Teksti suurus:

Volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:

Volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 06.08.2002 nr 250
RT I 2002, 69, 418
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.10.2006RT I 2006, 47, 35302.11.2006

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab «Alkoholiseaduse» § 4 lõike 1 punktis 4 nimetatud, «Riiklikku alkoholiregistrisse» kandmisel esitatud katsetulemuste protokolli või sertifikaadi (katseprotokolli) väljastamisel tehtavateks analüüsideks ja järelevalve käigus võetud proovide analüüsimiseks volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise korra.

§ 2.  Alkoholianalüüside valdkond

  Alkoholianalüüside valdkond (edaspidi valdkond) määratakse «Alkoholiseaduse» § 4 lõike 3 alusel.

§ 3.  Volitatud laborina tegutsemise õiguse taotleja

  Alkoholianalüüside tegemiseks antakse volitatud laborina tegutsemise õigus laborile, mis on akrediteeritud alkoholianalüüsideks, mille tegemiseks volitust taotletakse ja mis on alkoholi käitlejast sõltumatu .

§ 4.  Taotluse esitamine

  (1) Volitatud laborina tegutsemise õiguse taotleja esitab põllumajandusministrile kirjaliku taotluse. Taotluses ja selle lisades peavad olema järgmised andmed:
  1) taotleja nimi;
  2) taotleja aadress;
  3) akrediteerimisorgani poolt väljastatud tunnistuse ja selle lisa ärakiri;
  4) taotletav valdkond ja kasutatavad akrediteeritud meetodid;
  5) taotleja esindaja nimi ja ametikoht ning isikut tõendava dokumendi ärakiri;
  6) taotleja kirjalik kinnitus, et tal on alkoholianalüüside tegemiseks vajalikud tehnilised seadmed.
[RT I 2006, 47, 353 - jõust. 02.11.2006]

  (2) Taotlus loetakse esitatuks kõigi nõutud dokumentide saamise päevast arvates.

§ 5.  Volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

  (1) Volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise otsus koos õiguse ulatuse kirjeldusega ning õiguse muutmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise ja taotluse rahuldamata jätmise otsus vormistatakse põllumajandusministri käskkirjaga.

  (2) Volitatud laborina tegutsemise õigus antakse, muudetakse või tehakse käesoleva määruse §-s 4 nimetatud andmetes esinevate puuduste tõttu taotluse rahuldamata jätmise otsus 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (3) Volitatud laborina tegutsemise õigus antakse määramata ajaks.

  (4) Volitatud laborina tegutsemise õiguse taotlemisel esitatud käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete muutumisel vormistatakse volitatud laborina tegutsemise õiguse muutmise otsus.

  (5) Volitatud laborina tegutsemise õiguse taotlemisel esitatud käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud andmete muutumisel tuleb esitada uus taotlus. Taotluse mitteesitamisel võib põllumajandusminister volitatud laborina tegutsemise õiguse peatada ning anda kuni kolmekuulise tähtaja selle esitamiseks. Kui taotlust ettenähtud tähtajaks ei esitata, tunnistatakse volitatud laborina tegutsemise õigus kehtetuks.

  (6) Volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise, muutmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise ja taotluse rahuldamata jätmise käskkirja ärakiri või väljavõte sellest saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest posti teel lihtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 6.  Dokumentide säilitamine

  Põllumajandusministeerium säilitab volitatud laborina tegutsemise õiguse taotlemisel esitatud dokumente 10 aastat.

§ 7.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json