Teksti suurus:

Eesti Vabariigi keskkonnaministri ja Austria Vabariigi föderaalse põllumajandus-, metsandus-, keskkonna- ja veemajandusministri vaheline Kyoto protokolli artikli 6 alusel ühisrakendusprojektide elluviimiseks tehtavat kahepoolset koostööd käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2006
Avaldamismärge:RT II 2006, 22, 57

Eesti Vabariigi keskkonnaministri ja Austria Vabariigi föderaalse põllumajandus-, metsandus-, keskkonna- ja veemajandusministri vaheline Kyoto protokolli artikli 6 alusel ühisrakendusprojektide elluviimiseks tehtavat kahepoolset koostööd käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum

Vastu võetud 20.05.2006

Koostatud 20. mail 2006 Viinis, jõustus 20. mail 2006. a

Eesti Vabariigi keskkonnaminister ja Austria Vabariigi föderaalne põllumajandus-, metsandus-, keskkonna- ja veemajandusminister, edaspidi pooled,

märkides, et Eesti ja Austria, keda esindavad pooled, on ratifitseerinud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni;

tõdedes, et Eesti ja Austria, keda esindavad pooled, on ratifitseerinud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli, edaspidi Kyoto protokoll;

märkides, et kliimamuutuste konventsiooni artikli 4 lõike 2 punkti a kohaselt võivad pooled koos teiste konventsiooniosalistega ühiselt ellu viia kliimamuutuste leevendamise riiklikke tegevussuundi ja võtta meetmeid;

võttes arvesse Kyoto protokolli artikli 6 lõiget 1, mis sätestab, et protokolli artiklist 3 tulenevate kohustuste täitmiseks võib iga I lisas nimetatud osaline kanda teisele protokolliosalisele üle või temalt omandada mis tahes majandusharus inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele või inimese rajatud neeldajates sidumise suurendamisele suunatud projektide tulemusena saavutatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ühikuid;

võttes arvesse Kyoto protokolli artiklit 17, mille kohaselt lisas B nimetatud protokolliosalised võivad Kyoto protokolli artiklis 3 sätestatud kohustuste täitmiseks osaleda heitkogustega kauplemises,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Mõisted

Memorandumis kasutatakse järgmisi mõisteid:
1) lubatud kogus – kasvuhoonegaaside kogus, mida riik võib vastavalt Kyoto protokollile heita välisõhku esimesel selle protokolli kohasel kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramiseks ja vähendamiseks võetud kohustuste täitmise perioodil aastatel 2008–2012;
2) lubatud koguse ühik – riigi registris Kyoto protokolli kohaselt registreeritud ühik, mis on võrdne 1 tonni süsinikdioksiidi ekvivalendiga;
3) baasjoon – projekti dokumentatsiooni kinnitamisaruandes kirjeldatud olukord, mis oleks võinud projekti elluviimiseta tekkida, eriti kasvuhoonegaaside heitkoguseid silmas pidades;
4) heitkoguste vähendamine – projekti elluviimise vältel rakendatavast baasjoonest suurem kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine;
5) heitkoguste vähendamise ühik – heitkoguste vähendamise põhjal riigi registris registreeritud ühik, mis võrdub 1 tonni süsinikdioksiidi ekvivalendiga;
6) kasvuhoonegaasid – Kyoto protokolli lisas A loetletud kuut liiki gaasid: süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), hüdrofluorosüsivesinikud (HFCd), perfluorosüsivesinikud (PFCd) ja väävelheksafluoriid (SF6);
7) vastuvõtjariik – projekti elluviimise riik, kes kannab üle projekti käigus tekkinud lubatud koguse ühikuid ja/või heitkoguste vähendamise ühikuid;
8) sõltumatu üksus – pooltest ja projekti juriidilistest isikutest sõltumatu ja erapooletu asutus, näiteks keskkonnaauditiettevõte;
9) juriidiline isik – era- või riigi omanduses olev äriühing või era- või riigiasutus, kes vastutab projekti elluviimise eest;
10) investeerijariik – riik, kes investeerib projekti ja omandab lubatud koguse ühikuid või heitkoguste vähendamise ühikuid;
11) kinnitamine – projekti kavandi, kaasa arvatud selle baasjoone heakskiitmine sõltumatus üksuses;
12) tõendamine – menetlus, millega sõltumatu üksus või Eesti kinnitab kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist projekti elluviimise käigus.

Artikkel 2. Eesmärk

Memorandumi eesmärk on soodustada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ettenähtud projektide elluviimist Eestis, tagada, et pooled rakendaksid Kyoto protokolli artikli 6 asjaomaseid sätteid ja protokolliosaliste vastuvõetud täiendavaid juhiseid, ning tagada projektide elluviimise tulemusena saavutatud heitkoguste vähendamise ühikute ning enne Kyoto protokolli esimese kohustusperioodi algust saavutatud heitkoguste vähendamisega seotud lubatud koguste ühikute ülekandmine Austriale.

Memorandum sätestab pooltevahelise koostöö üldtingimused ja menetlused. Memorandum kehtib ka Kyoto protokolli artikli 6 alusel ellu viidavate ühisrakenduse üksikprojektide kohta. Iga projekti eritingimuste ja -menetluste asjus lepitakse igal üksikjuhul eraldi kokku heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingus.

Artikkel 3. Heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingud

Heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingu Eesti pool ja Austria volitatud asutuse määratud juriidiline isik vastutavad täiel määral projekti ettepanekute ning projekti baasjooneuuringut, kasvuhoonegaaside heitkoguste täiendava vähendamise hindamist, seiret ning muid tehnilisi ja majandustingimusi sisaldava projektdokumentatsiooni koostamise eest. Nad vastutavad ka tõendamismenetluse algatamise eest. Heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingud peavad sisaldama sätteid selleks juhuks, kui heitkoguste vähendamise ühikute ja lubatud koguste ühikute ostjale  ülekandmine ebaõnnestub.

Pooled ja nende volitatud asutused vastutavad heitkoguste vähendamise ühikute ja lubatud heitkoguste ühikute riigisiseses registris arvele võtmise eest ühisrakendusprojektis osalema volitatud juriidiliste isikute nimel.

Austria volitatud asutus teavitab Eestit viivitamata Kyoto protokolli artikli 6 alusel määratud juriidilisest isikust.

Artikkel 4. Volitatud asutused

Pooled määravad hiljemalt ühe kuu jooksul pärast memorandumi jõustumist volitatud asutuse, kes vastutab ühisrakendusprojektide heakskiitmise eest, ning teavitavad määramisest teineteist.

Artikkel 5. Poolte kohustused

Pooled kinnitavad ja tagavad, et selle memorandumi jõustumisest alates järgivad nad kliimamuutuste konventsioonist, Kyoto protokollist ning nendekohastest otsustest, eeskirjadest, juhistest ja menetlustest tulenevaid kohustusi ning et neid ei takistata heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingu kohaselt heitkoguste vähendamise ühikute või lubatud koguse ühikute ülekandmisel või omandamisel. Selleks nõustuvad pooled tegema koostööd kooskõlas Kyoto protokollis sätestatud ühisrakendusega.

Eesti kui vastuvõtjariik nõustub kasutama oma mõjuvõimu ja astuma põhjendatud ning asjakohaseid samme, et võimaldada ühisrakendusena rajatavate objektide arendamist, rahastamist, ehitamist, käitamist, hooldamist ja kindlustamist vajaliku hoole, kiiruse ja tõhususega, et saavutada maksimaalne heitkoguste vähendamine. Samuti nõustub Eesti tagama igale sõltumatule üksusele ja Austria kui investeerijariigi volitatud esindajale juurdepääsu projektide elluviimiskohtadele ning andma selle memorandumi kohaldamiseks vajalikku teavet.

Artikkel 6. Heitkoguste vähendamise ühikute omandamine, ülekandmine ja müümine

Kasvuhoonegaaside lubatud koguse ühikute ja heitkoguste vähendamise ühikute omandamise, ülekandmise ja müümise tingimused ning kord sätestatakse heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingus. Heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingule peab Austria volitatud asutus lisama projekti heakskiidukirja.

Heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vajalik Eesti volitatud asutuse heakskiit. Projektiosalised esitavad heakskiidu saamiseks Eesti volitatud asutusele kõik asjakohased projektidokumendid.

Heakskiidukiri peab sisaldama siduvat kinnitust, et Eesti kannab Austriale üle sõlmitud ostu-müügilepingule vastava heitkoguste vähendamise ühikute ja lubatud koguse ühikute koguse.

Heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingu kohaselt omandatud, üle kantud ja müüdud heitkoguste vähendamise ühikud ja lubatud koguse ühikud edastatakse Austriale viisil, mis on kooskõlas kliimamuutuste konventsiooni ja Kyoto protokolli ning nendest tulenevate otsuste, eeskirjade, juhiste ja menetlustega.

Eesti debiteerib omandatud, üle kantud ja müüdud lubatud koguse ühikute ja heitkoguste vähendamise ühikute üldkoguse talle lubatud kogusest. Ta teatab Austriat rahuldaval viisil kliimamuutuste konventsiooni sekretariaadile heitkoguste vähendamise ostu-müügilepingust ja oma kavatsusest debiteerida Austriale lubatud kogus.

Artikkel 7. Heitkoguste vähendamise tõendamine

Projekti raames toimunud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist tõendatakse vastavuses kliimamuutuste konventsiooni, Kyoto protokolli ning nendest tulenevate asjakohastele otsuste, eeskirjade, juhiste ja menetlustega.

Artikkel 8. Teavitamine

Volitatud asutused teavitavad teineteist viivitamata kõikidest ühisrakendusprojekte mõjutada võivatest sündmustest või olukordadest. Samuti tagavad nad, et käesolevast memorandumist, heitkoguste vähendamise ühikute ostu-müügilepingust ja nende kohaldamisest teavitatakse kõiki asjaomaseid asutusi ja organisatsioone.

Artikkel 9. Projektide kategooriad

Käesoleva memorandumi sätted ei ole piiratud reguleerimisalaga ning kehtivad kõigil juhtudel järgmiste projektikategooriate kohta, sedavõrd kui projektide tehniline rakendamine vastab tehnoloogia arengu seisule:
a) elektri ja soojuse koostootmisjaamade ehitamine (või ajakohastamine);
b) kütuseliigi vahetus – üleminek taastuvenergiale või kõrgema süsinikusisaldusega kütustelt madalama süsinikusisaldusega kütustele, eriti olemasolevates kaugküttesüsteemides;
c) taastuval energiaallikal põhinevate elektrijaamade rajamine (või ajakohastamine) (eriti hüdroenergiat, tuuleenergiat, biogaasi või biomassi kasutavad elektri ja soojuse koostootmisjaamad);
d) projektid, mille tulemusena välditakse prügilagaasi heiteid või leiab kasutamist prügilagaasi energia;

Projektid, mille tulemusena vähendatakse energia lõpptarbimist elamutes, üldkasutatavates ja tööstushoonetes, samuti tööstusrakendustes ja -protsessides (sealhulgas kasutades ära jäätmete nn soojuspotentsiaali).

Esimeses lõigus nimetamata projektide suhtes otsustavad pooled koos, mil määral saab memorandumi sätteid rakendada ning mil määral on projektide elluviimiseks vaja memorandumit muuta.

Välja valitud projektid mõjutavad positiivselt keskkonda ning aitavad kaasa Eesti Vabariigi sotsiaalsele arengule.

Memorandumi reguleerimisalasse ei kuulu projektid, mille raames ehitatakse või ajakohastatakse tuumaelektrijaamu.

Artikkel 10. Läbivaatamine

Pooled vaatavad selle memorandumi sätteid perioodiliselt läbi. Esimene läbivaatamine algab hiljemalt üks aasta enne Kyoto protokolli esimese kohustusperioodi algust.

Artikkel 11. Muudatused

Memorandumit võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatus jõustub kolmekümne päeva möödumisel päevast, mil mõlemad pooled on teineteisele teatanud muudatuse jõustumiseks vajalike nõuete täitmisest.

Artikkel 12. Vaidluste lahendamine

Memorandumi tõlgendamist või rakendamist käsitlevad vaidlused lahendatakse diplomaatiliste kanalite kaudu.

Artikkel 13. Jõustumine

Memorandum jõustub allakirjutamise päeval. Memorandum on koostatud kahes ingliskeelses originaalis.

Villu REILJAN Josef PRÖLL
Eesti Vabariigi keskkonnaminister Austria Vabariigi föderaalne põllumajandus-,
metsandus-, keskkonna- ja veemajandusminister

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Regarding Bilateral Co-operation between the Minister of the Environment of the Republic of Estonia and the Federal Minister of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management of the Republic of Austria for the Realisation of Projects in the field of the Joint Implementation under Article 6 of the Kyoto Protocol

The Minister of the Environment of the Republic of Estonia and the Minister of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management of the Republic of Austria, hereinafter referred to as Partners,

Noting that Estonia and Austria, represented by the Partners, have ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change,

Recognizing that Estonia and Austria, represented by the Partners, have ratified the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter the Kyoto Protocol,

Noting that in accordance with Article 4, paragraph 2(a) of the Convention on Climate Change, partners of the Convention may implement national policies and measures on the mitigation of climate change jointly with other parties of the Convention.

Having regard to Article 6, paragraph 1 of the Kyoto Protocol, which, inter alia, states that for the purpose of meeting its commitments under Article 3 of the Protocol any party included in Annex I may transfer to, or acquire from, any other such party emission reduction units resulting from projects aimed at reducing anthropogenic emissions by sources or enhancing anthropogenic removals by sinks of greenhouse gases in any sector of the economy,

Having also regard to Article 17 of the Kyoto Protocol according to which parties included in the Annex B to the Protocol may participate in emissions trading for the purposes of fulfilling their commitments under Article 3 of the Kyoto Protocol,

Have reached the following understanding:

Article 1. Definitions

For the purposes of the present Memorandum of Understanding:
1. “Assigned Amount” means the quantity of greenhouse gases that a country can release calculated pursuant to the Kyoto Protocol, during the first quantified emission limitation and reduction commitment period of that Protocol from 2008 to 2012;
2. “Assigned Amount Unit”, AAU, means a unit issued in the national registry of a country pursuant to the Kyoto Protocol and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent;
3. “Baseline” means the situation as described in a validation report of a project design document, that would have occurred without the implementation of a project, in particular with respect to greenhouse gas emissions;
4. “Emission Reduction” means reduction in emissions of greenhouse gases generated by a project during its lifetime in excess of the applicable baseline.
5. “Emission Reduction Unit”, ERU, means a unit issued in the national registry of a country based on the emission reduction and is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent;
6. “Greenhouse Gases” means the six gases listed in Annex A to the Kyoto Protocol, which are carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydro fluorocarbons (HFCs), per fluorocarbons (PFCs), and sulphur hexafluoride (SF6);
7. “Host Country” means the country in which the project takes place and which transfers AAUs and/or ERUs generated by the project;
8. “Independent Entity” means an entity, such as an environmental auditing company, which is independent and impartial from the Partners and the project legal entities;
9. “Legal Entity” means a private or state owned company or any private institution or state authority responsible for project implementation.
10. “Purchasing Country” means the country investing in the project and acquiring AAUs and/or ERUs;
11. “Validation” means the determination by an independent entity of the project design, including its baseline; and
12. “Verification” means a procedure whereby the amount of emission reductions generated by a project is confirmed by an independent entity or by Estonia.

Article 2. Objective

The objective of this Memorandum of Understanding is to facilitate the implementation of projects in Estonia to reduce emissions of greenhouse gases, to ensure the appropriate implementation of the relevant provisions of the Kyoto Protocol pertaining to article 6 and the additional guidelines to be adopted by the parties to the Protocol and to ensure the transfer to Austria of the emissions reductions units resulting from such projects as well as assigned amount units linked to emission reductions attained before the beginning of the first commitment period of the Kyoto Protocol.

The general terms and procedures for co-operation between the Partners are laid down in this Memorandum. This Memorandum will also apply to individual joint implementation projects under Article 6 of the Kyoto Protocol. The specific terms and procedures in respect of each project will be agreed case by case in the emission reduction purchase agreements.

Article 3. Emission Reduction Purchase Agreements

The Party of Emission Reduction Purchase Agreement from Estonian side and legal entity approved by designated focal point of Austria from Austrian side are fully responsible for project proposals, project design documents including establishment of baselines, additionality assessment, monitoring and other technical and economical specifications. They will further be responsible for initiating the verification procedure. Emission Reduction Purchase Agreements should also include provisions for any failure to deliver agreed ERUs and AAUs to the purchaser.

The Partners and their designated focal points are responsible for registering the ERUs and AAUs in their respective national registry on behalf of the legal entities authorized to participate in joint implementation projects.

The designated focal point of Austria will promptly inform Estonia of eligible legal entity under article 6 of the Kyoto Protocol.

Article 4. Designated focal points

The Partners will, at the latest one month after the entering into effect of this Memorandum, designate their respective national focal point responsible for approving joint implementation projects and inform each other about their designation.

Article 5. Co-operation of the Partners

The Partners represent and warrant that, as of the taking effect of this Memorandum, they are in compliance with their relevant obligations under the Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and any decisions, modalities, guidelines and procedures there under and that they are not prevented, pursuant to the Kyoto Protocol and the relevant rules there under, from transferring or acquiring ERUs or AAUs to be transferred under the Emission Reduction Purchase Agreements. Therefore the Partners will co-operate with each other in accordance with the mechanism for Joint Implementation of the Kyoto Protocol.

Estonia as host country will use its good offices and take such actions as are reasonable and appropriate to enable the development, financing, construction, operation, insurance and maintenance of the projects implemented jointly with due diligence, speed and efficiency so as to generate the maximum number of emission reductions. Estonia also will grant any independent entity and any authorized representative of Austria as purchasing country access to the project sites and any relevant information for the purposes of this Memorandum.

Article 6. Acquisition, Transfer and Sale of Emission Reductions

Terms and conditions for the acquisition, transfer and sale of ERUs and AAUs will be set forth in an emission reduction purchase agreement. To the emission reduction purchase agreement will be attached a Letter of Approval of the project by Austria through its designated focal point.

The approval by Estonia through its designated focal point is necessary for the entering into a definite emission reduction purchase agreement. For that purpose the project participants will provide the Estonian designated focal point with all relevant project documentation.

The Letter of Approval will contain the affirmation that Estonia will transfer to Austria the amount of ERUs and AAUs, which are claimed under the emission reduction purchase agreement.

All ERUs and AAUs acquired, transferred and sold according to the emission reduction purchase agreement will be delivered to Austria in a manner consistent with the Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and relevant decisions, modalities, guidelines and procedures there under.

Estonia will debit the total ERUs and AAUs acquired, transferred and sold, from its assigned amount. It will notify the Secretariat of the Convention on Climate Change, in a manner satisfactory to Austria, of a emission reduction purchase agreement and of its intention to debit its assigned amount.

Article 7. Verification of Emission Reductions

The greenhouse gas emission reductions generated by a project will be subject to verification in accordance with the Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and relevant decisions, modalities, guidelines and procedures there under.

Article 8. Information

The designated focal point will promptly inform each other of any event or situation that might affect the projects implemented jointly. They will also ensure that all relevant authorities and organizations are informed of this Memorandum, the project Memorandums and the implementation thereof.

Article 9. Project Categories

The provisions of this Memorandum of Understanding, while not limited in scope, will apply in any case to the following project categories in so far as the technical implementation of the projects corresponds to the current state of technological development:
a. Construction (or retrofitting) of CHP installations;
b. Fuel switch in energy conversion installations to renewable or from fuels with high carbon content to fuels with lower carbon content, in particular in existing distance-heating systems;
c. Construction (or retrofitting) of power generation installations operated with renewable (in particular hydropower, wind power, biogas or biomass CHP);
d. Projects leading to avoidance or (energetic) recovery of greenhouse gas emissions from landfills;

Projects leading to reduction of final energy consumption in residential buildings, public and private service buildings as well as in industrial applications and processes (including waste heat potentials).

Concerning projects not listed under paragraph 1 above, the Partners will decide jointly on how far provisions of this Memorandum of Understanding can be applied or need to be changed to support the realization of such projects.

The selected projects will have overall positive impacts on the environment and will contribute to the social development of the Republic of Estonia.

Projects aiming at the construction or retrofitting of nuclear power plants will be excluded under this Memorandum of Understanding.

Article 10. Review

The Partners will periodically review the provisions set out in this Memorandum. The first review will commence no later than the year before the beginning of the first commitment period of the Kyoto Protocol.

Article 11. Amendments

Changes of this Memorandum require written form. The changes will enter into effect thirty days after the date when the Partners have notified each other that the respective requirements for the entry into effect of the changes have been complied with.

Article 12. Settlement of Disputes

Any dispute concerning interpretation or implementation of this Memorandum will be solved through diplomatic channels.

Article 13. Final Provisions

This Memorandum will take effect on the day of signature. This Memorandum is executed in two originals in the English language.

Signed at Vienna, on 20. May 2006.

 

Villu REILJAN Josef PRÖLL
The Minister for the Environment of the Republic of Estonia The Federal Minister for Agriculture, Forestry,
Environment and Water Management of the Republic Austria

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

/otsingu_soovitused.json