Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 “Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 48, 365

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määruse nr 371 “Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine” muutmine

Vastu võetud 26.10.2006 nr 226

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 40 lõike 3 ja § 43 lõike 6 alusel ning kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 32 lõikega 1 ja «Riigikogu valimise seaduse» § 14 lõikega 8.

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrusega nr 371 kinnitatud ««Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri» pidamise põhimääruses» (RT I 1999, 92, 828; 2002, 91, 525) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 täiendatakse pärast sõna «Riigikontrolli,» sõnadega «Vabariigi Valimiskomisjoni,»;

2) punkti 6 alapunkti 8 täiendatakse pärast sõnu «avalik-õiguslike juriidiliste isikute» sõnadega «ja Vabariigi Valimiskomisjoni»;

3) punkti 9 alapunkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) Vabariigi Valimiskomisjon.»;

5) punkti 10 esimeses lauses asendatakse sõnad «alapunktides 1 kuni 3» sõnadega «alapunktides 1 ja 2»;

6) punkti 13 alapunkti 1 täiendatakse pärast sõnu «põhiseaduslik institutsioon,» sõnadega «Vabariigi Valimiskomisjon,»;

7) punkti 14 viimast lauset täiendatakse pärast sõnu «avalik-õiguslikud juriidilised isikud» sõnadega «ja Vabariigi Valimiskomisjon».

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Aivar SÕERD

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json