Teksti suurus:

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.11.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 48, 359

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.10.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. oktoobri 2006. a otsusega nr 10

§ 1. Õppetoetuste ja õppelaenu seaduses (RT I 2003, 58, 387; 2006, 21, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;»;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;»;

3) paragrahvi 15 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppelaenu on õigus saada Eesti kodanikul või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibival isikul, kelle õpingute kestus õppekava järgi on üheksa kalendrikuud või enam ning kes:»;

4) paragrahvi 17 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) välismaalase puhul dokument, milles on märge pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse kohta, või ametlikult kinnitatud ärakiri või selle puudumisel pädeva asutuse tõend välismaalase Eestis viibimise muu seadusliku aluse kohta; »;

5) paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Isikul, kes lõpetas õppe käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 või 2 nimetatud õppeasutuses seoses õppekava täitmisega täies mahus ning kes asus Eestis teenistusse või tööle riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusse või tööle avalik-õigusliku juriidilise isiku juurde, on õigus riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa kustutamisele nimetatud asutuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt. Õppelaenu kustutamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

6) paragrahvi 18 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Kuni 5-aastast last kasvataval ühel vanemal, kes elab Eestis püsivalt välismaalaste seaduse või Euroopa Liidu kodaniku seaduse tähenduses või on resident tulumaksuseaduse tähenduses ja kes on lõpetanud õppe käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 või 2 nimetatud õppeasutuses seoses õppekava täitmisega täies mahus, on õigus taotleda riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa (välja arvatud intressid) osalist kustutamist. Õppelaenu osalise kustutamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

7) paragrahvi 19 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õppelaenulepingust tulenevate laenusaaja kohustuste täitmise tagab vähemalt kahe Eesti kodaniku või Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiva isiku käendus või hüpoteek Eestis asuvale kinnisvarale.»;

8) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT L 158, 30.04.2004, lk 0077–0123).»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json