivi 2004/22/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded» § 123 lõike 2 punktis 1 sätestatud käigusammu võrra.

  (4) Kontrollitakse kõiki taksomeetrisse sisestatud taksoteenuste tariife. Tariifide muutmine peale kohandamist peab olema piisavalt turvatud. Taksomeetri sõidutasu näit ja taksomeetriga ühendatud printeri vastav kirje peavad langema kokku.

  (5) Üleminek ajatariifilt sõidukilomeetri tariifile ja vastupidi peab toimuma sõiduki sõidukiiruse väärtusel, mis saadakse ajatariifi väärtuse jagamisel sõidukilomeetri tariifi väärtusega, kuid mitte üle 22 km/h.

  (6) Taksomeetrisse programmeeritud ajast sõltuvate taksoteenuste tariifide ümberlülitamine peab toimuma üksnes automaatselt.

  (7) Kohandaja peab taksomeetri ja selle kõik ühendused, mille kaudu on võimalik muuta teguri «k» väärtust, turvama plommimisega või muul viisil. Plommimiskohad ja muud turbeviisid dokumenteeritakse kohandamisprotokollis ja -tunnistusel.

  (8) Viiakse läbi taksomeetri taksos rakendamisest põhjustatud mõõtevigade (edaspidi taksomeetri kasutusvea) kontrollmõõtmised 1 km pikkuse teelõigu läbimisega või vastava pikkusega teelõigu imiteerimisega rullikutega seadmel ning ajatariifi rakendamisaja võrdlemisega ajamõõturi või taksomeetri kontrollseadme näiduga.

  (9) Taksomeeter loetakse õigesti kohandatuks, kui taksomeetri kasutusvea piirid ei ületa:
  1) kulunud aja korral ±0,2%;
  2) läbitud vahemaa pikkuse korral ±2,0%.

§ 6.   Kohandamise tulemuste vormistamine

  (1) Taksomeetri kohandamise tulemuste kohta koostab kohandaja kohandamisprotokolli, mis sisaldab vähemalt lisas 1 toodud andmeid. Taksomeetri vastamisel kohandamise nõuetele, väljastab kohandaja taksomeetri kohandamistunnistuse, mis sisaldab vähemalt lisas 2 toodud andmeid.

  (2) Taksomeetri kohandamistunnistuse originaal antakse takso vastutavale kasutajale, selle koopia koos kohandamisprotokolliga jääb kohandajale.

  (3) Kui taksomeeter ei vasta kohandamisnõuetele, väljastab kohandaja takso vastutavale kasutajale taksomeetri kohandamise protokolli koopia. Protokolli originaali säilitab kohandaja.

  (4) Lõigetes 1–3 loetletud dokumentide kohustuslik säilitamise aeg on vähemalt 3 aastat dokumendi väljastamise kuupäevast.

§ 7.   Taksomeetri korduv kohandamine

  Taksomeeter tuleb uuesti kohandada hiljemalt taksomeetri vastavushindamise või taatluse kehtivusaja lõppemisel või kui on toimunud muudatusi taksomeetri kohandamistunnistusele kantud andmetes.

§ 8.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2004. a määruse nr 226 «Taksomeetri kohandamise korra kehtestamine» (RTL 2005, 5, 40) alusel kohandatud taksomeetrid tuleb uuesti kohandada hiljemalt taksomeetri taatluskehtivusaja lõppemisel või väljastatud kohandamistunnistusele kantud andmete muutumisel.

§ 9.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2004. a määrus nr 226 «Taksomeetri kohandamise korra kehtestamine» (RTL 2005, 5, 40) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 30. oktoobril.

Edgar Savisaar
Minister

Maria Värton
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Taksomeetri kohandamisprotokolli kantavad andmed

Lisa  Taksomeetri kohandamise tunnistusele kantavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json