Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 77, 1443

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 30.10.2006 nr 56

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 2 ning lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 120 «Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord» (RTL 2002, 118, 1718; 2006, 33, 597) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 tabeli punkte 3, 3.1 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad ortoosid (AS Gadox, Eesti OÜ Ortoosikeskus, OÜ Ortopeediakeskus, OÜ Tervise Abi)    
3.1. Postoperatiivsed tallatoed** 385,00** 346,00**


4. Esmased varased üksiktellimusel kohaldatavad ortoosid (AS Gadox, OÜ Eesti Ortoosikeskus, OÜ Ortopeediakeskus, OÜ Tervise Abi)   »;

2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse märkusega järgmises sõnastuses:

«** Märkus: OÜ Tervise Abi ei valmista punktis 3.1 nimetatud postoperatiivseid tallatugesid.»;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) alla 19 aastasele isikule 600 testriba eest poolaastas;»;

4) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) rasedale ja emale lapse 1 aastaseks saamiseni 600 testriba eest poolaastas.»

5) paragrahv 8 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaak AAB

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json