Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ““Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 48, 364

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruse nr 240 ““Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 26.10.2006 nr 225

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 17 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1.

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 ««Maksukohustuslaste registri» asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 68, 408; 2005, 35, 275) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva määruse §-des 20 ja 201 sätestatud juhtudel registreerib Maksu- ja Tolliamet mitteresidendi vastavalt maksukohustuse või deklareerimiskohustuse tekkimisel.»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 201 järgmises sõnastuses:

« § 201. Mitteresidendi registreerimine maksustatava väljamakse tegemise alusel

(1) Maksu- ja Tolliamet registreerib registris mitteresidendi, kellele on tehtud «Tulumaksuseaduse» §-s 41, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktides 1, 3–4, 6, 8–9 või «Töötuskindlustuse seaduse» § 40 lõikes 1 nimetatud väljamakseid (edaspidi väljamakse saaja), aga kes ei ole varem registris registreeritud.

(2) Andmed registrisse kandmiseks saab Maksu- ja Tolliamet «Tulumaksuseaduse» § 40 lõikes 1, «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 4 ning «Töötuskindlustuse seaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud isiku (edaspidi väljamakse tegija) esitatud kirjalikust avaldusest, samuti elektroonilisel teel või Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu edastatud avaldusest.

(3) Juriidilisest isikust väljamakse saajale omistatakse registrikood vastavalt § 16 lõikes 2 sätestatule. Füüsilisest isikust väljamakse saajale omistatakse registrikood vastavalt § 17 lõikes 2 sätestatule.»;

3) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) väljamakse saaja registrikoodi;»;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 301 järgmises sõnastuses:

« § 301. Andmete väljastamine väljamakse tegijale

(1) Väljamakse saaja registrikoodi võib maksuhaldur väljastada § 201 lõikes 2 nimetatud väljamakse tegija kirjaliku avalduse alusel, elektroonilisel teel esitatud avalduse alusel või teha andmed kättesaadavaks Maksu- ja Tolliameti e-teenuse või veebilehe kaudu.

(2) Väljamakse saaja registrikood tehakse Maksu- ja Tolliameti veebilehe kaudu kättesaadavaks juhul, kui väljamakse saaja on residendiriigi või Eesti Vabariigi isiku- või registrikoodi või residendiriigi käibemaksukohustuslase numbri järgi identifitseeritav.

(3) Elektroonilisel teel esitatud avaldust ning Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu esitatud avaldust käsitatakse kirjaliku avaldusena.

(4) Kirjaliku avalduse alusel väljastatakse väljamakse saaja registrikood juhul, kui see ei ole Maksu- ja Tolliameti veebilehe kaudu kättesaadav. Kirjalikus avalduses peavad väljamakse saaja kohta olema ära näidatud:
1) ees- ja perekonnanimi või ärinimi, nimi, nimetus;
2) residendiriigi isiku- või registrikood, isikukoodi puudumisel sünniaeg, sünnikoht ja sugu, registrikoodi puudumisel käibemaksukohustuslase number;
3) elukoht ja postiaadress või asukoht ja postiaadress residendiriigis;
4) residendiriik.

(5) Kirjaliku avalduse alusel väljastatakse väljamakse saaja registrikood kas kirjalikult, elektroonilisel teel või tehakse kättesaadavaks Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kaudu.»

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json