Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 "Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 77, 1442

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 "Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis" muutmine

Vastu võetud 30.10.2006 nr 55

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 13 lõike 6 punkti 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruses nr 101 «Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis» (RTL 2004, 115, 1799) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalikud dokumendid esitatakse haigekassale.»;

2) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Andmevahetus

Haigekassale esitatavad dokumendid edastatakse läbi infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina.»;

3) paragrahvi 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõikes 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.»;

4) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 2 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks saab haigekassa andmed X-tee päringu kaudu Eesti rahvastikuregistrist teatisena (edaspidi teatis).»;

5) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud:
1) õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses õppiva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri;
2) välisriigi samaväärses õppeasutuses õppiva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument iga õppeaasta alguses on välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument.»;

6) paragrahvi 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Välislepingutest tulenevat kindlustuskaitset taotleva isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.»;

7) paragrahvi 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Andmed kindlustatud isiku isikuandmete ja elukoha aadressi muutumisest saab haigekassa X-tee päringu kaudu Eesti rahvastikuregistrist.»;

8) 3. peatüki pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«KINDLUSTUSKAITSE PEATUMISEKS VÕI LÕPPEMISEKS ESITATAV DOKUMENT»;

9) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument

Käesoleva määruse § 4, § 5 ja § 6 lõigetes 3–5 nimetatud isikute kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument on teade kindlustuskaitse peatumisest või lõppemisest.»;

10) paragrahvid 10 ja 11 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud andmed esitatakse haigekassale siis, kui dokumendid esitatakse kas digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina.»;

12) määrust täiendatakse paragrahviga 131 järgmiselt:

« § 131. Teatis

Teatis sisaldab järgmisi andmeid:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isiku sünniaeg;
3) Eesti isikukood;
4) elukoha aadress.»;

13) paragrahvi 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) avaldaja ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) ülalpidaja ees- ja perekonnanimi;
4) ülalpidaja isikukood;
5) avaldaja sidevahendite andmed;
6) avalduse sisu;
7) ülalpidaja kinnitus, et avalduse esitaja on tema ülalpeetav;
8) kuupäev;
9) allkiri.»;

14) paragrahvi 16 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud andmed esitatakse haigekassale siis, kui dokumendid esitatakse kas digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina.».

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json