Teksti suurus:

Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.11.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala kaitse alla võtmine ja Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 30.04.2004 nr 176
RT I 2004, 41, 279
jõustumine 09.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

26.10.2006 nr 228 (RT I 2006, 48, 367) 11.11.2006

Määrus kehtestatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõigete 2 ja 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Nõmme–Mustamäe maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) võetakse kaitse alla unikaalse Nõmme–Mustamäe maastiku – Mustamäe nõlva, Nõmme liivikute, allika-alade ja suure rekreatiivse tähtsusega metsade kaitseks, nende uurimiseks ning tutvustamiseks, puhkevõimaluste loomiseks, samuti linnametsade bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks.

(2) Kaitseala maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele piiranguvööndisse.

(3) Kaitseala (piiranguvööndi) piirid kantakse maakatastrisse.

§ 2. Kaitseala piir

(1) Kaitseala esimese lahustüki välispiir (edaspidi piir ) kulgeb Harju maakonnas Tallinnas Ehitajate tee ja Suusa tänava ristumiskohast mööda Suusa tänava teemaa põhjaserva lääne suunas kuni Vana-Mustamäe tänavani, sealt mööda Vana-Mustamäe tänava teemaa põhjaserva lääne suunas kuni ristuva põhja-lõunasuunalise sissesõiduteeni enne maaüksust 78404:409:1340 (asub väljaspool kaitseala), kust piir pöördub piki sissesõidutee idaserva põhja suunas kuni maaüksuseni 78404:409:3500 (asub väljaspool kaitseala) ja kulgeb ringiga ümber selle maaüksuse kuni maaüksuseni 78404:406:2800 (asub väljaspool kaitseala) Mustamäe nõlval; jätkub nõlva serval piki maaüksuste 78404:406:2800 (asub väljaspool kaitseala) ja 78404:409:1340 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiiri ja selle pikendust lääne suunas kuni maaüksuse 78404:406:0011 (asub väljaspool kaitseala) kirdenurgani, sealt edasi piki sama maaüksuse põhjapiiri kuni maaüksuse loodenurgani; sealt piki sirgjoont läänesuunaliselt üle trepi kuni maaüksuse 78404:409:4540 (asub väljaspool kaitseala) põhja-kirdenurgani, edasi piki maaüksuse 78404:409:4540 põhjapiiri ja maaüksuse 78404:409:4530 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiiri kuni maaüksuseni 78404:409:2080 (asub väljaspool kaitseala), edasi kulgeb piir mööda nimetatud maaüksuse välispiiri maaüksust kaitsealast välja jättes kuni maaüksuse 78404:409:1710 (asub väljaspool kaitseala) kirdenurgani ning jätkub piki maaüksuste 78404:409:1710, 78404:409:2970 (asub väljaspool kaitseala), 78404:409:1520 (asub väljaspool kaitseala) ja 78404:409:3980 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiiri ning maaüksuse 78404:409:3980 põhjapiiri ning mööda selle edelasuunalist pikendust kuni maaüksuse 78404:406:0750 (asub väljaspool kaitseala) põhjanurgani, edasi jätkub piir lääne suunas piki sirgjoont kuni krundi Vana-Mustamäe tn 44 (asub väljaspool kaitseala) kirdenurgani, edasi piki sama krundi põhjapiiri ning maaüksuse 78404:406:6120 (asub väljaspool kaitseala) põhja-, lääne- ja lõunapiiri kuni ristumiseni uuesti krundi Vana-Mustamäe tn 44 läänepiiriga, piir jätkub edasi piki sama krundi läänepiiri ja selle pikendust lõuna suunas kuni Vana-Mustamäe tänavani; seejärel kulgeb piir edela suunas piki Vana-Mustamäe tänava teemaa põhjapoolset serva kuni tee lõpuni ja sealt maaüksuse 78404:406:7350 (asub väljaspool kaitseala) loodepiirini, kust jätkub piki maaüksuse 78404:406:7350 loode- ja läänepiiri ning maaüksuse 78404:406:7740 (asub väljaspool kaitseala) läänepiiri lõuna suunas, ületab Torni tänava ja kulgeb piki Seljaku tänava teemaa lääne- ja lõunaserva kuni ristumiseni Pidu tänavaga; edasi kulgeb piir piki Pidu tänava teemaa lääneserva lõuna suunas kuni ristumiseni Hiiu staadioni maaüksusega 78404:406:8250 (asub väljaspool kaitseala), siis piki Hiiu staadioni maaüksuse põhjapiiri edela suunas ja läänepiiri kagu suunas kuni Harku ja A. Kitzbergi tänava ristmikuni, kust piir kulgeb edasi piki A. Kitzbergi tänava teemaa lääneserva kagu suunas kuni ristumiseni Vääna tänavaga; siis jätkub piir piki Vääna tänava teemaa põhjaserva lääne suunas kuni ristumiseni Tähetorni tänavaga, piki Tähetorni tänava teemaa kirdeserva loode suunas kuni kohakuti jõudmiseni maaüksuse 78404:406:0340 (asub väljaspool kaitseala) põhjanurgaga, edasi ületab piir Tähetorni tänava ja jätkub mööda maaüksuse 78404:406:0340 läänepiiri, maaüksuste 78404:406:0340, 78404:406:0350 (asuvad väljaspool kaitseala), 78404:406:1310 (asub väljaspool kaitseala) ja 78404:406:1440 (asub väljaspool kaitseala) edelapiiri kagu suunas, mööda maaüksuse 78404:406:2330 (asub väljaspool kaitseala) läänepiiri lõuna suunas, mööda maaüksuse 78404:406:5150 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiiri lääne suunas ja piki sama maaüksuse läänepiiri lõuna suunas kuni ristumiseni Vääna tänavaga; seejärel kulgeb piki Vääna tänava teemaa põhjaserva, kuni jõuab kohakuti üle tee asuva maaüksuse 78404:406:7330 (asub väljaspool kaitseala) loodenurgaga, misjärel ületab piir Vääna tänava ja jätkub piki maaüksuse 78404:406:7330 läänepiiri lõunasse kuni ida-läänesuunalise Harku raudteesüvendi nõlvani; seejärel kulgeb piir paralleelselt raudteega piki raudteesüvendi nõlva põhjaserva lääne suunas; nõlva pöördudes loodesse ja lõikudes nõlvapealse pinnasteega jätkub piir endiselt paralleelselt raudteega lääne suunas piki samasuunalise pinnastee lõunaserva, kuni jõuab Kadaka puiestee viaduktini; viadukti kohalt pöördub piir piki Kadaka puiestee teemaa idaserva kirde suunas maaüksuse 78404:406:5700 (asub väljaspool kaitseala) lõunapiirini, läheb edasi mööda maaüksuse 78404:406:5700 lõunapiiri ida suunas ja mööda idapiiri kirde suunas kuni sama maaüksuse kirdenurgani, sealt edasi mööda maaüksuse 78404:406:5700 põhjapiiri sirgjoonelist pikendust ida suunas kuni ristumiseni maaüksuse 78404:406:8210 (asub väljaspool kaitseala) välispiiriga, edasi kulgeb piir mööda nimetatud maaüksuse läänepiiri sirgjoonelist pikendust kirde suunas kuni ristumiseni maaüksuse 78404:406:6920 (asub väljaspool kaitseala) piiriga, sealt edasi kulgeb piir piki maaüksuste 78404:406:6920 ja 78404:406:0020 (asub väljaspool kaitseala) kagupiiri kirde suunas kuni maaüksuse 78404:406:0020 kirdenurgani; edasi kulgeb risti üle Särje tänava ida suunas ning jätkub piki Särje tänava teemaa idaserva põhja suunas kuni ristumiseni Tähetorni tänavaga; ületab risti Tähetorni tänava, suundub krundi Tähetorni tn 4 (asub väljaspool kaitseala) maaüksuse edelanurgani, teeb ringi ümber sama krundi ja suundub edasi lääne suunas piki Tähetorni tänava teemaa põhjaserva kuni maaüksuse 78404:409:4650 (asub väljaspool kaitseala) kagunurgani; jätkub piki sama maaüksuse idapiiri kuni krundi Tähetorni tn 4b (asub väljaspool kaitseala) elamuehitusala edelanurgani, suundub ümber elamuehitusala (kuhu jääb ka Tähetorni tn 4a maaüksus) piki selle välispiiri kirde ja lääne suunas kuni maaüksuse 78404:409:4690 (asub väljaspool kaitseala) idapiirini, kust suundub piki sama maaüksuse ja maaüksuse 78404:409:4670 idapiiri kuni ristumiseni Trummi tänavaga; ületab Trummi tänava ja suundub piki Trummi tänava teemaa põhjaserva loode suunas kuni Kadaka puiesteeni, kust suundub Kadaka puiestee teemaa idaservas piki maaüksuse 78404:409:1100 läänepiiri põhja suunas kuni punktini, mille koordinaadid L-EST süsteemis on x=536596,7 ja y=6584140,65, edasi kulgeb piir mööda mõttelist sirgjoont kagu suunas punktini, mille koordinaadid on x=536782,7 ja y=6583866,1, edasi kulgeb piir mööda maaüksuse 78404:409:1100 kagupiiri edela ja lõuna suunas kuni ristumiseni Trummi tänavaga; edasi ületab Trummi tänava ja kulgeb kirdesuunaliselt piki Trummi tänava teemaa kaguserva kuni maaüksuse 78404:409:4310 (asub väljaspool kaitseala) loodenurgani, jätkub sealt piki sama maaüksuse ja maaüksuse 78404:409:4450 edelapiiri kagu suunas kuni maaüksuse 78404:409:4450 ärimaa sihtotstarbelise maa-ala edelanurgani, pöördub sealt piki ärimaa kaguserva kirde suunas kuni Nõmme Spordikeskuse maaüksuse 78404:409:1890 (asub kaitsealal) edelapiirini; seejärel pöördub loodesse ja kulgeb piki maaüksuse 78404:409:1890 edela-, loode- ja kirdepiiri kuni ristumiseni krundi Külmaallika tn 5 (asub väljaspool kaitseala) lõunapiiriga; jätkub idasuunaliselt piki krundi Külmaallika tn 5 ja krundi Külmaallika tn 3 (asub väljaspool kaitseala) lõunapiiri, pöördub krundi Külmaallika tn 3 maaüksuse kagupiirile ja jõuab välja Külmaallika tänavani; edasi kulgeb piki Külmaallika tänava teemaa edela- ja lõunapoolset serva idasuunaliselt kuni ristumiseni Lossi tänavaga; suundub piki Lossi tänava teemaa lääneserva lõuna suunas kuni ristumiseni Trepi tänavaga, ületab Trepi tänava ja jätkub ida suunas piki Trepi tänava teemaa lõunapoolset serva, piki maaüksuste 78404:409:2090 (asub väljaspool kaitseala), 78404:409:3610 (asub väljaspool kaitseala), 78404:409:2060 (asub väljaspool kaitseala) ja 78404:409:2830 (asub väljaspool kaitseala) lõunaserva kuni maaüksuse 78404:409:2830 kagunurgani; jätkub piki maaüksuse 78404:409:2830 idapiiri ja idapiiri mõttelist pikendust põhja suunas kuni Raja tänavani; kulgeb edasi piki Raja tänava teemaa idaserva kuni ristumiseni Üliõpilaste teega, piki Üliõpilaste tee teemaa lõunaserva kirde suunas kuni asfalteeritud parkimisplatsini Üliõpilaste tee ja Ehitajate tee nurgal; edasi teeb piir lõuna poolt ringi ümber asfaltplatsi ja platsil oleva hoone, suundub piki Ehitajate tee teemaa edelaserva kagu suunas, kuni jõuab kohakuti Tallinna Tehnikaülikooli maaüksuse 78405:501:0300 Ehitajate tee äärse lõunatipuga, kus ületab Ehitajate tee ja kulgeb piki maaüksuse 78405:501:0300 lõunatipust lähtuvat idapiiri põhja suunas, kuni jõuab kohakuti maaüksuse 78405:502:1760 (Ehitajate tee 2) (asub väljaspool kaitseala) lõunapiiri läänesuunalise pikenduseni; suundub piki maaüksuse 78405:502:1760 lõunapiiri läänesuunalist pikendust ja sama maaüksuse välispiiri kuni Tehnikaülikooli maaüksuse lõunapiirini; jätkub piki maaüksuse 78405:501:0300 kagu- ja lõunapiiri kuni punktini, mille koordinaadid L-EST süsteemis on x=538799,3 ja y=6584077,6, edasi mööda mõttelist sirgjoont punktini koordinaatidega x=538912,8 ja y=6584117, edasi mööda mõttelist sirgjoont punktini x=538894,8 ja y=6584204,7, edasi mööda mõttelist sirgjoont punktini koordinaatidega x=538862,7 ja y=6584288,9, mis asub krundi Sütiste tee 27a (asub väljaspool kaitseala) lõunapiiril, piir jätkub mööda viimati nimetatud krundi lõuna- ja kagupiiri kagu ja kirde suunas kuni ristumiseni Sütiste teega; edasi piki Sütiste tee teemaa lõunaserva kirde suunas kuni ristumiseni maaüksuse 78405:501:3270 (asub väljaspool kaitseala) edelapiiriga, kust jätkub kagusuunaliselt piki maaüksuse 78405:501:3270, 78405:501:2520 (asub väljaspool kaitseala) ja 78405:501:2530 (asub väljaspool kaitseala) edelapiiri, pöördub ümber viimase maaüksuse edelanurga itta ja kulgeb selle maaüksuse lõunapiiri pidi otsesuunaliselt kuni ristumiseni maa-aluste garaa˛ide maaüksuse 78407:703:0790 (asub väljaspool kaitseala) läänepiiriga; jätkub piki maaüksuse 78407:703:0790 läänepiiri ja selle edelasuunalist pikendust edelasse kuni Rahumäe kalmistuni; seejärel piki Rahumäe kalmistu maaüksuse (asub väljaspool kaitseala) põhja- ja läänepiiri kuni ristumiseni endise kitsarööpmelise raudtee raudteejaama maaüksuse 78404:401:1570 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiiri idasuunalise pikendusega, jätkub piki seda pikendust ja maaüksuse 78404:401:1570 põhjapiiri lääne suunas, teeb edela- ja kagusuunaliselt ringi ümber sama maaüksuse ja suundub piki maaüksuse kirdesuunalist kagupiiri pikendust Rahumäe kalmistu krundini Rahumäe tee 6c (asub väljaspool kaitseala); edasi kulgeb piir piki Rahumäe kalmistu krundi lõunapiiri kuni ristumiseni Rahumäe tee loodesuunalise teeharu loodesuunalise pikendusega (selles punktis Rahumäe kalmistu kivimüüril asub reeper nr 3235); jätkub piki Rahumäe tee pikendust kagu suunas kuni ristumiseni Piiri tänavaga; kulgeb piki Piiri tänava teemaa põhjaserva lääne ja edela suunas kuni Ehitajate tee ja Suusa tänava ristmikuni.

(2) Kaitseala teise lahustüki piir algab maaüksuse 78404:409:3650 (asub väljaspool kaitseala) kirdenurgast Kadaka puiestee ääres, kust jätkub piki maaüksuste 78404:409:3650 ja 78404:409:4180 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiiri lääne suunas ja piki maaüksuste 78404:409:4180 (asub väljaspool kaitseala), 78404:409:2680 (asub väljaspool kaitseala) ja 78404:409:3890 (asub väljaspool kaitseala) läänepiiri lõuna suunas kuni maaüksuse 78404:409:3460 (asub väljaspool kaitseala) kirdenurgani; jätkub lääne suunas piki maaüksuste 78404:409:3460, 78404:409:2370 (asub väljaspool kaitseala), 78404:409:0003 (asub väljaspool kaitseala) ja 78404:409:3810 (asub väljaspool kaitseala) põhjapiiri kuni maaüksuse 78404:409:3810 loodenurgani, edasi piki sirgjoont edela suunas kuni maaüksuse 78404:409:2010 (asub väljaspool kaitseala) kirdenurgani, kust piir kulgeb edasi piki sama maaüksuse põhjapiiri lääne suunas kuni Hoo ja Vete tänava ristmikuni; ületab Hoo tänava ja kulgeb läänesuunaliselt edasi piki Vete tänava teemaa põhjaserva, pöördub maaüksuse 78404:409:4210 (asub kaitsealal) idanurgani, jätkub mööda nimetatud maaüksuse välispiiri lääne ja edela suunas kuni ristumiseni raudteega, kulgeb piki raudtee teetammi ida- ja lõunapoolse nõlva alaserva põhja- ja idasuunaliselt kuni ristumiseni maaüksuse 78404:409:1170 (asub väljaspool kaitseala) edelanurgaga; edasi kulgeb piir piki mõttelist sirgjoont 230,9 m kagu suunas kuni kraavide ristumiskohani (punkt koordinaatidega L-EST x=536314,1, y=6584079,7) seejärel jätkub piir ida suunas kuni loode-kagusuunalise teerajani (punktis L-EST x=536411,4, y=6584098,9), edasi seda teerada pidi Kadaka puiestee suunas kuni maaüksuse 78404:409:2420 (asub väljaspool kaitseala) põhjanurgani, kulgeb edasi mööda maaüksuse välispiiri lääne ja seejärel lõuna suunas kuni maaüksuse edelanurgani, sealt kulgeb piir sirgjooneliselt kagu suunas kuni maaüksuse 78404:409:2580 (asub väljaspool kaitseala) läänenurgani, piki sama maaüksuse lõunapiiri ja selle pikendust kagu suunas kuni Kadaka puiesteeni; jätkub piki Kadaka puiestee teemaa lääneserva lõuna suunas kuni maaüksuse 78404:409:4420 (asub väljaspool kaitseala) põhjanurgast lähtuva mõttelise sirgjooneni, mis täisnurkselt ristub Kadaka puiesteega; pöördub Kadaka puiesteelt piki seda sirgjoont lääne suunas kuni maaüksuse 78404:409:4420 põhjanurgani, kulgeb ümber selle maaüksuse läänenurga kuni lõunanurgani ning sealt ristsuunaliselt itta kuni Kadaka puiesteeni; edasi kulgeb piir piki Kadaka puiestee teemaa lääneserva kuni maaüksuse 78404:409:3650 (asub väljaspool kaitseala) kirdenurgani.

(3) Kaitseala välispiiri kirjeldus on koostatud Maa-ameti maakatastri andmete alusel seisuga 2004. aasta veebruar Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti andmebaasi andmete alusel (digitaalkaardid mõõtkavas 1:2000), Nõmme tervisespordiradade teenindamiseks vajaliku maa määramise detailplaneeringu alusel (töö nr H-65-98, AB Koot&Koot, kehtestatud 2003. a) ja kasutades tasapinnalisi ristkoordinaate LAMBERT-EST.

§ 3. Kaitseala valitseja

«Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 6 lõike 3 alusel on kaitseala valitseja Keskkonnaministeeriumi Harjumaa Keskkonnateenistus.

2. peatükk
KAITSEALA KAITSEKORD

§ 4. Lubatud tegevus

(1) Inimestel on lubatud viibida, korjata marju ja seeni kogu kaitseala maa-alal. Liikumine eramaal toimub vastavalt «Asjaõigusseadusele» (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141) ja «Kaitstavate loodusobjektide seadusele», kusjuures erateed ja -rajad on avalikuks kasutamiseks päikesetõusust kuni päikeseloojanguni.

(2) Kaitsealal on lubatud kuni 500 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades. Rohkem kui 500 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ettevalmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul tema poolt esitatud tingimustel.

(3) Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.

(4) Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud uute ehitiste püstitamine järgmistes kohtades:
1) spordiotstarbeliste ehitiste rajamine Nõmme Suusaklubi maaüksusel 78404:406:3610;
2) spordi- ja puhkeotstarbeliste ehitiste rajamine Nõmme Spordikeskuse maaüksusel 78404:409:1890, kusjuures ehitiste kõrgus ei tohi olla üle 11 m;
3) kergliikluseks tunneli ehitamine Tähetorni tänava ja Särje tänava ristumiskohas;
4) sissesõidutee ehitamine Tähetorni tn 4b maaüksusele juurdepääsuks Trummi tänavalt;
5) kogu kaitsealal rajatiste (kaasa arvatud teede ja liinirajatiste) püstitamine.

[RT I 2006, 48, 367– jõust. 11.11.2006]

(5) Kaitseala piires kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga:
1) katastriüksuste kõlvikute piiride muutmine;
2) metsamajandamiskava enne selle väljastamist metsaomanikule;
3) detailplaneering ja üldplaneering enne nende «Planeerimisseaduse» (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 148) kohast vastuvõtmist;
4) projekteerimistingimused ja ehitusprojekt enne ehitusele ehitusloa andmist;
5) liinirajatiste rajamine.

§ 5. Keelatud tegevus

Kaitsealal on keelatud:
1) uute ehitiste, kaasa arvatud ajutised ehitised, püstitamine, välja arvatud § 4 lõikes 4 sätestatud kohtades ja tingimustel;
2) uute maaparandussüsteemide rajamine;
3) [Kehtetu - RT I 2006, 48, 367 – jõust. 11.11.2006]
4) jalgratastega liiklemine kaitsealal väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu ning mootorsõidukitega ja maastikusõidukitega liiklemine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid, välja arvatud hooldus-, pääste- ning järelevalvetöödel;
5) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ajutine ladustamine oma kinnisasja piires;
6) looduslike ja tehislike veekogude veetaseme muutmine ja nende kallaste kahjustamine;
7) maavarade ja maa-ainese kaevandamine;
8) puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine;
9) uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga vähemalt 40 aastat, ja uuendusraie pargis;
10) puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel;
11) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul ning poollooduslikul rohumaal;
12) telkimine ja lõkke tegemine selleks ettevalmistamata kohas, välja arvatud § 4 lõikes 3 sätestatud juhul.

§ 6. Kohustuslik tegevus

Kaitseala poollooduslike koosluste esinemisaladel on nende ilme ja liigilise koosseisu tagamiseks kohustuslik niitmine ning puu- ja põõsarinde harvendamine, mis kooskõlastatakse kaitseala valitsejaga.

§ 7. Metsa kaitse-eesmärk

Metsa kaitse-eesmärk on elustiku mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine.

§ 8. Teadusalased välitööd

Teadusalaseid välitöid tehakse kaitsealal «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 25 alusel kehtestatud korras.

§ 9. Üksikobjekti kaitse

Kaitseala piires asuvate kaitstavate looduse üksikobjektide kaitset korraldatakse «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» § 5 lõike 5 kohase kaitse-eeskirja alusel.

§ 10. Muinsuskaitseobjekti kaitse

Kaitsealal paikneva muinsuskaitseobjekti kaitset korraldatakse «Muinsuskaitseseaduse» (RT I 2002, 27, 153; 47, 297; 53, 336; 63, 387) alusel.

§ 11. Tegevuse kooskõlastamine

(1) Kaitseala valitseja nõusoleku saamiseks määrusega sätestatud juhtudel peab vastava loa või projekti või kava kooskõlastuse taotleja esitama kaitseala valitsejale kirjaliku taotluse.

(2) Kaitseala valitseja vastab nii taotlejale kui ka vastava loa andjale kirjaliku nõusoleku andmisega ja vajaduse korral omapoolsete tingimuste seadmisega või motiveeritud keeldumisega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

(3) Keskkonnamõju hindamise vajaduse korral on kaitseala valitsejal õigus taotlusele vastamist edasi lükata kuni keskkonnamõju heakskiidetud aruande saamiseni, teavitades sellest nii nõusoleku taotlejat kui ka loa andjat.

(4) Kaitseala valitseja vaatab metsaraie taotluse läbi ja annab kümne päeva jooksul pärast taotluse saamist metsakoosluse liikide ning vanuselise mitmekesisuse säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku nõusoleku ning vajaduse korral seab omapoolsed tingimused või esitab motiveeritud keeldumise.

1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7) ja Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1).

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json